Any XXXVII Dimecres, 22 doctubre de 2014 / Miércoles, 22 de

Any XXXVII
Dimecres, 22 d’octubre de 2014 / Miércoles, 22 de octubre de 2014
Núm. 7386
II. AUTORITATS I PERSONAL
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS
A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Ajuntament de Castelló de Rugat
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2014, de l’alcalde, sobre
el procés selectiu per a cobrir en propietat tres places de personal funcionari de carrera administrativa de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, servicis especials
i escala bàsica pertanyent al grup C, subgrup C1, categoria
d’agent de la policia local. [2014/9444]
25155
Ayuntamiento de Castelló de Rugat
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2014, del alcalde, sobre
el proceso selectivo para cubrir en propiedad tres plazas de
personal funcionario de carrera administrativa de la escala de
administración especial, subescala técnica, servicios especiales y escala básica perteneciente al grupo C, subgrupo C1,
categoría de agente de la policía local. [2014/9444]
25155
25156
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Alcaldía, por
la que se publica la composición del tribunal para las pruebas selectivas para cubrir en propiedad, mediante el sistema
de concurso oposición por turno de promoción interna, de
una plaza de personal funcionario de carrera, administración
general, grupo C, subgrupo C1. [2014/9512]
25156
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2014 de la Universitat
Politècnica de València, por la que se publica definitivamenente el nombre del aspirante que ha superado el proceso
específico de promoción interna para acceder al grupo A,
subgrupo A1, sector administración especial, cuerpo/escala técnico superior de laboratorio (PF716), en aplicación de
la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de
marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución
de 30 de abril de 2014. [2014/9471]
25157
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de l’Alcaldia, per
la qual es publica la composició del tribunal per les proves
selectives per cobrir en propietat, mitjançant el sistema de
concurs oposició pel torn de promoció interna, d’una plaça
de personal funcionari de carrera, administració general,
grup C, subgrup C1. [2014/9512]
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2014 de la Universitat
Politècnica de València, per la qual es publica definitivament
el nom de l’aspirant que ha superat el procés específic de
promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup A1, sector
d’administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori (PF716), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià,
convocat per Resolució de 30 d’abril de 2014. [2014/9471]
25157
III. ACTES ADMINISTRATIUS
III. ACTOS ADMINISTRATIVOS
B) SUBVENCIONS I BEQUES
B) SUBVENCIONES Y BECAS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2014, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la
convocatòria d’ajudes (per al període comprés entre l’1 de
setembre i el 31 de desembre de 2014) per als centres privats
que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius
de Formació Professional Bàsica i els segons cursos de programes de qualificació professional inicial a la Comunitat
Valenciana. [2014/9509]
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas (para el período comprendido
entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2014) para
los centros privados que durante el curso 2014-2015 impartan ciclos formativos de Formación Profesional Básica y los
segundos cursos de programas de cualificación profesional
inicial en la Comunitat Valenciana. [2014/9509]
25159
25159
Núm. 7386 / 22.10.2014
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2014, de la Direcció General de l’Aigua, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, relativa a la informació pública complementària i l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de l’expedient d’expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres
de proveïment d’aigua potable a les comarques de la Ribera
de Xúquer. Modificació ramal C. Terme municipal de Riola.
Expedient 2001/14. [2014/9473]
25166
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2014, de la Dirección
General del Agua de la Consellería de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, relativa a la información pública complementaria y levantamiento de actas previas a la ocupación
del expediente de expropiación forzosa incoado con motivo
de las obras de abastecimiento de agua potable a las comarcas de la Ribera del Xúquer. Modificado ramal C. Término
municipal de Riola. Expediente 2001/14. [2014/9473]
25166
25168
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director general de Administración Local, por la que se publican los Estatutos de la Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’AtzúviaForna. [2014/9460]
25168
25178
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2014, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con
Les Corts, por la que se dispone la publicación del anexo al
convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud,
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y
Microbank, suscrito el 1 de abril de 2014, para realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora
y empresaria enmarcadas en el desarrollo del Programa de
Microcréditos Injuve durante el año 2014. [2014/9539]
25178
25180
Consellería de Gobernación y Justicia
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Conselleria de
Gobernación y Justicia, por la que se aprueban las bases generales y la convocatoria de la prueba de renovación de la acreditación del personal del servicio específico de admisión. [2014/9526]
25180
25185
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2014, de la presidenta,
por la que se delegan determinadas facultades a la vicepresidencia del Consejo de Dirección de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat. [2014/9479]
25185
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director general
d’Administració Local, per la qual es publiquen els Estatuts
de la Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna.
[2014/9460]
RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts,
per la qual es disposa la publicació de l’annex al conveni
de col·laboració entre l’Institut de la Joventut, del Ministeri
de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, i Microbank, subscrit
l’1 d’abril de 2014, per a realitzar actuacions de promoció i
suport a la joventut emprenedora i empresària emmarcades
en el desenrotllament del Programa de Microcrèdits Injuve
durant l’any 2014. [2014/9539]
Conselleria de Governació i Justícia
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la Conselleria de
Governació i Justícia, per la qual s’aproven les bases generals i la convocatòria de la prova de renovació de l’acreditació del personal del servici específic d’admissió. [2014/9526]
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2014, de la presidenta, per la
qual es deleguen determinades facultats a la vicepresidència
del Consell de Direcció de l’Entitat d’Infraestructures de la
Generalitat. [2014/9479]
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Jutjat de Primera Instància Civil i Comercial
número 5 del Departament Judicial
Mar del Plata (Argentina)
Citació a les persones interessades en el procediment de
declaració d’hereus abintestat número 29592/2014. [2014/9537]
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
número 5 del Departamento Judicial
Mar del Plata (Argentina)
Citación a las personas interesadas en el procedimiento de
declaración de herederos abintestato número 29592/2014.
25186
25186
[2014/9537]
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 1 d’Elda
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
450/2014. [2014/9435]
25187
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Elda
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 450/2014. [2014/9435]
25187
25188
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Benidorm
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 391/2013. [2014/9442]
25188
25189
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 2562/2012. [2014/9413]
25189
Jutjat de Primera Instància número 1 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
2111/2009 [2014/9424]
25190
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 2111/2009 [2014/9424]
25190
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
756/2013. [2014/9441]
25191
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 756/2013. [2014/9441]
25191
25192
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Dénia
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1161/2012. [2014/9480]
25192
Jutjat de Primera Instància número 1 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 391/2013. [2014/9442]
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2562/2012. [2014/9413]
Jutjat de Primera Instància número 2 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1161/2012. [2014/9480]
Núm. 7386 / 22.10.2014
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1370/2011. [2014/9472]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1370/2011. [2014/9472]
25193
Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
220/2010 [2014/9415]
25193
25194
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 220/2010 [2014/9415]
25194
Jutjat de Primera Instància número 3 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1523/2012. [2014/9457]
25195
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrevieja
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1523/2012. [2014/9457]
25195
Notificació de la sentència dictada en el juÍ verbal número
2665/2010. [2014/9438]
25196
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 2665/2010. [2014/9438]
25196
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
489/2013. [2014/9439]
25197
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 489/2013. [2014/9439]
25197
25198
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 756/2013 [2014/9425]
25198
25199
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Elche
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
divorcio contencioso número 2024/2013. [2014/9447]
25199
Jutjat de Primera Instància número 7
de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 1620/2013. [2014/9411]
25200
Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Castellón de la Plana
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
divorcio contencioso número 1620/2013. [2014/9411]
25200
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci número 1049/2012. [2014/9428]
25201
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
divorcio número 1049/2012. [2014/9428]
25201
Jutjat de Primera Instància número 8
de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1669/2012. [2014/9412]
25202
Juzgado de Primera Instancia número 8
de Castellón de la Plana
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1669/2012. [2014/9412]
25202
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 495/2012. [2014/9426]
25203
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 495/2012. [2014/9426]
25203
25205
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
divorcio contencioso número 530/2014. [2014/9477]
25205
25206
Juzgado de Primera Instancia
número 9 de Castellón de la Plana
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1426/2013. [2014/9427]
25206
25207
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 452/2010. [2014/9414]
25207
Jutjat de Primera Instància número 3 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
756/2013 [2014/9425]
Jutjat de Primera Instància número 6 d’Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 2024/2013. [2014/9447]
Jutjat de Primera Instància número 8 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 530/2014. [2014/9477]
Jutjat de Primera Instància
número 9 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1426/2013. [2014/9427]
Jutjat Mercantil número 3 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 452/2010. [2014/9414]
V. ANUNCIS
V. ANUNCIOS
A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Ajuntament de la Torre d’En Besora
Informació pública de la modificació puntual número 1 del
pla general d’ordenació urbana. [2014/9484]
25208
Ayuntamiento de La Torre d’En Besora
Información pública de la modificación puntual número 1
del plan general de ordenación urbana. [2014/9484]
25208
25209
Ayuntamiento de Oliva
Información pública de la propuesta de segunda rectificación de la modificación puntual de las normas urbanísticas del
plan general de ordenación urbana. [2014/9382]
25209
Ajuntament d’Oliva
Informació pública de la proposta de segona rectificació de
la modificació puntual de les normes urbanístiques del pla
general d’ordenació urbana. [2014/9382]
B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
Licitació número CNMY14/DGTI/37. Servicis consistents
en el disseny de documents/formularis del gestor únic de
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Licitación número CNMY14/DGTI/37. Servicios consistentes en el diseño de documentos/formularios del gestor único
Núm. 7386 / 22.10.2014
continguts (GUC) i la seua distribució als distints canals
d’informació: presencial, electrònic i telefònic. [2014/9499]
25213
Universitat d’Alacant
Adjudicació número S/12/2014. Espectròmetre de masses
d’alta resolució tipus QTOF acoblat a cromatògraf líquid.
[2014/9459]
de contenidos (GUC) y su distribución a los distintos canales
de información: presencial, electrónico y telefónico. [2014/9499]
25213
Universidad de Alicante
Adjudicación número S/12/2014. Espectrómetro de masas de
alta resolución tipo QTOF acoplado a cromatógrafo líquido.
25215
[2014/9459]
25215
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Benestar Social
Notificació d’acte de mer tràmit. Expedient número JGO
606-607-608-609-610/2013. [2014/9451]
25216
Consellería de Bienestar Social
Notificación de acto de mero trámite. Expediente número
JGO 606-607-608-609-610/2013. [2014/9451]
25216
Notificació de resolucions en matèria de protecció de menors.
Expedient número MTM 378/2006 i altres. [2014/9452]
25217
Notificación de resoluciones en materia de protección de menores. Expediente número MTM 378/2006 y otros. [2014/9452]
25217
Notificació de resolucions en matèria de protecció de
menors. Expedient número IGM 578/2014 i altres. [2014/9453]
25218
Notificación de resoluciones en materia de protección de menores. Expediente número IGM 578/2014 y otros. [2014/9453]
25218
Notificació del tràmit d’audiència. Expedient número CMI
138/2012. [2014/9454]
25219
Notificación del trámite de audiencia. Expediente número
CMI 138/2012. [2014/9454]
25219
Notificació del tràmit d’audiència. Expedient número EBS
525-526/2014. [2014/9455]
25220
Notificación del trámite de audiencia. Expediente número
EBS 525-526/2014. [2014/9455]
25220
Notificació del tràmit d’audiència. Expedient número NCS
2/2010. [2014/9456]
25221
Notificación del trámite de audiencia. Expediente número
NCS 2/2010. [2014/9456]
25221
Notificació de resolucions en matèria de protecció de
menors. Expedient número IDB 87/2014 i altres. [2014/9448]
25222
Notificación de resoluciones en materia de protección de
menores. Expediente número IDB 87/2014 y otros. [2014/9448]
25222
Notificació del tràmit d’audiència dels expedients número
IGM 533-2010 i 400-401/2014. [2014/9449]
25224
Notificación del trámite de audiencia de los expedientes
número IGM 533-2010 y 400-401/2014. [2014/9449]
25224
25225
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo
Notificación y emplazamiento a las personas interesadas en
el procedimiento ordinario número 5/000366/2014. [2014/9450]
25225
25226
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 5/000772/2014-BELMONT-M a
comparecer en la vía jurisdiccional. [2014/9511]
25226
25227
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Notificación en extracto de resolución. Expediente de reintegro de nómina número APL-9/2013. [2014/9458]
25227
25228
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Notificación de resolución de reclamación administrativa previa a la vía jurisdiccional. Expediente número SANPER/2014/43/46. [2014/9534]
25228
25229
Ayuntamiento de Gavarda
Información pública del plan de participación pública del
estudio de paisaje del plan general. [2014/9521]
25229
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Notificació i citació a les persones interessades en el procediment ordinari número 5/000366/2014. [2014/9450]
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Resolució de 16 d’octubre de 2014, de la Direcció General
d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual
se cita els interessats en el recurs contenciós administratiu
número 5/000772/2014-BELMONT-M a comparéixer en la
via jurisdiccional. [2014/9511]
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
Notificació en extracte de resolució. Expedient de reintegrament de nòmina número 9/2013. [2014/9458]
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Notificació de resolució de reclamació administrativa
prèvia a la via jurisdiccional. Expedient número SANPER/2014/43/46. [2014/9534]
Ajuntament de Gavarda
Informació pública del pla de participació pública de l’estudi
de paisatge del pla general. [2014/9521]
Num. 7386 / 22.10.2014
Ajuntament de Castelló de Rugat
25155
Ayuntamiento de Castelló de Rugat
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2014, de l’alcalde, sobre
el procés selectiu per a cobrir en propietat tres places de
personal funcionari de carrera administrativa de l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, servicis especials i escala bàsica pertanyent al grup C, subgrup C1,
categoria d’agent de la policia local. [2014/9444]
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2014, del alcalde,
sobre el proceso selectivo para cubrir en propiedad tres
plazas de personal funcionario de carrera administrativa
de la escala de administración especial, subescala técnica, servicios especiales y escala básica perteneciente al
grupo C, subgrupo C1, categoría de agente de la policía
local. [2014/9444]
D’acord amb la base V. Tribunal qualificador, de les bases que regiran per al procés selectiu per a cobrir en propietat tres places de personal funcionari de carrera administrativa, Escala d’ administració
especial, subescala tècnica, serveis especials, y escala bàsica
pertanyent al grup C, subgrup C1, categoria d’ agent de policia
local, mitjançant torn lliure i de mobilitat, resolc:
Nomenar el tribunal de selecció de personal que estarà compost
per:
President: Antonio Guerola Giménez, agent de policia local de
l’Ajuntament d’Oliva.
Suplent president: Jesús Alberca Juan, agent de policia local de
l’Ajuntament de Gandia.
Secretari: Joan Antoni Bodí i Quilis, secretari de l’Ajuntament de
Castelló de Rugat.
Suplent secretari: Miguel Gomar Ramírez, Técnic administració
general de l’Ajuntament del Palomar.
Vocal designat per la DGAL: Melitón Ruiz Sánchez, agent de policia local de l’Ajuntament d’Oliva (València).
Suplent vocal designat per la DGAL: Salvador Chamorro Mena,
agent de policia local de l’Ajuntament d’Oliva (València).
Vocal designat per l’IVASPE: Perfecto García Gilabert, agent policia local de l’Ajuntament de Villalonga.
Suplent vocal designat per l’IVASPE: Felipe Savall Parets, agent
policia local de l’Ajuntament de Gandia.
Vocal: Leoncio Vidal Palomares, agent de policia local de l’Ajuntament de Beniarjó.
Suplent vocal: Vicente Faus Peiró, agent de policia local de Dénia.
L’ordre d’intervenció dels aspirants començarà per la lletra V,
d’acord amb el sorteig efectuat per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
número 6376 de 14 d’octubre de 2010.
Ho mana i signa l’alcalde president.
De acuerdo con la base V Tribunal calificador de las bases que regirán para el proceso selectivo para cubrir en propiedad tres plazas de
personal funcionario de carrera administrativa, escala de administración
especial, subescala técnica, servicios especiales y escala básica perteneciente al grupo C, subgrupo C1, categoría de agente de policía local,
mediante turno libre y de movilidad, resuelvo:
Nombrar el tribunal de selección de personal que estará compuesto
por:
Presidente: Antonio Guerola Giménez, agente de policía local del
Ayuntamiento de Oliva.
Suplente presidente: Jesús Alberca Juan, agente de policía local del
Ayuntamiento de Gandía.
Secretario: Joan Antoni Bodí i Quilis, secretario del Ayuntamiento
de Castelló de Rugat.
Suplente secretario: Miguel Gomar Ramírez, técnico administración
general del Ayuntamiento del Palomar.
Vocal designado por la DGAL: Melitón Ruiz Sánchez, agente de
policía local del Ayuntamiento de Oliva (Valencia).
Suplente vocal designado por la DGAL: Salvador Chamorro Mena,
agente de policía local del Ayuntamiento de Oliva (Valencia).
Vocal designado por el IVASPE: Perfecto García Gilabert, agente
policía local del Ayuntamiento de Villalonga.
Suplente vocal designado por el IVASPE: Felipe Savall Parets,
agente policía local del Ayuntamiento de Gandía.
Vocal: Leoncio Vidal Palomares, agente de policía local del Ayuntamiento de Beniarjó.
Suplente vocal: Vicente Faus Peiró, agente de policía local de
Dénia.
Vocal: Juan Escrihuela Sifres, agente de policía local del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
Suplente vocal: Vicente Gay Calatayud, agente de policía local del
Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
El tribunal de selección de personal deberá constituirse en el salón
de reuniones de este Ayuntamiento situado en la plaza de la Constitución, número 7 de Castelló de Rugat, a las 10.00 horas del día 10 de
noviembre de 2014 (lunes).
Los aspirantes tendrán que estar en la Biblioteca Municipal, plaza
de la Constitución, número 7, el día 10 de noviembre (lunes) a las 11.00
horas, para realizar el primer ejercicio de las bases, consistente en la
medición de la estatura.
El tribunal de selección de personal deberá constituirse en el salón
de reuniones de este Ayuntamiento situado en la plaza de la Constitución, número 7 de Castelló de Rugat, a las 10.00 horas del día 13
de noviembre de 2014 (jueves), con el fin de confeccionar las pruebas
selectivas para cubrir en propiedad de personal funcionario de carrera
administrativa, escala de administración especial, subescala técnica,
servicios especiales y escala básica perteneciente al grupo C, subgrupo C1, categoría de agente de policía local, mediante turno libre y de
movilidad.
Los aspirantes tendrán que estar en el Instituto de Educación Secundaría Manuel Sanchis Guarner, en la calle Jaume I, número 46 (carretera
de Salem), el día 13 de noviembre de 2014 (jueves) a las 16.00 horas,
con el DNI, para desarrollar las pruebas del segundo ejercicio de las
bases.
La orden de intervención de los aspirantes empezará por la letra
V, de acuerdo con el sorteo efectuado por la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6376, de 14 de octubre de 2010.
Lo manda y firma el alcalde presidente.
Castelló de Rugat, 15 d’octubre de 2014.– L’alcalde: José Miguel
Barranca Alborch.
Castelló de Rugat, 15 de octubre de 2014.– El alcalde: José Miguel
Barranca Alborch.
Vocal: Juan Escrihuela Sifres, agent de policia local de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
Suplent vocal: Vicente Gay Calatayud, agent de policia local de
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
El tribunal de selecció de personal haurà de constituir-se en el saló
de reunions d’este Ajuntament situat en la plaça de la Constitució,
número 7 de Castelló de Rugat, a les 10.00 hores del dia 10 de novembre de 2014 (dilluns).
Els aspirants tindran que estar a la Biblioteca Municipal, plaça de
la Constitució, número 7, el dia 10 de novembre (dilluns) a les 11.00
hores, per a realitzar el primer exercici de les bases, consistent en l’amidament de l’estatura.
El tribunal de selecció de personal haurà de constituir-se en el saló
de reunions d’este Ajuntament situat en la plaça de la Constitució,
número 7 de Castelló de Rugat, a les 10.00 hores del dia 13 de novembre de 2014 (dijous), a fi de confeccionar les proves selectives per a
cobrir en propietat de personal funcionari de carrera administrativa,
escala d’administració especial, subescala tècnica, serveis especials, i
escala bàsica pertanyent al grup C, subgrup C1, categoria d’agent de
policia local, mitjançant torn lliure i de mobilitat.
Els aspirants tindran que estar a l’Institut d’Educació Secundaria
Manuel Sanchis Guarner, al carrer Jaume I, número 46 (carretera de
Salem), el dia 13 de novembre de 2014 (dijous) a les 16.00 hores, amb
el DNI, per a desenvolupar les proves del segon exercici de les bases.
Num. 7386 / 22.10.2014
Ajuntament de Castelló de Rugat
25156
Ayuntamiento de Castelló de Rugat
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de l’Alcaldia, per
la qual es publica la composició del tribunal per les proves selectives per cobrir en propietat, mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn de promoció interna,
d’una plaça de personal funcionari de carrera, administració general, grup C, subgrup C1. [2014/9512]
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Alcaldía,
por la que se publica la composición del tribunal para las
pruebas selectivas para cubrir en propiedad, mediante el
sistema de concurso oposición por turno de promoción
interna, de una plaza de personal funcionario de carrera,
administración general, grupo C, subgrupo C1. [2014/9512]
D’acord amb la base V del procés selectiu per cobrir en propietat,
mitjançant el sistema de concurs oposició, una plaça de personal funcionari de carrera administrativa d’administració general, grup C, subgrup
C1, pel torn de promoció interna, es designa el tribunal de selecció de
personal que estarà compost per:
De acuerdo con la base V del proceso selectivo para cubrir en propiedad, por concurso oposición, una plaza de personal funcionario de
carrera administrativa de administración general, grupo C, subgrupo C1,
por el turno de promoción interna, se designa el tribunal de selección de
personal que estará compuesto por:
President: Joan Antoni Bodí i Quilis, secretari de l’Ajuntament de
Castelló de Rugat.
Suplent del president: Verónica Vázquez Möllerstedt, secretària de
l’Ajuntament del Palomar.
Secretari:Miguel Gomar Ramirez, tècnic d’administració general de
l’Ajuntament del Palomar.
Suplent del secretari: Fernando Romaguera Espuig, secretari de
l’Ajuntament d’Alfarrasí.
Vocal designat per la Direcció General d’Administració Local:
Miguel Ortiz Capella, secretari de l’Ajuntament de la Pobla del Duc.
Suplent del vocal designat per la Direcció General d’Administració
Local: Maria Barona Lamothe, secretària de l’Ajuntament d’Aielo de
Rugat.
Vocal: Jesús Garcia Barbera: agent de desenvolupament local de
l’Ajuntament de Novetlè.
Suplent del vocal: Ana Lucio Villanueva, secretària de l’Ajuntament
de Bèlgida.
Vocal: Maria Fort Berto, secretària de l’Ajuntament de Montaverner.
Suplent de la vocal: Carles Ibars Fortuño, secretari de l’Ajuntament
d’Adzeneta d’Albaida.
El tribunal de selecció de personal haurà de constituir-se en la sala
de reunions d’este ajuntament situada en la plaça de la Constitució,
número 7, de Castelló de Rugat, a les 10.00 hores del dia 26 de novembre de 2014 (dimecres).
Els aspirants han d’estar en la sala de reunions d’este ajuntament,
situada en la plaça de la Constitució, número 7, de Castelló de Rugat,
a les 11.00 hores del dia 26 de novembre de 2014 (dimecres), per fer el
primer exercici de les bases.
Ho mana i signa el alcalde.
Presidente: Joan Antoni Body i Quilis, secretario del Ayuntamiento
de Castelló de Rugat.
Suplente del presidente: Verónica Vázquez Möllerstedt, secretaria
del Ayuntamiento del Palomar.
Secretario: Miguel Gomar Ramírez, técnico de administración general del Ayuntamiento del Palomar.
Suplente del secretario: Fernando Romaguera Espuig, secretario del
Ayuntamiento de Alfarrasí.
Vocal designado por la Dirección General de Administración Local:
Miguel Ortiz Capilla, secretario del Ayuntamiento de La Pobla del Duc.
Suplente del vocal designado por la Dirección General de Administración Local: Maria Barona Lamothe, secretaria del Ayuntamiento de
Aielo de Rugat.
Vocal: Jesús Garcia Babera: agente de desarrollo local del Ayuntamiento de Novetlè.
Suplente del vocal: Ana Lucio Villanueva, secretaria del Ayuntamiento de Bèlgida.
Vocal: Maria Fort Berto, secretaria del Ayuntamiento de Montaverner.
Suplente de la vocal: Carles Ibars Fortuño, secretario del Ayuntamiento de Adzeneta de Albaida.
El tribunal de selección de personal deberá constituirse en la sala
de reuniones de este ayuntamiento, plaza de la Constitución, número 7,
de Castelló de Rugat, a las 10.00 horas del 26 de noviembre de 2014
(miércoles).
Los aspirantes deberán estar en la sala de reuniones de este ayuntamiento, plaza de la Constitución, número 7, de Castelló de Rugat, a
las 11.00 horas del 26 de noviembre de 2014 (miércoles), para hacer el
primer ejercicio de los bases.
Así lo dispongo y firmo.
Castelló de Rugat, 20 d’octubre de 2014.– L’alcalde: José Miguel
Barranca Alborch.
Castelló de Rugat, 20 de octubre de 2014.– El alcalde: José Miguel
Barranca Alborch.
Num. 7386 / 22.10.2014
Universitat Politècnica de València
25157
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2014 de la Universitat
Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de l’aspirant que ha superat el procés específic de promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup
A1, sector d’administració especial, cos/escala tècnic
superior de laboratori (PF716), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març,
del Govern Valencià, convocat per Resolució de 30 d’abril
de 2014. [2014/9471]
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2014 de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica definitivamenente el nombre del aspirante que ha superado el
proceso específico de promoción interna para acceder al
grupo A, subgrupo A1, sector administración especial,
cuerpo/escala técnico superior de laboratorio (PF716), en
aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto
33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución de 30 de abril de 2014. [2014/9471]
Esta resolució té en compte el principi d’igualtat de tracte entre
dones i homes pel que es refereix a l’accés a l’ocupació pública i així
utilitza un llenguatge inclusiu en la seua redacció, d’acord amb l’article
14 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes.
Conclòs el procés específic de promoció interna per accedir al
grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, cos/escala tècnic
superior de laboratori d’aquesta Universitat, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, convocat per
Resolució de 30 d’abril de 2014 (DOCV 8.05.2014) i de conformitat
amb allò establit en les bases de l’esmentada convocatòria, aquest
Rectorat resol:
Esta resolución tiene en cuenta el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público utilizándose un lenguaje inclusivo en la redacción de la misma, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres
y Hombres.
Concluido el proceso específico de promoción interna para acceder
al grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, cuerpo/escala
técnico superior de laboratorio de esta Universidad, en aplicación de
la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo,
convocado por Resolución de 30 de abril de 2014 (DOCV 08.05.2014)
y de conformidad con lo establecido en las bases de la mencionada
convocatoria, este Rectorado resuelve:
Primer. Publicar definitivament el nom de l’aspirant que ha superat
el present procés selectiu, al haver sigut declarat apte, i que tot seguit
s’esmenta.
Primero. Publicar definitivamente el nombre del aspirante que ha
superado el presente proceso selectivo, al haber sido declarado apto,
y que a continuación se relaciona.
Cognoms i nom: Franch Mariner, Vicente José
DNI: 18915085T
Segon
De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de
la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, l’aspirant que es menciona en el punt anterior haurà de
presentar davant del Registre General de la Universitat Politècnica de
València, siti al camí de Vera, s/n, de València; en el Registre de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi, siti a la plaça de Ferrándiz i Carbonell,
s/n, d’Alcoi; en el Registre de l’Escola Politècnica Superior de Gandia,
siti al carrer del Paranimf, 1, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les
formes establides en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener, dirigits al Servei
de Recursos Humans d’aquesta Universitat Politècnica de València, els
documents següents:
a) Fotocòpia confrontada del títol acadèmic exigible segons la convocatòria, tret que conste en l’expedient personal.
b) Els aspirants discapacitats hauran de presentar certificat de la
Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d’altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual o superior al trentatres per cent, així com la capacitat per a exercir les funcions que corresponen a les vacants oferides, tret que conste en l’expedient personal.
c) Certificat mèdic acreditatiu de tenir la capacitat física i psíquica
necessària per a l’exercici de les funcions dels llocs de treball oferits.
Amb aquest efecte, els reconeixements es realitzen a través del Servei
Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de
València, a fi que aquest realitze el pertinent reconeixement mèdic i
expedisca el certificat mèdic que pertoque.
Una vegada la persona interessada presente els documents, es farà el
nomenament com a funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector
d’administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori, mitjançant resolució d’aquest Rectorat que es publicarà en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana i quedarà adscrit com a funcionari d’aquest
grup al lloc de treball que actualment ocupe, amb caràcter definitiu.
Contra el present acte, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
Apellidos y nombre: Franch Mariner, Vicente José
DNI: 18915085T
Segundo
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria,
en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de
la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, el aspirante que se menciona en el punto anterior, deberá presentar ante el Registro General de la Universitat Politècnica de
València, sito en camino de Vera, s/n de Valencia; en el Registro de la
Escuela Politécnica Superior de Alcoy, sito en la plaza de Ferrándiz y
Carbonell, s/n de Alcoy; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, sito en la calle del Paranimf, número 1, del Grao de
Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, dirigido al Servicio de Recursos Humanos
de esta Universitat Politècnica de València, los siguientes documentos:
a) Fotocopia cotejada del título académico exigible según la presente convocatoria, salvo que conste en el expediente personal.
b) Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación
de la Consellería de Bienestar Social u órganos competentes de otras
administraciones públicas, que acredite discapacidad igual o superior
al treinta y tres por ciento, así como su capacidad para desempeñar las
funciones que correspondan a las vacantes ofertadas, salvo que conste
en el expediente personal.
c) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y
psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos
de trabajo ofertados. A estos efectos los reconocimientos se realizaran a
través del Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universitat Politècnica de València, al objeto de que este realice el pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda.
Una vez presentados los documentos por la persona interesada,
se efectuará el nombramiento como funcionario de carrera del grupo
A, subgrupo A1, sector administración especial, cuerpo/escala técnico
superior de laboratorio, mediante resolución de este Rectorado que se
publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, quedando
adscrito como funcionario de este grupo al puesto de trabajo que viniera
ocupando con carácter definitivo.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que lo ha
Num. 7386 / 22.10.2014
25158
dictat, en el termini d’un mes des de la publicació en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana d’este, d’acord amb allò que s’ha previst en
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o directament recurs contenciós administratiu davant l’òrgan
competent, en el termini de dos mesos des de la publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana de la present resolució.
dictado, en el plazo de un mes desde la publicación en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana del mismo, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente, en el plazo de dos meses desde la
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la presente resolución.
València, 15 d’octubre de 2014.– El rector de la Universitat Politècnica de València: Francisco José Mora Mas.
Valencia, 15 de octubre de 2014.– El rector de la Universitat Politècnica de València: Francisco José Mora Mas.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25159
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2014, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol
la convocatòria d’ajudes (per al període comprés entre l’1
de setembre i el 31 de desembre de 2014) per als centres
privats que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles
formatius de Formació Professional Bàsica i els segons
cursos de programes de qualificació professional inicial a
la Comunitat Valenciana. [2014/9509]
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente, por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas (para el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de
2014) para los centros privados que durante el curso 20142015 impartan ciclos formativos de Formación Profesional
Básica y los segundos cursos de programas de cualificación
profesional inicial en la Comunitat Valenciana. [2014/9509]
Vistes les sol·licituds d’ajuda presentades a l’empara de l’Orde
70/2014, de 25 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
per la qual s’establixen les bases i es convoquen ajudes (per al període
comprés entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2014) per als
centres privats que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Bàsica i els segons cursos de programes
de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana (DOCV
7347, 27.08.2014).
Examinades les sol·licituds d’ajudes presentades pels centres privats, així com la documentació que s’indica com a preceptiva en l’article 6 de l’orde de convocatòria.
Vista la proposta de concessió i denegació de les ajudes que eleva
la comissió de valoració creada a este efecte, en compliment d’allò que
s’ha preceptuat en l’article 8 de l’esmentada orde de convocatòria.
De conformitat amb l’article 11 de l’orde, per delegació de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, resolc:
Vistas las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la Orden
70/2014, de 25 de agosto, de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se establecen las bases y se convocan ayudas (para
el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31.12.2014) para
los centros privados que durante el curso 2014-2015 impartan ciclos
formativos de Formación Profesional Básica y los segundos cursos de
programas de cualificación profesional inicial en la Comunitat Valenciana (DOCV 7347, 27.08.2014).
Examinadas las solicitudes de ayudas presentadas por los centros
privados, así como la documentación que se indica como preceptiva en
el artículo 6 de la orden de convocatoria.
Vista la propuesta de concesión y denegación de las ayudas que
eleva la comisión de valoración creada a tal efecto, en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 8 de la citada orden de convocatoria.
De conformidad con el artículo 11 de la orden, por delegación de la
consellera de Educación, Cultura y Deporte, resuelvo:
Primer
Aprovar la concessió d’ajudes (per al període comprés entre l’1 de
setembre i el 31 de desembre de 2014) als centres docents privats que
figuren en l’annex I de la present resolució, que durant el curs 20142015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Bàsica i
els segons cursos de programes de qualificació professional inicial a la
Comunitat Valenciana, i pels imports que s’indiquen, resultant un total
de 102.660,00 € per a segons cursos de PCPI i de 820.017,12 € per a
FPB.
Primero
Aprobar la concesión de ayudas (para el período comprendido entre
el 1 de septiembre y el 31.12.2014) a los centros docentes privados que
figuran en el anexo I de la presente resolución, que durante el curso
2014-2015 impartan ciclos formativos de Formación Profesional Básica y los segundos cursos de programas de cualificación profesional
inicial en la Comunitat Valenciana, y por los importes que se indican,
resultando un total de 102.660,00 € para segundos cursos de PCPI y de
820.017,12 € para FPB.
Segon
Denegar les sol·licituds d’ajudes dels centres docents privats que
figuren en l’annex II de la present resolució, pels motius que s’indiquen.
Segundo
Denegar las solicitudes de ayudas de los centros docentes privados
relacionados en el anexo II de la presente resolución, por los motivos
que se indican.
Tercer
La justificació de l’ajudes concedides per part dels beneficiaris s’ajustarà en forma i termini al que preveu l’article 14 de l’Orde
70/2014 en forma i termini, dirigit al Servici de Centres Privats Concertats i Centres Privats de la Direcció General de Centres i Personal
Docent.
En cas que no es presente la justificació en el termini indicat, el
beneficiari perdrà el dret a rebre la subvenció en compliment del que
disposa l’article 15 de l’Orde 70/2014.
