B]fSZRdAVde`WRURd IV_XfRU`AV_AdR - ANPA Bidueiro

CAdm Yh`ok
Tjfmdcgdjodn@lkm@m`bgrj
NH@m@j k@gr{hog@vrgtinkzg
IGJ@vgzgzg@vkw{k„g@AMH@mB
IGJ@v{kxxu@vkw{k„u@AKH@mB
A\eRYQc@Ucd_VQTQc
Qh`akm`bgrj
DAk Yh`ok
DGBJDA
MQV
MQY
MQV
agxg@ xkgr€gx@ kr@ yghux@ jk@ rg@ ygryg@ |kxjk@ vujx@ xkgro€gx@ {t@ igrju@ jk
vkyigju@ Al{skzBF@ ^g@ iutlkiio…t@ yk@ xkgro€g@ jk@ rg@ yom{oktzk@ sgtkxgR
vutkx@ {t@ xkiovoktzk@ iut@ I@ rozxu@ jk@ gm{g@ g@ nkx|ox@ g@ l{kmu@ skjouD@ •
g„gjox@kt@‚r@IGJ@qm@jk@kyvotgy@jk@skxr{€gD@u@{tg@ighk€g@jk@vkyigjorrg
u@ skxr{€gF@ T@ iutzot{gio…t@ g„gjox@ {tg@ xgsozg@ jk@ vkxkporD@ skjog
€gtgnuxog@ iuxzgjg@ kt@ xujgpgyD@ IGJ@ igyigxg@ jk@ ikhurrgD@ IGJ@ v{kxxu
vkw{k„uF@V{gtju@ksvokik@g@nkx|oxD@hgpgx@kr@l{kmu@gr@sƒtosuD@jkpgxru
iuikx@ vux@ kyvgiou@ jk@ IJ@ sot{zuyF@ agygju@ kyzk@ zoksvu@ xkzoxgx@ rg
kyv{sg@jk@rg@vgxzk@y{vkxoux@iut@g•{jg@jk@{t@igiorru@•@ykm{ojgsktzk
vgygxru@vux@{t@iurgjux@u@inotuF
Zdbkidjc`bgkjdn
‡@Vgrktzgx@ kr@gikozk@g@zksvkxgz{xg@ skjog@kt@{tg@ygxz‚t@@yulxkox@kr
gpu@rktzgsktzkF
‡@Xtngxotgx@kr@rktm{gju@vux@ gshuy@rgjuy@•@juxgx@ romkxgsktzk@kt@rg
ygxz‚tF
‡@fkxzkx@kr@gm{gD@u@igrju@ jk@vkyigjuD@ yuhxk@{t@k~zxksu@jkr@vkyigjuF
V{gtju@ ksvokik@ g@ nkx|oxD@ g„gjox@ kr@ vkxkpor@ @ ruy@ m{oygtzkyD@ @ jkpgx
nkx|ox@g@l{kmu@rktzuD@•@zgvgjuD@vux@kyvgiou@jk@O@sot{zuyF
‡@ckx|oxF
‡@aoigx@kr@gpu@kt@r•sotgy@s{•@lotgyF
Qh`akm`bgrj
HU^WeQT_@U^@cQ\cQ@fUbTU
Tjfmdcgdjodn@lkm@m`bgrj
I@lorkzk@jk@rktm{gju@rosvou@AIJH@mB
I@joktzk@jk@gpu@vkw{k„u@AK@mB
I@i{ingxgjozg@jk@vkxkpor
I@i{ingxgjg@iursgjg@jk@m{oygtzky
AJH@mB
I@i{ingxgjg@yuvkxg@xgyg@jk@ngxotg
J@i{ingxgjgy@yuvkxgy@jk@ikhurrg
voigjg@AKH@mB
KGL@|gyu@jk@gm{g@u@igrju@jk
vkyigju@Al{skzB
IGJ@€gtgnuxog@vkw{k„g@AKH@mB
IGJ@i{ingxgjg@yuvkxg@jk@gikozk@jk
uro|g@AM@mB
I@i{ingxgjg@yuvkxg@jk@gikozk@jk
uro|g@AIH@mB
Zdbkidjc`bgkjdn
W\_RQ\C
MQY
FBLIA
MQ[
^g@iuiio…t@jk@rgy@gr{hogy@hrgtigy@kt@urrg@g@vxkyo…t@|ktjx@y{pkzg@g@rgy
otjoigioutky@jkr@lghxoigtzkD jkvktjoktju@jk@sgxigy@•@sujkruyF
`_cdbU
NIGDOP
KIDPN
IIDGP
IDOO
JDHN
HHDNO
NIDGG
PJDJO
IIDPN
JKIDMJ
HDIG
HHIDOH
LIHDPI
E
JDIN
IMIDHO