Tercero
La justificación de la ayudas concedidas por parte de los beneficiarios se ajustará en forma y plazo a lo previsto en el artículo 14 de
la Orden 70/2014 en forma y plazo, dirigido al Servicio de Centros
Privados Concertados y Centros Privados de la Dirección General de
Centros y Personal Docente.
En caso de que no se presente la justificación en el plazo indicado,
el beneficiario perderá el derecho a recibir la subvención en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden 70/2014.
Quart
El pagament d’estes ajudes es realitzarà d’acord amb el que establix
l’article 13 de l’Orde 70/2014.
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles
10, 14, i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra el present acte, que posa fi a
la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o
bé es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els
terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de publicar-se
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant
de davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de publicar-se.
Cuarto
El pago de estas ayudas se realizará conforme a lo establecido en el
artículo 13 de la Orden 70/2014.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
los artículos 10, 14, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el presente acto, que pone fin
a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición
o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo en
los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la consellera
de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación
b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.
València, 17 d’octubre de 2014.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.
Valencia, 17 de octubre de 2014.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
Num. 7386 / 22.10.2014
25160
ANNEX I. AJUDES CONCEDIDES
Segons cursos PQPI
Localitat
Codi de
centre
núm
d'expedient Nom del centre docent
Cod
PQPI PQPI
Alacant
03009300
2014/547
Centre Privat FP Academia
Cots
X23
Alcoi
03000357
2014/556
Centre Privat La Presentación
X37 Treballs de Fusteria i Moble
Alcoi
03000424
2014/546
Centre Privat Salesianos Juan
XXIII
X20
Operacions Auxiliars de Servicis Administratius i
Generals
Operacions Auxiliars de Muntatge i Manteniment
de Sistemes Microinformàtics
Operacions Auxiliars de Manteniment en
X10
Electromecànica de Vehicles
Elx
03005070
2014/564
Centre Privat San José De
Calasanz
Elx
03005100
2014/548
Centre Privat San José
Artesano
Jacarilla
03006177
2014/545
Orihuela
03007339
2014/582
Llombai
46004966
2014/543
Centre Privat La Malvesia
Llombai
46021411
2014/542
Centre Privat Escuela Familiar
Operacions Auxiliars de Servicis Administratius i
X23
Agraria Torre-Aledua
Generals
Paterna
46006422
2014/544
Centre Privat Escuela
Profesional La Salle
València
46012094
2014/585
Centre Privat Escuelas San
José (I. Polit.)
Centro Privado Escuela
Familiar Agraria El Campico
Centro Privado San José
Obrero
X43 Activitats Auxiliars de Comerç
Operacions Auxiliars de Muntatge
X15 d'Instal·lacions Electrotècniques i de
Telecomunicacions en Edificis
Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres
X02
de Jardineria
Operacions Auxiliars de Manteniment General
X11
de Vehicles
Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres
X02
de Jardineria
Operacions Auxiliars de Muntatge d'Instalacions
X15 Electrotècniques i de Telecomunicacions en
Edificis
Operacions de Fontaneria i CalefaccióX31
Climatització Domèstica
Total
Import
concedit al concedit al
centre
cicle
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
17.110,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
102.660,00
Num. 7386 / 22.10.2014
25161
Cicles Formació Professional Bàsica
Localitat
Codi del
centre
núm.
d'expedient Nom del centre docent
Alacant
Alcoi
03009300
03000357
2014/540
2014/555
Centre Privat FP Academia Cots
Centre Privat La Presentación
Alcoi
03000424
2014/539
Centre Privat Salesianos Juan XXIII
Elx
03005070
2014/563
Centre Privat San José De Calasanz
Elx
03005100
2014/541
Centre Privat San José Artesano
Cod
FPB
96210A
04810A
96010A
95910A
95810A
Cicle FPB
Servicis Administratius
Fusteria i Moble
Perruqueria i estètica
Manteniment de Vehicles
Informàtica i Comunicacions
Import
concedit al
cicle
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
Total
concedit al
centre
21.026,08
42.052,16
42.052,16
96310A Servicis Comercials
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
42.052,16
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
42.052,16
21.026,08
Jacarilla
03006177
2014/538
Orihuela
03007339
2014/581
Centro Privado Escuela Familiar
Agraria El Campico
Centro Privado San José Obrero
Almassora
Castelló de
la Plana
Castelló de
la Plana
12003729
2014/561
Centre Privat FP Cervantes
96210A Servicis Administratius
95610A Electricitat i Electrònica
95910A Manteniment de Vehicles
Agrojardineria i Composicions
95310A
Florals
95910A Manteniment de Vehicles
95710A Fabricació i Muntatge
96210A Servicis Administratius
12000959
2014/552
Centre Privat FP Academia Didáctica
95610A Electricitat i Electrònica
21.026,08
21.026,08
12004783
2014/577
Centre Privat FP Fina Izquierdo S.A.
96010A Perruqueria i Estètica
21.026,08
21.026,08
Beniarjó
46001795
2014/579
21.026,08
21.026,08
Burjassot
46025775
2014/520
95810A Informàtica i Comunicacions
21.026,08
21.026,08
Canals
46002520
2014/559
Centre Privat FP La Safor, Coop.
Valenciana
Centre Privat FP Campus Centre
D'Estudis
Centre Privat Sant Antoni Abat
97010A Arts Gràfiques
21.026,08
21.026,08
Catarroja
46002908
2014/532
Centre Privat San Antonio De Padua
96210A Servicis Administratius
21.026,08
21.026,08
Godella
46004395
2014/519
Centre Privat Luis Amigó
Llombai
46004966
2014/536
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
84.104,32
21.026,08
Llombai
46021411
2014/535
96210A Servicis Administratius
21.026,08
21.026,08
Paterna
46006422
2014/537
Centre Privat La Malvesia
Centre Privat Escuela Familiar
Agraria Torre-Aledua
Centre Privat Escuela Profesional La
Salle
95610A
95910A
96210A
95810A
96910A
95610A Electricitat i Electrònica
21.026,08
95310A
Agrojardineria i Composicions
Florals
Electricitat i Electrònica
Manteniment de Vehicles
Servicis Administratius
Informàtica i Comunicacions
Aprofitaments Forestals
42.052,16
95810A Informàtica i Comunicacions
21.026,08
42.052,16
95610A Electricitat i Electrònica
21.026,08
21.026,08
46016063
2014/565
Centre Privat Virgen Al Pie De La
Cruz
46003172
2014/534
Centre Privat FP Solvam
96210A Servicis Administratius
21.026,08
21.026,08
46009903
2014/533
96010A Perruqueria i Estètica
21.026,08
21.026,08
València
46010723
2014/580
96210A Servicis Administratius
21.026,08
21.026,08
València
46010772
2014/531
96010A Perruqueria i Estètica
21.026,08
21.026,08
València
46011612
2014/554
Centre Privat Academia Jardín
Centre Privat Nuestra Señora Del
Carmen-S.Vicente Paúl
Centre Privat Hermes Sociedad
Cooperativa Valenciana
Centre Privat Ave María De
Peñarrocha
95510A Cuina i Restauració
21.026,08
95610A Electricitat i Electrònica
21.026,08
42.052,16
96210A Servicis Administratius
21.026,08
21.026,08
95710A Fabricació i Muntatge
21.026,08
21.026,08
95910A Manteniment de Vehicles
21.026,08
21.026,08
96010A Perruqueria i Estètica
21.026,08
21.026,08
96210A Servicis Administratius
21.026,08
21.026,08
820.017,12
Puçol
Quart de
Poblet
València
València
46011922
2014/553
València
46012094
2014/584
València
46012938
2014/562
València
46027048
2014/530
València
46032883
2014/560
Centre Privat Jesús María-Fuensanta
Centre Privat Escuelas San José (I.
Polit.)
Centre Privat Escuelas Profesionales
De Artesanos
Centre Privat FP Lumen 1993 Centro
Estudios, Sl
Centre Privat FP Capitol
Num. 7386 / 22.10.2014
25162
ANNEX II. AJUDES DENEGADES
Segons cursos PQPI
Localitat
Codi del
centre
Moncada
46026101
núm.
d'expedient Nom del centre docent
2014/583
Centre Privat FP Arrima
Cod
PQPI PQPI
X30
Operacions de Gravació i Tractament de
Dades i Documents
Motiu de la denegació
No complir els requisits de l'article 2.1.a)
Cicles Formació Professional Bàsica
Localitat
Codi del
centre
Alacant
Elx
Moncada
03010041
03009312
46026101
Núm.
d'expedient Nom del centre docent
2014/576
2014/551
2014/578
Centre Privat FP Cruz Roja Española
Centre Privat FP Academia Ripollés
Centre Privat FP Arrima
Codi
d'FPB
Cicle FPB
96010A Perruqueria i Estètica
96210A Servicis Administratius
96210A Servicis Administratius
Motiu de la
denegació
2
1
2
Motius de denegació:
1. No arribar a la puntuació mínima de 25 puntos exigida per a la concessió de l'ajauda (article 10.2)
2. El centre docent no està autoritzat per a impartir un PQPI en la modalitat d'aula o taller, susceptible de ser substituït per un cicle d'FPB
d'acord amb el que disposa la disposició addicional quinta del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer (article 2.1.b))
Num. 7386 / 22.10.2014
25163
ANEXO I. AYUDAS CONCEDIDAS
Segundos cursos PCPI
Total
concedido
al centro
Localidad
núm de
expediente
Alacant
03009300
2014/547
Centre Privat FP Academia
Cots
X23
Alcoi
03000357
2014/556
Centre Privat La Presentación
X37 Trabajos de Carpintería y Mueble
Alcoi
03000424
2014/546
Centre Privat Salesianos Juan
XXIII
X20
Operaciones Auxiliares de Montaje y
Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos
8.555,00
X10
Operaciones Auxiliares de Mantenimiento En
Electromecánica de Vehículos
8.555,00
17.110,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
Nombre del centro docente
Cod
PCPI PCPI
Importe
concedido
al ciclo
Código
de centro
Operaciones Auxiliares de Servicios
Administrativos y Generales
Elx
03005070
2014/564
Centre Privat San José De
Calasanz
Elx
03005100
2014/548
Centre Privat San José
Artesano
Jacarilla
03006177
2014/545
Orihuela
03007339
2014/582
Llombai
46004966
2014/543
Centre Privat La Malvesia
Llombai
46021411
2014/542
Operaciones Auxiliares de Servicios
Centre Privat Escuela Familiar
X23
Agraria Torre-Aledua
Administrativos y Generales
Paterna
46006422
2014/544
Centre Privat Escuela
Profesional La Salle
Valencia
46012094
2014/585
Centre Privat Escuelas San
José (I. Polit.)
Centro Privado Escuela
Familiar Agraria El Campico
Centro Privado San José
Obrero
X43 Actividades Auxiliares de Comercio
Operaciones Auxiliares de Montaje de
X15 Instalaciones Electrotécnicas y de
Telecomunicaciones en Edificios
Actividades Auxiliares En Viveros, Jardines y
X02
Centros de Jardinería
Operaciones Auxiliares de Mantenimiento
X11
General de Vehículos
Actividades Auxiliares En Viveros, Jardines y
X02
Centros de Jardinería
Operaciones Auxiliares de Montaje de
X15 Instalaciones Electrotécnicas y de
Telecomunicaciones en Edificios
Operaciones de Fontanería y CalefacciónX31
Climatización Doméstica
8.555,00
8.555,00
8.555,00
8.555,00
102.660,00
Num. 7386 / 22.10.2014
25164
Ciclos Formación Profesional Básica
Localidad
Código de
núm de
centro
expediente Nombre del centro docente
Alacant
Alcoi
03009300
03000357
2014/540
2014/555
Centre Privat FP Academia Cots
Centre Privat La Presentación
Alcoi
03000424
2014/539
Centre Privat Salesianos Juan XXIII
Elx
03005070
2014/563
Centre Privat San José De Calasanz
Elx
03005100
2014/541
Centre Privat San José Artesano
Cod
FPB
96210A
04810A
96010A
95910A
95810A
Ciclo FPB
Servicios Administrativos
Carpintería y Mueble
Peluquería y Estética
Mantenimiento de Vehículos
Informática y Comunicaciones
Importe
concedido
al ciclo
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
Total
concedido
al centro
21.026,08
42.052,16
42.052,16
96310A Servicios Comerciales
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
42.052,16
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
42.052,16
21.026,08
Jacarilla
03006177
2014/538
Orihuela
03007339
2014/581
Centro Privado Escuela Familiar
Agraria El Campico
Centro Privado San José Obrero
Almassora
Castelló de
la Plana
Castelló de
la Plana
12003729
2014/561
Centre Privat FP Cervantes
96210A Servicios Administrativos
95610A Electricidad y Electrónica
95910A Mantenimiento de Vehículos
Agro-Jardinería y
95310A
Composiciones Florales
95910A Mantenimiento de Vehículos
95710A Fabricación y Montaje
96210A Servicios Administrativos
12000959
2014/552
Centre Privat FP Academia Didáctica
95610A Electricidad y Electrónica
21.026,08
21.026,08
12004783
2014/577
Centre Privat FP Fina Izquierdo S.A.
96010A Peluquería y Estética
21.026,08
21.026,08
Beniarjo
46001795
2014/579
21.026,08
21.026,08
Burjassot
46025775
2014/520
95810A Informática y Comunicaciones
21.026,08
21.026,08
Canals
46002520
2014/559
Centre Privat FP La Safor, Coop.
Valenciana
Centre Privat FP Campus Centre
D'Estudis
Centre Privat Sant Antoni Abat
97010A Artes Gráficas
21.026,08
21.026,08
Catarroja
46002908
2014/532
Centre Privat San Antonio De Padua
96210A Servicios Administrativos
21.026,08
21.026,08
Godella
46004395
2014/519
Centre Privat Luis Amigó
Llombai
46004966
2014/536
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
21.026,08
84.104,32
21.026,08
Llombai
46021411
2014/535
96210A Servicios Administrativos
21.026,08
21.026,08
Paterna
46006422
2014/537
Centre Privat La Malvesia
Centre Privat Escuela Familiar
Agraria Torre-Aledua
Centre Privat Escuela Profesional La
Salle
95610A
95910A
96210A
95810A
96910A
95610A Electricidad y Electrónica
21.026,08
Pucol
46016063
2014/565
Centre Privat Virgen Al Pie De La
Cruz
95310A
Agro-Jardinería y
Composiciones Florales
Electricidad y Electrónica
Mantenimiento de Vehículos
Servicios Administrativos
Informática y Comunicaciones
Aprovechamientos Forestales
42.052,16
95810A Informática y Comunicaciones
21.026,08
42.052,16
95610A Electricidad y Electrónica
21.026,08
21.026,08
Quart de
Poblet
Valencia
46003172
2014/534
Centre Privat FP Solvam
96210A Servicios Administrativos
21.026,08
21.026,08
46009903
2014/533
96010A Peluquería y Estética
21.026,08
21.026,08
Valencia
46010723
2014/580
96210A Servicios Administrativos
21.026,08
21.026,08
Valencia
46010772
2014/531
96010A Peluquería y Estética
21.026,08
21.026,08
Valencia
46011612
2014/554
Centre Privat Academia Jardín
Centre Privat Nuestra Señora Del
Carmen-S.Vicente Paúl
Centre Privat Hermes Sociedad
Cooperativa Valenciana
Centre Privat Ave María De
Peñarrocha
95510A Cocina y Restauración
21.026,08
95610A Electricidad y Electrónica
21.026,08
42.052,16
96210A Servicios Administrativos
21.026,08
21.026,08
95710A Fabricación y Montaje
21.026,08
21.026,08
95910A Mantenimiento de Vehículos
21.026,08
21.026,08
96010A Peluquería y Estética
21.026,08
21.026,08
96210A Servicios Administrativos
21.026,08
21.026,08
820.017,12
Valencia
46011922
2014/553
Valencia
46012094
2014/584
Valencia
46012938
2014/562
Valencia
46027048
2014/530
Valencia
46032883
2014/560
Centre Privat Jesús María-Fuensanta
Centre Privat Escuelas San José (I.
Polit.)
Centre Privat Escuelas Profesionales
De Artesanos
Centre Privat FP Lumen 1993 Centro
Estudios, Sl
Centre Privat FP Capitol
Num. 7386 / 22.10.2014
25165
ANEXO II. AYUDAS DENEGADAS
Segundos cursos PCPI
Localidad
Código de
centro
Moncada
46026101
núm de
Nombre del centro
expediente docente
2014/583
Centre Privat FP Arrima
Cod
PCPI PCPI
Operaciones de Grabación y Tratamiento
de Datos y Documentos
X30
Motivo de la denegación
No cumplir con los requisitos del artículo 2.1.a)
Segundos cursos PCPI
Localidad
Código del
centro
Alacant
Elx
Moncada
03010041
03009312
46026101
núm de
expediente Nombre del centro docente
2014/576
2014/551
2014/578
Centre Privat FP Cruz Roja Española
Centre Privat FP Academia Ripollés
Centre Privat FP Arrima
CodFPB Ciclo FPB
96010A Peluquería y Estética
96210A Servicios Administrativos
96210A Servicios Administrativos
Motivo de la
denegación
2
1
2
Motivos de denegación:
1. No alcanzar la puntuación mínima de 25 puntos exigida para la concesión de la ayuda (artículo 10.2)
2. El centro docente no está autorizado para impartir un PCPI en la modalidad de aula o taller, susceptible de ser sustituido por un ciclo de
FPB según lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (artículo 2.1.b))
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Presidència
i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
25166
Consellería de Presidencia
y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2014, de la Direcció
General de l’Aigua, de la Conselleria d’Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua, relativa a la informació pública complementària i l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de l’expedient d’expropiació forçosa incoat amb motiu
de les obres de proveïment d’aigua potable a les comarques de la Ribera de Xúquer. Modificació ramal C. Terme
municipal de Riola. Expedient 2001/14. [2014/9473]
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2014, de la Dirección
General del Agua de la Consellería de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, relativa a la información pública complementaria y levantamiento de actas previas a la
ocupación del expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras de abastecimiento de agua
potable a las comarcas de la Ribera del Xúquer. Modificado ramal C. Término municipal de Riola. Expediente
2001/14. [2014/9473]
L’article 130 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol
(BOE 176, de data 24.07.2001), pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Aigües, en el paràgraf primer diu textualment: «L’aprovació
dels projectes d’obres hidràuliques d’interés general portarà implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i
l’adquisició de drets als fins d’expropiació forçosa i ocupació temporal,
d’acord amb el que disposa la legislació corresponent».
El artículo 130 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
(BOE núm._176 de fecha 24.07.2001), por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, en su párrafo primero dice textualmente:
«La aprobación de los proyectos de obras hidráulicas de interés general
llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación correspondiente».
La disposición adicional primera de la Ley 11/2000, de 28 de
diciembre, de Generalitat Valenciana, (DOGV 4913), establece la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados de expropiación
forzosa. El proyecto de abastecimiento de agua potable a las comarcas
de la Ribera del Xúquer Parcial III fue aprobado con fecha 7 de febrero
de 2005.
Esta expropiación complementaria obedece a la modificación de
trazado del ramal C que da lugar a las ocupaciones que figuran en la
presente publicación.
En consecuencia, se somete a información pública la relación de
bienes y derechos afectados por la urgente ocupación (art. 56 Reglamento Expropiación Forzosa).
Plazo: 15 días a partir de la publicación del presente anuncio en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa.
La disposició addicional primera de la Llei 11/2000, de 28 de
desembre, de Generalitat Valenciana (DOGV 4913), establix l’ocupació urgent dels béns i drets afectats d’expropiació forçosa. El projecte
de proveïment d’aigua potable a les comarques de la Ribera de Xúquer
Parcial III va ser aprovat amb data 7 de febrer de 2005.
Esta expropiació complementària obeïx a la modificació del traçat
del ramal C, que dóna lloc a les ocupacions que figuren en la present
publicació.
En conseqüència, se sotmet a informació pública la relació de béns
i drets afectats per l’ocupació urgent (art. 56 Reglament Expropiació
Forçosa).
Termini: 15 dies a partir de la publicació del present anunci en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Alçament d’actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats per
l’expropiació forçosa.
Lloc: Ajuntament de Riola.
Dia: 12.11.2014.
Hora: de 09:30 a 12.30.
Lugar: Ayuntamiento de Riola.
Día: 12.11.2014.
Hora: de 09.30 a 12.30.
El present assenyalament serà notificat per cèdula als afectats la
relació dels quals figura exposada en el tauler d’edictes dels ajuntaments
indicats. A l’efecte d’acreditar la titularitat dels béns i drets afectats, es
recomana assistir a l’alçament d’actes prèvies amb els títols de propietat
de què disposen.
Se significa que el present anunci es publica igualment als efectes establits en l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, segons la redacció feta en la Llei 4/1999 per a les
persones interessades que figuren com a desconegudes o amb domicili
ignorat.
Informació:
Direcció General de l’Aigua, Planificació i Infraestructures Hidràuliques, ciutat administrativa 9 d’Octubre, carrer de Castán Tobeñas, 77,
edifici B2 (CA9O), 46018 València.
El presente señalamiento será notificado por cédula a los afectados
cuya relación figura expuesta en el tablón de edictos de los indicados
ayuntamientos. A los efectos de acreditar la titularidad de los bienes
y derechos afectados, se recomienda asistir al levantamiento de actas
previas con los títulos de propiedad de que dispongan.
Se significa que el presente anuncio se publica igualmente a los
efectos establecidos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999 para las personas interesadas que figuran como desconocidos o
con domicilio ignorado.
Información:
Dirección General del Agua, Planificación e Infraestructuras
Hidráulicas, ciudad administrativa 9 d’Octubre, calle de Castan Tobeñas, 77, edificio B2 (CA9O), 46018 Valencia.
València, 8 d’octubre de 2014.– El director general de l’Aigua, p. d.
del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (R
30.09.2013, DOCV 7122 d’01.10.2013): José Alberto Comos Guillem.
Valencia, 8 de octubre de 2014.– El director general del Agua, p.
d. del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y
Agua (R 30.09.2013, DOCV 7122 de 01.10.2013): José Alberto Comos
Guillem.
Num. 7386 / 22.10.2014
25167
Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
Llista de béns i drets afectats per l’obra: expedient 2001/14.
Proveïment d’aigua potable a les comarques de la Ribera de Xúquer. Modificació ramal C.
Terme municipalde Riola
Núm.
Agr.
Pol.
Parc.
500
1
4
46
501
502
1
1
4
4
503
1
504
505
506
1
1
1
Titular
Tipus de sòl
48
4
Luis Venancio Merino San Juan i
María Josefa Martínez Palacios
María Natividad Martí Piera
Juan Bautista Miguel Meliá
Rural
Rural
4
116
María Teresa Miguel Meliá
Rural
4
4
4
117
5
52
José Tomás Sales Meliá
Isabel Marimón Muñoz
José Daniel Fenoll Rincón
Rural
Rural
Rural
Ús/Cultiu
Expropiació
(m²)
Ocupació temporal (m²)
Servitud
(m²)
23
634
127
–
–
364
186
67
22
–
210
44
–
–
–
198
315
307
40
66
62
Regadiu sense
cultiu
Tarongers
Tarongers
Regadiu sense
cultiu
Horta
Horta
Tarongers
Rural
* * * * *
Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
Listado de bienes y derechos afectados por la obra: expediente 2001/14.
Abastecimiento de agua potable a las comarcas de la Ribera. Modificado ramal C.
Término municipal de Riola
Núm.
Agr.
Pol.
Parc.
500
1
4
46
501
502
1
1
4
4
503
1
504
505
506
1
1
1
Titular
Tipo de suelo
48
4
Luis Venancio Merino San Juan y
María Josefa Martínez Palacios
María Natividad Martí Piera
Juan Bautista Miguel Meliá
Rural
Rural
4
116
María Teresa Miguel Meliá
Rural
4
4
4
117
5
52
José Tomás Sales Meliá
Isabel Marimón Muñoz
José Daniel Fenoll Rincón
Rural
Rural
Rural
Rural
Uso / cultivo
Regadío sin
cultivo
Naranjos
Naranjos
Regadío sin
cultivo
Huerta
Huerta
Naranjos
Expropiación
(m²)
Ocupación
temporal (m²)
Servidumbre
(m²)
23
634
127
–
–
364
186
67
22
–
210
44
–
–
–
198
315
307
40
66
62
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
25168
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director general d’Administració Local, per la qual es publiquen els
Estatuts de la Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna. [2014/9460]
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director
general de Administración Local, por la que se publican
los Estatutos de la Mancomunitat de Vall de Gallinera i
l’Atzúvia-Forna. [2014/9460]
L’entrada en vigor de la Llei 27 2013/, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, ha determinat la
introducció de determinats canvis en el règim jurídic de les entitats
locals que afecten les mancomunitats de municipis, ja siga directament
o bé a través de les modificacions que opera en certs àmbits de l’organització i del funcionament dels ajuntaments.
La disposició transitòria onze de la Llei 27/2013, de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració Local, establix que les mancomunitats adaptaran els seus estatuts a la nova regulació, i hauran d’adoptar
l’acord d’iniciació del procediment d’adaptació en el termini de sis
mesos des de l’entrada en vigor de la nova regulació; cas contrari, incorreran en causa de dissolució.
Per la seua banda, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana, establix en la disposició
transitòria sexta l’adaptació dels estatuts de les mancomunitats al contingut d’esta.
En els dos supòsits el procediment d’adaptació dels estatuts serà el
regulat per l’article 93 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, referit a les modificacions constitutives de
les mancomunitats. Perquè l’adaptació adquirisca eficàcia és necessari
procedir-ne a la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que establix l’apartat 4 del precepte mencionat.
La Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna ha procedit, d’acord amb el que disposa la legislació vigent, a l’adaptació dels
seus Estatuts al que s’ha establit en els dos textos legals.
Remesos l’expedient tramitat i els Estatuts aprovats a esta Direcció
General d’Administració Local, no s’hi advertix cap infracció de l’ordenament jurídic.
Per tot això, d’acord amb la legislació esmentada i, concretament,
amb l’article 93 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, i d’acord amb el que disposa l’article 32.2 del Decret 89/2014, del Consell, pel qual s’aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència, i de la Conselleria de
Presidència, i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, resolc:
La entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha determinado la
introducción de determinados cambios en el régimen jurídico de las entidades locales que afectan a las mancomunidades de municipios, ya sea
directamente, o bien, a través de las modificaciones que opera en ciertos
ámbitos de la organización y funcionamiento de los ayuntamientos.
La disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dispone que las
mancomunidades adaptarán sus estatutos a la nueva regulación, debiendo adoptar el acuerdo de iniciación del procedimiento de adaptación en
el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva regulación;
caso contrario, incurrirán en causa de disolución.
Por su parte, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, dispone en la disposición
transitoria sexta la adaptación de los estatutos de las mancomunidades
al contenido de la misma.
En ambos supuestos el procedimiento de adaptación de los estatutos
será el regulado por el artículo 93 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, referido a las modificaciones constitutivas de las mancomunidades. Para que la adaptación
adquiera eficacia es necesario proceder a su publicación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 4 del mencionado precepto.
La Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna ha procedido, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, a la adaptación
de sus estatutos a lo dispuesto en ambos textos legales.
Remitidos el expediente tramitado y los estatutos aprobados a esta
dirección general de Administración Local, no se advierte en ellos
infracción alguna del ordenamiento jurídico.
Por todo ello, de acuerdo con la legislación citada y, concretamente,
con el artículo 93 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de
Régimen Local de la Comunitat Valenciana y conforme a lo dispuesto en
el artículo 32.2 del Decreto 89/2014, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia, y de la Consellería
de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, resuelvo:
Article únic
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el text dels
Estatuts de la Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna,
que es transcriu a continuació com a annex, a l’haver-se acreditat en
l’expedient la legalitat de les actuacions.
Contra esta resolució que posa fi a la via administrativa, en virtut del que establix la disposició addicional tercera, apartat primer, del
Decret 89/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència i de la Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, podran interposar-se
els recursos següents:
a) Potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que
ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
notificació d’esta resolució, de conformitat amb el que establixen els
articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tenint en
compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el potestatiu de reposició.
b) Directament recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir
de l’endemà al de la notificació d’esta resolució, de conformitat amb
el que disposen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercitar qualsevol
altra via que estimen oportuna.
Artículo único
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el texto de
los Estatutos de la Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna,
que se transcriben a continuación como anexo, al haberse acreditado en
el expediente la legalidad de las actuaciones.
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, en virtud
de lo establecido en la disposición adicional tercera, apartado primero,
del Decreto 89/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia y de la Consellería de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, podrán
interponerse los siguientes recursos:
a) Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano
que ha dictado el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notificación de esta resolución, de conformidad con lo
establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, teniendo en cuenta que no es posible simultanear el recurso
contencioso-administrativo y el potestativo de reposición.
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otra vía que estimen oportuna.
València, 16 d’octubre de 2014.– El director general d’Administració Local: Vicente Saurí Martí.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– El director general de Administración Local: Vicente Saurí Martí.
Num. 7386 / 22.10.2014
25169
ANNEX
Estatuts de la Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna
ANEXO
Estatutos Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna
Article 1. Municipis que integren la Mancomunitat i definició
1. La Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna està
constituïda pels municipis de Vall de Gallinera i Adsubia-Forna, província d’Alacant, a l’empara del que disposa l’ordenament jurídic vigent.
2. Es tracta d’una associació voluntària de municipis per a l’organització i prestació en forma mancomunada de les obres, servicis o
activitats de la seua competència que s’arrepleguen en estos estatuts.
3. Els municipis mancomunats podran participar en alguna o en
totes les activitats que constituïxen l’objecte de la Mancomunitat, sempre que les obres o servicis siguen independents i això no afecte l’actuació eficaç d’esta.
4. La Mancomunitat és una entitat local territorial que, per al compliment dels seus fins, té personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena i
independent de la dels municipis que la integren.
Artículo 1. Municipios que integran la Mancomunidad y definición
1. La Mancomunidad de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna está
constituida por los municipios de Vall de Gallinera y Atzúvia-Forna,
provincia de Alicante, al amparo de lo que dispone el ordenamiento
jurídico vigente.
2. Se trata de una asociación voluntaria de municipios para la organización y prestación en forma mancomunada de las obras, servicios o
actividades de su competencia que se recogen en los presentes estatutos.
3. Los municipios mancomunados podrán participar en alguna o en
todas las actividades que constituyen el objeto de la mancomunidad,
siempre que las obras o servicios sean independientes y ello no afecte a
la actuación eficaz de esta.
4. La Mancomunidad es una entidad local territorial que, para el
cumplimiento de sus fines, tiene personalidad jurídica y capacidad de
obrar plena e independiente de la de los municipios que la integran.
Article 2. Denominació i seu
La mancomunitat es denomina Mancomunitat de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna, i té la seua seu pròpia en el municipi de Vall de
Gallinera.
Artículo 2. Denominación y sede
La Mancomunidad se denomina Mancomunidad de Vall de Gallinera i l’Atzúvia-Forna, y tiene su sede propia en el municipio de Vall
de Gallinera.
Article 3.Objecte i competències
1. La Mancomunitat es constituïx amb l’objectiu de prestar els servicis següents, s’hi inclouen les obres necessàries per a la seua prestació:
a) Conservació de camins i vies rurals.
b) Medi ambient urbà.
2. La prestació i explotació dels servicis podrà realitzar-la la Mancomunitat d’acord amb qualsevol de les formes previstes en l’ordenament
jurídic vigent.
Artículo 3. Objeto y competencias
1. La Mancomunidad se constituye con el fin de la prestación de los
siguientes servicios, incluyendo las obras necesarias para su prestación:
a) Conservación de caminos y vías rurales.
b) Medio ambiente urbano.
2. La prestación y explotación de los servicios podrá realizarla la
Mancomunidad de acuerdo con cualquiera de las formas previstas en el
ordenamiento jurídico vigente.
Article 4. Capacitat jurídica
La Mancomunitat, com a entitat local reconeguda per la llei, exercix
totes les potestats previstes en la normativa bàsica de règim local que
siguen necessàries per al compliment de la seua finalitat i de conformitat amb la normativa aplicable a cada una d’estes potestats.
Artículo 4. Capacidad jurídica
La Mancomunidad, como entidad local reconocida por la ley, ejerce
todas las potestades previstas en la normativa básica de régimen local
que sean necesarias para el cumplimiento de su finalidad y de acuerdo
con la legislación aplicable a cada una de estas potestades.
Article 5. Òrgans de la Mancomunitat
1. Els òrgans de govern de la Mancomunitat seran representatius
dels ajuntaments mancomunats.
2. Els òrgans de govern són:
a) El Ple de la Mancomunitat
b) El president
c) El vicepresident
3. Es crearan totes les comissions informatives que es requerisquen,
i es tindrà en compte el nombre de servicis que preste la Mancomunitat.
La creació, la composició i el funcionament d’estes comissions
s’acordaran en la sessió extraordinària a què es referix l’article 12.2,
sense perjuí de la possibilitat d’acordar modificacions en sessions posteriors. En tot cas, estaran compostes com a màxim per un terç del nombre
legal de membres del Ple de la Mancomunitat, i podran tindre caràcter
permanent o especial.
Artículo 5. Órganos de la Mancomunidad
1. Los órganos de gobierno de la Mancomunidad serán representativos de los ayuntamientos mancomunados.
2. Los órganos de gobierno son:
a) El Pleno de la Mancomunidad
b) El presidente
c) El vicepresidente
3. Se crearán todas las comisiones informativas que se requieran,
teniendo en cuenta el número de servicios que preste la Mancomunidad.
La creación, la composición y el funcionamiento de estas comisiones se acordarán en la sesión extraordinaria a que se refiere el artículo
12.2, sin perjuicio de la posibilidad de acordar modificaciones en sesiones posteriores. En todo caso, estarán compuestas como máximo por un
tercio del número legal de miembros del Pleno de la Mancomunidad, y
podrán tener carácter permanente o especial.
Article 6. El Ple de la Mancomunitat
1. El Ple de la Mancomunitat estarà integrat pels vocals representants de les entitats mancomunades, elegits pels seus respectius plens.
Artículo 6. El Pleno de la Mancomunidad
1. El Pleno de la Mancomunidad estará integrado por los vocales
representantes de las entidades mancomunadas, elegidos por sus respectivos plenos.
2. Cada entidad mancomunada estará representada en el Pleno por
su alcalde y dos concejales, uno de los cuales suplirá al otro, elegidos
por el Pleno de su respectivo ayuntamiento.
3. El mandato de los vocales coincide con el de sus respectivas
corporaciones.
4. La pérdida de la condición de alcalde o concejal comporta, en
todo caso, el cese como representante del ayuntamiento en la mancomunidad, y la asunción de esas funciones por el concejal que sea designado nuevo alcalde y por el que sea elegido nuevo vocal por el pleno
municipal. Cuando la pérdida de la condición de alcalde o concejal se
produzca por extinción del mandato, continuarán en funciones solo para
la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores.
2. Cada entitat mancomunada estarà representada en el Ple pel seu
alcalde i dos regidors, un dels quals suplirà a l’altre, elegits pel Ple del
seu respectiu ajuntament.
3. El mandat dels vocals coincidix amb el de les seues respectives
corporacions.
4. La pèrdua de la condició d’alcalde o regidor comporta, en tot cas,
el cessament com a representant de l’ajuntament en la Mancomunitat, i
l’assumpció d’eixes funcions pel regidor que siga designat nou alcalde
i pel que siga elegit nou vocal pel Ple municipal. Quan la pèrdua de
la condició d’alcalde o regidor es produïsca per extinció del mandat,
continuaran en funcions només per a l’administració ordinària fins a la
presa de possessió dels seus successors.
Num. 7386 / 22.10.2014
Article 7. Designació de representants i terminis
1. Després de cada procés electoral municipal i una vegada que els
ajuntaments hagen comunicat a la Mancomunitat els seus representants,
el president en funcions convocarà la sessió plenària per a la constitució
i l’elecció dels òrgans de govern. Esta sessió se celebrarà en el període
dels tres mesos següents a la constitució dels ajuntaments. Si no es convocara en el termini assenyalat, quedarà automàticament convocada per
a l’últim dia hàbil del termini mencionat, a les 13.00 hores.
2. Fins a la data de constitució del nou Ple, actuarà en funcions
l’anterior i el seu president.
3. Durant el període a què es referix el paràgraf 2, només es podrà
dur a terme la gestió ordinària de la Mancomunitat, sense que en cap
cas puguen adoptar-se acords que requerisquen la majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple.
Article 8. Atribucions del Ple
1. Correspon al Ple de la Mancomunitat:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; creació d’òrgans desconcentrats; el canvi de nom de la Mancomunitat; l’adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut i
l’admissió i separació de membres de la Mancomunitat.
c) La modificació o reforma dels Estatuts, l’aprovació del reglament
orgànic i de les ordenances.
d) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de gastos en matèria de la seua competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord
amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
e) L’aprovació de les formes de gestió dels servicis i de plans i projectes necessaris per a l’establiment, desenrotllament i gestió d’obres,
servicis o activitats previstes com a fins de la Mancomunitat.
f) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
g) El plantejament de conflictes de competències davant d’altres
entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
h) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs
de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries
fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombres i el règim del personal
eventual.
i) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.
j) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.
k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) La concertació de les operacions de crèdit la quantia de les quals
acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedisca del 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost –excepte les de tresoreria, que
li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior–, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
m) Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes no atribuïts al president que celebre la Mancomunitat. També correspon al Ple l’adjudicació de concessions sobre
els béns de la Mancomunitat i l’adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial, així com l’alienació del patrimoni,
quan no estiguen atribuïdes al president, i dels béns declarats de valor
històric o artístic independentment del seu valor.
n) L’aprovació dels projectes d’obres i servicis quan siga competent
per a la contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos
en els pressupostos.
o) Aquelles altres que hagen de correspondre al Ple perquè la seua
aprovació exigix una majoria especial.
p) Les que expressament li conferisquen les lleis.
q) La resta d’atribucions que es conferixen al Ple de l’ajuntament
per la legislació vigent.
25170
Artículo 7. Designación de representantes y plazos
1. Después de cada proceso electoral municipal y una vez que los
ayuntamientos hayan comunicado a la mancomunidad sus representantes, el presidente en funciones convocará la sesión plenaria para la
constitución y elección de los órganos de gobierno. Esta sesión se celebrará en el período de los tres meses siguientes a la constitución de
los ayuntamientos. Si no se convocara en el plazo señalado, quedará
automáticamente convocada para el último día hábil de dicho plazo, a
las 13.00 horas.
2. Hasta la fecha de constitución del nuevo pleno, actuará en funciones el anterior y su presidente.
3. Durante el período a que se refiere el párrafo 2, solo se podrá llevar a cabo la gestión ordinaria de la Mancomunidad, sin que en ningún
caso puedan adoptarse acuerdos que requieran la mayoría absoluta del
número legal de miembros del Pleno.
Artículo 8. Atribuciones del Pleno
1. Corresponde al Pleno de la Mancomunidad:
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones
supramunicipales; creación de órganos desconcentrados; el cambio de
nombre de la Mancomunidad; la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo y la admisión y separación de miembros de la
Mancomunidad.
c) La modificación o reforma de los estatutos, la aprobación del
reglamento orgánico y de las ordenanzas.
d) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la
aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo
eso de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
e) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de planes y proyectos necesarios para el establecimiento, desarrollo y gestión
de obras, servicios o actividades previstas como fines de la Mancomunidad.
f) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras
administraciones públicas.
g) El planteamiento de conflictos de competencias frente a otras
entidades locales y al resto de administraciones públicas.
h) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del
personal eventual.
i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa
de la corporación en materias de competencia plenaria.
j) La declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento.
k) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio
público.
l) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento
de los recursos ordinarios del presupuesto –excepto las de tesorería,
que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones
vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior–, todo ello de conformidad con lo
que dispone la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
m) Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respeto de los contratos no atribuidos al presidente que celebre la Mancomunidad. También corresponde al Pleno la adjudicación
de concesiones sobre los bienes de la Mancomunidad y la adquisición
de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial,
así como la enajenación del patrimonio, cuando no estén atribuidas al
presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico independientemente de su valor.
n) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea
competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén
previstos en los presupuestos.
o) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno porque su aprobación exige una mayoría especial.
p) Las que expresamente le confieran las leyes.
q) El resto de atribuciones que se confieren al Pleno del ayuntamiento por la legislación vigente.
Num. 7386 / 22.10.2014
2. Correspon igualment al Ple la votació sobre la moció de censura
al president i sobre la qüestió de confiança plantejada per este, que seran
públiques i es realitzaran per mitjà de crida nominal en tot cas, i que es
regixen pel que disposa la legislació electoral general.
3. El Ple pot delegar l’exercici de les seues atribucions en el president, excepte les enunciades en l’apartat 1, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, h,
l i o, i en l’apartat 3 d’este article.
25171
2. Corresponde igualmente al Pleno la votación sobre la moción de
censura al presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el
mismo, que serán públicas y se realizarán por medio de llamamiento
nominal en todo caso, y que se rigen por lo que dispone la legislación
electoral general.
3. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el presidente, excepto las enunciadas en el apartado 1, párrafos a, b, c, d, e, f,
g, h, l y o, y en el apartado 3 de este artículo.
Article 9. Nomenament del president
1. El president de la Mancomunitat s’elegirà pel Ple de la Mancomunitat entre els seus membres, per majoria absoluta del nombre legal
dels vots corresponents als seus membres.
2. Podran ser candidats a la Presidència tots i cada un dels vocals
que componen el Ple.
3. Si cap candidat obté majoria absoluta en la primera votació, se
celebrarà a continuació una segona votació, i serà elegit aquell que
obtinga el nombre més gran de vots. En cas d’empat, resultarà elegit
el de més edat.
4. Per a la destitució del president se seguirà el mateix procediment
que el que establix la legislació vigent per a la destitució de l’alcalde.
Artículo 9. Nombramiento del presidente
1. El presidente de la Mancomunidad se elegirá por el Pleno de la
Mancomunidad entre sus miembros, por mayoría absoluta del número
legal de los votos correspondientes a sus miembros.
2. Podrán ser candidatos a la Presidencia todos y cada uno de los
vocales que componen el Pleno.
3. Si ningún candidato obtiene mayoría absoluta en la primera votación, se celebrará a continuación una segunda votación, y resultará elegido aquel que obtenga el mayor número de votos. En caso de empate,
resultará elegido el de más edad.
4. Para la destitución del presidente se seguirá el mismo procedimiento que el establecido en la legislación vigente para la destitución
del alcalde.
Article 10. Vicepresident
El president designarà el vicepresident, que el substituirà en cas
d’absència, vacant o malaltia.
D’estos nomenaments s’informarà el Ple en la primera sessió que
celebre.
Artículo 10. Vicepresidente
El presidente designará al vicepresidente, que le sustituirá en caso
de ausencia, vacante o enfermedad.
De estos nombramientos se informará al Pleno en la primera sesión
que celebre.
Article 11. Atribucions del president
1. Corresponen al president de la Mancomunitat les competències
següents:
a) Dirigir el govern i l’administració de la Mancomunitat.
b) Representar a la Mancomunitat.
c) Convocar, presidir i alçar les sessions del Ple, excepte els supòsits
que preveu la llei i la legislació electoral general, i de qualssevol altres
òrgans de la Mancomunitat quan així s’establisca en disposició legal o
reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
Artículo 11. Atribuciones del presidente
1. Corresponden al presidente de la Mancomunidad las siguientes
competencias:
a) Dirigir el gobierno y la administración de la Mancomunidad.
b) Representar a la Mancomunidad.
c) Convocar, presidir y levantar las sesiones del Pleno, excepto los
supuestos que prevé la ley y la legislación electoral general, y de cualesquiera otros órganos de la Mancomunidad cuando así se establezca
en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de
calidad.
d) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, siempre que aquellas estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio
económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, excepto las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado
de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de
los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos
y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo que dispone la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
e) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las
pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión
de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que
no sean fijas y periódicas.
f) Ejercer la dirección superior del personal de la Mancomunidad
y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la corporación y el despido del personal
laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos en la primera
sesión que celebre.
g) Corresponden al presidente las competencias como órgano de
contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos
especiales y los contratos privados cuando su importe no supere el 10
por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.
También corresponde al presidente la adjudicación de concesiones
sobre los bienes y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos
a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento
d) El desenrotllament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar gastos dins dels límits de la seua competència,
concertar operacions de crèdit, sempre que aquelles estiguen previstes
en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic
no supere el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de Tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions
vives en cada moment no supere el 15 per cent dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot
això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost
i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la
selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball
i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques.
f) Exercir la direcció superior del personal de la Mancomunitat i
acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servici
dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral,
i es donarà compte al Ple, en estos dos últims casos en la primera sessió
que celebre.
g) Corresponen al president les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de servicis, de gestió de servicis públics, els contractes administratius especials
i els contractes privats quan el seu import no supere el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració no
siga superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
També correspon al president l’adjudicació de concessions sobre
els béns i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial quan el seu valor no supere el 10 per cent dels recursos
Num. 7386 / 22.10.2014
25172
ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com
l’alienació del patrimoni quan el seu valor no supere el percentatge ni
la quantia indicats.
h) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de
la Mancomunitat en les matèries de la seua competència, fins i tot quan
les haguera delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries
de la competència del Ple, en este supòsit es dóna compte a este en la
primera sessió que celebre per a la seua ratificació.
i) La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en
matèries de la competència de la Presidència.
l) L’aprovació dels projectes d’obres i de servicis quan siga competent per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el
pressupost.
m) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de la
Mancomunitat.
n) Totes aquelles que la normativa de règim local atribuïx a l’alcalde
per al compliment de les competències que té atribuïdes, així com les no
atribuïdes específicament a un altre òrgan.
2. Correspon així mateix, al president el nomenament del vicepresident.
3. El president pot delegar l’exercici de les seues atribucions, excepte la de convocar i presidir les sessions del Ple, decidir els empats amb
el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció
superior de tot el personal, la separació del servici dels funcionaris i
l’acomiadament del personal laboral, a més de les enumerades en els
apartats a, h, i.
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones
de euros, así como la enajenación del patrimonio cuando su valor no
supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
h) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la
defensa de la Mancomunidad en las materias de su competencia, incluso
cuando las hubiera delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al
mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
i) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en
materias de la competencia de la Presidencia.
l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en
el presupuesto.
m) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos
de la Mancomunidad.
n) Todas aquellas que la normativa de régimen local atribuye al
alcalde para el cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas,
así como las no atribuidas específicamente a otro órgano.
2. Corresponde asimismo al presidente el nombramiento del vicepresidente.
3. El presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones,
excepto la de convocar y presidir las sesiones del Pleno, decidir los
empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la dirección superior de todo el personal, la separación del servicio
de los funcionarios y el despido del personal laboral, además de las
enumeradas en los apartados a, h, i.
Article 12. Règim de sessions del Ple
1. El Ple funciona en règim de sessions ordinàries, de periodicitat
preestablida, i extraordinàries.
2. El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat que decidisca el
Ple que establirà els dies i les hores de la seua celebració per mitjà d’un
acord adoptat en sessió extraordinària que haurà de convocar el president dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva. Les sessions
extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho
sol·licite almenys una quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. En este últim cas, la celebració de la sessió
no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils des que va ser sol·licitada.
Artículo 12. Régimen de sesiones del Pleno
1. El Pleno funciona en régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, y extraordinarias.
2. El Pleno celebra sesión ordinaria con la periodicidad que decida
el Pleno que establecerá los días y horas de su celebración mediante
un acuerdo adoptado en sesión extraordinaria que deberá convocar al
presidente dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva.
Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así lo decida el presidente o lo solicite por lo menos una cuarta parte del número legal de
votos totales asignados a los miembros del Pleno. En este último caso,
la celebración de la sesión no podrá demorarse más de 15 días hábiles
desde que fue solicitada.
3. Las sesiones del Pleno deben convocarse por lo menos con dos
días hábiles de antelación. En la cita se hará constar el orden del día.
4. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio
del número legal de sus miembros, los cuales deberán tener un tercio
del número legal de votos totales asignados a los miembros del Pleno.
Ese quórum se debe mantener durante toda la sesión.
5. En todo caso, se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la Mancomunidad, o de los que legalmente los sustituyan.
3. Les sessions del Ple han de convocar-se almenys amb dos dies
hàbils d’antelació. En la cita es farà constar l’orde del dia.
4. El Ple es constituïx vàlidament amb l’assistència d’un terç del
nombre legal dels seus membres, els quals hauran de tindre un terç del
nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. Eixe quòrum
s’ha de mantindre durant tota la sessió.
5. En tot cas, es requerix l’assistència del president i del secretari de
la Mancomunitat, o dels que legalment els substituïsquen.
Article 13. Sistemes d’acords
1. Els acords del Ple s’adopten, per regla general, per majoria simple dels vots presents. Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són
més que els negatius.
2. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de vots per a l’adopció dels acords en les matèries següents:
a) Elecció i destitució del president.
b) Proposta de modificació o ampliació dels Estatuts.
c) Adhesió i separació de municipis.
d) Aprovació d’operacions financeres o de crèdit i concessions de
liquidacions i esperes, quan l’import supere el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost.
e) Determinació de la forma de gestió del servici.
f) Fixar anualment les aportacions econòmiques dels municipis integrants de la Mancomunitat establides en l’article 18 dels Estatuts.
g) Acordar la dissolució de la Mancomunitat, després dels tràmits
oportuns, nomenar els vocals membres de la comissió liquidadora i
aprovar la proposta efectuada per esta.
h) Qualsevol altra matèria en què així es dispose en estos Estatuts o
en la legislació de règim local aplicable.
Artículo 13. Sistemas de acuerdos
1. Los acuerdos del Pleno se adoptan, por regla general, por mayoría
simple de los votos presentes. Hay mayoría simple cuando los votos
afirmativos son más que los negativos.
2. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de votos para la adopción de los acuerdos en las siguientes materias:
a) Elección y destitución del presidente.
b) Propuesta de modificación o ampliación de los estatutos.
c) Adhesión y separación de municipios.
d) Aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesiones
de finiquitos y esperas, cuando el importe supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto.
e) Determinación de la forma de gestión del servicio.
f) Fijar anualmente las aportaciones económicas de los municipios
integrantes de la Mancomunidad establecidas en el artículo 18 de los
estatutos.
g) Acordar la disolución de la Mancomunidad, después de los trámites oportunos, nombrar a los vocales miembros de la comisión liquidadora y aprobar la propuesta efectuada por esta.
h) Cualquiera otra materia en que así se disponga en los presentes
estatutos o en la legislación de régimen local aplicable.
Num. 7386 / 22.10.2014
25173
Article 14. Habilitats estatals
1. En esta Mancomunitat existirà un lloc de treball reservat a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal a què
correspondran les funcions de Secretaria, comprensiva de la fe pública i
assessorament legal preceptiu, així com el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, i la comptabilitat,
tresoreria i recaptació.
2. En el cas que el volum de servicis o recursos de la Mancomunitat siga insuficient per al manteniment del lloc de Tresoreria es podrà,
de conformitat amb la normativa aplicable, sol·licitar l’exempció de
l’obligació de mantindre’l, en els termes previstos per als ajuntaments
en l’article 168 de la Llei de Règim Local Valencià (LRLV), per al seu
exercici per funcionari amb suficient capacitat de la Mancomunitat o
d’algun dels municipis que la integren, designat pel seu president.
Artículo 14. Habilitados estatales
1. En esta mancomunidad existirá un puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal
al que corresponderán las funciones de secretaría, comprensiva de la fe
pública y asesoramiento legal preceptivo, así como el control y la fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, y
la contabilidad, tesorería y recaudación.
2. En el caso de que el volumen de servicios o recursos de la mancomunidad sea insuficiente para el mantenimiento del puesto de tesorería
se podrá, de conformidad con la normativa aplicable, solicitar la exención de la obligación de mantenerlo, en los términos previstos para los
ayuntamientos en el artículo 168 de la Ley de Régimen Local Valenciano (LRLV), para su ejercicio por funcionario con suficiente capacidad
de la mancomunidad o de alguno de los municipios que la integran,
designado por su presidente.
Article 15. La resta de personal
1. El Ple de la Mancomunitat aprovarà anualment, junt amb el pressupost, la corresponent plantilla de personal propi, que comprendrà tots
els llocs de treball reservats a funcionaris i laborals.
2. La selecció i règim jurídic d’este personal, així com la provisió
dels llocs de treball existents, es regirà pel que establix la normativa
bàsica sobre funció pública, règim local i resta de la legislació aplicable.
3. Podran prestar servicis en la Mancomunitat tant el personal seleccionat d’acord amb la seua oferta d’ocupació pública, com el personal
al servici dels ens locals associats en aplicació del que establix l’article
90 de la Llei de Règim Local Valencià.
Artículo 15. El resto de personal
1. El Pleno de la Mancomunidad aprobará anualmente, junto al presupuesto, la correspondiente plantilla de personal propio, que comprenderá todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y laborales.
2. La selección y régimen jurídico de este personal, así como la provisión de los puestos de trabajo existentes, se regirá por lo que establece
la normativa básica sobre función pública, régimen local y resto de la
legislación aplicable.
3. Podrán prestar servicios en la mancomunidad tanto el personal
seleccionado de acuerdo con su oferta de empleo público, como el personal al servicio de los entes locales asociados en aplicación de lo que
dispone el artículo 90 de la Ley de Régimen Local Valenciano.
Article 16. Recursos econòmics
1. La hisenda de la Mancomunitat estarà constituïda pels recursos
següents:
a) Aportacions dels municipis, de conformitat amb el que establixen
estos Estatuts.
b) Ingressos de dret privat.
c) Taxes i preus públics per la prestació de servicis o realització
d’activitats de la seua competència.
d) Contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment, ampliació o millora de servicis.
e) Participacions en els tributs de la Generalitat que, si és el cas, es
puguen establir a favor seu.
f) Recàrrecs sobre impostos de la Generalitat o d’altres entitats
locals que procedisquen.
g) Subvencions i altres ingressos de dret públic.
h) Ingressos procedents d’operacions de crèdit.
i) Multes i sancions en l’àmbit de la seua competència.
j) Qualsevol altre que legalment puga establir-se.
2. Les operacions de crèdit que puga concertar la Mancomunitat
per a finançar la realització de fins de la seua competència podran ser
avalades pels municipis que la integren quan el patrimoni propi de la
Mancomunitat, o els seus recursos ordinaris, no siguen suficients per a
garantir l’operació mencionada.
Artículo 16. Recursos económicos
1. La hacienda de la Mancomunidad estará constituida por los
siguientes recursos:
a) Aportaciones de los municipios, de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos.
b) Ingresos de derecho privado.
c) Tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia.
d) Contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el
establecimiento, ampliación o mejora de servicios.
e) Participaciones en los tributos de la Generalitat que, en su caso,
se puedan establecer a su favor.
f) Recargos sobre impuestos de la Generalitat o de otras entidades
locales que procedan.
g) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.
h) Ingresos procedentes de operaciones de crédito.
i) Multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
j) Cualquier otro que legalmente pueda establecerse.
2. Las operaciones de crédito que pueda concertar la Mancomunidad para financiar la realización de fines de su competencia podrán ser
avaladas por los municipios que la integran cuando el patrimonio propio
de la mancomunidad, o sus recursos ordinarios, no sean suficientes para
garantizar dicha operación.
Article 17. Ordenances fiscals
1. Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrança dels seus recursos, la Mancomunitat aprovarà les ordenances corresponents als distints
servicis, les quals tindran força obligatòria en tots els municipis integrants, una vegada aprovades.
2. Correspondrà als municipis facilitar a la Mancomunitat tota la
informació necessària per a la formació de padrons, altes, baixes i la
resta de modificacions referides als contribuents afectats pels distints
servicis que constituïsquen els fins regulats en articles anteriors.
3. La Mancomunitat podrà en tot moment, pels seus propis mitjans, comprovar la veracitat i l’exactitud de les dades a què es referix
el número anterior.
Artículo 17. Ordenanzas fiscales
1. Para la imposición, exacción, liquidación y cobranza de sus
recursos, la Mancomunidad aprobará las ordenanzas correspondientes
a los distintos servicios, las cuales tendrán fuerza obligatoria en todos
los municipios integrantes, una vez aprobadas.
2. Corresponderá a los municipios facilitar a la Mancomunidad toda
la información necesaria para la formación de padrones, altas, bajas y
el resto de modificaciones referidas a los contribuyentes afectados por
los distintos servicios que constituyan los fines regulados en artículos
anteriores.
3. La Mancomunidad podrá en todo momento, por sus propios
medios, comprobar la veracidad y exactitud de los datos a que se refiere
el número anterior.
Article 18. Aportacions econòmiques
Les aportacions dels municipis mancomunats es fixaran anualment
per a cada exercici econòmic pel Ple de la Mancomunitat amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres i seran
les següents:
Artículo 18. Aportaciones económicas
Las aportaciones de los municipios mancomunados se fijarán anualmente para cada ejercicio económico por el Pleno de la Mancomunidad
con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros
y serán las siguientes:
Num. 7386 / 22.10.2014
25174
a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada entitat realitze
dels servicis que es presten mancomunadament. Per a la determinació
d’esta quota s’aplicaran les bases o els mòduls següents: nombre de
quilòmetres dels camins i vies rurals, consum realment efectuat, qualssevol altres factors que puguen computar-se en raó del servici o l’activitat prestada. Estes bases o mòduls podran aplicar-se aïlladament o
conjuntament.
b) Una quota complementària i obligatòria per a atendre els gastos
generals de conservació i administració, tant si es realitzen els servicis
com si no, en proporció al nombre d’habitants de dret de cada municipi,
segons el padró municipal.
a) Una cuota principal, en función del uso que cada entidad realice
de los servicios que se prestan mancomunadamente. Para la determinación de esta cuota se aplicarán las bases o módulos siguientes: número
de kilómetros de los caminos y vías rurales, consumo realmente efectuado, cualesquiera otros factores que puedan computarse en razón del
servicio o la actividad prestada. Las presentes bases o módulos podrán
aplicarse aislada o conjuntamente.
b) Una cuota complementaria y obligatoria para atender los gastos
generales de conservación y administración, tanto si se realizan los servicios como si no, en proporción al número de habitantes de derecho de
cada municipio, según el padrón municipal.
Article 19. Característiques de les aportacions
1. Les aportacions dels municipis a la Mancomunitat tenen la consideració de pagaments obligatoris i preferents per a les entitats mancomunades.
2. Les aportacions econòmiques dels municipis es realitzaran en la
forma i els terminis que determine el Ple. En el cas que algun municipi
es retarde en el pagament caldrà ajustar-se al que disposa l’article 25.
Artículo 19. Características de las aportaciones
1. Las aportaciones de los municipios a la Mancomunidad tienen
la consideración de pagos obligatorios y preferentes para las entidades
mancomunadas.
2. Las aportaciones económicas de los municipios se realizarán en la
forma y plazos que determine el Pleno. En caso de que algún municipio
se retrase en el pago habrá que ajustarse a lo que dispone el artículo 25.
Article 20. Pressupost
1. La Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost de conformitat amb el que disposa la legislació de règim local vigent.
2. El pressupost constituïx l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer, i dels drets
que es preveja liquidar durant el corresponent exercici econòmic.
Artículo 20. Presupuesto
1. La Mancomunidad aprobará anualmente un presupuesto de conformidad con lo que dispone la legislación de régimen local vigente.
2. El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de
los derechos que se prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio
económico.
3. Se incluirán en el presupuesto las inversiones que se puedan realizar, así como sus fuentes de financiación.
3. S’inclouran en el pressupost les inversions que es puguen realitzar, així com les seues fonts de finançament.
Article 21. Patrimoni
1. El patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per qualsevol
classe de béns, drets i accions que legítimament adquirisquen, bé en el
moment de la seua constitució o amb posterioritat. A este efecte, haurà
de formar-se un inventari de conformitat amb el que disposen les disposicions vigents en la matèria.
2. La participació de cada entitat mancomunada en este patrimoni es
fixarà tant inicialment com d’ara en avant en funció del nombre d’habitants de dret de cada entitat, segons el padró municipal.
No obstant això, i donades les característiques de les aportacions a
la Mancomunitat, podran ser tinguts en compte altres factors de ponderació.
Article 22. Duració
La Mancomunitat es constituïx per temps indefinit.
Artículo 21. Patrimonio
1. El patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por cualquier
clase de bienes, derechos y acciones que legítimamente adquieran, bien
en el momento de su constitución o con posterioridad. A este efecto,
deberá formarse un inventario de conformidad con lo que disponen las
disposiciones vigentes en la materia.
2. La participación de cada entidad mancomunada en este patrimonio se fijará tanto inicialmente como en lo sucesivo en función del
número de habitantes de derecho de cada entidad, según el padrón
municipal.
No obstante, y dadas las características de las aportaciones a la
Mancomunidad, podrán ser tenidos en cuenta otros factores de ponderación.
Artículo 22. Duración
La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido.
Article 23. Modificació d’estatuts
1. La modificació dels Estatuts de la Mancomunitat podrà tindre
caràcter constitutiu o no constitutiu.
2. La modificació constitutiva dels Estatuts s’ajustarà al procediment previst en la legislació aplicable per a la creació de les mancomunitats i es referirà exclusivament als aspectes següents:
a) Objecte. Competències i potestats.
b) Òrgans de govern i sistema de representació dels municipis en
estos.
c) Règim economicofinancer i criteris per a les aportacions dels
municipis.
d) Supòsits de dissolució de la Mancomunitat.
En les modificacions constitutives dels Estatuts, la intervenció de
l’Assemblea General a què es referix l’article 93 de la Llei 8/2008 serà
assumida pel Ple de la Mancomunitat.
3. La resta de modificacions estatutàries tindran caràcter no constitutiu i requeriran l’aprovació inicial pel Ple de la Mancomunitat, l’audiència als ajuntaments mancomunats durant un mes i resolució definitiva
pel Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta.
Artículo 23. Modificación de estatutos
1. La modificación de los estatutos de la Mancomunidad podrá tener
carácter constitutivo o no constitutivo.
2. La modificación constitutiva de los estatutos se ajustará al procedimiento previsto en la legislación aplicable para la creación de las
mancomunidades y se referirá exclusivamente a los siguientes aspectos:
a) Objeto. Competencias y potestades.
b) Órganos de gobierno y sistema de representación de los municipios en estos.
c) Régimen económico-financiero y criterios para las aportaciones
de los municipios.
d) Supuestos de disolución de la Mancomunidad.
En las modificaciones constitutivas de los Estatutos, la intervención de la Asamblea General a la que se refiere el artículo 93 de la Ley
8/2008 será asumida por el Pleno de la Mancomunidad.
3. El resto de modificaciones estatutarias tendrá carácter no constitutivo y requerirán la aprobación inicial por el Pleno de la Mancomunidad, la audiencia a los ayuntamientos mancomunados durante un mes
y resolución definitiva por el Pleno de la Mancomunidad por mayoría
absoluta.
Article 24. Procediment general de modificació dels estatuts
1. Les modificacions dels estatuts requeriran l’aprovació inicial del
Ple de la Mancomunitat, l’audiència dels ajuntaments mancomunats
durant el termini d’un mes i la resolució definitiva pel Ple de la Man-
Artículo 24. Procedimiento general de modificación de los estatutos
1. Las modificaciones de los estatutos requerirán la aprobación inicial del Pleno de la Mancomunidad, la audiencia de los ayuntamientos
mancomunados durante el plazo de un mes y la resolución definitiva por
Num. 7386 / 22.10.2014
comunitat per majoria absoluta del nombre legal de vots assignats als
membres del Ple, excepte els supòsits regulats en els apartats següents.
2. En els supòsits d’adhesió de municipis, l’expedient s’iniciarà per
mitjà d’un acord del Ple de l’ajuntament en què se sol·licita l’adhesió,
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres que l’integren.
Article 25. Efectes econòmics de l’adhesió i separació de municipis
1. En tots els procediments d’adhesió i separació de municipis,
abans de l’aprovació de l’acord corresponent, serà necessari elaborar
una anàlisi dels efectes de l’adhesió o separació en la situació econòmica, patrimonial i financera de la Mancomunitat, així com les repercussions en la capacitat de gestió dels servicis de la Mancomunitat. Esta
anàlisi serà objecte d’informe de la Intervenció, d’acord amb el que
preveu l’article 4.1.h del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local
amb habilitació de caràcter estatal.
2. L’aportació inicial dels municipis incorporats a la Mancomunitat, després de la seua constitució, estarà determinada per l’índex del
patrimoni de la Mancomunitat per habitants, multiplicat pel nombre
d’habitants de dret de l’entitat que en sol·licita la inclusió.
Si no hi ha tal patrimoni, aportarà la quota que resulte de multiplicar
la quantitat a què es referix l’apartat b de l’article 18 per un nombre
d’anys que no podrà excedir-ne de cinc.
La quota resultant de la valoració podrà ser exigida en el moment
de la incorporació de l’entitat local a la Mancomunitat o quedar diferida
per al supòsit de la dissolució o, si és el cas, separació de la Mancomunitat.
3. Així mateix haurà d’aportar tots els gastos que s’originen amb
motiu de la seua inclusió en la Mancomunitat.
Article 26. Separació de municipis mancomunats
1. La separació de municipis mancomunats podrà ser unilateral o
forçosa.
2. En el cas que un municipi adherit a la Mancomunitat decidisca
unilateralment separar-se d’esta serà necessari:
a) Haver romàs com a membre de la Mancomunitat almenys quatre
anys.
b) Acord municipal i comunicar a la Mancomunitat la voluntat
d’abandó unilateral amb una antelació mínima d’un any.
c) Informe de la Mancomunitat.
d) Acord del Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta.
3. Sense perjuí del que preveu l’article 25.2 d’estos Estatuts, l’ajuntament que decidisca separar-se de forma unilateral haurà d’haver complit amb tots els compromisos pendents que tinga amb la Mancomunitat,
així com abonar tots els gastos originats per la seua separació i la part
del passiu contret per la Mancomunitat a càrrec seu.
4. Procedirà la separació forçosa d’un municipi mancomunat, amb
el compliment previ dels tràmits previstos en l’article 24.2, en els supòsits següents:
a) Incompliment del pagament de les seues aportacions durant més
d’un semestre.
b) Incompliment d’aquelles altres actuacions necessàries per al correcte desenrotllament de la Mancomunitat a què estiguen obligats pels
seus Estatuts.
5. En el cas que algun municipi es retarde en el pagament de la seua
quota més d’un semestre, el president requerirà el seu pagament en el
termini d’un mes. Transcorregut este termini sense haver-hi fet efectiu
el dèbit, el president podrà sol·licitar dels òrgans de l’Administració
Central, Autonòmica o Provincial, la retenció de les quotes pertinents
a càrrec de les quantitats que per qualsevol concepte foren liquidades a
favor de l’ajuntament deutor perquè se les entregue a la Mancomunitat.
5. Esta retenció és autoritzada expressament pels ajuntaments mancomunats en el moment d’aprovació d’estos Estatuts, sempre que s’adjunte el certificat de descobert reglamentari en cada cas.
6. En cas d’incompliment d’altres actuacions necessàries per al correcte desenrotllament de la Mancomunitat, eixe incompliment haurà de
ser declarat pel Ple per majoria absoluta; a continuació, es formularà un
25175
el Pleno de la Mancomunidad por mayoría absoluta del número legal de
votos asignados a los miembros del Pleno, salvo los supuestos regulados
en los apartados siguientes.
2. En los supuestos de adhesión de municipios, el expediente se
iniciará mediante un acuerdo del pleno del ayuntamiento solicitando la
adhesión, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros que lo integran.
Artículo 25. Efectos económicos de la adhesión y separación de
municipios
1. En todos los procedimientos de adhesión y separación de municipios, antes de la aprobación del acuerdo correspondiente, será necesario
elaborar un análisis de los efectos de la adhesión o separación en la
situación económica, patrimonial y financiera de la Mancomunidad, así
como las repercusiones en la capacidad de gestión de los servicios de la
Mancomunidad. Este análisis será objeto de informe de la Intervención,
conforme a lo previsto en el artículo 4.1.h del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal.
2. La aportación inicial de los municipios incorporados a la Mancomunidad, después de su constitución, estará determinada por el índice
del patrimonio de la Mancomunidad por habitantes, multiplicado por el
número de habitantes de derecho de la entidad que solicita su inclusión.
Si no existe tal patrimonio, aportará la cuota que resulte de multiplicar la cantidad a que se refiere el apartado b del artículo 18 por un
número de años que no podrá exceder de cinco.
La cuota resultante de la valoración podrá ser exigida en el momento de la incorporación de la entidad local a la Mancomunidad o quedar
diferida para el supuesto de la disolución o, en su caso, separación de
la Mancomunidad.
3. Asimismo deberá aportar todos los gastos que se originen con
motivo de su inclusión en la Mancomunidad.
Artículo 26. Separación de municipios mancomunados
1. La separación de municipios mancomunados podrá ser unilateral
o forzosa.
2. En caso de que un municipio adherido a la Mancomunidad decida
unilateralmente separarse de esta será necesario:
a) Haber permanecido como miembro de la Mancomunidad por lo
menos cuatro años.
b) Acuerdo municipal y comunicar a la Mancomunidad la voluntad
de abandono unilateral con una antelación mínima de un año.
c) Informe de la Mancomunidad.
d) Acuerdo del Pleno de la Mancomunidad por mayoría absoluta.