NKPDNP
ODGJ
JQbQ^ZQ
IFw `\Qd_
LKDOM
HDIG
E
E
E
E
E
HJDJL
JDKL
LODGL
E
NLDPG
NJDLG
E
GDJI
MHDLG
KIDGG
GDNK
MQ[
FBICA
Qtmzoqi@it@xm{kilw
Uvnmzumlil@kmtqiki
U^VUb]UTQTUc
HFmz xti|w
`w{|zm
`w{|zm
Q`d_
HFmz xti|w
IFŠ@xti|w
IFŠ@xti|w@@
HFmz xti|w@
IFŠ@xti|w
^_@Q`d_
`}zz}{itli
\mvo}ilw@mv@{it{i@~mzlm
`i~w@mv@{it{i@~mzlm
Qt}jqi{@m{|wnili{
\mvo}ilw@kwv@o}q{iv|m{
`\Qd_@TU@cecdYdeSYŽ^
Uvnmzumlil@kmtqiki
Vqtm|m@lm@tmvo}ilw
Qrw
`mzmrqt
W}q{iv|m{
Qkmq|m@lm@wtq~i
Qtmzoqi@it@xm{kilw
Qrw
`mzmrqt
Xizqvi
W}q{iv|m{
Qkmq|m@lm@wtq~i
`i~w
Qkmq|m@lm@wtq~i
Qtmzoqi@i@ti@tmo}ujzm
Vqtm|m@lm@tmvo}ilw
Qrw
`mzmrqt
Xizqvi
Y^WbUTYU^dUc@QTQ`dQT_
`i|i|i
`}mzzw
Smjwtti
Qkmq|m@lm@wtq~i
Qtmzoqi@i@ti@tmo}ujzm
Y^WbUTYU^dUc@QTQ`dQT_
`w{|zm
CAdm lh`ok
Y^WbUTYU^dUc
Qt}jqi{@jtivki{
hivipwzqi
`i|i|i
`}mzzw
Smjwtti
Qkmq|m@lm@wtq~i
`qumv|†v
DAk lh`ok
Y^WbUTYU^dUc
Vqtm|m@lm@tmvo}ilw
Qrw
`mzmrqt
Xizqvi
W}q{iv|m{
Qkmq|m@lm@wtq~i
Uvnmzumlil@kmtqiki
Qt}jqi{@jtivki{
hivipwzqi
`i|i|i
`}mzzw
Smjwtti
Qkmq|m@lm@wtq~i
Qtmzoqi@i@ti@tmo}ujzm
MPMY\MOTXWQ[@M@UM[@YM\XUXSuM[
Szmui@lm@x}mzzw{F@X}m~w{@it@xti|wF@Ri|qlw@lm@nz}|i{
[pfdmdjbg`n@cd@bkilhdidjo`bgrj@l`m`@h`@bdj`
aosktz…t@j{rik@Agr@m{yzuB
Yknomd
Tjfmdcgdjodn@lkm@m`bgrj
I@tgxgtpg@AIMH@mB
HFmz `\Qd_
IKHDMJ
IIDHO
HIDGK
HDLH
HDLK
MDMG
NIDGG
HHDOP
HDLJ
JHDGK
HDIG
HHDHI
JGDIG
E
GDMH
KPDIJ
JLKDJK
HDMG
+,
+(
*,
*(
),
)(
,
AEGL@D@^OTPX[@RZM[X[@[M\]ZMPX[C@EGK D@^OTPX[@RZM[X[@YXUTTW[M\]ZMPX[C
EGI D@^OTPX[@RZM[X[@VXWXTW[M\]ZMPX[B
(
\SYX@OP@^NSOX@QZM[X
Ydmegh@hglqcgbk
IPJDIK
HLDJO
MDHO
GDNP
HDGL
JDHO
E
KMDPM
HLDPP
IKGDHG
E
IGDPH
KGMDMI
E
HDPO
HHKDNI
JGKDJG
KDMK
^`hkm`bgrj@jpomgbgkj`h
^edbYU^dUc
U^UbW•Q@AskitB
`b_dU•^Qc@AoB
\•`YT_c@AoB
QWc@AoB
QW`@AoB
QW]@AoB
S_\UcdUb_\@AuoB
SQbR_XYTbQd_c@AoB
VYRbQ@AoB
ŒSYT_ VŽ\YS_@A‰oB
fYdQ]Y^Q@RHI@A‰oB
fYdQ]Y^Q@S@AuoB
fYdQ]Y^Q@Q@A‰oB
fYdQ]Y^Q@T@A‰oB
fYdQ]Y^Q@U@AuoB
SQ\SY_@AuoB
VŽcV_b_@AuoB
XYUbb_@AuoB@
C@Xt@rg@|gruxgio…t@t{zxoioutgr@yk@otir{k@{tg@xgio…t@jk@LH@m@jk@vgtF
RNX
HDBKDA
YZX\P_WM[
EFBKGA
V`bmkjpomgdjodnL cgnomgapbgrj
lkmbdjop`h@b`hrmgb`
U_YSOX[
EJBHKA
AHFJ@D@STPZM\X[@PQ@OMZNXWX
A@TNMU@\X\MUP[