3. Sin perjuicio de lo que prevé el artículo 25.2 de estos estatutos,
el ayuntamiento que decida separarse de forma unilateral deberá haber
cumplido con todos los compromisos pendientes que tenga con la Mancomunidad, así como abonar todos los gastos originados por su separación y la parte del pasivo contraído por la Mancomunidad a su cargo.
4. Procederá la separación forzosa de un municipio mancomunado,
con el previo cumplimiento de los trámites previstos en el artículo 24.2,
en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento del pago de sus aportaciones durante más de un
semestre.
b) Incumplimiento de aquellas otras actuaciones necesarias para el
correcto desarrollo de la Mancomunidad a las que estén obligados por
sus estatutos.
5. En caso de que algún municipio se retrase en el pago de su cuota
más de un semestre, el presidente requerirá su pago en el plazo de un
mes. Transcurrido este plazo sin haber hecho efectivo el débito, el presidente podrá solicitar de los órganos de la administración central, autonómica o provincial, la retención de las cuotas pertinentes a cargo de
las cantidades que por cualquier concepto fueran liquidadas a favor del
ayuntamiento deudor para que se las entregue en la Mancomunidad.
5. Esta retención es autorizada expresamente por los ayuntamientos
mancomunados en el momento de aprobación de los presentes estatutos,
siempre que se acompañe la certificación de descubierto reglamentaria
en cada caso.
6. En caso de incumplimiento de otras actuaciones necesarias para
el correcto desarrollo de la Mancomunidad, ese incumplimiento deberá ser declarado por el Pleno por mayoría absoluta; a continuación, se
Num. 7386 / 22.10.2014
25176
requeriment a l’ajuntament i se li atorgarà un mes prorrogable perquè
procedisca al compliment de les seues obligacions.
7. Si l’ajuntament no és procedent al pagament o compliment de
les seues obligacions, el Ple de la Mancomunitat adoptarà l’acord de
separació forçosa per majoria absoluta, seguint el procediment previst
per l’article 24.2, i haurà de reclamar les quantitats degudes i els gastos
derivats establits en el número 3 d’este article.
formulará un requerimiento al ayuntamiento y se le otorgará un mes
prorrogable para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones.
7. Si el ayuntamiento no procede al pago o cumplimiento de sus
obligaciones, el Pleno de la Mancomunidad adoptará acuerdo de separación forzosa por mayoría absoluta, siguiendo el procedimiento previsto
por el artículo 24.2, y deberá reclamar las cantidades debidas y los gastos derivados establecidos en el número 3 del presente artículo.
Article 27. Liquidació per separació
1. La separació de la Mancomunitat d’un o més dels municipis no
implicarà la necessitat de procedir a la liquidació d’aquella, i esta operació quedarà diferida en el moment de dissolució de la Mancomunitat.
No obstant això, en el cas que el municipi o municipis separats de la
Mancomunitat hagen aportat a esta béns adscrits a servicis propis es
practicarà, excepte acord amb els municipis interessats, una liquidació
parcial perquè eixos elements els siguen reintegrats, sense perjuí dels
drets que els puguen assistir en el moment de la liquidació definitiva per
haver aportat elements d’una altra naturalesa.
2. Els municipis separats no podran, excepte el que establix el paràgraf anterior, al·legar drets de propietat sobre els béns i servicis de la
Mancomunitat radicats en el seu terme municipal.
3. Si, com a conseqüència de la separació d’un o més municipis,
la Mancomunitat deixa de ser viable, es procedirà a la seua dissolució
d’acord amb el que establix l’article 28.
Artículo 27. Liquidación por separación
1. La separación de la Mancomunidad de uno o más de los municipios no implicará la necesidad de proceder a la liquidación de aquella, y esta operación quedará diferida al momento de disolución de la
Mancomunidad. No obstante, en caso de que el municipio o municipios
separados de la Mancomunidad hayan aportado a esta bienes afectos
a servicios propios se practicará, excepto acuerdo con los municipios
interesados, una liquidación parcial para que esos elementos les sean
reintegrados, sin perjuicio de los derechos que les puedan asistir en el
momento de la liquidación definitiva por haber aportado elementos de
otra naturaleza.
2. Los municipios separados no podrán, excepto lo que establece el
párrafo anterior, alegar derechos de propiedad sobre los bienes y servicios de la Mancomunidad radicados en su término municipal.
3. Si, como consecuencia de la separación de uno o más municipios,
la Mancomunidad deja de ser viable, se procederá a su disolución de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28.
Article 28. Dissolució de la Mancomunitat
La Mancomunitat es dissoldrà per alguna de les causes següents:
a) Per desaparició del fi o fins per als quals va ser creada.
b) Quan així ho acorde el Ple de la Mancomunitat amb el vot favorable de la majoria absoluta legal dels vots dels seus membres i els
ajuntaments mancomunats.
c) Per dur-se a terme la prestació dels servicis objecte d’esta per
l’Estat, comunitat autònoma o diputació provincial.
Artículo 28. Disolución de la Mancomunidad
La Mancomunidad se disolverá por alguna de las siguientes causas:
a) Por desaparición del fin o fines para los cuales fue creada.
b) Cuando así lo acuerde el Pleno de la Mancomunidad con el voto
favorable de la mayoría absoluta legal de los votos de sus miembros y
los ayuntamientos mancomunados.
c) Por llevarse a cabo la prestación de los servicios objeto de esta
por el Estado, comunidad autónoma o diputación provincial.
Article 29. Procediment de dissolució
1. El procediment de dissolució de la Mancomunitat serà el mateix
que s’establix per a la seua creació i requerirà:
a) Convocatòria del Ple de la Mancomunitat, en el qual s’acordarà
per majoria absoluta legal dels vots dels seus membres la dissolució de
la Mancomunitat.
b) Informació pública durant un mes en tots els ajuntaments mancomunats.
c) Informes de la diputació provincial i de l’òrgan competent de la
comunitat autònoma en matèria de règim local.
d) Aprovació en els plens municipals.
e) Aprovació per majoria absoluta legal dels vots dels membres del
Ple de la Mancomunitat de la proposta efectuada per la comissió liquidadora de conformitat amb el que disposa este article.
f) Remissió a l’òrgan competent de la Generalitat, que publicarà la
dissolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i donarà de
baixa la Mancomunitat en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat
Valenciana.
2. Aprovada la dissolució de la Mancomunitat per part dels plens
municipals i abans de la seua remissió a la Generalitat, s’haurà d’haver
creat una comissió liquidadora composta almenys pel president de la
Mancomunitat i dos vocals. En esta s’integraran per a complir les seues
funcions assessores el secretari i també l’interventor, si n’hi haguera.
Podrà igualment convocar a les seues reunions a experts determinats,
només als efectes de sentir la seua opinió o preparar informes o dictàmens en temes concrets de la seua especialitat.
3. La comissió, en el termini no superior a tres mesos, farà un inventari de béns, servicis i drets de la Mancomunitat; xifrarà els seus recursos, càrregues i dèbits, i farà una relació del seu personal. Més tard
procedirà a proposar al Ple de l’entitat l’oportuna distribució o integració d’estos en els ajuntaments mancomunats, i es tindran en compte les
mateixes dades que hagen servit per a la formació del patrimoni.
4. La proposta, per a ser aprovada vàlidament, requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels vots dels membres del
Ple de l’entitat. Una vegada aprovada, la proposta, esta serà vinculant
per als ajuntaments mancomunats.
Artículo 29. Procedimiento de disolución
1. El procedimiento de disolución de la Mancomunidad será el
mismo que se establece para su creación y requerirá:
a) Convocatoria del Pleno de la Mancomunidad, en el que se acordará por mayoría absoluta legal de los votos de sus miembros la disolución de la Mancomunidad.
b) Información pública durante un mes en todos los ayuntamientos
mancomunados.
c) Informes de la diputación provincial y del órgano competente de
la comunidad autónoma en materia de régimen local.
d) Aprobación en los plenos municipales.
e) Aprobación por mayoría absoluta legal de los votos de los miembros del Pleno de la Mancomunidad de la propuesta efectuada por la
comisión liquidadora de conformidad con lo que dispone este artículo.
f) Remisión al órgano competente de la Generalitat, que publicará la
disolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y dará de baja
la Mancomunidad en el Registro de Entidades Locales de la Comunidad
Valenciana.
2. Aprobada la disolución de la Mancomunidad por parte de los
plenos municipales y antes de su remisión a la Generalitat, se deberá
haber creado una comisión liquidadora compuesta por lo menos por
el presidente de la Mancomunidad y dos vocales. En ella se integrarán
para cumplir sus funciones asesoras el secretario y también el interventor, si existiera. Podrá igualmente convocar a sus reuniones a expertos
determinados, a los solos efectos de oír su opinión o preparar informes
o dictámenes en temas concretos de su especialidad.
3. La comisión, en plazo no superior a tres meses, hará un inventario
de bienes, servicios y derechos de la Mancomunidad; cifrará sus recursos, cargas y débitos, y relacionará su personal. Más tarde procederá a
proponer al Pleno de la entidad la oportuna distribución o integración
de estos en los ayuntamientos mancomunados, teniendo en cuenta los
mismos datos que hayan servido para la formación del patrimonio.
4. La propuesta, para ser aprobada válidamente, requerirá el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de los votos de los
miembros del Pleno de la entidad. Una vez aprobada, la propuesta, será
vinculante para los ayuntamientos mancomunados.
Num. 7386 / 22.10.2014
25177
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Els registres de les diverses entitats locals mancomunades tindran
la consideració de registres delegats del de la Mancomunitat a tots els
efectes d’entrada, eixida i presentació de documents.
Primera
Los registros de las diversas entidades locales mancomunadas tendrán la consideración de registros delegados del de la Mancomunidad
a todos los efectos de entrada, salida y presentación de documentos.
Segona
Prenent com a referència el nombre de regidors que corresponen
en cada municipi de conformitat amb l’article 179 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, Reguladora del Règim Electoral General, als
efectes de l’assignació de vots en el Ple de la Mancomunitat s’establix
l’escala següent:
– Vall de Gallinera: 7 vots
– Adsubia-Forna: 7 vots
Esta escala quedarà modificada automàticament i sense necessitat
de modificació dels Estatuts quan s’altere la població dels municipis
mancomunats i esta alteració determine una modificació del nombre de
regidors d’acord amb l’article 179 de la Llei Orgànica 5/1985, i tindrà
efectes en la constitució del nou ple derivada de les eleccions municipals immediatament posteriors a la modificació de la xifra de població.
Segunda
Tomando como referencia el número de concejales que corresponden en cada municipio de conformidad con el artículo 179 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, Reguladora del Régimen Electoral
General, a los efectos de la asignación de votos en el Pleno de la Mancomunidad se establece la siguiente escala:
– Vall de Gallinera: 7 votos
– Adsubia-Forna: 7 votos
Esta escala quedará modificada automáticamente y sin necesidad
de modificación de los estatutos cuando se altere la población de los
municipios mancomunados y esta alteración determine una modificación del número de concejales de acuerdo con el artículo 179 de la Ley
Orgánica 5/1985, y tendrá efectos en la constitución del nuevo pleno
derivada de las elecciones municipales inmediatamente posteriores a la
modificación de la cifra de población.
DISPOSICIÓ FINAL
DISPOSICIÓN FINAL
Única
En tot allò no previst en estos estatuts s’aplicarà el que establix la
legislació per a les entitats locals.
Única
En todo lo no previsto por los presentes estatutos resultará de aplicación lo que establece la legislación para las entidades locales.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
25178
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2014, de la directora
general del Secretariat del Consell i Relacions amb les
Corts, per la qual es disposa la publicació de l’annex al
conveni de col·laboració entre l’Institut de la Joventut, del
Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, i Microbank, subscrit l’1 d’abril de 2014, per a realitzar actuacions de promoció i suport a la joventut emprenedora i
empresària emmarcades en el desenrotllament del Programa de Microcrèdits Injuve durant l’any 2014. [2014/9539]
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2014, de la directora
general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les
Corts, por la que se dispone la publicación del anexo al
convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud,
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
y Microbank, suscrito el 1 de abril de 2014, para realizar
actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas en el desarrollo del Programa de Microcréditos Injuve durante el año 2014. [2014/9539]
L’Institut de la Joventut, del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i
Igualtat, i l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove han subscrit, prèvia tramitació reglamentària, el 10 de setembre de 2014, l’annex
al conveni de col·laboració d’1 d’abril de 2014 entre l’Institut de la
Joventut i Microbank per a realitzar actuacions de promoció i suport a
la joventut emprenedora i empresària emmarcades en el desenrotllament
del Programa de Microcrèdits Injuve durant l’any 2014.
En compliment del que establix l’article 8.2 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, procedix la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana de l’esmentat annex, que ha quedat inscrit en el Registre de
Convenis de la Generalitat amb el número 1024/2014 i que figura com
a annex d’esta resolució.
El Instituto de la Juventud, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, y el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 10 de septiembre de 2014, el anexo al convenio de colaboración de 1 de abril de
2014 entre el Instituto de la Juventud y Microbank para realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas en el desarrollo del Programa de Microcréditos Injuve
durante el año 2014.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana del mencionado anexo, que ha quedado inscrito
en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 1024/2014
y que figura como anexo de esta resolución.
València, 21 d’octubre de 2014.– La directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts: Marta Martí Arador.
Valencia, 21 de octubre de 2014.– La directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts: Marta Martí Arador.
Annex al conveni de col·laboració entre l’Institut de la Joventut del
Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i Microbank, subscrit
l’1 d’abril de 2014, per a realitzar actuacions de promoció i suport a la
joventut emprenedora i empresària emmarcades en el desenrotllament
del Programa de Microcrèdits Injuve durant l’any 2014
Anexo al convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Microbank,
suscrito el 1 de abril de 2014, para realizar actuaciones de promoción
y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas en el
desarrollo del Programa de Microcréditos Injuve durante el año 2014
Madrid, 10 de setembre 2014
Reunits
D’una part, Rubén Urosa Sánchez, director general de l’Institut de
la Joventut del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, nomenat pel Reial Decret 81/2012, de 5 de gener (BOE 5, 06.01.2012), en
nom i representació de l’Administració General de l’Estat, Institut de
la Joventut, fent ús de les facultats que té atribuïdes per l’article 7 del
Reial Decret 486/2005, de 4 de maig, pel qual s’aprova l’Estatut de
l’Organisme Autònom Institut de la Joventut.
Madrid, 10 de septiembre 2014
I d’una altra part, Marcos Sanchis Fernández, director general
de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, nomenat pel
Decret 160/2011, de 28 d’octubre, de 2011, del Consell (DOCV 6641,
31.10.2011) i en virtut de les facultats que té conferides per l’article
10.3 de la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, ha sigut autoritzat per a la firma d’este
annex al conveni per acord del Consell adoptat en la reunió de 25 de
juliol de 2014.
Ambdós parts es reconeixen mútua capacitat per a obligar-se i convindre, per la qual cosa
Reunidos
De una parte, Rubén Urosa Sánchez, director general del Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, nombrado por Real Decreto 81/2012, de 5 de enero (BOE 5,
06.01.2012), en nombre y representación de la Administración General
del Estado, Instituto de la Juventud, en el ejercicio de las facultades
que tiene atribuidas por el artículo 7 del Real Decreto 486/2005, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo
Instituto de la Juventud.
Y de otra parte, Marcos Sanchis Fernández, director general del
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, nombrado por Decreto 160/2011, de 28 de octubre, de 2011, del Consell (DOCV 6641,
31.10.2011) y en virtud de las facultades que tiene conferidas por el
artículo 10.3 de la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana, ha sido autorizado para la
firma de este anexo al Convenio por Acuerdo del Consell adoptado en
la reunión de 25 de julio de 2014.
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, por lo que
Exposen
1. Que l’Injuve i Microbank han subscrit l’1 d’abril de 2014 un conveni de col·laboració per a realitzar actuacions de promoció i suport a la
joventut emprenedora i empresària emmarcades en el desenrotllament
del Programa de Microcrèdits durant l’any 2014.
2. Que l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove manifesta
la seua voluntat d’adherir-se al conveni de col·laboració subscrit l’1
d’abril de 2014, entre l’Injuve i Microbank, per a realitzar actuacions de
promoció i suport a la joventut emprenedora i empresària emmarcades
en el desplegament del Programa de Microcrèdits durant l’any 2014.
3. Que l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove executarà
el Programa de Microcrèdits de l’Injuve en les Oficines d’Emancipació
d’Alacant, Castelló i València.
Exponen
1. Que el Injuve y Microbank han suscrito el 1 de abril de 2014
un convenio de colaboración para realizar actuaciones de promoción
y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas en el
desarrollo del Programa de Microcréditos durante el año 2014.
2. Que el Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove manifiesta su voluntad de adherirse al convenio de colaboración suscrito el 1 de
abril de 2014, entre el Injuve y Microbank, para realizar actuaciones de
promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas en el desarrollo del Programa de Microcréditos durante el año 2014.
3. Que el Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove ejecutará
el Programa de Microcréditos del Injuve en las Oficinas de Emancipación de Alicante, Castellón y Valencia.
Num. 7386 / 22.10.2014
4. Que en compliment del que establix l’esmentat conveni de col·
laboració de microcrèdits, l’Injuve ha cursat la notificació prèvia a la
resta de les parts intervinents i comunica l’adhesió de l’Institut Valencià
de la Joventut.Generalitat Jove a través de les Oficines d’Emancipació
d’Alacant, Castelló i València dependents de l’Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, que es realitza per mitjà del present annex
que s’incorpora al conveni.
Per raó del que exposa i a l’empara de l’article 6 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i de l’article 4.1.c, Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les parts acorden que
la Generalitat a través de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove s’adherisca al Conveni d’1 d’abril de 2014, d’acord amb les clàusules següents.
Clàusules
25179
4. Que en cumplimiento de lo establecido en el citado convenio
de colaboración de microcréditos, el Injuve ha cursado la notificación
previa al resto de las partes intervinientes en el mismo, comunicando
la adhesión del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove a través de las Oficinas de Emancipación de Alicante, Castellón y Valencia
dependientes del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, que
se realiza mediante el presente anexo que se incorpora al mismo.
En virtud de lo expuesto y al amparo del artículo 6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del
artículo 4.1.c Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las partes acuerdan que la Generalitat a través del Institut
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove se adhiera al Convenio de 1 de
abril de 2014, con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera
Que l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove a través de
les Oficines d’Emancipació d’Alacant, Castelló i València s’adherix,
amb efectes des de la firma del present document i en els termes que
es reflectixen en el present acord, al conveni de col·laboració subscrit
per l’Injuve i Microbank el passat 1 d’abril de 2014 per a realitzar actuacions de promoció i suport a la joventut emprenedora i empresària
emmarcades en el desenrotllament del programa de microcrèdits durant
l’any 2014.
Primera
Que el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove a través
de las Oficinas de Emancipación de Alicante, Castellón y Valencia se
adhiere, con efectos desde la firma del presente documento y en los
términos que se reflejan en el presente acuerdo, al convenio de colaboración suscrito por el Injuve y Microbank el pasado 1 de abril de 2014
para realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas en el desarrollo del programa de microcréditos durante el año 2014.
Segona
Que l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, a través de
les Oficines d’Emancipació d’Alacant, Castelló i València, s’adherix al
present conveni, es compromet a:
1. Atendre, informar, orientar i assessorar els jóvens que sol·liciten
ajuda financera per als seus projectes empresarials, en aquelles localitats
en què s’estiguen desenrotllant projectes d’autoocupació, els facilitarà
un model estandarditzat de presentació i elaboració d’un Pla d’Empresa
que arreplegue tota la informació del seu projecte i seleccionarà aquells
que complisquen els requisits establits per al Programa de Microcrèdits
i que, al seu parer, siguen susceptibles de rebre el finançament previst.
7. Difondre el programa de microcrèdits a través dels mitjans que
consideren oportuns i, en la mesura de les possibilitats, dedicar en les
seues pàgines web un apartat explicatiu sobre l’esmentat programa.
Segunda
Que el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove a través
de las Oficinas de Emancipación de Alicante, Castellón y Valencia se
adhiere al presente convenio, se compromete a:
1. Atender, informar, orientar y asesorar a los y las jóvenes que
soliciten ayuda financiera para sus proyectos empresariales, en aquellas
localidades en las que se estén desarrollando proyectos de autoempleo,
facilitándoles un modelo estandarizado de presentación y elaboración
de un Plan de Empresa que recoja toda la información de su proyecto,
seleccionando aquellos que cumplan los requisitos establecidos para
el Programa de Microcréditos y que, a su juicio sean susceptibles de
recibir la financiación prevista.
2. Verificar si el solicitante cuenta con la formación suficiente para
llevar a cabo el proyecto empresarial que posee. En caso negativo, la
derivarán a los correspondientes servicios de formación en gestión
empresarial, como paso previo a la constitución de la empresa y solicitud del microcrédito.
3. Realizar una precalificación ó valoración técnica del proyecto
empresarial, sobre la base del modelo preestablecido y emitir, en su
caso, el Informe de viabilidad del Plan de Empresa.
4. Asesorar a los jóvenes que soliciten ayuda financiera sobre como
tramitar y presentar ante Microbank los planes de empresa y el informe
de viabilidad para solicitar el microcrédito correspondiente.
5. Enviar al Injuve una relación trimestral con el número de emprendedores, cuyos planes de empresa validados han sido enviados a Microbank.
6. Facilitar al Injuve cuanta información les sea solicitada en relación a los proyectos de emprendimiento que les sean presentados por
los y las jóvenes y cualquier otra que sea de interés para los jóvenes
emprendedores.
7. Difundir el programa de microcréditos a través de los medios
que consideren oportunos, y en la medida de lo posible dedicar en sus
páginas web un apartado explicativo sobre el citado programa.
Tercera
Que l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, a través de
les Oficines d’Emancipació d’Alacant, Castelló i València, s’adherix al
conveni subscrit entre l’Injuve i Microbank des de la firma del present
annex i fins al 31 de desembre de 2014.
Tercera
Que el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove a través
de las Oficinas de Emancipación de Alicante, Castellón y Valencia se
adhiere al Convenio suscrito entre el Injuve y Microbank desde la firma
del presente anexo y hasta el 31 de diciembre de 2014.
En prova de conformitat, firmen el present acord en triple exemplar
en el lloc i la data abans indicats.
En prueba de conformidad, firman el presente acuerdo por triplicado en lugar y fecha arriba indicados.
Per l’Instituto de la Juventud: Rubén Urosa Sánchez.
Per l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove: Marcos
Sanchis Fernández.
Por el Instituto de la Juventud: Rubén Urosa Sánchez.
Por el Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove: Marcos Sanchis Fernández.
2. Verificar si el sol·licitant compta amb la formació suficient per a
dur a terme el projecte empresarial que posseïx. En cas negatiu, la derivaran als corresponents servicis de formació en gestió empresarial, com
a pas previ a la constitució de l’empresa i sol·licitud del microcrèdit.
3. Realitzar una prequalificació o valoració tècnica del projecte
empresarial, sobre la base del model preestablit i emetre, si és el cas,
l’Informe de viabilitat del Pla d’Empresa.
4. Assessorar els jóvens que sol·liciten ajuda financera sobre com
tramitar i presentar davant de Microbank els plans d’empresa i l’informe
de viabilitat per a sol·licitar el microcrèdit corresponent.
5. Enviar a l’Injuve una relació trimestral amb el nombre d’emprenedors, els plans d’empresa del qual validats han sigut enviats a Microbank.
6. Facilitar a l’Injuve tota la informació que els siga sol·licitada en
relació amb els projectes d’emprenedoria que els siguen presentats pels
jóvens i qualsevol altra que siga d’interés per als jóvens emprenedors.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Governació i Justícia
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la Conselleria
de Governació i Justícia, per la qual s’aproven les bases
generals i la convocatòria de la prova de renovació de
l’acreditació del personal del servici específic d’admissió.
[2014/9526]
25180
Consellería de Gobernación y Justicia
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se aprueban las
bases generales y la convocatoria de la prueba de renovación de la acreditación del personal del servicio específico
de admisión. [2014/9526]
En virtut de la Resolució de 21 de setembre de 2010, de la Conselleria de Governació (DOCV 6364, 28.09.2010), es va convocar la prova
avaluadora per a l’obtenció de l’acreditació del personal del servici
específic d’admissió a efectuar el 23 de desembre de 2010. Esta prova
va tindre lloc a les ciutats d’Alacant, Castelló i València.
Per la Resolució de 30 de desembre de 2010, de la Direcció General
de Seguretat i Protecció Ciutadana (DOCV 6434, 10.01.2011), es va
publicar la llista dels aspirants que, havent superat la indicada prova
avaluadora, havien obtingut el dret a l’obtenció de l’acreditació de personal del servici específic d’admissió.
L’article 151 del Decret 52/2010, de 26 de març, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Espectacles Valenciana, establix un període
de quatre anys des de la data de l’expedició com a període de validesa
de l’acreditació anteriorment esmentada.
En este sentit, per als aspirants aptes de la convocatòria adés citada,
es considera el 10 de gener de 2011 com a data d’expedició i, en conseqüència, el 10 de gener de 2015 com a data en què venç el període
de quatre anys esmentat. Una circumstància que obliga l’Administració
autonòmica, per mandat normatiu, a efectuar els tràmits i actuacions
necessaris perquè els interessats puguen renovar l’acreditació als efectes
laborals pertinents. Així mateix, esta convocatòria permet la renovació
als aspirants aptes d’aquelles celebrades al juny i desembre de 2009 i
juliol de 2010 quan estos no van poder presentar-se a les seues respectives proves de renovació.
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 33 de la Llei 14/2010,
de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics, en relació amb l’article 151 del
Decret 52/2010, de 26 de març, i l’article 8 del Decret 118/2014, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la
Conselleria de Governació i Justícia, resolc:
En virtud de la Resolución de 21 de septiembre de 2010, de la
Consellería de Gobernación (DOCV 6364, 28.09.2010), se convocó la
prueba evaluadora para la obtención de la acreditación del personal del
servicio específico de admisión a efectuar el 23 de diciembre de 2010.
Esta prueba se celebró en las ciudades de Alicante, Castellón y Valencia.
Por Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana (DOCV 6434, 10.01.2011), se
publicó el listado de los aspirantes que, habiendo superado la indicada
prueba evaluadora, habían obtenido el derecho a la obtención de la acreditación de personal del servicio específico de admisión.
El artículo 151 del Decreto 52/2010, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Espectáculos valenciana, establece
un período de cuatro años desde la fecha de la expedición como período
de validez de la acreditación anteriormente citada.
En este sentido, para los aspirantes aptos de la convocatoria arriba
citada, se considera el 10 de enero de 2011 como fecha de expedición
y, en consecuencia, el 10 de enero de 2015 como fecha en que vence el
período de cuatro años citado. Una circunstancia que obliga a la Administración autonómica, por mandato normativo, a efectuar los trámites y
actuaciones necesarios para que los interesados puedan renovar la acreditación a los efectos laborales pertinentes. Asimismo, esta convocatoria
permite la renovación a los aspirantes aptos de aquellas celebradas en
junio y diciembre de 2009 y julio de 2010 cuando estos no pudieron
presentarse a sus respectivas pruebas de renovación.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, en relación con
el artículo 151 del Decreto 52/2010, de 26 de marzo, y el artículo 8 del
Decreto 118/2014, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Gobernación y Justicia,
resuelvo:
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. És objecte d’esta resolució la regulació de les bases, així com la
convocatòria de la prova per a la renovació de l’acreditació individual
per a l’exercici de les funcions pròpies del servici específic d’admissió.
Els llocs de realització de les proves són els següents:
– Província d’Alacant: dependències del CdT, Centre de Turisme
Alacant. Adreça: carrer Monte Tossal, s/n, d’Alacant.
– Província de Castelló: dependències de la Direcció Territorial de
la Conselleria de Governació i Justícia a Castelló. Adreça: carrer Major,
núm. 78, de Castelló de la Plana.
– Província de València: dependències de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES). Adreça: carrer Juan de Garay, núm. 21, de
València.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Es objeto de la presente resolución la regulación de las bases así
como la convocatoria de la prueba para la renovación de la acreditación
individual para el ejercicio de las funciones propias del servicio específico de admisión.
2. En virtud de la presente resolución, queda convocada la prueba
para la renovación de la citada acreditación.
3. La prueba se efectuará a las 12.30 horas del día 10 de diciembre
de 2014 en convocatoria única, a realizar en las ciudades de Alicante,
Castellón y Valencia.
Los lugares de realización de las pruebas son los siguientes:
– Provincia de Alicante: dependencias del CdT, Centro de Turismo
Alicante. Dirección: calle Monte Tossal, s/n, de Alicante.
– Provincia de Castellón: dependencias de la Dirección Territorial
de la Consellería de Gobernación y Justicia en Castellón. Dirección:
calle Mayor, núm. 78, de Castellón de la Plana.
– Provincia de Valencia: dependencias de la Escuela Valenciana de
Estudios de la Salud (EVES). Dirección: calle Juan de Garay, núm. 21,
de Valencia.
Article 2. Aspirants convocats
1. Queden convocats a la realització de la prova els aspirants declarats aptes en la Resolució de 30 de desembre de 2010, de la Direcció
General de Seguretat i Protecció Ciutadana.
2. Estan convocats, així mateix, els aspirants declarats aptes en la
Resolució de 16 de juliol de 2009, Resolució de 18 de gener de 2010 i
Resolució de 26 de juliol de 2010, referents a les convocatòries de juny
de 2009, desembre de 2009 i juliol de 2010, que no van poder presentarse a les respectives proves de renovació.
3. Els aspirants, excepte declaració en contra indicada de manera
expressa en la sol·licitud a què fa referència l’article següent, efectuaran
Artículo 2. Aspirantes convocados
1. Quedan convocados a la realización de la prueba los aspirantes
declarados aptos en la Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la
Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana.
2. Están convocados, asimismo, los aspirantes declarados aptos en
la Resolución de 16 de julio de 2009, Resolución de 18 de enero de
2010 y Resolución de 26 de julio de 2010, referentes a las convocatorias
de junio de 2009, diciembre de 2009 y julio de 2010, que no pudieron
presentarse a las respectivas pruebas de renovación.
3. Los aspirantes, salvo declaración en contrario indicada de manera
expresa en la solicitud a la que se refiere el artículo siguiente, efectuarán
2. En virtut d’esta resolució, queda convocada la prova per a la
renovació de l’acreditació esmentada.
3. La prova s’efectuarà a les 12.30 hores del dia 10 de desembre de
2014, en convocatòria única, a les ciutats d’Alacant, Castelló i València.
Num. 7386 / 22.10.2014
25181
la prova de renovació en la seu de la província en què van realitzar la
prova avaluadora.
la prueba de renovación en la sede de la provincia en la que realizaron
la prueba evaluadora.
Article 3. Documentació
Per a la realització de la prova de renovació, els aspirants hauran de
presentar la documentació següent:
– Sol·licitud de renovació de l’acreditació segons el model que s’adjunta en l’annex I d’esta resolució.
– Certificat actualitzat expedit pel Registre Central de Penats per a
la realització de la prova de renovació prevista en esta resolució.
– Certificat de pagament de la taxa de 15,15 euros. El model de
certificat de pagament de la taxa serà l’indicat en la pàgina web de la
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública per a la presentació a la
prova avaluadora del servici específic d’admissió.
Artículo 3. Documentación
Para la realización de la prueba de renovación, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:
– Solicitud de renovación de la acreditación según modelo que se
adjunta en el anexo I de esta Resolución.
– Certificado actualizado expedido por el Registro Central de Penados para la realización de la prueba de renovación prevista en esta resolución.
– Certificado de pago de la tasa de 15,15 euros. El modelo de certificado de pago de la tasa será el indicado en la página web de la Consellería de Hacienda y Administración Pública para la presentación a la
prueba evaluadora del servicio específico de admisión.
Article 4. Presentació de la documentació
1. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud i la
documentació esmentada en l’article anterior el dia de la prova i en el
moment de la crida per a entrar en l’aula de l’examen.
2. L’aspirant que no presente tots o alguns dels documents indicats
no serà admés per a la realització de la prova.
3. Si es presenta alguna documentació incorrecta o inexacta que
constituïsca error no esmenable, serà tingut en compte als efectes de
l’exclusió de la prova avaluadora encara que l’interessat l’haja efectuada.
Artículo 4. Presentación de la documentación
1. Los interesados deberán presentar la solicitud y la documentación
referida en el artículo anterior el día de la prueba y en el momento del
llamamiento para entrar en el aula del examen.
2. El aspirante que no presente todos o algunos de los documentos
indicados no será admitido para la realización de la prueba.
3. Si se presenta alguna documentación incorrecta o inexacta que
constituya error no subsanable, será tenido en cuenta a los efectos de
la exclusión de la prueba evaluadora aún efectuada la misma por el
interesado.
Article 5. Contingut i duració de la prova
La prova consistirà en un examen psicotècnic que s’ha de contestar
en una hora.
Artículo 5. Contenido y duración de la prueba
La prueba consistirá en un examen psicotécnico a contestar en una
hora.
Article 6. Desenrotllament de les proves
1. Els aspirants hauran d’estar presents en el lloc i a l’hora fixats
per a la realització de la prova de renovació el dia i l’hora assenyalats
en esta resolució. La distribució en les aules tindrà lloc per rigorós orde
alfabètic segons l’organització prevista.
2. Els aspirants que no compareguen el dia i l’hora de la prova seran
exclosos.
3. Els aspirants hauran d’acudir a la realització de les proves proveïts del DNI original o passaport. Durant el desenrotllament de la prova,
els responsables de l’organització podran requerir als aspirants que acrediten la seua identitat en qualsevol moment.
4. Els aspirants hauran de portar bolígraf.
Artículo 6. Desarrollo de las pruebas
1. Los aspirantes deberán estar presentes en el lugar y a la hora
fijadas para la realización de la prueba de renovación el día y hora señalados en esta resolución. Su distribución en las aulas tendrá lugar por
riguroso orden alfabético según la organización prevista.
2. Los aspirantes que no comparezcan el día y hora de la prueba
serán excluidos.
3. Los aspirantes deberán acudir a la realización de las pruebas provistos del DNI original o pasaporte. Durante el desarrollo de la prueba,
los responsables de la organización podrán requerir a los aspirantes que
acrediten su identidad en cualquier momento.
4. Los aspirantes deberán llevar bolígrafo.
Article 7. Superació de la prova
1. Els aspirants que aproven la prova psicotècnica d’acord amb els
paràmetres exigits per la Generalitat hauran adquirit el dret a la renovació de l’acreditació per al servici específic d’admissió.
Artículo 7. Superación de la prueba
1. Los aspirantes que aprueben la prueba psicotécnica de acuerdo con los parámetros exigidos por la Generalitat, habrán adquirido el
derecho a la renovación de la acreditación para el servicio específico
de admisión.
2. Los parámetros exigidos serán establecidos previamente por la
comisión evaluadora a la que se refiere esta resolución. Dichos parámetros se determinarán a los efectos de garantizar la objetividad de la
prueba y para seleccionar los perfiles más adecuados en función de la
finalidad pretendida en la misma.
2. Els paràmetres exigits els establirà prèviament la comissió avaluadora a què fa referència esta resolució. Estos paràmetres es determinaran als efectes de garantir l’objectivitat de la prova i per a seleccionar
els perfils més adequats en funció de la finalitat hi pretesa.
Article 8. Llista d’aspirants que han superat la prova
1. Finalitzada la correcció de la prova psicotècnica, la Conselleria
de Governació i Justícia farà pública la relació d’aspirants que l’han
superada.
2. La publicació de la llista d’aspirants aprovats s’efectuarà en els
taulers d’anuncis de la conselleria en les tres províncies, així com en
qualsevol altre lloc que la comissió considere convenient per a la millor
difusió entre les persones interessades.
3. La resolució en què es publique la llista definitiva a què fa referència este article es publicarà, així mateix, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana (DOCV).
4. Els aspirants que no hagen superat la prova podran presentar un
recurs d’alçada davant de l’òrgan competent d’acord amb el que s’ha
indicat en la normativa en vigor.
Artículo 8. Lista de aspirantes que han superado la prueba
1. Finalizada la corrección de la prueba psicotécnica, la Consellería
de Gobernación y Justicia hará pública la relación de aspirantes que han
superado la misma.
2. La publicación de la lista de aspirantes aprobados se efectuará
en los tablones de anuncios de la Consellería en las tres provincias así
como en cualquier otro lugar que la Comisión considere conveniente
para su mejor difusión entre los interesados.
3. La resolución en la que se publicite la lista definitiva a la que se
refiere el presente artículo se publicará, asimismo, en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana (DOCV).
4. Los aspirantes que no hayan superado la prueba podrán presentar
recurso de alzada ante el órgano competente de acuerdo con lo indicado
en la normativa en vigor.
Num. 7386 / 22.10.2014
25182
Article 9. Acreditació dels aspirants que hagen superat la prova
avaluadora
1. Els aspirants que hagen superat la prova a què fa referència esta
resolució obtindran una nova acreditació individual per a l’exercici de
les funcions pròpies del servici específic d’admissió. Esta acreditació
substituirà la que es va expedir inicialment, que quedarà sense validesa
i es considerarà caducada.
2. La nova acreditació serà emesa i posada a la disposició dels aspirants aprovats en el termini màxim de dos mesos comptador des de la
publicació en el DOCV de la llista a què fa referència l’article anterior.
En este sentit, els interessats que hagen aprovat la prova avaluadora
podran exigir l’entrega d’esta acreditació una vegada transcorregut el
termini indicat.
Artículo 9. Acreditación de los aspirantes que hayan superado la
prueba evaluadora
1. Los aspirantes que hayan superado la prueba a la que se refiere la
presente resolución obtendrán una nueva acreditación individual para el
ejercicio de las funciones propias del servicio específico de admisión.
Esta acreditación sustituirá a la que se expidió inicialmente que quedará
sin validez y se considerará caducada.
2. La nueva acreditación será emitida y puesta a disposición de
los aspirantes aprobados en el plazo máximo de dos meses a computar
desde la publicación en el DOCV de la lista a la que se refiere el artículo
anterior. En este sentido, los interesados que hayan aprobado la prueba
evaluadora podrán exigir la entrega de dicha acreditación una vez transcurrido el plazo indicado.
Article 10. Comunicació d’incidències
A fi d’atendre les possibles comunicacions i resoldre les incidències
que puguen plantejar-se en relació amb la prova, els interessats podran
dirigir-se al president o al secretari de la comissió avaluadora als efectes
de la seua consideració. La comissió resoldrà dins del termini més breu
possible.
Artículo 10. Comunicación de incidencias
Con el fin de atender las posibles comunicaciones y resolver las
incidencias que puedan plantearse en relación con la prueba, los interesados podrán dirigirse al presidente o secretario de la comisión evaluadora a efectos de su consideración por el mismo. La Comisión resolverá
en el plazo más breve posible.
Article 11. Comissió avaluadora
1. El règim jurídic aplicable a la comissió avaluadora serà el que
s’establix per als òrgans col·legiats en el capítol II del títol II de la
Llei 30/1992, i en les altres normes que els siga d’aplicació. En tot cas,
almenys un dels membres de la comissió, o el seu suplent, haurà d’estar
present en els llocs on s’efectue l’examen en el dia, hora i lloc convocats. A estos efectes, s’assegurarà la coordinació entre les tres províncies
a través de la persona que ocupe la presidència de la comissió.
2. Sobre la percepció de dietes dels membres de la comissió, caldrà
ajustar-se al que disposa la normativa en vigor.
3. La persona que ocupe la Presidència podrà sol·licitar als membres de la comissió avaluadora una declaració expressa de no trobar-se
en cap de les causes d’abstenció i recusació previstes en els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992. Esta declaració l’han d’omplir també, si és el
cas, els assessors especialistes i el personal auxiliar que la comissió
incorpore als seus treballs.
4. Els interessats podran promoure la recusació dels membres de la
comissió quan, al seu parer, concórreguen en ells alguna de les causes
previstes en la normativa vigent.
5. Amb anterioritat suficient a la iniciació de les proves, la Conselleria de Governació i Justícia publicarà en el DOCV una resolució
per la qual es nomenen els nous membres de la comissió que hagen de
substituir als que hagueren perdut la seua condició per alguna de les
causes previstes en este article.
6. En tot allò no previst en estes bases generals, la comissió queda
autoritzada per a resoldre qualsevol dubte o circumstància que es puga
plantejar i adoptar els acords que garantisquen el bon orde de la convocatòria.
7. Si la comissió avaluadora, en qualsevol moment del procés, té
coneixement o dubtes fonamentats que algun dels aspirants incomplix
un o més dels requisits exigits en la convocatòria, podrà requerir-li
els documents acreditatius del seu compliment. En el cas que no queden acreditats, la comissió, amb audiència prèvia a l’interessat, haurà
d’emetre una proposta motivada de la seua exclusió del procediment
dirigida a la direcció general competent de la Conselleria de Governació i Justícia, on es comunique, així mateix, les inexactituds o falsedats
formulades per l’aspirant en la sol·licitud d’admissió a la prova avaluadora. Contra la resolució d’exclusió que s’emeta podrà interposar-se un
recurs administratiu en els termes de la Llei 30/1992.
Artículo 11. Comisión evaluadora
1. El régimen jurídico aplicable a la comisión evaluadora será el que
se establece para los órganos colegiados en el capítulo II del título II de
la Ley 30/1992 y en las demás normas que les sean de aplicación. En
todo caso, al menos uno de los miembros de la Comisión, o su suplente,
deberá estar presente en los lugares donde se efectúe el examen en el
día, hora y lugar convocados. A estos efectos, se asegurará la coordinación entre las tres provincias a través de la persona que ostente la
presidencia de la comisión.
2. Sobre la percepción de dietas de los miembros de la comisión se
estará a lo dispuesto en la normativa en vigor.
3. La persona que ostente la presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión evaluadora una declaración expresa de no hallarse
en ninguna de las causas de abstención y recusación previstas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los asesores especialistas y por el
personal auxiliar que la comisión incorpore a sus trabajos.
4. Los interesados podrán promover la recusación de los miembros
de la comisión cuando, a su juicio, concurran en ellos alguna de las
causas previstas en la normativa vigente.
5. Con anterioridad suficiente a la iniciación de las pruebas, la Consellería de Gobernación y Justicia publicará en el DOCV resolución
por la que se nombre a los nuevos miembros de la comisión que hayan
de sustituir a los que hubieren perdido su condición por alguna de las
causas previstas en el presente artículo.
6. En todo lo no previsto en estas bases generales, la comisión
queda autorizada para resolver cualquier duda o circunstancia que se
pueda plantear y adoptar los acuerdos que garanticen el buen orden de
la convocatoria.
7. Si la comisión evaluadora, en cualquier momento del proceso,
tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes
incumple uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria,
podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En
el caso de que no queden acreditados, la comisión, previa audiencia al
interesado, deberá emitir propuesta motivada de su exclusión del procedimiento dirigida a la dirección general competente de la Consellería
de Gobernación y Justicia comunicándole, asimismo, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a la
prueba evaluadora. Contra la resolución de exclusión que se emita podrá
interponerse recurso administrativo en los términos de la Ley 30/1992.
Disposició addicional
Disposición adicional
Primera. Composició de la comissió avaluadora
Titulars:
Presidència: Julio J. Martínez-Fortún González. Subsecretari de la
Conselleria de Governació y Justícia.
Secretaria: Fernando Castellano Martí. Cap del Servici d’Espectacles de la Conselleria de Governació i Justícia.
Primera. Composición de la comisión evaluadora
Titulares:
Presidencia: Julio J. Martínez-Fortún González. Subsecretario de la
Consellería de Gobernación y Justicia.
Secretaría: Fernando Castellano Martí. Jefe del Servicio de Espectáculos de la Consellería de Gobernación y Justicia.
Num. 7386 / 22.10.2014
25183
Vocals:
– Mercedes Igualada Portalés. Directora territorial de la Conselleria
de Governació i Justícia a València.
– Araceli Martínez Márquez. Directora territorial de la Conselleria
de Governació i Justícia a Alacant.
– Susana Fernández Santana. Directora territorial de la Conselleria
de Governació i Justícia a Castelló.
– Milagros Pastor Jiménez. Psicòloga de l’IVASPE. Conselleria de
Governació i Justícia.
– Francisco Fornés Úbeda. Metge en cap de Salut Laboral de la
Policia Local de l’Ajuntament de València.
Vocales:
– Mercedes Igualada Portalés. Directora Territorial de la Consellería
de Gobernación y Justicia en Valencia.
– Araceli Martínez Márquez. Directora Territorial de la Consellería
de Gobernación y Justicia en Alicante.
– Susana Fernández Santana. Directora Territorial de la Consellería
de Gobernación y Justicia en Castellón.
– Milagros Pastor Jiménez. Psicóloga del IVASPE. Consellería de
Gobernación y Justicia.
– Francisco Fornés Úbeda. Médico jefe de Salud Laboral de la Policía Local del Ayuntamiento de Valencia.
Suplents:
Presidència: Adoración de Rufino Ramón. Secretària general administrativa de la Conselleria de Governació i Justícia.
Secretaria: Juan José Falaguera Aguilar. Cap de Secció de Gestió
Administrativa del Servici d’Espectacles de la Conselleria de Governació i Justícia.
Vocals:
– María Luisa González Castellano. Cap d’Equip d’Espectacles
de la Direcció Territorial de la Conselleria de Governació i Justícia de
València.
– Miquel Rovira Esteller, Cap de Secció d’Interior de la Direcció
Territorial de la Conselleria de Governació i Justícia de Castelló.
– María José Abad Bernabeu, Cap de Secció de Règim Jurídic de la
Direcció Territorial de la Conselleria de Governació i Justícia a Alacant.
Suplentes:
Presidencia: Adoración de Rufino Ramón. Secretaria General Administrativa de la Consellería de Gobernación y Justicia.
Secretaría: Juan José Falaguera Aguilar. Jefe de Sección de Gestión Administrativa del Servicio de Espectáculos de la Consellería de
Gobernación y Justicia.
Vocales:
– María Luisa González Castellano. Jefa de Equipo de Espectáculos
de la Dirección Territorial de la Consellería de Gobernación y Justicia
en Valencia.
– Miquel Rovira Esteller. Jefe de Sección de Interior de la Dirección
Territorial de la Consellería de Gobernación y Justicia en Castellón.
– María José Abad Bernabeu. Jefa de Sección de Régimen Jurídico
de la Dirección Territorial de la Consellería de Gobernación y Justicia
en Alicante.
– Ángeles Navarro Gosálbez. Jefa de Servicio de Formación en
Seguridad y Emergencias de la Consellería de Gobernación y Justicia.
– María del Mar Talavera López. Jefa de Negociado de Formación
II de la Consellería de Gobernación y Justicia.
– Ángeles Navarro Gosálbez. Cap de Servici de Formació en Seguretat i Emergències de la Conselleria de Governació i Justícia.
– María del Mar Talavera López. Cap de Negociat de Formació II
de la Conselleria de Governació i Justícia.
Segona. Foto carnet i comunicació dels interessats
Els aspirants que hagen superat la prova i que, per tant, adquirisquen el dret a la renovació de l’acreditació, hauran d’aportar una foto
tipus carnet actualitzada en el termini d’un mes des de la publicació en
el DOCV de la resolució on es faça pública la llista d’aprovats. El lloc
de presentació de la foto serà a les dependències de la Conselleria de
Governació i Justícia de Alacant, Castelló i València.
En el cas que no es presente, l’acreditació s’expedirà amb la foto
anterior.
De la mateixa manera, l’aspirant aprovat haurà de comunicar a la
Conselleria de Governació i Justícia la manera que desitge per a rebre
l’acreditació (bé enviament per correu bé arreplega presencial).
Segunda. Foto carnet y comunicación de los interesados
Los aspirantes que hayan superado la prueba y que, por tanto,
adquieran el derecho a la renovación de la acreditación, deberán aportar una foto tamaño carnet actualizada en el plazo de un mes desde
la publicación en el DOCV de la Resolución donde se haga pública
el listado de aprobados. El lugar de presentación de la foto serán las
dependencias de la Consellería de Gobernación y Justicia en Alicante,
Castellón y Valencia.
En el supuesto de la no presentación, la acreditación se expedirá
con la foto anterior.
Del mismo modo, el aspirante aprobado deberá comunicar a la Consellería de Gobernación y Justicia el modo que desee para recibir la
acreditación (bien envío por correo bien por recogida presencial).
València, 20 d’octubre de 2014.– El director general de Seguretat i
Protecció Ciutadana: Manuel Roca Melchor
Valencia, 20 de octubre de 2014.– El director general de Seguridad
y Protección Ciudadana: Manuel Roca Melchor.
Num. 7386 / 22.10.2014
25184
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROVA AVALUADORA PER A LA RENOVACIÓ DEL
CERTIFICAT INDIVIDUAL D'ACREDITACIÓ PER A L'EXERCICI DE LES FUNCIONS PRÒPIES
DEL SERVICI ESPECÍFIC D'ADMISSIÓ
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBA EVALUADORA PARA LA RENOVACIÓN DEL
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE ACREDITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES
PROPIAS DEL SERVICIO ESPECÍFICO DE ADMISIÓN
A
DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NOM / NOMBRE
DNI / CIF
SEXE / SEXO
DATA NAIXEMENT
FECHA NACIMIENTO
NACIONALITAT / NACIONALIDAD
HOME
HOMBRE
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
PROVÍNCIA / PROVINCIA
B
CP
TELÈFON / TELÉFONO
DONA
MUJER
MUNICIPI / MUNICIPIO
E-MAIL
MÒBIL / MÓVIL
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Certificat acreditatiu que l'interessat no ha sigut condemnat per delicte contra les persones o el patrimoni
Certificado acreditativo de que el interesado no ha sido condenado por delito contra las personas o el patrimonio
Exemplar per a l'Administració de l'imprés del pagament amb certificació mecànica o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de
les quanties de les taxes per renovació a la prova avaluadora del Servici Específic d'Admissió
Ejemplar para la Administración del impreso del pago con certificación mecánica o firma autorizada de la entidad colaboradora del ingreso de
las cuantías de las tasas por renovación a la prueba evaluadora del Servicio Específico de Admisión
En cas de necessitar adaptació de temps o mitjans per a la realització de la prova:
En caso de necesitar adaptación de tiempo o medios para la realización de la prueba:
Certificat mèdic emés per facultatiu competent
Certificado médico emitido por facultativo competente
C
LLOC ON ES REALITZARÀ LA PROVA / LUGAR DONDE REALIZARÁ LA PRUEBA
Alacant
Alicante
D
Castelló
Castellón
València
Valencia
DECLARACIONS I SOL·LICITUD / DECLARACIONES Y SOLICITUD
- DECLARA, sota la seua responsabilitat, que són certes i comprovables les dades que consigna en la present sol·licitud.
- AUTORITZA, la verificació i confrontació de les dades personals incloses en la sol·licitud o obrants en l'expedient, així com la cessió a altres
organismes o entitats de caràcter públic que exercisquen competències en matèria d'espectacles.
El sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en esta sol·licitud, i la conformitat amb el que establix la
legislació vigent.
,
d
CHAP - IAC
- DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos y comprobables los datos que consigna en la presente solicitud.
- AUTORIZA, la verificación y cotejo de los datos personales incluidos en la solicitud u obrantes en el expediente, así como la cesión a otros
organismos o entidades de carácter público que ejerzan competencias en materia de espectáculos.
El solicitante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud, y su conformidad con lo establecido en
la legislación vigente.
del
DIN - A4
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
04/04/13
Num. 7386 / 22.10.2014
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
25185
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2014, de la presidenta, per
la qual es deleguen determinades facultats a la vicepresidència del Consell de Direcció de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat. [2014/9479]
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2014, de la presidenta,
por la que se delegan determinadas facultades a la vicepresidencia del Consejo de Dirección de la Entidad de
Infraestructuras de la Generalitat. [2014/9479]
Considerant que en virtut del Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre,
del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector
Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat Valenciana, l’entitat
de dret públic Ens Gestor de Transports i Ports de la Generalitat (GTP)
va passar a denominar-se Entitat d’Infraestructures de la Generalitat
(EIGE), conservant la seua naturalesa d’entitat de dret públic, i consegüentment la seua personalitat jurídica pròpia, patrimoni propi, recursos
i plena capacitat d’obrar per a la realització dels seus fins.
Delegar en la vicepresidència del Consell de Direcció de l’Entitat
d’Infraestructures de la Generalitat les facultats que, amb caràcter general, s’enumeren a continuació:
1. Ostentar la representació de l’entitat.
2. Conferir i revocar poders generals i especials a persones determinades, tant físiques com jurídiques, públiques o privades, per als
assumptes en què fóra necessari el seu atorgament.
3. Exercir les facultats, com a òrgan de contractació de l’entitat,
sense perjuí de les preceptives autoritzacions i el deure de subministrament d’informació, previstos en la normativa vigent.
4. La resolució de les reclamacions prèvies en via judicial civil o
laboral.
5. L’exercici de les potestats administratives que l’entitat té atribuïdes, sense perjuí de les que corresponguen a la persona titular de la
secretaria del Consell de Direcció.
La present resolució produirà efectes l’endemà de la seua publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb
el que establix l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Considerando que en virtud del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del
Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat Valenciana,
la entidad de derecho público Ente Gestor de Transportes y Puertos de
la Generalitat (GTP) pasó a denominarse Entidad de Infraestructuras de
la Generalitat (EIGE), conservando su naturaleza de entidad de derecho
público, y consiguientemente su personalidad jurídica propia, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de
sus fines.
Considerando que en virtud del artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, las entidades de derecho
público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de
cualquiera de las administraciones públicas tendrán asimismo la consideración de administración pública.
Considerando que el Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, configura, en el capítulo
II, la estructura organizativa de la entidad, determinando que la presidencia de la misma corresponderá a la persona titular de la consellería
de adscripción, esto es, a la consellera de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, estableciendo en el artículo 4 del referido texto legal
las atribuciones que le corresponden.
Considerando que en el apartado 5.º del citado artículo se establece
la posibilidad de «delegar con carácter permanente o temporal, determinadas atribuciones en la vicepresidencia del Consejo de Dirección».
Resultando necesaria la delegación del ejercicio de determinadas
facultades de las atribuidas a la presidencia de esta entidad a la vicepresidencia del Consejo de Dirección de la misma, dado el volumen y
diversidad de los asuntos que deben ser resueltos por aquella y con la
finalidad de lograr la máxima eficacia y agilidad en los mismos, intentado evitar la paralización en la actividad administrativa de esta entidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 4 del
Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, resuelvo:
Delegar en la vicepresidencia del Consejo de Dirección de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat las facultades que, con carácter
general, se enumeran a continuación:
1. Ostentar la representación de la entidad.
2. Conferir y revocar poderes generales y especiales a personas
determinadas, tanto físicas como jurídicas, públicas o privadas, para los
asuntos en que fuere necesario su otorgamiento.
3. Ejercer las facultades, como órgano de contratación de la entidad,
sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones y el deber de suministro
de información, previstos en la normativa vigente.
4. La resolución de las reclamaciones previas en vía judicial civil
o laboral.
5. El ejercicio de las potestades administrativas que la entidad tiene
atribuidas, sin perjuicio de las que correspondan a la persona titular de
la secretaría del Consejo de Dirección.
La presente resolución surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
València, 1 d’octubre de 2014.– La presidenta de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat: Isabel Bonig Trigueros.
Valencia, 1 de octubre de 2014.– La presidenta de la Entidad de
Infraestructuras de la Generalitat: Isabel Bonig Trigueros.
Considerant que en virtut de l’article 2.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú, les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de qualsevol de les
administracions públiques tindran així mateix la consideració d’administració pública.
Considerant que el Decret 6/2013, de 4 de gener, del Consell, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de l’Entitat
d’Infraestructures de la Generalitat, configura, en el capítol II, l’estructura organitzativa de l’entitat, en què determina que la presidència d’esta
correspondrà a la persona titular de la conselleria d’adscripció, és a dir,
a la consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i establix en
l’article 4 del referit text legal les atribucions que li corresponen.
Considerant que en l’apartat 5t de l’esmentat article s’establix la
possibilitat de «delegar amb caràcter permanent o temporal, determinades atribucions en la vicepresidència del Consell de Direcció».
Resultant necessària la delegació de l’exercici de determinades
facultats de les atribuïdes a la presidència d’esta entitat a la vicepresidència del Consell de Direcció d’esta, donat el volum i diversitat dels
assumptes que han de ser resolts per aquella i amb la finalitat d’aconseguir la màxima eficàcia i agilitat en estos, intentat evitar la paralització
en l’activitat administrativa d’esta entitat.
De conformitat amb el que preveu l’article 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i Procediment Administratiu Comú, i l’article 4 del Decret 6/2013, de
4 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització
i Funcionament de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, resolc:
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància Civil i Comercial
número 5 del Departament Judicial
Mar del Plata (Argentina)
Citació a les persones interessades en el procediment
de declaració d’hereus abintestat número 29592/2014.
[2014/9537]
Federico Adrián Vicente, secretari d’Actuacions del Jutjat de Primera Instància Civil i Comercial número 5 del Departament Judicial de
Mar del Plata, faig saber:
Que en este jutjat se seguix expedient de declaració d’hereus abintestat amb el número 29592/14 a instàncies de Verónica Liliana Iglesias,
respecte de la causant Alicia Álamo de Juanini i/o Alicia Mabel Álamo
de Iglesias, DNI 48348978B. La mencionada causant va morir el dia
14 de febrer de 2007 a la localitat de Sant Joan d’Alacant, en estat de
viuda, i sense haver atorgat testament. Per la part instant s’han designat
els següents interessats en la declaració d’hereus.
25186
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial número 5 del Departamento
Judicial Mar del Plata (Argentina)
Citación a las personas interesadas en el procedimiento de declaración de herederos abintestato número
29592/2014. [2014/9537]
Verónica Liliana Iglesias, filla.
Crideu a tots aquells que es creguen amb igual o millor dret a reclamar, perquè compareguen davant d’este jutjat en el termini de 30 dies
des de la publicació d’este edicte.
Federico Adrián Vicente, secretario de Actuaciones del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 5 del Departamento
Judicial de Mar del Plata, hago saber:
Que en este juzgado se sigue expediente de declaración de herederos abintestato bajo el número 29592/14 a instancia de Verónica Liliana Iglesias, respecto de la causante Alicia Álamo de Juanini y/o Alicia
Mabel Álamo de Iglesias, DNI 48348978B. Dicha causante falleció el
día 14 de febrero de 2007 en la localidad de Sant Joan d’Alacant, en
estado de viuda, y sin haber otorgado testamento. Por la parte instante se han designado a los siguientes interesados en la declaración de
herederos.
Verónica Liliana Iglesias, hija.
Llámese a todos aquellos que se crean con igual o mejor derecho a
reclamar, para que comparezcan ante este juzgado en el plazo de 30 días
desde la publicación del presente.
Mar del Plata, 10 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Federico
Adrián Vicente.
Mar del Plata, 10 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Federico Adrián Vicente.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància
i Instrucció número 01 d’Elda
25187
Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Elda
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
450/2014. [2014/9435]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 450/2014. [2014/9435]
Juí verbal 000450/2014-C
En este procediment del juí verbal número 450/2014-C, seguit a
instàncies de Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, SA, contra Bárbara Martínez Hernández, s’ha dictat la sentència que literalment
és com seguix:
Juicio verbal 000450/2014-C
En el presente procedimiento del juicio verbal número 450/2014-C,
seguido a instancia de Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante,
SA, frente a Bárbara Martínez Hernández se ha dictado sentencia, cuyo
tenor literal es el siguiente:
«Sentència número 128/2014
Magistrada jutgessa: María del Pilar Marín Rojas.
Demandant: Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, SA.
Lletrada: González Carrión.
Procuradora: Pastor Berenguer.
Demandada: Bárbara Martínez Hernández, declarada en rebel·lia.
Classe i número de procediment: juí verbal 450/2014-C.
Objecte del procediment: reclamació d’una quantitat, impagament
del servici per subministrament d’aigua potable.
Elda, 3 d’octubre de 2014.
«Sentencia número 128/2014
Magistrada jueza: María del Pilar Marín Rojas.
Demandante: Hidraqua Gestión Integral.
Letrada: González Carrión.
Procuradora: Pastor Berenguer.
Demandada: Bárbara Martínez Hernández, declarada en rebeldía.
Clase y número de procedimiento: juicio verbal 450/2014-C.
Objeto de procedimiento: reclamación de cantidad, impago de servicio por suministro de agua potable.
Elda, 3 de octubre de 2014.
Dispositiva
Estime la demanda presentada per la procuradora Pastor Berenguer, en nom i representació de Hidraqua Gestión Integral de Aguas
de Levante, SA, contra Bárbara Martínez Hernández, i declare resolt el
contracte de subministrament l’objecte del qual és la vivenda situada en
l’avinguda de la Reina Victòria, número 23, 2n, C, d’Elda, i condemne
Bárbara Martínez Hernández a permetre, a personal tècnic de l’actora,
l’entrada en l’immoble objecte de subministrament abans citat, a fi de
realitzar la lectura del consum registrat pel comptador i de procedir a la
retirada i la desconnexió d’este, amb la clausura de la instal·lació per a
poder cessar en el subministrament; al pagament de 549,67 euros més
els rebuts que es produïsquen d’ara en avant i fins a la desconnexió total
del comptador, més els interessos legals des de la data de presentació de
la demanda, amb la imposició expressa de les costes a la demandada.
Notifiqueu esta resolució a les parts, i feu-los saber que en contra no
es pot interposar cap recurs.
Incloeu l’original en el llibre de sentències, i poseu-ne un testimoniatge de la resolució en les actuacions.
Ho jutge definitivament en primera instància, ho pronuncie, mane
i firme».
Fallo
Estimando la demanda presentada por la procuradora Pastor Berenguer, en nombre y representación de Hidraqua Gestión Integral, SA,
frente a Bárbara Martínez Hernández, declaro resuelto el contrato de
suministro cuyo objeto es la vivienda sita en la avenida de la Reina
Victoria 23, 2.°-C de Elda, condenando a Bárbara Martínez Hernández
a permitir a personal técnico de la actora la entrada en el inmueble objeto de suministro, antes citado, a fin de realizar la lectura del consumo
registrado por el contador y proceder a la retirada y desconexión del
mismo, clausurando la instalación para poder cesar en el suministro; al
pago de 549,67 más los recibos que se devenguen a partir de ahora y
hasta la total desconexión del contador, más los intereses legales desde
la fecha de presentación de la demanda, con expresa imposición de costas a la demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoseles saber
que contra la misma no cabe recurso.
Inclúyase el original en el libro de sentencias, poniendo testimonio
de la resolución en las actuaciones.
Definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
I atés que la persona demandada, Bárbara Martínez Hernández, es
troba en parador ignorat, expedisc este edicte a fi que li valga de notificació de forma deguda.
Y encontrándose dicha demandada, Bárbara Martínez Hernández,
en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
Elda, 6 d’octubre de 2004.– El secretari judicial: José Carlos Tomé
Tamame.
Elda, 6 de octubre de 2004.– El secretario judicial: José Carlos
Tomé Tamame.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància
número 1 de Benidorm
25188
Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 391/2013. [2014/9442]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 391/2013. [2014/9442]
En el procediment ordinari 391/13, seguit a instàncies de Klaus
Gunther Schaar contra Auto Viva, SL, s’ha dictat la sentència, que literalment diu:
«Sentència 282/14
Benidorm, 25 de setembre de 2014
Dispositiva
Primer. Estime la demanda interposada per Klaus Gunther Schaar,
que compareixen representats pel procurador senyor Roglá Benedito,
condemne la mercantil demandada, Auto Viva, SL, al pagament a l’actora de la quantitat de dènou mil nou-cents euros (19.900,00 €), més els
interessos legals des de la interpel·lació judicial, que s’incrementaran
en dos punts des de la data d’esta resolució (art. 576 de la LEC), i fins
a fer-ne el pagament complet.
Segon. Les costes s’imposen a la part demandada.
Expediu-ne un testimoniatge i uniu-lo a les actuacions i incloeu
l’original en el llibre de sentències.
Notifiqueu esta resolució a les parts que s’han personat en el termini
dels cinc dies següents al de la data d’esta notificació, i feu-los saber
que no és ferma, i que contra esta es pot interposar recurs d’apel·lació
per a l’Audiència Provincial d’Alacant, i, si és el cas, haurà de presentar
escrit d’interposició del recurs en este jutjat en el termini dels 20 dies
següents a la notificació (art. 455 i següents de la LEC), mencionant la
resolució apel·lada, amb la indicació dels pronunciaments que s’impugnen i les al·legacions en què fonamente la impugnació (art. 458 LEC).
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme, José Luis
Fortea Gorbe, magistrat jutge titular del Jutjat de Primera Instància
número 1 de Benidorm i partit.
Publicació. L’anterior sentència ha sigut donada, llegida i publicada
pel magistrat jutge que la subscriu, mentres celebrava audiència pública
en el dia de hui. En done fe.»
I atés que el demandat, Auto Viva, SL, es troba en parador desconegut, expedisc este edicte a fi que li valga de notificació de forma
deguda.
En el procedimiento ordinario 391/13, seguido a instancia de Klaus
Gunther Schaar frente a Auto Viva, SL, se ha dictado sentencia, cuyo
tenor literal es el siguiente:
«Sentencia 282/14
Benidorm, 25 de septiembre de 2014
Fallo
Primero. Que, estimando la demanda interpuesta por Klaus Gunther Schaar, que comparecen representados por el procurador señor
Roglá Benedito, condeno a la mercantil demandada, Auto Viva, SL,
al pago a la actora de la cantidad de diecinueve mil novecientos euros
(19.900,00 €), más intereses legales desde la interpelación judicial, que
se verán incrementados en dos puntos desde la fecha de la presente
resolución (art. 576 de la LEC), y hasta su completo pago.
Segundo. Las costas se imponen a la parte demandada.
Líbrese y únase testimonio a las actuaciones incluyendo el original
en el libro de sentencias.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas en el
término de los cinco días siguientes al de la fecha de la presente, haciéndoles saber que la misma no es firme, y que contra ella cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Alicante,
debiendo en su caso presentar escrito de interposición del recurso en
este juzgado en el plazo de los 20 días siguientes a la notificación (art.
455 y siguientes de la LEC), citando la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna, y conteniendo las alegaciones
en que fundamente la impugnación (art. 458 LEC).
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, José Luis
Fortea Gorbe, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Benidorm y su partido.
Publicación. La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada
por el magistrado juez que suscribe, hallándose celebrando audiencia
pública en el día de su fecha. Doy fe.»
Y encontrándose dicho demandado, Auto Viva, SL, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en
forma el mismo.
Benidorm, 26 de setembre de 2014.– La secretària judicial: María
José Amador Santularia.
Benidor, 26 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: María
José Amador Santularia.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Elx
25189
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2562/2012. [2014/9413]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 2562/2012. [2014/9413]
Procediment: ordinari 2562/2012
Demandant: Santander Consumer, EFC, SA.
Procurador: M.ª Teresa Gutiérrez Aguilar.
Demandat: Manuel Eduardo Moncoya Sanmartín i María Eugenia
Ortega Romero.
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Elx.
Juí procediment ordinari 2562/2012
Part demandant: Santander Consumer, EFC, SA.
Part demandada: Manuel Eduardo Moncoya Sanmartín i María
Eugenia Ortega Romero.
Sobre: ordinaris.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que, literalment, és com seguix:
Procedimiento: ordinario 2562/2012
Demandante: Santander Consumer, EFC, SA.
Procurador: M.ª Teresa Gutiérrez Aguilar.
Demandado: Manuel Eduardo Moncoya Sanmartín y María Eugenia
Ortega Romero.
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche.
Juicio procedimiento ordinario 2562/2012
Parte Demandante: Santander Consumer, EFC, SA.
Parte demandada: Manuel Eduardo Moncoya Sanmartín y María
Eugenia Ortega Romero.
Sobre: ordinarios.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Sentència número 168/2013
Elx, 10 de setembre de 2013
Vistos per mi, Agustín Valero Maciá, magistrat jutge titular del Jutjat de Primera Instància número 1 d’Elx, estes actuacions de juí ordinari
promogudes per la procuradora María Teresa Gutiérrez Aguilar, en nom
i representació de Santander Consumer, EFC, SA, sota la direcció lletrada de Roque Martínez Fernández, contra Manuel Eduardo Moncayo
Sanmartín i María Eugenia Ortega Romero, declarats en rebel·lia, he
dictat, en nom del rei, esta sentència amb base en els següents
«Sentencia número 168/2013
Elche, 10 de septiembre de 2013
Vistos por Agustín Valero Maciá, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche, los presentes autos de
juicio ordinario promovidos por la procuradora María Teresa Gutiérrez
Aguilar, en nombre y representación de Santander Consumer, EFC, SA,
bajo la dirección letrada de Roque Martínez Fernández, contra Manuel
Eduardo Moncayo Sanmartín y María Eugenia Ortega Romero, declarados en rebeldía, ha dictado, en nombre del rey, la presente sentencia
con base en los siguientes
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora María Teresa Gutiérrez Aguilar, en nombre y representación
de Santander Consumer, EFC, SA, contra Manuel Eduardo Moncayo
Sanmartín y María Eugenia Ortega Romero, debo condenar y condeno
solidariamente a los demandados al pago de 6.772,16 euros más el interés moratorio pactado del 2 por ciento mensual computado desde el día
26 de enero de 2011.
Se imponen las costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma procede recurso de apelación a interponer en el
plazo de 20 días ante este juzgado, acreditando la constitución de depósito por importe de 50 euros mediante ingreso en la cuenta de consignaciones de este juzgado, así como el pago de la tasa establecida por la
Ley 10/2012.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a autos,
incorporándose el original al libro de sentencias, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, diligencia de ordenación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de
anuncios del juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación a
los demandados Manuel Eduardo Moncoya Sanmartín y María Eugenia
Ortega Romero.
Dispositiva
Estime íntegrament la demanda interposada per la procuradora
María Teresa Gutiérrez Aguilar, en nom i representació de Santander
Consumer, EFC, SA, contra Manuel Eduardo Moncayo Sanmartín i
María Eugenia Ortega Romero, condemne solidàriament els demandats
al pagament de 6.772,16 euros més l’interés moratori pactat del dos per
cent mensual computat des del dia 26 de gener de 2011.
Impose les costes a la part demandada.
Notifiqueu esta resolució a les parts i feu-los saber que en contra
és pot posar un recurs d’apel·lació a interposar en el termini de 20 dies
davant d’este jutjat, i acreditar la constitució de depòsit per un import de
50 euros per mitjà d’ingrés en el compte de consignacions d’este jutjat,
així com al pagament de la taxa establida per la Llei 10/2012.
Esta és la meua sentència, de la qual es portarà un testimoniatge a
les actuacions i l’original s’incorporarà al llibre de sentències, definitivament jutjant en primera instància, que pronuncie, mane i firme.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part
demandada, diligència d’ordenació, de conformitat amb el que disposen
els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, ha
resolt publicar este edicte en el tauler d’anuncis del jutjat per a portar a
efecte la diligència de notificació als demandats Manuel Eduardo Moncoya Sanmartín i María Eugenia Ortega Romero.
Elx, 26 de maig de 2014.– El secretari judicial: Antonio Salar
Andreu.
Elche, 26 de mayo de 2014.– El secretario judicial: Antonio Salar
Andreu.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància
número 1 de Torrevieja
25190
Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
2111/2009. [2014/9424]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 2111/2009. [2014/9424]
Assumpte civil: 2111/2009
Secretari: José Antonio Villagordo Cárceles.
Jutjat de Primera Instància número 1 de Torrevieja.
Juí verbal: 2111/2009
Part demandant: Comunidad de Propietarios Edificio Santa Gema
3a Fase.
Part demandada: Ignacio García de Palau Rierola.
Sobre: verbals de propietat horitzontal.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que, literalment, és com seguix:
Asunto civil: 2111/2009
Secretario: José Antonio Villagordo Cárceles.
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja.
Juicio verbal: 2111/2009
Parte demandante: Comunidad de Propietarios Edificio Santa Gema
3.ª Fase.
Parte demandada: Ignacio García de Palau Rierola.
Sobre: verbales de propiedad horizontal.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Dispositiva
I. Estime la demanda interposada per la Comunidad de Propietarios
Edificio Santa Gema 3a Fase, representada pel procurador dels tribunals
García Ballester contra Ignacio García de Palau Rierola, en rebel·lia en
les presents actuacions.
II. Condemne Ignacio García de Palau Rierola:
1. Al pagament de la quantitat total de 668,72 euros, més els interessos legals des de la data de la interposició de la demanda.
2. Al pagament de les costes del procés.
Uniu un testimoniatge d’esta resolució a les actuacions principals i
porteu-ne l’original al llibre de sentències d’este jutjat.
Notifiqueu la present resolució a les parts, prevenint-los que contra
esta resolució judicial cap un recurs d’apel·lació dins dels cinc dies
següents de la seua notificació, que s’interposarà davant d’este jutjat, i
serà resolta per l’Audiència Provincial d’Alacant.
Per a la interposició d’este recurs la part haurà de consignar en el
compte del Jutjat la quantitat de 50 euros. L’admissió del recurs necessita que, en preparar-se s’haja consignat en l’oportuna entitat de crèdit
i en el compte de depòsits i consignacions, oberta a nom del Jutjat, la
quantitat objecte de dipòsit, la qual cosa s’hi haurà d’acreditar. No s’admetrà a tràmit cap recurs que no tinga el dipòsit constituït. El Ministeri
Fiscal quedarà exempt de constituir el depòsit. Si el recurrent haguera
incorregut en defecte, omissió o error en la constitució del depòsit, es
concedirà a la part el termini de dos dies per a l’esmena del defecte, amb
aportació si és el cas de documentació acreditativa. Si no s’efectua es
dictarà interlocutòria que pose fi al tràmit del recurs, o que inadmeta la
demanda, i quede ferma la resolució impugnada (disposició addicional
l5a de la Llei Orgànica 1/2009, de 3 de novembre, complementària de
la Llei de reforma de la legislació processal per a la implantació de la
nova oficina judicial, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del Poder Judicial).
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme, el dia de
la seua data».
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, per resolució de hui, pel jutge, de conformitat amb el que
disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament
Civil, ha disposat la publicació d’este edicte al tauler d’anuncis d’este
jutjat o butlletí oficial per a portar a efecte la diligència de notificar la
sentència a la part demandada.
«Fallo
I. Estimo la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios
Edificio Santa Gema 3.ª Fase, representada por el procurador de los tribunales señor García Ballester contra Ignacio García de Palau Rierola,
en rebeldía en las presentes actuaciones.
II. Condeno al Ignacio García de Palau Rierola:
1°. Al pago de la cantidad de cantidad total de 668,72 euros, más
los intereses legales desde la fecha de la interposición de la demanda
2°. Al pago de las costas del proceso.
Testimonio de la presente resolución se unirá a los autos principales
y se llevara su original al libro de sentencias de este juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que
contra esta resolución judicial cabe un recurso de apelación dentro de
los cinco días siguientes a su notificación, que se interpondrá ante este
juzgado, y será resuelta por la Audiencia Provincial de Alicante.
Para la interposición de este recurso la parte deberá consignar en la
cuenta del juzgado la cantidad de 50 euros. La admisión del recurso precisará que, al prepararse se haya consignado en la oportuna entidad de
crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones, abierta a nombre
del juzgado, la cantidad objeto de depósito, lo que deberá ser acreditado.
No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. El ministerio fiscal quedará exento de constituir el depósito. Si
el recurrente hubiera incurrido en defecto, omisión o error en la constitución del depósito, se concederá a la parte el plazo de dos días para la
subsanación del defecto, con aportación en su caso de documentación
acreditativa. De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite
del recurso, o que inadmita la demanda, quedando firme la resolución
impugnada (DA l5.ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre,
complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para
la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, en el día
de su fecha».
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parte demandada, por resolución de hoy, por el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en
tablón de anuncios de este juzgado o boletín oficial para llevar a efecto
la diligencia de notificar la sentencia a la parte demandada.
Torrevieja, 31 de juliol de 2014.– El secretari judicial: José Antonio
Villagordo Cárceles.
Torrevieja, 31 de julio de 2014.– El secretario judicial: José Antonio
Villagordo Cárceles.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 de Torrevieja
25191
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
756/2013. [2014/9441]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 756/2013. [2014/9441]
En el juí verbal 756/13, s’ha dictat la resolució que, literalment, diu:
«Sentència número 393/13
Torrevieja, 25 de novembre de 2013
Dispositiva
Estime la demanada interposada per la Comunitat de Propietaris Residencial El Puerto I Fase VI, contra Gema Virginia Fernández
Banda, declarada en situació processal de rebel·lia, i condemne Gema
Virginia Fernández Banda a pagar a la part demandant la quantitat de
653,94 euros, més els interessos, en la forma establida en el fonament
jurídic tercer.
En matèria de costes s’ha d’atindre al contingut del fonament jurídic
quart d’esta resolució judicial.
En aplicació de la Llei 37/2011, contra esta resolució no pot interposar-se cap recurs. Article 455 de la Llei d’Enjudiciament Civil: seran
apel·lables, les sentències dictades en qualsevol classe de juí, les interlocutòries definitives i aquelles altres que indique expressament la llei,
a excepció de les sentències dictades en els juís verbals per raó de la
quantia, quan esta no supere els 3.000 euros.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.
Publicació. La sentència anterior ha sigut llegida i publicada pel
jutge que l’autoritza.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la
part demandada, per resolució de hui, el jutge, de conformitat amb el
que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei d’Enjudiciament Civil
1/2000, ha ordenat publicar este edicte en el tauler d’anuncis d’este
jutjat o butlletí oficial per a dur a efecte la diligència de notificació de
la sentència.
En el juicio verbal 756/13, se ha dictado la resolución cuyo texto
literal es el siguiente:
«Sentencia número 393/13
Torrevieja, 25 de noviembre de 2013
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios Residencial El Puerto I Fase VI, contra Gema Virginia Fernández
Banda, declarada en situación procesal de rebeldía, debo condenar y
condeno a Gema Virginia Fernández Banda a pagar a la parte demandante la cantidad de 653,94 euros, más los intereses, en la forma establecida en el fundamento jurídico tercero.
En materia de costas estese al contenido del fundamento jurídico
cuarto de esta resolución judicial.
En aplicación de la Ley 37/2011, contra esta resolución no cabe
recurso. Artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: serán apelables, las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos
y aquellos otros que la ley expresamente señale, con excepción de las
sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando esta no supere los 3.000 euros.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el
juez que la autoriza.»
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, por resolución de hoy el juez, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil 1/2000, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios de este juzgado o boletín oficial para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.
Torrevieja, 31 de juliol de 2014.– El secretari judicial: José Antonio
Villalgordo Cárceles.
Torrevieja, 31 de julio de 2014.– El secretario judicial: José Antonio
Villalgordo Cárceles.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 de Dénia
25192
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1161/2012. [2014/9480]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1161/2012. [2014/9480]
Jesús Lorenzo Álvarez, secretari judicial del Jutjat de Primera Instància número 2 de Dénia, fa saber:
En el procediment verbal 1161/12 a instància d’FCE Bank PLC
contra Vicente José Martínez Gosp i Lucía Santasfelicitas Pons en el
qual s’ha dictat la resolució que és del tenor literal següent:
«Dispositiva
1. Estime íntegrament la demanda interposada per FCE Bank PLC
sucursal a Espanya.
2. Condemne solidàriament Vicente José Martínez Gosp i Lucía
Santasfelicitas Pons a abonar a la part actora la quantitat de 4.397,02
euros (quatre mil tres-cents noranta-set euros amb dos cèntims d’euro),
més interessos moratoris vençuts i pactats a comptar de la data de venciment de l’operació (09.03.2011) i fins a fer-ne el pagament complet.
Jesús Lorenzo Álvarez, secretario judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Dénia, hace saber
En el procedimiento verbal 1161/12 a instancia de FCE Bank PLC
frente a Vicente José Martínez Gosp y Lucía Santasfelicitas Pons en el
que se ha dictado la resolución que es del tenor literal siguiente:
«Fallo
1. Estimo íntegramente la demanda interpuesta por FCE Bank PLC
sucursal en España.
2. Condeno solidariamente a Vicente José Martínez Gosp y Lucía
Santasfelicitas Pons a abonar a la parte actora la cantidad de 4.397,02
euros (cuatro mil trescientos noventa y siete euros con dos céntimos de
euro), más intereses moratorios vencidos y pactados a contar desde la
fecha de vencimiento de la operación (09.03.2011) y hasta su completo
pago.
3. Procede expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte demandada.
Así, por esta mi sentencia, de la que se librará testimonio suficiente
para su unión a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.»
3. És procedent l’expressa imposició de les costes causades en esta
instància a la part demandada.
Així, esta és la meua sentència, de què es lliurarà testimoni suficient
per a la seua unió a les actuacions corresponents, que pronuncie, mane
i firme.»
Notifiqueu esta resolució a les parts personades, amb la indicació
que esta no és ferma i pot interposar-se recurs d’apel·lació.
I com que Vicente José Martínez Gosp es troba en parador desconegut, perquè valga de notificació de forma deguda, estenc i firme el
present edicte.
Dénia, 7 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Jesús Lorenzo
Álvarez.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, previniéndoles que la misma no es firme, por caber contra ella recurso de
apelación.
Y encontrándose Vicente José Martínez Gosp en ignorado paradero,
para que sirva de notificación en forma, extiendo y firmo el presente.
Dénia, 7 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Jesús Lorenzo
Álvarez.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1370/2011. [2014/9472]
Procediment ordinari 001370/2011-P.
De: Guillem Nicolás Tercero.
Procurador: Enrique Sastre Botella.
Contra: Michel Antoine Gassies i Groupama Seguros.
Procurador: Agustín Martí Palazón.
Secretari judicial: Alejandro Martínez García.
25193
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Dénia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1370/2011. [2014/9472]
Procedimiento ordinario 001370/2011-P.
De: Guillem Nicolás Tercero.
Procurador: Enrique Sastre Botella.
Contra: Michel Antoine Gassies y Groupama Seguros.
Procurador: Agustín Martí Palazón.
Secretario judicial: Alejandro Martínez García.
En este procediment ordinari, seguit a instàncies de Guillem Nicolás
Tercero davant de Michel Antoine Gassies i Groupama Seguros, s’ha
dictat la sentència, que literalment diu el següent:
En el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de Guillem Nicolás Tercero frente a Michel Antoine Gassies y Groupama
Seguros, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Dispositiva
1. Estime en part la demanda interposada per Guillem Nicolás Tercero.
2. Condemne solidàriament a Groupama Seguros i Michel Antoine
Gassies a abonar a l’actora la quantitat resultant de la consideració dels
punts derivats de les seqüeles estimades, més els interessos corresponents de conformitat amb allò que s’ha exposat en la fonamentació
jurídica de la present resolució.
3. Cada part ha de pagar les costes causades a instàncies seues i les
comunes a mitges.
Esta és la meua sentència, de la qual cal expedir un testimoniatge
suficient perquè s’unisca a les actuacions corresponents, que pronuncie,
mane i firme».
Notifiqueu esta resolució a les parts personades, amb la indicació
que no és ferma i s’hi pot interposar recurs d’apel·lació.
«Fallo
1. Estimo en parte la demanda interpuesta por Guillem Nicolás Tercero.
2. Condeno solidariamente a Groupama Seguros y Michel Antoine
Gassies a abonar a la actora la cantidad resultante de la consideración
de los puntos derivados de las secuelas estimadas, más los intereses
correspondientes de conformidad con lo expuesto en la fundamentación
jurídica de la presente resolución.
3. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Así, por esta mi sentencia, de la que se librará testimonio suficiente
para su unión a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo».
I atés que el demandat, Michel Antoine Gassies, es troba en parador
ignorat, expedisc este edicte a fi que li valga de notificació de forma
deguda.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, previniéndoles que la misma no es firme, por caber contra ella recurso de
apelación.
De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea admitido a trámite el
recurso de apelación contra esta resolución, deberá constituir el preceptivo depósito, que le será devuelto solo en el caso de que el recurso
sea estimado.
Y encontrándose dicho demandado, Michel Antoine Gassies, en
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
Dénia, 2 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Alejandro Martínez García.
Dénia, 2 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Alejandro Martínez García.
De conformitat amb la disposició addicional quinzena de la Llei
Orgànica del Poder Judicial, perquè siga admés a tràmit el recurs
d’apel·lació contra esta resolució, haurà de constituir el preceptiu
depòsit, que se li tornarà només en el cas que el recurs siga estimat.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància
número 2 de Torrevieja
25194
Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
220/2010. [2014/9415]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 220/2010. [2014/9415]
Assumpte civil: 220/2010
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució l’encapçalament i dispositiva del qual és el següent:
Asunto civil: 220/2010
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo encabezado y fallo es el siguiente:
«Sentència número 412/2011
Jutgessa que la dicta: María Carmen Ramis Alario.
Lloc: Torrevieja.
Data: 21 de setembre de 2011
Part demandant: Comunitat de Propietaris Edifici la Paz IV.
Procurador: Alejandro García Ballester.
Part demandada: Misericordia Borrell Montagut.
Objecte del juí: verbals de propietat horitzontal.
Havent vist el present juí verbal de reclamació d’una quantitat, instat pel procurador Alejandro García Ballester, en nom i representació
de la Comunitat de Propietaris Edifici la Paz IV, assistida del lletrat
director del present contra Misericordia Borrell Montagut, declarada
en rebel·lia.
Dispositiva
Estime íntegrament la demanda presentada pel procurador Alejandro García Ballester, en nom i representació de la Comunitat de
Propietaris Edifici la Paz IV, contra Misericordia Borrell Montagut, i
condemne esta última a abonar a la demandant la quantitat de 589,63
euros, interessos legals des de la interposició de la demanda, que seran
incrementats en dos punts des de la notificació d’esta sentència, i les
costes d’este procediment.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial d’Alacant (art. 455 LECn).
El recurs es prepara per mitjà d’un escrit presentat en este jutjat dins
del termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la notificació, que es limite a esmentar la resolució objecte d’apel·lació i on
es manifeste la voluntat de recórrer-hi, amb la indicació dels pronunciaments que s’impugnen (457.2 LECn), i la part ha de depositar la quantitat de 50 euros en el compte del Banesto número 031900000222010,
i acreditar-ne la consignació. No s’admetrà a tràmit cap recurs que no
tinga el dipòsit constituït.
Esta és la sentència, que pronuncie, mane i firme.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part
demandada, per diligència d’ordenació de 31 de juliol de 2014, la secretària judicial Fabiola Alonso Velázquez, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil,
ha acordat portar a efecte la publicació del present edicte en eixe diari
per a portar a cap la diligència de notificació de la sentència a la part
demandada Misericordia Borrell Montagut.
«Sentencia número 412/2011
Jueza que la dicta: María Carmen Ramis Alario.
Lugar: Torrevieja.
Fecha: 21 de septiembre de 2011
Parte demandante: Comunidad de Propietarios Edificio la Paz IV.
Procurador: Alejandro García Ballester.
Parte demandada: Misericordia Borrell Montagut.
Objeto del juicio: verbales de propiedad horizontal.
Habiendo visto el presente juicio verbal de reclamación de cantidad, instado por el procurador Alejandro García Ballester, en nombre y
representación de Comunidad de Propietarios Edificio la Paz IV, asistida
del letrado director del presente contra Misericordia Borrell Montagut,
declarada en rebeldía.
Fallo
Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda presentada por
el procurador Alejandro García Ballester, en nombre y representación
de la Comunidad de Propietarios Edificio la Paz IV, contra Misericordia
Borrell Montagut, debiendo condenar y condeno a esta última a que
abone a la demandante la cantidad de 589,63 euros, intereses legales
desde la interposición de la demanda, que serán incrementados en dos
puntos desde la notificación de la presente, y a las costas de este procedimiento.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn).
El recurso se prepará por medio de un escrito presentado en este
juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (art. 457.2 LECn), debiendo la parte depositar la cantidad de 50 euros
en la cuenta de Banesto número 031900000222010, y acreditar dicha
consignación. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito
no esté constituido.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parta demandada, por diligencia de ordenación de 31 de julio de
2014, la secretaria judicial Fabiola Alonso Velázquez, de conformidad
con los dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, ha acordado llevar a efecto la publicación del presente edicto en ese diario para llevar efecto la diligencia de notificación
de la sentencia a la parte demandada Misericordia Borrell Montagut.
Torrevieja, 31 de juliol de 2014.– La secretària judicial: Fabiola
Alonso Velázquez.
Torrevieja, 31 de julio de 2014.– La secretaria judicial: Fabiola
Alonso Velázquez.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància
número 3 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1523/2012. [2014/9457]
Juí verbal 001523/2012
Matèria estadística: altres verbals.
Demandant: Comunidad de Propietarios Garaje Edificio Goya IV.
Procuradora: Virtudes Valero Mora.
Demandada: Tulipa Campos.
25195
Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Torrevieja
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1523/2012. [2014/9457]
Juicio verbal 001523/2012
Materia estadística: demás verbales.
Demandante: Comunidad de Propietarios Garaje Edificio Goya IV.
Procuradora: Virtudes Valero Mora.
Demandada: Tulipa Campos.
María Amparo Marco Martínez-Arenas, secretària del Jutjat de Primera Instància número 3 de Torrevieja (Alacant), faig saber que en el
procés de juí verbal seguit en l’esmentat jutjat amb el número 1523/12,
a instàncies de la Comunidad de Propietarios Garaje Edificio Goya IV
contra Tulipa Campos, s’ha dictat sentència, amb data 3 de desembre de
2013, la part dispositiva de la qual és, literalment, com seguix:
M.ª Amparo Marco Martínez-Arenas, secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Torrevieja (Alicante), hago saber que
en el proceso de juicio verbal seguido en dicho juzgado con el número 1523/12, a instancia de Comunidad de Propietarios Garaje Edificio
Goya IV contra Tulipa Campos, se ha dictado con fecha 3 de diciembre
de 2013, sentencia, cuya parte dispositiva contiene literalmente:
«Dispositiva
Estime parcialment la demanda interposada per la procuradora Virtudes Valero Mora, en nom i representació de la Comunidad de Propietarios Garaje Edificio Goya IV, contra Tulipa Campos, i condemne la
demandada al pagament de la quantitat de 605,49 euros més els interessos legals des de la interposició de la demanda i les quotes meritades
després de la interposició de la demanda, no és procedent condemna
en costes.
Expediu un testimoniatge d’esta resolució perquè conste en les actuacions i porteu l’original al llibre de sentències d’este jutjat.
Notifiqueu esta sentència a les parts, fent-los saber que és ferma i
que en contra no es pot interposar recurs.
Esta és la meua resolució, que jo, Capilla Hermosilla Donaire, com
a jutgessa del Jutjat de Primera Instància número 3 de Torrevieja, acorde, mane i firme».
«Fallo
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta
por la procuradora Virtudes Valero Mora, en nombre y representación
de la Comunidad de Propietarios Garaje Edificio Goya IV contra Tulipa
Campos, condenando a la demandada al pago de la cantidad de 605,49
euros más los interese legales desde la interposición de la demanda y las
cuotas devengadas con posterioridad a la interposición de la demanda;
no procede condena en costas.
Líbrese testimonio de esta resolución para su unión a los autos principales, llevándose el original al libro de sentencias de este juzgado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que esta sentencia es
firme, y contra la misma no cabe interponer recurso.
Así, por esta mi resolución, lo acuerda, manda y firma Capilla Hermosilla Donaire, jueza del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Torrevieja».
I en compliment del que establix l’article 497.2 de la Llei d’Enjudiciament Civil, perquè servisca de notificació a Tulipa Campos, en
ignorat parador, i amb la petició que se’ns remeta una còpia d’este ofici,
estenc este edicte.
Y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 497.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, para que sirva de notificación a Tulipa Campos, en ignorado paradero, e interesando nos sea remitida copia de dicho
oficio, extiendo la presente.
Torrevieja, 29 de juliol de 2014.– La secretària judicial: María
Amparo Marco Martínez-Arenas.
Torrevieja, 29 de julio de 2014.– La secretaria judicial: M.ª Amparo
Marco Martínez-Arenas.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància
número 3 de Torrevieja
25196
Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juÍ verbal número
2665/2010. [2014/9438]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 2665/2010. [2014/9438]
En el juí verbal 2665/10 s’ha dictat la resolució que, literalment,
En el juicio verbal 2665/2010 se ha dictado la resolución cuyo texto
literal es el siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanda interposada pel procurador Vicente Giménez
Viudes, en nom i representació de la Comunitat de Propietaris Edifici
Residencial Albamar, siti en la urbanització Doña Pepa, de la localitat
de Rojales, contra Hans Aage Johansen, condemne este últim a abonar
a la part actora, la suma de 2.552,09 euros, amb els interessos legals des
de la interpel·lació judicial, així com al pagament de les costes processals produïdes.
Notifiqueu la present resolució a les parts amb indicació que,
d’acord amb el que preveu l’article 455 de la Llei d’Enjuidiciament
Civil, s’hi pot interposar recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial a preparar davant d’este jutjat en el termini de cinc dies des de
la notificació.
Expediu-ne un testimoniatge i uniu-la a esta causa i registreu-ne
l’original en el llibre de sentències civils d’este jutjat.
Esta és la sentència que pronuncie, mane i firme.»
Publicació. L’anterior sentència ha sigut llegida i publicada pel
jutge que la subscriu, mentres celebrava audiència pública en el dia de
hui, en done fe.
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de Hans
Aage Johansen, en qualitat de demandat, per resolució recaiguda en
el procediment de referència, d’acord amb el que disposen els articles
156.4 i 164 de la Llei d’Enjudiciament Civil 1/2000, s’ha disposat
publicar este edicte en el tauler del jutjat, per tal de dur a terme la diligència de notificació de sentència.
«Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el procurador Vicente
Giménez Viudes, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Edificio Residencial Albamar, sito en la urbanización Doña
Pepa, de la localidad de Rojales, contra Hans Aage Johansen, debo condenar y condeno a este último a que abone a la parte actora, la suma de
2.552,09 euros, con los intereses legales desde la interpelación judicial,
así como al pago de las costas procesales causadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de
que contra la misma y de acuerdo con lo previsto en el artículo 455
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial a preparar ante este juzgado en el plazo de cinco
días desde la notificación de la misma.
Dedúzcase testimonio, únase a la presente causa y regístrese el original en el libro de sentencias civiles de este juzgado.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.»
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su
fecha, doy fe.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
Hans Aage Johansen, en calidad de demandado, por resolución recaída
en el procedimiento de referencia con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado para llevar
a efecto la diligencia de notificación de sentencia.
Torrevieja, 26 de setembre de 2014.– La secretària judicial: María
Amparo Marco Martínez-Arenas.
Torrevieja, 26 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: María
Amparo Marco Martínez-Arenas.
diu:
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància
número 3 de Torrevieja
25197
Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
489/2013. [2014/9439]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 489/2013. [2014/9439]
En el juí verbal 4879/13 s’ha dictat sentència que, literalment, diu:
Expediu un testimoniatge d’esta resolució per a unir-lo a les actuacions principals i porteu l’original al llibre de sentències d’este jutjat.
Notifiqueu a les parts i feu-los saber que esta sentència és ferma i en
contra no es pot interposar cap recurs.
Esta és la resolució que ordena, mana i firma Capilla Hermosilla
Donaire, jutgessa del Jutjat de Primera Instància número 3 de Torrevieja.»
Per desconeixement de l’actual domicili o residència de la part
demandada, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164
de la Llei d’Enjudiciament Civil 1/2000, jo, la secretària judicial, María
Amparo Marco Martínez-Arenas, he disposat la publicació del present
edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a portar a
efecte la diligència de notificació.
En el juicio verbal 4879/13 se ha dictado sentencia cuyo texto literal
es el siguiente:
«Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la procuradora Olga Sánchez Reyes, en nombre y representación de la Comunidad
de Propietarios Edificio La Mar XI, contra Manuel González González
y Asunción Calvo Pérez, condenando solidariamente a los demandados
al pago de la cantidad de 1.581,56 euros más las cuotas devengadas con
posterioridad a la interposición de la demanda y con expresa condena
en costas de la parte demandada.
Líbrese testimonio de esta resolución para su unión a los autos principales, llevándose el original al libro de sentencias de este juzgado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que esta sentencia es
firme y contra la misma no cabe interponer recurso.
Así, por esta mi resolución, lo acuerda, manda y firma Capilla Hermosilla Donaire, jueza del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Torrevieja.»
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, yo, la secretaria
judicial, María Amparo Marco Martínez-Arenas, he acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación.
Torrevieja, 29 de juliol de 2014.– La secretària judicial: María
Amparo Marco Martínez-Arenas.
Torrevieja, 29 de julio de 2014.– La secretaria judicial: María
Amparo Martínez-Arenas.
«Dispositiva
Estime la demanda interposada per la procuradora Olga Sánchez
Reyes, en nom i representació de la Comunitat de Propietaris Edifici La
Mar XI, contra Manuel González González i Asunción Calvo Pérez, i
condemne solidàriament els demandats al pagament de la quantitat de
1.581,56 euros més les quotes meritades després de la interposició de
la demanda i amb expressa condemna en costes de la part demandada.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància
número 3 d’Orihuela
25198
Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
756/2013. [2014/9425]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 756/2013. [2014/9425]
De: Comunitat de propietaris edifici la Rotonda.
Procuradora: Esther Escudero Nora.
Contra: Agust Fridgeirsson i Siguerbjörg Traustadottir.
En este procediment de juí verbal número 756/2013, seguit a instàncies de la comunitat de propietaris de l’edifici la Rotonda contra
Agust Fridgeirsson i Siguerbjörg Traustadottir, s’ha dictat sentència, la
dispositiva de la qual és la següent:
De: Comunidad de Propietarios Edificio la Rotonda.
Procuradora: Esther Escudero Nora.
Contra: Agust Fridgeirsson y Siguerbjörg Traustadottir.
En el presente procedimiento de juicio verbal número 756/2013,
seguido a instancia de la Comunidad de Propietarios Edifico la Rotonda
frente a Agust Fridgeirsson y Siguerbjörg Traustadottir, se ha dictado
sentencia, cuyo fallo es el siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanda formulada per la comunitat de propietaris edifici
la Rotonda, condemne Agust Fridgeirsson i Siguerbjörg Traustadottir al
pagament a l’actora de la quantitat de 2.267,80 euros, més els interessos
legals des de la interpel·lació judicial, que incrementaran en dos punts
des de la data d’esta sentència (art. 576 de la LEC), i fins a fer-ne el
pagament complet, amb imposició expressa de les costes causades en
esta instància a la part demandada.
Expediu-ne un testimoniatge i uniu-lo a les actuacions i incloeu
l’original en el llibre de sentències.
De conformitat amb el que disposa l’article 455.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil, en la redacció de la Llei 37/2011, les sentències dictades en qualsevol classe de juí, les actuacions definitives i aquelles
altres que la llei assenyale expressament, seran apel·lables, a excepció
de sentències dictades en els juís verbals per raó de la quantia quan esta
no supere els 3.000 euros.
Es decreta la fermesa d’esta resolució i feu-la saber a les parts, a fi
que insten el que convinga al seu dret.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.
Publicació. L’anterior sentència ha sigut donada, llegida i publicada
per la magistrada jutgessa que subscriu, mentres celebrava audiència
pública en el dia de la seua data. En done fe».
I com a conseqüència del parador ignorat dels demandats, Agust
Fridgeirsson i Siguerbjörg Traustadottir, expedisc este edicte a fi que
els valga de notificació en forma adient.
«Fallo
Que estimando la demanda formulada por la Comunidad de Propietarios Edifico la Rotonda, debo condenar y condeno a Agust Fridgeirsson y Siguerbjörg Traustadottir al pago a la actora de la cantidad
de 2.267,80 euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial, que se verán incrementados en dos puntos desde la fechá de esta
sentencia (art. 576 de la LEC), y hasta su completo pago, con expresa
imposión de las costas causadas en esta instancia a la parte demandada.
Líbrese y únase testimonio a las actuaciones incluyendo el original
en el libro de sentencias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 455.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en su redacción conforme Ley 37/2011. Las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquellos
otros que la ley expresamente señale, serán apelables, con excepción
de sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía
cuando esta no supere los 3.000 euros.
Se decreta la firmeza de la presente resolución y hágase saber a las
partes, al objeto de que insten, lo que a su derecho convengan.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada
por la magistrada jueza que suscribe, hallándose celebrando audiencia
pública en el día de su fecha. Doy fe».
Y como consecuencia del ignorado paradero de los demandados
Agust Fridgeirsson y Siguerbjörg Traustadottir, se expide el presente
edicto a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Orihuela, 2 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Mar Rosell
Comerma.
Orihuela, 2 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: Mar
Rosell Comerma.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 6 d’Elx
25199
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Elche
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 2024/2013. [2014/9447]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio contencioso número 2024/2013. [2014/9447]
Juí divorci contenciós número 2024/2013
Part demandant: Pat Ativie.
Part demandada: Monday Osayande.
Sobre: divorcis no consensuats.
En el juí a què es fa referència més amunt s’ha dictat Sentència de
data 16 d’octubre de 2014, que té la dispositiva, que literalment, diu
així:
«Estime la demanda interposada per Pat Ativie, defensada per la
lletrada Rosa María López Coca, contra Monday Osayande, declarat
en situació legal de rebel·lia processal, declare la dissolució per divorci
del matrimoni format pels dos, contret a Elx el dia 11 de novembre de
2005, amb els efectes inherents a esta declaració, inclosa la revocació
dels poders que s’hagueren pogut concedir, i la dissolució de la societat
legal de guanys.
S’atribuïx al demandat l’ús del domicili familiar de la ciutat d’Elx,
siti al carrer Doctor Ferran, 105, 2, 2.
Tot això sense fer expressa imposició a cap de les parts quant a les
costes causades en esta instància.
I una vegada siga ferma, lliureu el despatx corresponent al Registre
Civil perquè l’anoten al marge en la inscripció de matrimoni.
Notifiqueu a les parts esta resolució, amb indicació que contra esta
es pot interposar un recurs d’apel·lació, que s’haurà de preparar per
escrit presentat davant d’este jutjat en el termini dels 20 dies següents de
la notificació, i indicar els pronunciaments d’esta que s’impugnen, tot
això per davant de l’Audiència Provincial d’Alacant (Secció Novena,
amb seu a Elx).
Així, esta és la meua sentència, que s’inserirà en el llibre únic de
sentències i actuacions definitives d’este jutjat, i es deixarà una certificació literal en la causa, jutjant en primera instància, que pronuncie,
mane i firme».
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, mitjançant la diligència d’ordenació del secretari, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000,
d’Enjudiciament Civil, s’ha ordenat publicar este edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a portar a efecte la diligència de
notificació a Monday Osayande.
Juicio divorcio contencioso número 2024/2013
Parte demandante: Pat Ativie.
Parte demandada: Monday Osayande.
Sobre: divorcios no consensuados.
En el juicio referenciado se ha dictado sentencia de fecha 16 de
octubre de 2014, cuyo texto literal del fallo es el siguiente:
Elx, 16 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Francisco Javier
García Navarro.
Elche, 16 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Francisco
Javier García Navarro.
«Que estimando la demanda interpuesta por Pat Ativie, defendida
por la letrada Rosa María López Coca, contra Monday Osayande, declarado en situación legal de rebeldía procesal, declaro la disolución por
divorcio del matrimonio formado por ambos, contraído en Elche el día
11 de noviembre de 2005, con los efectos inherentes a esta declaración,
incluido la revocación de los poderes que se hubieran podido conceder,
y la disolución de la sociedad legal de gananciales.
Se atribuye al demandado el uso del domicilio que vino siendo
familiar en la ciudad de Elche, sito en la calle Doctor Ferrán, 105, 2-2.
Todo ello sin hacer expresa imposición a ninguna de las partes en
cuanto a las costas causadas en esta instancia.
Y una vez sea firme, líbrese el correspondiente despacho al Registro
Civil para su anotación marginal en la inscripción de matrimonio.
Notifíquese a las partes la presente resolución, con indicación de
que contra ella cabe interponer recurso de apelación, que habrá de prepararse por escrito presentado ante este juzgado en el plazo de los 20
días siguientes a su notificación, indicando los pronunciamientos de la
misma que se impugnan, todo ello por ante la Audiencia Provincial de
Alicante (Sección Novena, con sede en Elche).
Así, por esta mi sentencia, que se insertará en el libro único de
sentencias y autos definitivos de este juzgado, dejando certificación
literal en la causa, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando
y firmo».
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parte demandada, por diligencia de ordenación del secretario, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar
a efecto la diligencia de notificación a Monday Osayande.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 7
de Castelló de la Plana
25200
Juzgado de Primera Instancia número 7
de Castellón de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 1620/2013. [2014/9411]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio contencioso número 1620/2013. [2014/9411]
Pedro Moya Donate, secretari del Jutjat de Pimera Instància número
7 de Castelló de la Plana.
En este procediment de divorci contenciós seguit a instàncies de
Daniel Domínguez Estevez contra Yeny Meldrey Franco Ríos s’ha dictat sentència, la dispositiva de la qual diu el següent:
«Que amb l’estimació de la demanda formulada per la procuradora
senyora Aparici Plaza en nom i representació de Daniel Domínguez
Estevez contra Yeny Mildrey Franco Ríos, declare dissolt per divorci el
matrimoni dels expressats litigants, amb tots els efectes legals. Tot això
sense fer un pronunciament exprés de condemna en costes.
I atés que la persona demandada, Yeny Meldrey Franco Ríos, en
parador desconegut, s’expedix el present edicte a fi que valga de notificació en forma.
Pedro Moya Donate, secretario del Juzgado de Pimera Instancia
número 7 de Castellón de la Plana.
En el presente procedimiento de divorcio contencioso seguido a
instancia de Daniel Domínguez Estevez frente a Yeny Meldrey Franco
Ríos se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Que estimando la demanda formulada por la procuradora señora
Aparici Plaza en nombre y representación de Daniel Domínguez Estevez contra Yeny Mildrey Franco Rios, debo declarar y declaro disuelto
por divorcio el matrimonio de los expresados litigantes, con todos los
efectos legales. Todo ello sin realizar expreso pronunciamiento condenatorio en costas.
Notifíquese la presente resolución a la partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo
de 20 días.
De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el artículo 1.19 de
la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del
recurso de apelación la parte recurrente deberá constituir un depósito
de 50 euros, que se consignará en la cuenta de consignaciones de este
juzgado, sin que pueda admitirse a trámite el recurso si el depósito no
estuviere constituido».
Y encontrándose dicha demandada, Yeny Meldrey Franco Ríos, en
paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de
notificación en forma a la misma.
Castelló de la Plana, 13 d’octubre de 2014.– El secretari judicial:
Pedro Moya Donate.
Castellón de la Plana, 13 de octubre de 2014.– El secretario judicial:
Pedro Moya Donate.
Notifiqueu la present resolució a la parts, i feu-los saber que en
contra es pot interposar recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies.
De conformitat amb la disposició addicional quinzena de la Llei
Orgànica del Poder Judicial, introduïda per l’article 1.19 de la Llei
Orgànica 1/2009, de 3 de novembre, per a interposar el recurs d’apel·lació la part recurrent haurà de constituir un depòsit de 50 euros, que
es consignarà en el compte de consignacions d’este jutjat, i no es podrà
admetre a tràmit el recurs si no s’ha constituït el depòsit».
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 7
de Castelló de la Plana
25201
Juzgado de Primera Instancia número 7
de Castellón de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci número 1049/2012. [2014/9428]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio número 1049/2012. [2014/9428]
Assumpte civil: 1049/2012
Pedro Moya Donate, secretari del Jutjat de Primera Instància número 7 de Castelló de la Plana.
En el juí referenciat, s’ha dictat la resolució que, literalment, és
com seguix:
Asunto civil: 1049/2012
Pedro Moya Donate, secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Castellón de la Plana.
En el juicio refenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal
es el siguiente:
«Sentència número 171/2013
Jutge que la dicta: José Luis Conde-Pumpido García.
Castelló de la Plana, 7 de març de 2013.
José Luis Conde-Pumpido García, magistrat jutge de Primera Instància número 7 de Castelló de la Plana, ha conegut les presents actuacions del juí de divorci número 1049/2012, promogudes a instàncies
de Margarita de las Heras Espinosa, representada pel procurador senyor
Borrell Espinosa i defésa pel lletrat senyor Ariza Pallarés, contra Alexandre Preira, en rebel·lia.
«Sentencia número 171/2013
Juez que la dicta: José Luis Conde Pundido García.
Castellón de la Plana, 7 de marzo de 2013.
José Luis Conde-Pumpido García, magistrado juez de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, ha conocido los presentes
autos del juicio de divorcio número 1049/2012, promovidos a instancia de Margarita de las Heras Espinosa, representada por el procurador
señor Borrell Espinosa y defendida por el letrado señor Ariza Pallarés,
contra Alexandre Preira, en rebeldía.
Dispositiva
Estime la demanda formulada pel procurador senyor Borrell Espinosa, en nom i representació de Margarita de las Heras Espinosa contra
Alejandre Preira, i declare dissolt per divorci el matrimoni dels expressats litigants, amb tots els efectes legals.
Fallo
Que estimando la demanda formulada por el procurador señor
Borrell Espinosa, en nombre y representación de Margarita de las Heras
Espinosa contra Alejandre Preira, debo declarar y declaro disuelto por
divorcio el matrimonio de los expresados litigantes, con todos los efectos legales.
Todo ello sin realizar expreso pronunciamiento condenatorio en
costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer un recurso de apelación en el plazo
de 20 días.
Para la notificación al demandado rebelde, en ignorado paradero,
publíquese edictos en el tablón de anuncios del juzgado y en el Diari
Oficial de la Comuntat Valenciana.
De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el artículo 1.19 de
la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del
recurso de apelación la parte recurrente deberá constituir un depósito
de 50 euros, que consignará en la cuenta de consignaciones de este
juzgado, sin que pueda admitirse a tramite el recurso si el depósito no
estuviere constituido.
También deberá abonarse la tasa prevista en los artículos 5.1.f y 7
de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, salvo que el recurrente tenga
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Una vez que sea firme, inscríbase al margen de la inscripción del
matrimonio en el Registro Civil de Castellón de la Plana.
Así, por esta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parte demandada, el señor juez, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios
del juzgado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificacion de la sentencia al demandado
rebelde.
Tot això sense fer un pronunciament exprés de condemna en costes.
Notifiqueu la present resolució a les parts, i feu-los saber que en
contra es pot interposar un recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies.
Per a la notificació al demandat rebel, en parador desconegut, publiqueu edictes en el tauler d’anuncis del jutjat i en el Diari Oficial de la
Comuntat Valenciana.
De conformitat amb la disposició addicional quinzena de la Llei
Orgànica del Poder Judicial, introduïda per l’article 1.19 de la Llei
Orgànica 1/2009, de 3 de novembre, per a interposar el recurs d’apel·lació la part recurrent haurà de constituir un depòsit de 50 euros, que
consignarà en el compte de consignacions d’este jutjat, sense que puga
admetre’s a tràmit el recurs si el depòsit no estiguera constituït.
També haurà d’abonar-se la taxa prevista en els articles 5.1.f i 7 de
la Llei 10/2012, de 20 de novembre, llevat que el recurrent tinga reconegut el dret a l’assistència jurídica gratuïta.
Una vegada que siga ferma, inscriviu-la al marge de la inscripció
del matrimoni en el Registre Civil de Castelló de la Plana.
Així, esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, el senyor jutge, de conformitat amb el que disposen els
articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, ha disposat publicar este edicte en el tauler d’anuncis del jutjat i en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana per a portar a efecte la diligència de
notificació de la sentència al demandat rebel.
Castelló de la Plana, 7 de març de 2013.– El secretari judicial: Pedro
Moya Donate.
Castellón de la Plana, 7 de marzo de 2013.– El secretario judicial:
Pedro Moya Donate.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància
número 8 de Castelló de la Plana
25202
Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Castellón de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1669/2012. [2014/9412]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1669/2012. [2014/9412]
Procediment ordinari 1669/2012
De: Antonio Martínez Parreño
Procurador: Juan Borrell Espinosa
Contra: Isabel Borja Rico
En el procediment de juí ordinari número 1669/2012, seguit a instàncies de Antonio Martínez Parreño contra Isabel Borja Rico, s’ha
dictat la sentència amb l’encapçalament i la part dispositiva literals
següents:
Procedimiento ordinario 1669/2012
De: Antonio Martínez Parreño.
Procurador: Juan Borrell Espinosa.
Contra: Isabel Borja Rico.
En el presente procedimiento de juicio ordinario número 1669/2012,
seguido a instancia de Antonio Martínez Parreño frente a Isabel Borja
Rico se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
literalmente dicen:
«Sentència número103
Castelló de la Plana, 23 de juny de 2014
Carmen Martín García, jutgessa substituta de primera instància
número 8 de Castelló de la Plana, ha conegut estes interlocutòries del
juí ordinari número 1669/2012, promogudes per Antonio Martínez Parreño, representat pel procurador senyor Borrell Espinosa i defés pel lletrat Raúl Ariza, contra Isabel Borja Rico, que no compareix, declarada
en rebel·lia processal, després de la seua citació a través d’edictes, en
exercici de l’acció de prescripció adquisitiva extraordinària, en què s’interessa l’adequació al registre de la propietat de la realitat extraregistal
i la nul·litat de les inscripcions registrals de la finca 2.684 del Registre
de la Propietat número 3 de Castelló de la Plana.
Dispositiva
Estime la demanda formulada per Antonio Martínez Parreño. He de
declarar i declare que la finca objecte de litigi és propietat d’Antonio
Martínez Parreño i dels seus germans Marta, Juan Ramón i María del
Espino en les proporcions i quotes establides en escriptures de donació
de 22 de desembre de 2011. Ordene al registrador de la propietat número 3 de Castelló de la Plana a què cancel·le la inscripció de la finca
registral número 2.684 de Vilafamés que apareix a nom de la demandada Isabel Borja Rico, i també les servituds que esta finca conté a
favor seu de la finca registral 2.603, i que la inscriga a nom d’Antonio,
Marta, Juan Ramón i María del Espino Martínez Parreño en la proporció
i la quota que apareix en l’escriptura de donació de 22 de desembre de
2011. Condemne en costes la demandada.
Esta és la sentència, que pronuncie, mane i firme.
Publicació. La sentència va ser donada, llegida i publicada per la
jutgessa que la va dictar en audiència pública pública el mateix dia de
la data. Jo, la secretària judicial, en done fe. Castelló de la Plana, 23 de
juny de 2014.»
La persona demandada, Isabel Borja Rico, està en parador desconegut. Expedisc este edicte a fi que li valga de notificació en la forma
deguda.
«Sentencia número103
Castellón de la Plana, 23 de junio de 2014
Carmen Martín García, jueza sustituta de Primera Instancia número
8 de Castellón de la Plana, ha conocido los presentes autos del juicio
ordinario número 1669/2012, promovidos por Antonio Martínez Parreño, representado por el procurador señor Borrell Espinosa y defendido
por el letrado Raúl Ariza contra Isabel Borja Rico, que no comparece,
declarada en rebeldía procesal, tras su citación por edictos, en ejercicio
de la acción de prescripción adquisitiva extraordinaria, interesando la
adecuación al registro de la propiedad de la realidad extrarregistal y la
nulidad de las inscripciones registrales de la finca 2.684 del Registro de
la Propiedad número 3 de Castellón de la Plana.
Fallo
Que estimando la demanda formulada por Antonio Martínez Parreño debo declarar y declaro que la finca objeto de litigio es propiedad
de Antonio Martínez Parreño y de sus hermanos Marta, Juan Ramón y
María del Espino en proporciones y cuotas establecidas en escrituras
de donación de 22 de diciembre de 2011, así como que se ordene al
registrador de la propiedad número 3 de Castellón de la Plana a que,
cancele la inscripción de la finca registral número 2.684 de Villafamés
que aparece a nombre de la demandada Isabel Borja Rico, así corno las
servidumbres que dicha finca contiene a su favor de la finca registral
2.603 y que se proceda a inscribirla a nombre de Antonio, Marta, Juan
Ramón y María del Espino Martínez Parreño en la proporción y cuota
que aparece en escritura de donación de 22 de diciembre de 2011 procede condena en costas a la demandada.
Notifíquese a las partes esta sentencia haciéndoles saber que contra
la misma cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de 20 días
desde su notificación.
De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial para que sea admitido a trámite el
recurso de apelación contra esta resolución, deberá constituir un depósito de 50 euros, que le será devuelto solo en el caso de que el recurso
sea estimado. En ningún caso se admitirá una consignación por importe
diferente al indicado. El depósito deberá ser ingresado en la cuenta de
consignaciones y depósitos. número 4961/0000/02/número procedimiento, con tantos ceros a la izquierda hasta completar 4 dígitos incluyendo el número de procedimiento/10. En el campo «Concepto» se
deberá indicar el código 02 civil-apelación y la fecha de la resolución
recurrida con el formato dd/mm/aaa.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por
la jueza que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en
el mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria judicial doy fe, en
Castellón de la Plana, a 23 de junio de 2014.»
Y encontrándose dicha demandada, Isabel Borja Rico, en paradero
desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Castelló de la Plana, 24 de juny de 2014.– La secretària judicial: M.
Tamara Vicente Silva.
Castellón de la Plana, 24 de junio de 2014.– La secretaria judicial:
M.ª Tamara Vicente Silva.
Notifiqueu la sentència a les parts. Feu-los saber que en contra
poden interposar un recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies des de
la notificació.
D’acord amb la disposició addicional quinzena de la Llei Orgànica
del Poder Judicial, per a poder admetre a tràmit el recurs d’apel·lació
contra esta resolució s’ha de constituir un depòsit de 50 euros, que es
tornarà només en el cas que el recurs siga estimat. No s’admetrà en
cap cas una consignació per un import diferent de l’indicat. El depòsit s’ha d’ingressar en el compte de consignacions i depòsits número
4961/0000/02/número procediment, amb tants zeros a l’esquerra fins
a completar 4 dígits incloent-hi el número de procediment/10. En el
camp «concepte» s’ha d’indicar el codi 02 civil-apel·lació i la data de
la resolució recorreguda amb el format dd/mm/aaa.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 8
de Castelló de la Plana
25203
Juzgado de Primera Instancia número 8
de Castellón de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 495/2012. [2014/9426]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 495/2012. [2014/9426]
Procediment ordinari 495/2012
De: M. Martí Rodríguez, María del Carmen Escribano Martí, Enrique Escribano Martí, María Inmaculada Escribano Martí, Carlos Escribano Martí, Ana Escribano Martí, Francisco Escribano Martí, María
Ramos Escribano, Manuel Ramos Escribano i Enrique Escribano Català.
Procurador: Juan Borrell Espinosa.
Contra: M. Dolores Escribano Martí.
En este procediment ordinari número 495/2012, seguit a instàncies
de M. Martí Rodríguez, María del Carmen Escribano Martí, Enrique
Escribano Martí, María Inmaculada Escribano Martí, Carlos Escribano
Martí, Ana Escribano Martí, Francisco Escribano Martí, María Ramos
Escribano, Manuel Ramos Escribano i Enrique Escribano Català contra
M. Dolores Escribano Martí s’ha dictat sentència, l’encapçalament i la
part dispositiva de la qual, literalment, és la següent:
Procedimiento ordinario 495/2012
De: M.ª Martí Rodríguez, María del Carmen Escribano Martí, Enrique Escribano Martí, María Inmaculada Escribano Martí, Carlos Escribano Martí, Ana Escribano Martí, Francisco Escribano Martí, María
Ramos Escribano, Manuel Ramos Escribano y Enrique Escribano Catalán.
Procurador: Juan Borrell Espinosa.
Contra: M.ª Dolores Escribano Martí.
En el presente procedimiento ordinario número 495/2012, seguido
a instancia de M.ª Martí Rodríguez, María del Carmen Escribano Martí,
Enrique Escribano Martí, María Inmaculada Escribano Martí, Carlos
Escribano Martí, Ana Escribano Martí, Francisco Escribano Martí,
María Ramos Escribano, Manuel Ramos Escribano y Enrique Escribano
Catalán frente a M.ª Dolores Escribano Martí se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva literalmente dicen:
«Sentència número 42/13
Castelló de la Plana, 20 de març de 2013
Vistes per Sofía Díaz García, magistrada jutgessa del Jutjat de Primera Instància número 8 d’esta ciutat i el seu partit judicial, les precedents actuacions de juí ordinari número 495/2012, instades pel procurador Juan Borrell Espinosa, en nom i representació de María Martí
Rodríguez i María del Carmen, Enrique, María Inmaculada, Carlos,
Ana i Francisco Escribano Martí, i María Ramos Escribano i Manuel
Ramos Escribano, tots ells assistits pel lletrat David Martí, contra María
Dolores Escribano Martí en l’exercici d’acció sobre divisió de cosa
comuna resolc:
«Sentencia número 42/13
Castellón de la Plana, 20 de marzo de 2013
Vistos por Sofía Díaz García, magistrada jueza del Juzgado de Primera Instancia número 8 de esta ciudad y su partido judicial, los precedentes autos de juicio ordinario número 495/2012, instados por el
procurador Juan Borrel Espinosa, en nombre y representación de María
Martí Rodríguez y María del Carmen, Enrique, María Inmaculada,
Carlos, Ana y Francisco Escribano Martí, y María Ramos Escribano
y Manuel Ramos Escribano, todos ellos asistidos por el letrado David
Martí, contra María Dolores Escribano Martí en ejercicio de acción
sobre división de cosa común vengo a resolver:
Dispositiva
Estime la demanda interposada pel procurador Juan Borrell Espinosa, en nom i representació de María Martí Rodríguez i María del
Carmen, Enrique, María Inmaculada, Carlos, Ana i Francisco Escribano
Martí, i María Ramos Escribano i Manuel Ramos Escribano, contra M.
Dolores Escribano Martí, acorde la divisió dels béns objecte de condomini entre els litigants, per mitjà de la venda en pública subhasta, amb
admissió de licitadors estranys, i posterior repartiment de la quantitat
obtinguda entre els condominis en la forma descrita en el fonament de
dret segon, i condemne la demandada a sotmetre’s a esta declaració. Els
béns objecte de condomini són:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el procurador Juan
Borrell Espinosa, en nombre y representación de María Martí Rodríguez y María del Carmen, Enrique, María Inmaculada, Carlos, Ana y
Francisco Escribano Martí, y María Ramos Escribano y Manuel Ramos
Escribano, contra M.ª Dolores Escribano Martí, debo acordar y acuerdo la división de los bienes objeto de condominio entre los litigantes,
mediante la venta en pública subasta, con admisión de licitadores extraños, y posterior reparto de la cantidad obtenida entre los condominios
en la forma descrita en el fundamento de derecho segundo, condenando
a la demandada a estar y pasar por esta declaración. Los bienes objeto
de condominio son:
– Entresuelo del edificio en Castellón de la Plana, calle Mayor,
número 709, finca registral número 22 139.
– Vivienda situada en Benicasim, calle Bernat Artola, número 18,
finca registra! número 4029.
– Una participación indivisa en la plaza de garaje, número 49, situada en el complejo San Agustín, finca número 262.
– Una acción de la sociedad garaje Ruiz, SA, en la plaza Cardona
Vives, plaza número 44.
Y todo ello con expresa imposición a la demandada de las costas
causadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes indicándoles que
contra la misma podrán interponer ante este juzgado un recurso de apelación en el plazo de 20 días desde la notificación de esta resolución,
para su remisión posterior ante la Audiencia Provincial, según prevén
los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
redacción dada por ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal.
Líbrese testimonio de esta para su constancia en autos, llevándose
el original al libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia la pronuncio mando y firmo.
De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder judicial para que sea admitido a trámite el
recurso de apelación contra esta resolución, deberá constituir un depósito de 50 euros, que le será devuelto solo en el caso de que el recurso
sea estimado. En ningún caso se admitirá una consignación por importe
– Entresòl de l’edifici a Castelló de la Plana, carrer Major, número
709, finca registral número 22 139.
– Vivenda situada a Benicàssim, carrer Bernat Artola, número 18,
finca registral número 4029.
– Una participació indivisa en la plaça de garatge, número 49, situada en el complex San Agustín, finca número 262.
– Una acció de la societat garatge Ruiz, SA, en la plaça Cardona
Vives, plaça número 44.
I tot això amb la imposició expressa a la demandada de les costes
causades.
Notifiqueu la present resolució a les parts i indiqueu-los que en contra podran interposar davant d’este jutjat un recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies des de la notificació d’esta resolució, per a la remissió
posterior davant de l’Audiència Provincial, segons preveuen els articles
458 i següents de la Llei d’Enjudiciament Civil, en redacció donada per
la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de Mesures d’Agilització Processal.
Expediu-ne un testimoniatge d’esta perquè conste en les actuacions,
i porteu l’original al llibre de sentències.
Així esta és la meua sentència que pronuncie, mane i firme.
De conformitat amb la disposició addicional quinzena de la Llei
Orgànica del Poder Judicial perquè siga admés a tràmit el recurs
d’apel·lació contra esta resolució, haurà de constituir un depòsit de 50
euros, que se li tornarà només en el cas que el recurs siga estimat. En
cap cas s’admetrà una consignació per import diferent de l’indicat. El
Num. 7386 / 22.10.2014
depòsit haurà de ser ingressat en el compte de consignacions i depòsits
número 4961/0000/02/número procediment, amb tants zeros a l’esquerra fins a completar 4 dígits incloent el número de procediment/10. En el
camp Concepte, s’haurà d’indicar el codi 02 civil-apel·lació i la data de
la resolució recorreguda amb el format dd/mm/aaaa.
25204
Publicació. La sentència anterior va ser donada, llegida i publicada per la senyora que la dicta, estant celebrant audiència pública en el
mateix dia de la data, de la qual cosa jo, la secretària judicial en done
fe, a Castelló de la Plana, 20 de març de 2013.»
I atés que la persona demandada, María Dolores Escribano Martí,
està en parador desconegut, s’expedix este edicte a fi que li valga de
notificació en forma deguda.
diferente al indicado. El depósito deberá ser ingresado en cuenta de consignaciones y depósitos número 4961/0000/02/número procedimiento,
con tantos ceros a la izquierda hasta completar 4 dígitos incluyendo
el número de procedimiento/10. En el campo «Concepto» se deberá
indicar el código 02 civil-apelación y la fecha de la resolución recurrida
con el formato dd/mm/aaaa.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/
la sr/a. señor que la dicto, estando el/la mismo/a celebrando audiencia
pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la secretario judicial doy fe, en Castellón de la Plana, a 20 de marzo de 2013.»
Y encontrándose dicha demandada, María Dolores Escribano Martí,
en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva
de notificación en forma al mismo.
Castelló de la Plana, 24 de juny de 2014.– La secretària judicial: M.
Tamara Vicente Silva.
Castellón de la Plana, 24 de junio de 2014.– La secretaria judicial:
M.ª Tamara Vicente Silva.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 8 de València
25205
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 530/2014. [2014/9477]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio contencioso número 530/2014. [2014/9477]
Rafael Roselló Sobrevela, secretari del Jutjat de Primera Instància
número 8 de València.
Juí: divorci contenciós 530/2014.
Part demandant: Luis Fernando Ciro Ramírez.
Part demandada: Noralba Arana Chaverra.
Sobre: divorcis no consensuats.
En este juí s’ha dictat la resolució amb el text literal següent:
Rafael Roselló Sobrevela, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia.
Juicio: divorcio contencioso 530/2014.
Parte demandante: Luis Fernando Ciro Ramírez.
Parte demandada: Noralba Arana Chaverra.
Sobre: divorcios no consensuados.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Fallo
Que estimando la demanda planteada por Luis Fernando Ciro Ramírez contra Noralba Arana Chaverra, debo declarar y declaro disuelto,
por causa de divorcio, el matrimonio contraído por los referidos cónyuges, con todos los efectos legales y las siguientes medidas definitivas:
Primera. La atribución de la guardia y custodia de la hija menor, K.,
a su madre, Noralba Arana Chaverra, pero ejerciendo conjuntamente
ambos progenitores la patria potestad (responsabilidad parental) sobre
la menor.
Segunda. No ha lugar a la fijación de un régimen de visitas entre
la menor y su padre y sin perjuicio de que pueda establecerse este a
instancia de parte y en el procedimiento adecuado.
Tercera. El padre, Luis Fernando Ciro Ramírez, satisfará mensualmente a Noralba Arana Chaverra, en concepto de pensión alimenticia
a favor de la hija, la suma de 75 euros mes, pagaderos por meses anticipados en los cinco primeros días de cada mes mediante ingreso en la
cuenta bancaria que designe la madre. Tal cantidad será revisable anualmente conforme a la variación que experimente el IPC fijado por el
Instituto Nacional de Estadística y organismo que lo sustituya, debiendo
ambos progenitores satisfacer por mitad los gastos extraordinarios que
se produzcan en la vida de los hijos, los necesarios en todo caso y los
convenientes previo consenso o autorización judicial.
Cuarta. Se acuerda la disolución del régimen económico matrimonial.
Todo ello sin hacer una especial condena en las costas de este procedimiento.
Y firme que sea esta resolución, remítase testimonio de la misma
al registro civil donde figure inscrito el matrimonio, para su anotación
marginal.
Así, por esta mi sentencia, que de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 265 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se
anotará en el libro correspondiente, llevándose testimonio de la misma
a los autos originales, y que se notificará a las partes, haciéndoles saber
que contra esta sentencia podrán preparar en este juzgado recurso de
apelación, dentro de los 20 días siguientes a su notificación, previa consignación de la cantidad de 50 euros en la cuenta de consignaciones de
este juzgado. Lo pronuncio, mando y firmo».
Publicación. Leída y publicada la anterior sentencia por el juez que
la dictó, en legal forma, y en el mismo día de su fecha. Doy fe.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado
la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado
para llevar a efecto la diligencia de notificación.
«Dispositiva
Estime la demanda plantejada per Luis Fernando Ciro Ramírez contra Noralba Arana Chaverra, i declare dissolt per causa de divorci el
matrimoni contret pels cònjuges citats amb tots els efectes legals i les
mesures definitives següents:
Primera. L’atribució de la guàrdia i custòdia de la filla menor, K., a
sa mare, Noralba Arana Chaverra, però l’exercici conjunt dels dos progenitors de la pàtria potestat (responsabilitat parental) sobre la menor.
Segona. No pertoca la fixació d’un règim de visites entre la menor
i son pare, sense perjuí que puga establir-se a instàncies de part i en el
procediment adequat.
Tercera. El pare, Luis Fernando Ciro Ramírez, pagarà mensualment
a Noralba Arana Chaverra, en concepte de pensió alimentària a favor
de la filla, la suma de 75 euros al mes, pagadors per mesos anticipats
en els cinc primers dies de cada mes per mitjà d’ingrés en el compte
bancari que designe la mare. Esta quantitat serà revisable anualment
d’acord amb la variació que experimente l’IPC fixat per l’Institut Nacional d’Estadística o l’organisme que el substituïsca. Els dos progenitors
pagaran a mitges els gastos extraordinaris que es produïsquen en la vida
dels fills, els necessaris en tot cas i els convenients amb consens previ
o autorització judicial.
Quarta. Es disposa la dissolució del règim econòmic matrimonial.
Tot això sense fer una especial condemna en les costes d’este procediment.
Quan siga ferma esta resolució remeteu-ne un testimoniatge al
registre civil on conste inscrit el matrimoni perquè l’anoten al marge.
És la meua sentència, que de conformitat amb els articles 265 i
266 de la Llei Orgànica del Poder Judicial cal anotar en el llibre corresponent, afegir a les actuacions originals, i notificar a les parts, amb
l’advertiment que en contra poden preparar en este jutjat un recurs
d’apel·lació dins dels 20 dies següents a la notificació, amb la consignació prèvia de 50 euros en el compte de consignacions d’este jutjat. La
pronuncie, mane i firme».
Publicació. Esta sentència va ser llegida i publicada pel jutge que la
va dictar, en forma legal i el mateix dia de la data. En done fe.
No se sap el domicili actual o residència de la part demandada.
D’acord amb els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament
Civil, s’ha ordenat la publicació d’este edicte al tauler d’anuncis del
jutjat per a dur a terme la diligència de notificació.
València, 16 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Rafael Roselló Sobrevela.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Rafael
Roselló Sobrevela.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 9
de Castelló de la Plana
25206
Juzgado de Primera Instancia número 9
de Castellón de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1426/2013. [2014/9427]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1426/2013. [2014/9427]
Juí verbal número 1426-13
De: Fravicma, SL.
Procurador: Juan Borrell Espinosa.
Contra: Iulius Pavel Marusteri.
M. Victòria García Ontalba, secretària judicial del Jutjat de Primera
Instància número 9 de Castelló de la Plana, faig saber que en este procediment verbal número 1426/2013, seguit a instàncies de Fravicma,
SL, contra Iulius Pavel Marusteri s’ha dictat sentència el 30 de maig
de 2014, l’encapçalament i la dispositiva de la qual, literalment, són
els següents:
Juicio verbal 1426-13
De: Fravicma, SL.
Procurador: Juan Borrell Espinosa.
Contra: Iulius Pavel Marusteri.
M.ª Victoria García Ontalba, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Castellón de la Plana, hace saber que en el
presente procedimiento verbal número 1426/2013 seguido a instancia
de Fravicma, SL, frente a Iulius Pavel Marusteri se ha dictado sentencia
en fecha 30 de mayo de 2014, cuyo encabezamiento y fallo literal es el
siguiente:
«Sentència número 96/2014
Lloc: Castelló de la Plana.
Data: 30 de maig de 2014.
Part demandant: Fravicma, SL.
Advocat: María del Carmen Trilles Pascual.
Procurador: Juan Borrell Espinosa.
María Dolores Belles Centelles, jutgessa del Jutjat de Primera Instància número 9 de Castelló de la Plana, he vist les precedents actuacions de juí verbal, registrades amb el número 1426/2013, que versa sobre
la reclamació d’una quantitat, i ho resolc d’acord amb els següents.
[…]
«Sentencia número 96/2014
Lugar: Castellón de la Plana.
Fecha: 30 de mayo de de 2014.
Parte demandante: Fravicma, SL.
Abogado: María del Carmen Trilles Pascual.
Procurador: Juan Borrell Espinosa.
Vistos por María Dolores Belles Centelles, jueza del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Castellón de la Plana, los precedentes autos
de juicio verbal, registrados con el número 1426/2013, que versa sobre
reclamación de cantidad, vengo a resolver en base a los siguientes.
[…]
Dispositiva
Estime la demanda plantejada pel procuradora dels tribunals Juan
Borrell Espinosa en nom i representació de Fravicma, SL, i condemne
Iulus Pavel Marusteri a pagar a l’actora la quantitat de 2.371,86 euros,
més els interessos legals des del dia 23 d’octubre de 2013 i les costes
processals produïdes en el litigi.
Notifiqueu esta resolució a les parts, i feu-los saber que en contra
podran interposar un recurs d’apel·lació en este jutjat per a l’Audiència
Provincial de Castelló en el termini de 20 dies des de la notificació (art.
455 i s. LEC 1/2000).
Expediu-ne un testimoniatge perquè conste en les actuacions, i
guardeu-ne l’original.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.
Publicació. La sentència anterior va ser donada, llegida i publicada
per la jutgessa que la va dictar, mentres celebrava audiència pública en
el mateix dia de la data, de la qual cosa jo, la secretària judicial, done
fe, Castelló de la Plana, 30 de maig de 2014.»
I atés que el demandat, Iulius Pavel Marusteri, es troba en parador
desconegut, expedisc este edicte a fi que li valga de notificació de forma
deguda.
Fallo
Que estimando la demanda planteada por la procuradora de los tribunales Juan Borrell Espinosa en nombre y representación de Fravicma,
SL, debo condenar y condeno a Iulus Pavel Marusteri a que abone a la
actora la cantidad de 2.371,86 euros, más los intereses legales desde el
día 23 de octubre de 2013 y las costas procesales causadas en la litis.
Notifíquese la presente resolución a las partes, indicándoles que
contra la misma podrán interponer un recurso de apelación en este juzgado para ante la Audiencia Provincial de Castellón en el plazo de 20
días desde la notificación (art. 455 y ss LEC 1/2000).
Líbrese testimonio de esta para su constancia en autos, guardando
el original.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por
la jueza que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en
el mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria judicial, doy fe, en
Castellón de la Plana, a 30 de mayo de 2014.»
Y encontrándose dicho demandado, Iulius Pavel Marusteri, en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Castelló de la Plana, 16 de juliol de 2014.– La secretària judicial:
M. Victòria García Ontalba.
Castellón de la Plana, 16 de julio de 2014.– La secretaria judicial:
M.ª Victoria García Ontalba.
Num. 7386 / 22.10.2014
Jutjat Mercantil número 3 de València
25207
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 452/2010. [2014/9414]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 452/2010. [2014/9414]
Juí ordinari 000452/2010 –LA
De: Berdin Servicios Administrativos, SL.
Procuradora: Sara Gil Furio.
Contra: Diseño Cableados Esctructurados, SL, i Antonio Ruiz Martínez.
Cristina María Valero Doménech, secretària judicial del Jutjat Mercantil número 3 de València, per este edicte faig saber que, en este procediment de juí ordinari seguit a instàncies de Berdin Servicios Administrativos, SL, contra Diseño Cableadots Esctructurados, SL, i Antonio
Ruiz Martínez, s’ha dictat la sentència número 187/2012, de data 19 de
setembre de 2012, la dispositiva de la qual, literalment, és la següent:
Juicio ordinario 000452/2010 –LA
De: Berdin Servicios Administrativos, SL.
Procuradora: Sara Gil Furio.
Contra: Diseño Cableados Esctructurados, SL, y Antonio Ruiz Martínez.
Cristina María Valero Doménech, secretaria judicial del Juzgado de
lo Mercantil número 3 de Valencia, por el presente edicto hago saber
que en el presente procedimiento de juicio ordinario seguido a instancia
de Berdin Servicios Administrativos, SL, frente a Diseño Cableados
Esctructurados, SL, y Antonio Ruiz Martínez se ha dictado la sentencia
número 187/2012, de fecha 19 de septiembre de 2012, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
«Dispositiva
Estime totalment la demanda formulada per la procuradora Gil
Furió, en nom i representació de l’entitat mercantil Berdin Servicios
Administrativos, SL, contra la societat mercantil Diseño Cableados
Esctructurados, SL, i el seu administrador únic, Antonio Ruiz Martínez, declarats en rebel·lia processal, condemne ambdós demandats que,
conjuntament i solidàriament, abonen a la part actora, la quantitat de
7.478,26 euros, més els interessos moratoris que preveu l’article 7 de la
Llei 3/2004, i les costes meritades en esta instància.
Porteu l’original d’esta resolució al llibre de resolucions definitives
i deixeu-ne un testimoniatge en les actuacions.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial de València (article 455 de la LECn). El recurs
s’interposa per mitjà d’un escrit que es presenta en este jutjat, en el
termini de 20 dies hàbils comptador des de l’endemà de la notificació,
en el qual s’han d’expressar les al·legacions que fonamenten la impugnació, a més d’expressar els pronunciaments que impugna (article 458
LEC, modificat per la Llei 37/2011)».
I, atés que el demandat, Disseño Cableados Esctructurados, SL, i
Antonio Ruiz Martínez, es troben en parador desconegut, expedisc este
edicte a fi que li valga de notificació en forma.
«Fallo
Que estimando totalmente la demanda formulada por la procuradora
señora Gil Furió, en nombre y representación de la entidad mercantil Berdin Servicios Administrativos, SL, contra la sociedad mercantil
Diseño Cableados Esctructurados, SL, y su administrador único Antonio
Ruiz Martínez, declarados en rebeldía procesal, debo condenar y condeno a ambas demandadas a que, conjunta y solidariamente, abonen a la
parte actora, la cantidad de 7.478,26 euros, más los intereses moratorios
previstos en el artículo 7 de la Ley 3/2004, y las costas devengadas en
esta instancia.
Llévese el original de esta resolución al libro de autos definitivos
dejando testimonio de la misma en las actuaciones.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de
20 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, en el
que se expresarán las alegaciones que fundamenten la impugnación,
además de expresar los pronunciamientos que impugna (art. 458 LEC
modificado por la Ley 37/2011)».
Y encontrándose dicho demandado, Diseño Cableados Esctructurados, SL, y Antonio Ruiz Martínez, en paradero desconocido, se expide
el presente edicto a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
València, 29 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Cristina
María Valero Doménech.
Valencia, 29 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: Cristina
María Valero Doménech.
Num. 7386 / 22.10.2014
Ajuntament de la Torre d’En Besora
25208
Ayuntamiento de La Torre d’En Besora
Informació pública de la modificació puntual número 1
del pla general d’ordenació urbana. [2014/9484]
Información pública de la modificación puntual número 1
del plan general de ordenación urbana. [2014/9484]
Elaborat el document modificació puntual número 1 del Pla General
d’Ordenació Urbana de la Torre d’En Besora –delimitació del sol urbà
residencial– pel Ple de la corporació, en sessió del 25 de juliol de 2014,
s’acordà sotmetre’l a informació pública pel termini de 45 dies hàbils,
a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Durant el dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en
les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que
s’estimen pertinents, cosa que es fa pública en compliment de l’article
94.1 en relació amb l’article 83.5 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
Urbanística Valenciana.
Elaborado el documento de modificación puntual número 1 del Plan
General de Ordenación Urbana de La Torre d’En Besora –delimitación
suelo urbano residencial– por el Pleno de la corporación, en sesión del 25
de julio de 2014, se acordó someterlo a información pública por el plazo
de 45 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes, lo que se hace público en cumplimiento del
artículo 94.1 en relación con el artículo 83.5 de la Ley 16/2005, de 30
de diciembre, Urbanística Valenciana.
La Torre d’En Besora, 25 de setembre de 2014.– L’alcalde president: David Vicente Segarra.
La Torre d’En Besora, 25 de septiembre de 2014.– El alcalde presidente: David Vicente Segarra.
Num. 7386 / 22.10.2014
Ajuntament d’Oliva
25209
Ayuntamiento de Oliva
Informació pública de la proposta de segona rectificació
de la modificació puntual de les normes urbanístiques del
pla general d’ordenació urbana. [2014/9382]
Información pública de la propuesta de segunda rectificación de la modificación puntual de las normas urbanísticas del plan general de ordenación urbana. [2014/9382]
L’Ajuntament en Ple, en la sessió la ordinària que va tindre lloc el
dia 25 de setembre de 2014, ha disposat sotmetre a informació pública
la segona proposta de modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana d’Oliva, articles 275, 276, 277, 282, 283 i 284 de les normes
urbanístiques, i que fan referència a la regulació del règim d’usos en sòl
no urbanitzable comú i no urbanitzable amb especial protecció agrícola,
on es proposa la redacció següent:
Por el Ayuntamiento en pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
25 de septiembre de 2014, se ha dispuesto someter a información pública la segunda propuesta de modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Oliva, artículos 275, 276, 277, 282, 283 y 284
de las normas urbanísticas, y que se refieren a la regulación del régimen
de usos en suelo no urbanizable común y no urbanizable con especial
protección agrícola, proponiéndose la siguiente redacción:
Capítol VI. Sòl no urbanitzable comú
Capítulo VI. Suelo no urbanizable común
Article 275
1. El sòl no urbanitzable comú (SNUC) es representa gràficament
en els plànols P-1 i P-2 del vigent pla general i, si és el cas, en els
corresponents plànols de classificació de sòl de les revisions de planejament que s’aproven definitivament.
2. En el sòl classificat com a SNUC es permetran els usos que, amb
caràcter general, es regulen en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat Valenciana, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i article 13 del Reial Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny.
3. Les construccions en SNUC amb destinació a arreus, magatzems, vivendes unifamiliars i elements auxiliars i explotacions equines
no comercials necessitaran l’obtenció prèvia de la llicència municipal
d’obres, sense perjuí de les autoritzacions sectorials i els informes que
siguen legalment preceptius.
Els usos regulats i descrits en l’article 197, apartats d, e i f de la
Llei 5/2014, de 25 de juliol, necessitaran la tramitació i l’obtenció, amb
caràcter previ a la llicència municipal, de la declaració d’interés comunitari.
4. No necessitaran l’obtenció de la llicència municipal d’obres prèvia, ni del preceptiu informe de l’òrgan autonòmic competent quant a la
matèria, aquells elements auxiliars directament vinculats a l’explotació
agrícola, com ara cremadors de llenya i matèria vegetal, basses de reg
amb capacitat igual o inferior a 6 m³ i que no s’eleven més de 40 cm
sobre el nivell del sòl, xicotetes construccions destinades a albergar
comptadors i capçals de reg que no superen els 2 m² construïts i els
elements dels sistemes tradicionals de reg com ara canalitzacions, sifons
i pous de registre.
Tots estos elements auxiliars s’han de subjectar al que disposa
l’ordenança municipal reguladora del medi rural (BOP núm. 228, del
26.08.2002) i al règim jurídic de declaració responsable en la forma que
es regula en l’article 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, i es disposa,
per a estos casos, un procediment simplificat a través de l’ordenança
municipal que, en el seu moment, s’aprove.
Estos elements auxiliars no computaran als efectes de la superfície
màxima construïda.
Pel que fa a distàncies mínimes a llindes i camins, únicament els
cremadors i les basses de reg hauran de guardar les mateixes distàncies
que les construccions per a arreus de cultiu (art. 276, punts 1 i 2).
5. Als efectes de còmput de les superfícies mínimes de parcel·les que
es regulen en els articles 276, 277, 277 bis A, 277 bis B, 277 bis C, no
bastarà la simple confrontació de les parcel·les cadastrals afectades, serà
necessari, amb caràcter previ a l’inici de qualsevol tramitació, l’agrupació
de les parcel·les afectades i la corresponent inscripció registral, el certificat de la qual quedarà incorporada a l’expedient administratiu.
6. La superfície mínima de la parcel·la que es fixe quedarà en tot
cas vinculada legalment a les obres, construccions i instal·lacions i les
seues corresponents activitats o usos. L’Ajuntament, en el moment de
l’atorgament de la llicència, haurà de fer constar esta circumstància en
el Registre de la Propietat.
Artículo 275
1. El suelo no urbanizable común (SNUC) se representa gráficamente en el plano P-1 y P-2 del vigente plan general y, en su caso, en
los correspondientes planos de clasificación de suelo de las revisiones
de planeamiento que se aprueben definitivamente.
2. En el suelo clasificado como SNUC se permitirán los usos que,
con carácter general, se regulan en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana y artículo 13 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio.
3. Las construcciones en SNUC con destino a aperos, almacenes,
viviendas unifamiliares y elementos auxiliares y explotaciones equinas
no comerciales precisarán de la previa obtención de la licencia municipal de obras, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales e informes
que resulten legalmente preceptivos.
Los usos regulados y descritos en el artículo 197, apartados d, e y f
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, precisarán la tramitación y obtención,
con carácter previo a la licencia municipal, de la declaración de interés
comunitario.
4. No necesitarán la obtención de la previa licencia municipal de
obras, ni del preceptivo informe del órgano autonómico competente en
razón de la materia, aquellos elementos auxiliares directamente vinculados a la explotación agrícola, tales como quemadores de leña y materia
vegetal, balsas de riego con capacidad igual o inferior a 6 m³ y que no
se eleven más de 40 cm del nivel del suelo, pequeñas construcciones
destinadas a albergar contadores y cabezales de riego que no superen 2
m² construidos y elementos de los sistemas tradicionales de riego como
canalizaciones, sifones y pozos de registro.
Todos estos elementos auxiliares se sujetarán a lo dispuesto en la
Ordenanza municipal reguladora del medio rural (BOP núm. 228 de
26.08.2002) y al régimen jurídico de declaración responsable en la
forma que se regula en el artículo 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
disponiéndose, para estos casos, un procedimiento simplificado a través
de la ordenanza municipal que, en su día, se apruebe.
Estos elementos auxiliares no computarán a los efectos de la superficie máxima construida.
En lo que se refiere a distancias mínimas a lindes y caminos, únicamente los quemadores y las balsas de riego deberán guardar las mismas
distancias que los aperos de labranza (art. 276 puntos 1 y 2).
5. A los efectos de cómputo de las superficies mínimas de parcelas
que se regulan en los artículos 276, 277, 277 bis-A, 277 bis-B, 277 bis-C,
no bastará la simple colindancia de las parcelas catastrales afectadas, precisándose, con carácter previo al inicio de cualquier tramitación, la agrupación de las parcelas afectadas y la correspondiente inscripción registral,
cuya certificación quedará incorporada al expediente administrativo.
6. La superficie mínima de la parcela que se fije quedará en todo
caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones
y sus correspondientes actividades o usos. El Ayuntamiento, en el
momento del otorgamiento de la licencia, deberá hacer constar esta circunstancia en el Registro de la Propiedad.
Article 276
1. Les construccions destinades a arreus de cultiu, en parcel·les de
superfície igual o inferior a 5.000 metres quadrats, han de complir les
condicions i els requisits següents:
Artículo 276
1. Las construcciones destinadas a aperos de labranza, en parcelas
de superficie igual o inferior a 5.000 metros cuadrados, cumplirán las
condiciones y requisitos siguientes:
Num. 7386 / 22.10.2014
Superfície construïda màxima
Alçària màxima
Separació mínima a camins
Separació mínima a llindes
Nombre de plantes
25210
12 m²
3 metres
5 metres
2 metres
1
2. Les construccions destinades a arreus de cultiu, en parcel·les de
superfície superior a 5.000 metres quadrats, han de complir les condicions i els requisits següents:
Superfície construïda màxima
Alçària màxima
Separació mínima a camins
Separació mínima a llindes
Nombre de plantes
25 m²
3 metres
5 metres
2 metres
1
Superficie construida máxima
Altura máxima
Separación mínima a caminos
Separación mínima a lindes
Número de plantas
12 m²
3 metros
5 metros
2 metros
1
2. Las construcciones destinadas a aperos de labranza, en parcelas
de superficie superior a 5.000 metros cuadrados, cumplirán las condiciones y requisitos siguientes:
Superficie construida máxima
Altura máxima
Separación mínima a caminos
Separación mínima a lindes
Número de plantas
25 m²
3 metros
5 metros
2 metros
1
3. Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i
instal·lacions auxiliars descrites en el punt 4t de l’article 275.
3. Estas construcciones podrán compatibilizarse con los elementos e
instalaciones auxiliares descritas en el punto 4.º del artículo 275.
Article 277
1. En SNUC es podran autoritzar construccions amb destinació a
magatzem agrícola, a fi de guardar maquinària agrícola, adobs i materials propis de l’explotació, sempre que s’acredite una superfície mínima
de parcel·la de 10.000 metres quadrats. Estes construccions han de complir les condicions i els requisits següents:
Artículo 277
1. En SNUC se podrán autorizar construcciones con destino a almacén agrícola, al objeto de guardar maquinaria agrícola, abonos y materiales propios de la explotación, siempre que se acredite una superficie
mínima de parcela de 10.000 metros cuadrados. Estas construcciones
cumplirán las condiciones y requisitos siguientes:
Superfície construïda màxima
Alçària màxima
Separació mínima a camins
Separació mínima a llindes
Nombre de plantes
Ocupació màxima de parcel·la
120 m²
5 metres
5 metres
5 metres
1
0,40%
Superficie construida máxima
Altura máxima
Separación mínima a caminos
Separación mínima a lindes
Número de plantas
Ocupación máxima de parcela
120 m²
5 metros
5 metros
5 metros
1
0,40 %
2. Si en una mateixa parcel·la cadastral de superfície igual o superior a 10.000 m² hi ha una o més d’arreus de cultiu, no podrà autoritzar-se
la construcció d’un magatzem agrícola si, prèviament, no es demolixen les d’arreus. Igualment, una vegada autoritzada la construcció d’un
magatzem agrícola, no podran autoritzar-se, per a la mateixa parcel·la,
la construcció per a arreus de cultiu.
3. Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i
instal·lacions auxiliars descrites en el punt 4t de l’article 275.
2. Si en una misma parcela catastral de superficie igual o superior a
10.000 m² existieran uno o varios aperos de labranza, no podrá autorizarse la construcción de un almacén agrícola si, previamente, no se procede a la demolición de dichos aperos. Igualmente, una vez autorizada
la construcción de un almacén agrícola no podrán autorizarse, para la
misma parcela, la construcción de aperos de labranza.
3. Estas construcciones podrán compatibilizarse con los elementos e
instalaciones auxiliares descritas en el punto 4.º del artículo 275.
Article 277.bis A
1. En SNUC podrà autoritzar-se la construcció de vivendes unifamiliars que se subjectaren a les condicions i els requisits següents:
Artículo 277 bis-A
1. En SNUC podrá autorizarse la construcción de viviendas unifamiliares que se sujetaran a las siguientes condiciones y requisitos:
Superfície construïda màxima
Alçària màxima
Separació mínima a camins
Separació mínima a llindes
Nombre de plantes
Ocupació màxima de la parcel·la
Coeficient edificabilitat
400 m².
7 metres
5 metres
5 metres
2
2%
0,02 m²t/m²
Superficie construida máxima
Altura máxima
Separación mínima a caminos
Separación mínima a lindes
Número de plantas
Ocupación máxima de parcela
Coeficiente edificabilidad
400 m².
7 metros
5 metros
5 metros
2
2 %
0,02 m²t/m²
2. Les vivendes unifamiliars únicament podran autoritzar-se en
parcel·les cadastrals de superfície igual o superior a 10.000 m². La
superfície construïda de 400 m² es considera la màxima autoritzable
siga quina siga la dimensió superficial de la parcel·la.
3. Podran autoritzar-se construccions auxiliars sense obra de fàbrica
sobre la rasant natural, com ara soterranis, depuradores, piscines, la
superfície de les quals no excedisca l’ocupada per l’edificació.
4. Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i
instal·lacions auxiliars descrites en el punt 4t de l’article 275.
2. Las viviendas unifamiliares únicamente podrán autorizarse en
parcelas catastrales de superficie igual o superior a 10.000 m². La superficie construida de 400 m² se considera la máxima autorizable cualquiera que sea la dimensión superficial de la parcela.
3. Podrán autorizarse construcciones auxiliares sin obra de fábrica
sobre la rasante natural, tales como sótanos, depuradoras, piscinas, cuya
superficie no exceda de la ocupada por la edificación.
4. Estas construcciones podrán compatibilizarse con los elementos e
instalaciones auxiliares descritas en el punto 4.º del artículo 275.
Article 277.bis B
1. En SNUC podrà autoritzar-se la construcció d’instal·lacions equines no comercials, entenent per tals aquelles que es regulen en el Decret
119/2010, de 27 d’agost.
2. En parcel·les cadastrals amb una superfície no superior a 2.500
m², les instal·lacions equines s’han de subjectar a les condicions i les
característiques constructives següents:
La superfície màxima d’ocupació de la parcel·la serà del 2%
Artículo 277 bis-B
1. En SNUC podrá autorizarse la construcción de instalaciones
equinas no comerciales, entendiendo por tales aquellas que se regulan
en el Decreto 119/2010, de 27 de agosto.
2. En parcelas catastrales con una superficie no superior a 2.500 m²,
las instalaciones equinas se sujetaran a las siguientes condiciones y
características constructivas:
La superficie máxima de ocupación de la parcela será del 2 %
Num. 7386 / 22.10.2014
25211
Si es projecta una pista d’entrenament, la superfície màxima d’ocupació de la parcel·la, incloent-hi les instal·lacions i la pista, serà del
50%; i ha de quedar la resta de la parcel·la lliure de construcció o edificació, i dedicat a l’ús agrari o forestal, o, si és el cas, en el seu estat
natural primitiu.
La superfície construïda màxima serà de 50 m².
La distància mínima a llindes serà de 5 metres
La distància mínima a camins serà de 5 metres
L’alçària màxima de la instal·lació serà de 3,50 metres
El nombre de plantes serà d’una.
Si se proyecta una pista de entrenamiento, la superficie máxima de
ocupación de la parcela, comprendidas las instalaciones y la pista, será
del 50 %; debiendo quedar el resto de la parcela libre de construcción
o edificación, y dedicado al uso agrario o forestal, o, en su caso, en su
estado natural primitivo.
La superficie construida máxima será de 50 m².
La distancia mínima a lindes será de 5 metros
La distancia mínima a caminos será de 5 metros
La altura máxima de la instalación será de 3,50 metros
El número de plantas será de 1.
3. Les instal·lacions i quadres hauran de situar-se a una distància
mínima de 100 metres de qualsevol vivenda exterior a la parcel·la,
des del punt de la vivenda més pròxim a la instal·lació equina, excepte en aquells casos en què la disposició i la configuració perimetral i
superficial de la parcel·la no permeta guardar esta distància mínima de
separació, circumstància esta que haurà de justificar-se adequadament
en l’expedient. En estos casos excepcionals, la instal·lació equina sol·
licitada haurà d’emplaçar-se en un punt el més allunyat possible de la
vivenda exterior més pròxima.
4. En parcel·les cadastrals amb una superfície superior a 2.500 m²,
les instal·lacions equines s’han de subjectar a les condicions i les característiques constructives descrites en el punt anterior, a excepció de la
superfície màxima construïda, que serà de 120 m².
5. En parcel·les cadastrals amb una superfície igual o superior a
10.000 m² podrà autoritzar-se la construcció de vivendes unifamiliars i
instal·lacions equines no comercials de capacitat xicoteta. L’ocupació
màxima de la parcel·la serà, computant les pistes d’entrenament, del
50%. Es permetrà la construcció de magatzems coberts sense tancament
fins a 50 m². Els paràmetres constructius seran els corresponents a cada
tipus d’instal·lació segons les presents normes, fins i tot la limitació de
les superfícies màximes respectives.
6. Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i
les instal·lacions auxiliars descrites en el punt 4t de l’article 275.
3. Las instalaciones y cuadras deberán situarse a una distancia mínima de 100 metros de cualquier vivienda exterior a la parcela, desde
el punto de la vivienda más próximo a la instalación equina, excepto
en aquellos casos en que la disposición y configuración perimetral y
superficial de la parcela no permita guardar esta distancia mínima de
separación, circunstancia esta que deberá justificarse adecuadamente en
el expediente. En estos supuestos excepcionales, la instalación equina
solicitada deberá emplazarse en un punto lo más alejado posible de la
vivienda exterior mas próxima.
4. En parcelas catastrales con una superficie superior a 2.500 m²,
las instalaciones equinas se sujetarán a las condiciones y características
constructivas descritas en el punto anterior, a excepción de la superficie
máxima construida, que será de 120 m².
5. En parcelas catastrales con una superficie igual o superior a
10.000 m² podrá autorizarse la construcción de viviendas unifamiliares
e instalaciones equinas no comerciales de pequeña capacidad. La ocupación máxima de la parcela será, computando las pistas de entrenamiento, del 50 %. Se permitirá la construcción de almacenes cubiertos
sin cerramiento hasta 50 m². Los parámetros constructivos serán los
correspondientes a cada tipo de instalación según las presentes normas,
incluso la limitación de superficies máximas respectivas.
6. Estas construcciones podrán compatibilizarse con los elementos e
instalaciones auxiliares descritas en el punto 4.º del artículo 275.
Article 277.bis C
1. En parcel·les cadastrals amb una superfície igual o superior a
10.000 m² podrà autoritzar-se la construcció de vivendes unifamiliars i
d’arreus de cultiu o magatzems agrícoles. Els paràmetres constructius
seran els corresponents a cada tipus d’instal·lació segons estes normes,
fins i tot la limitació d’ocupació i/o superfícies màximes respectives.
Artículo 277 bis-C
1. En parcelas catastrales con una superficie igual o superior a
10.000 m² podrá autorizarse la construcción de viviendas unifamiliares
y aperos de labranza o almacenes agrícolas. Los parámetros constructivos serán los correspondientes a cada tipo de instalación según las
presentes normas, incluso la limitación de ocupación y/o superficies
máximas respectivas.
2. Estas construcciones podrán compatibilizarse con los elementos e
instalaciones auxiliares descritas en el punto 4.º del artículo 275.
2. Estes construccions podran compatibilitzar-se amb els elements i
instal·lacions auxiliars descrites en el punt 4t de l’article 275.
Capítol VII. Sòl no urbanitzable protegit
Secció 4a. Medi natural. Agrícola
Article 282
1. El sòl no urbanitzable. Medi natural agrícola (SNUMNA) es grafia en els plànols P-1 i P-2 del vigent pla general i, si és el cas, en els
corresponents plànols de classificació de sòl de les revisions de planejament que s’aproven definitivament.
2. En el sòl classificat com a SNUMNA es permetran els usos que,
amb caràcter general, es regulen en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat Valenciana, i article 13.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2008,
de 20 de juny.
3. Les construccions en SNUMNA amb destinació a arreus, magatzems, vivendes unifamiliars i elements auxiliars i explotacions equines
no comercials necessitaran l’obtenció prèvia de la llicència municipal
d’obres, sense perjuí de les autoritzacions sectorials i els informes que
siguen legalment preceptius.
4. Els usos regulats i descrits en l’article 197.d, e i f de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, necessitaran la tramitació i l’obtenció, amb
caràcter previ a la llicència municipal, de la declaració d’interés comunitari, sempre que es tracte d’activitats industrials, productives i terciàries directament relacionades amb l’explotació, producció i comercialització agropecuària.
5. Amb caràcter extraordinari en SNUMNA podran autoritzar-se o,
si és el cas, legalitzar-se activitats industrials i terciàries no relacionades
directament amb l’explotació, producció i comercialització agropecuària, a través de la preceptiva declaració d’interés comunitari, existents
Capítulo VII. Suelo no urbanizable protegido
Sección 4.ª. Medio natural. Agrícola
Artículo 282.
1. El suelo no urbanizable. Medio natural agrícola (SNUMNA) se
grafía en el plano P-1 y P-2 del vigente plan general y, en su caso, en
los correspondientes planos de clasificación de suelo de las revisiones
de planeamiento que se aprueben definitivamente.
2. En el suelo clasificado como SNUMNA se permitirán los usos
que, con carácter general, se regulan en la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de la Generalitat Valenciana y artículo 13.4 del Real Decreto Legislativo
2/2008 de 20 de junio.
3. Las construcciones en SNUMNA con destino a aperos, almacenes, viviendas unifamiliares y elementos auxiliares y explotaciones
equinas no comerciales precisarán de la previa obtención de la licencia municipal de obras, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales e
informes que resulten legalmente preceptivos.
4. Los usos regulados y descritos en el artículo 197.d, e y f de la Ley
5/2014, de 25 de julio, precisarán la tramitación y obtención, con carácter previo a la licencia municipal, de la declaración de interés comunitario, siempre que se trate de actividades industriales, productivas y
terciarias directamente relacionadas con la explotación, producción y
comercialización agropecuaria.
5. Con carácter extraordinario en SNUMNA podrán autorizarse o,
en su caso, legalizarse actividades industriales y terciarias no relacionadas directamente con la explotación, producción y comercialización
agropecuaria, a través de la preceptiva declaración de interés comuni-
Num. 7386 / 22.10.2014
abans de l’entrada en vigor de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, en els casos de:
a) La no-procedència d’adoptar respecte d’estes qualssevol mesures
de protecció i restabliment de la legalitat urbanística.
b) Les ampliacions no podran superar la mitat de la superfície que
estiga ja construïda. Límits estos que no podran ser sobrepassats per
mitjà de la successiva obtenció d’altres declaracions d’interés comunitari.
En tot cas, per a l’atorgament de l’autorització d’estes obres, s’exigirà l’adequada connexió amb el sistema viari així com suficiència
d’abastiment, sanejament i depuració d’aigües, així com la justificació
de l’adequació o idoneïtat de l’emplaçament proposat i la pèrdua, total
o parcial, de les condicions agrícoles d’este.
25212
Tots estos elements auxiliars se subjectaran al que disposa l’ordenança municipal reguladora del medi rural (BOP núm. 228, del
26.08.2002) i al règim jurídic de declaració responsable en la forma que
es regula en l’article 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, i es disposa,
per a estos casos, un procediment simplificat a través de l’ordenança
municipal que, en el seu moment, s’aprove.
Estos elements auxiliars no computaran als efectes de la superfície
màxima construïda.
Pel que fa a distàncies mínimes a llindes i camins, únicament els
cremadors i les basses de reg hauran de guardar les mateixes distàncies
que les construccions per a apers de cultiu (art. 276, punts 1 i 2).
7. Als efectes de còmput de les superfícies mínimes de parcel·les
que es regulen en els articles 283 i 284, no bastarà la simple confrontació de les parcel·les cadastrals afectades, i caldrà, amb caràcter previ a
l’inici de qualsevol tramitació, l’agrupació de les parcel·les afectades i
la corresponent inscripció registral, el certificat del qual quedarà incorporat a l’expedient administratiu.
8. La superfície mínima de la parcel·la que es fixe quedarà en tot
cas vinculada legalment a les obres, construccions i instal·lacions i les
seues corresponents activitats o usos. L’Ajuntament, en el moment de
l’atorgament de la llicència, haurà de fer constar esta circumstància en
el Registre de la Propietat.
tario, existentes antes de la entrada en vigor de la Ley 4/1992, de 5 de
junio, de la Generalitat Valenciana, en los supuestos de:
a) La no procedencia de adoptar respecto de ellas cualesquiera
medidas de protección y restablecimiento de la legalidad urbanística.
b) Las ampliaciones no podrán superar la mitad de la superficie
que se encuentre ya construida. Límites estos que no podrán ser rebasados mediante la sucesiva obtención de otras declaraciones de interés
comunitario.
En cualquier caso, para el otorgamiento de la autorización de estas
obras, se exigirá la adecuada conexión con el sistema viario así como
suficiencia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, así
como la justificación de la adecuación o idoneidad del emplazamiento
propuesto y la pérdida, total o parcial, de las condiciones agrícolas del
mismo.
6. No necesitarán la obtención de la previa licencia municipal de
obras, ni del preceptivo informe del órgano autonómico competente en
razón de la materia, aquellos elementos auxiliares directamente vinculados a la explotación agrícola, tales como quemadores de leña y materia
vegetal, balsas de riego con capacidad igual o inferior a 6 m³ y que no
se eleven más de 40 cm del nivel del suelo, pequeñas construcciones
destinadas a albergar contadores y cabezales de riego que no superen 2
m² construidos y elementos de los sistemas tradicionales de riego como
canalizaciones, sifones y pozos de registro.
Todos estos elementos auxiliares se sujetarán a lo dispuesto en la
Ordenanza municipal reguladora del medio rural (BOP núm. 228 de
26.08.2002) y al régimen jurídico de declaración responsable en la
forma que se regula en el artículo 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
disponiéndose, para estos casos, un procedimiento simplificado a través
de la ordenanza municipal que, en su día, se apruebe.
Estos elementos auxiliares no computarán a los efectos de la superficie máxima construida.
En lo que se refiere a distancias mínimas a lindes y caminos, únicamente los quemadores y las balsas de riego deberán guardar las mismas
distancias que los aperos de labranza (art. 276 puntos 1 y 2).
7. A los efectos de cómputo de las superficies mínimas de parcelas
que se regulan en los artículos 283 y 284, no bastará la simple colindancia de las parcelas catastrales afectadas, precisándose, con carácter
previo al inicio de cualquier tramitación, la agrupación de las parcelas
afectadas y la correspondiente inscripción registral, cuya certificación
quedará incorporada al expediente administrativo.
8. La superficie mínima de la parcela que se fije quedará en todo
caso vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones
y sus correspondientes actividades o usos. El Ayuntamiento, en el
momento del otorgamiento de la licencia, deberá hacer constar esta circunstancia en el Registro de la Propiedad.
Article 283
En SNUMNA es podran autoritzar edificacions destinades a arreus
de cultiu, magatzems agrícoles, elements auxiliars i explotacions equines no comercials en els termes i les condicions que es regulen en els
articles 276, 277, 277 bis B i 277 bis C.
Artículo 283
En SNUMNA se podrán autorizar edificaciones destinadas a aperos
de labranza, almacenes agrícolas, elementos auxiliares y explotaciones
equinas no comerciales en los términos y condiciones que se regulan en
los artículos 276, 277, 277 bis B y 277 bis-C.
Article 284
En SNUMNA es podran autoritzar vivendes unifamiliars vinculades
a l’explotació agrícola, en els termes i les condicions que es regulen en
l’article 277 bis A i 277 bis C.
Artículo 284
En SNUMNA se podrán autorizar viviendas unifamiliares vinculadas a la explotación agrícola, en los términos y condiciones que se
regulan en el artículo 277 bis-A y 277 bis-C.
Esta modificació se sotmet a informació pública pel període d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la forma prevista en
l’article 94 en relació amb l’article 83.2.a de la Llei 16/2005, de 30 de
desembre.
L’expedient i la documentació estan exposats en el Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Oliva perquè les persones interessades
puguen examinar-lo i consultar-lo.
La presente modificación se somete a información pública por
periodo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en
la forma prevista en el artículo 94 en relación con el artículo 83.2.a de
la Ley 16/2005, de 30 de diciembre.
El expediente y documentación se halla expuesto en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Oliva para su examen y consulta
por los interesados.
6. No necessitaran l’obtenció de la llicència municipal d’obres prèvia, ni de l’informe preceptiu de l’òrgan autonòmic competent quant a la
matèria, aquells elements auxiliars directament vinculats a l’explotació
agrícola, com ara cremadors de llenya i matèria vegetal, basses de reg
amb capacitat igual o inferior a 6 m³ i que no s’eleven més de 40 cm del
nivell del sòl, construccions xicotetes destinades a albergar comptadors
i capçals de reg que no superen 2 m² construïts i els elements dels sistemes tradicionals de reg com ara canalitzacions, sifons i pous de registre.
Oliva, 8 d’octubre de 2014.– L’alcalde: Salvador Fuster Mestre.
Oliva, 8 de octubre de 2014.– El alcalde: Salvador Fuster Mestre.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
25213
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Licitació número CNMY14/DGTI/37. Servicis consistents
en el disseny de documents/formularis del gestor únic de
continguts (GUC) i la seua distribució als distints canals
d’informació: presencial, electrònic i telefònic. [2014/9499]
Licitación número CNMY14/DGTI/37. Servicios consistentes en el diseño de documentos/formularios del gestor
único de contenidos (GUC) y su distribución a los distintos canales de información: presencial, electrónico y telefónico. [2014/9499]
1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació.
Organisme: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.
Dependència que tramita l’expedient: Subsecretaria.
Obtenció de documentació i informació: Conselleria d’Hisenda i
Administració Pública.
Domicili: c/ Palau, 12.
Localitat i codi postal: València 46003.
Telèfons.
Informació juridicoadministrativa: 961 613 291.
Informació tècnica: 961 922 261.
Telefax: 961 613 055.
Correu electrònic.
Informació plec administratiu: ‹gracia_marher@gva.es›
Informació plec tècnic: ‹ferrer_frayus@gva.es›.
Adreça d’Internet del perfil del contractant: ‹www.contratacion.
gva.es›
Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el 6 de
novembre de 2014.
Número d’expedient: CNMY14/DGTI/37.
1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información.
Organismo: Consellería de Hacienda y Administración Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria.
Obtención de documentación e información: Consellería de Hacienda y Administración Pública.
Domicilio: c/ Palau, 12.
Localidad y código postal: Valencia 46003.
Teléfonos.
Información jurídico-administrativa: 961 613 291.
Información técnica: 961 922 261.
Telefax: 961 613 055.
Correo electrónico.
Información pliego administrativo: ‹gracia_marher@gva.es›
Información pliego técnico: ‹ferrer_frayus@gva.es›
Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹www.contratacion.
gva.es›
Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta
el 6 de noviembre de 2014.
Número de expediente: CNMY14/DGTI/37.
2. Objecte del contracte
Tipus: servici.
Descripció: servicis consistents en el disseny de documents/formularis del gestor únic de continguts (GUC) i la seua distribució als distints
canals d’informació: presencial, electrònic i telefònic.
Termini d’execució/entrega: 1 any.
Admissió de pròrroga: sí.
CPV (referència de nomenclatura): 79822500-7 Servicis de disseny
gràfic.
2. Objeto del contrato
Tipo: servicio.
Descripción: servicios consistentes en el diseño de documentos/formularios del gestor único de contenidos (GUC) y su distribución a los
distintos canales de información: presencial, electrónico y telefónico.
Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
Admisión de prórroga: sí.
CPV (referencia de nomenclatura): 79822500-7 Servicios de diseño
gráfico.
3. Tramitació i procediment
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert, atenent a diversos criteris d’adjudicació.
Criteris d’adjudicació: vegeu els plecs.
– Oferta econòmica: 85 %.
– Millores: 15 %.
3. Tramitación y procedimiento
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto, atendiendo a varios criterios de adjudicación.
Criterios de adjudicación: ver pliegos.
– Oferta económica: 85 %.
– Mejoras: 15 %.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 40.000,00 €.
21 % IVA: 8.400,00 €.
Import total: 48.400,00 €.
Valor estimat: 80.000,00 €.
Finançament europeu: no.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 40.000,00 €.
21 % IVA: 8.400,00 €.
Importe Total: 48.400,00 €.
Valor estimado: 80.000,00 €.
Financiación europea: no.
5. Garanties exigides
a) Provisional: no se n’exigix.
b) Definitiva: 5 % del pressupost de licitació exclòs l’IVA.
5. Garantías exigidas
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5 % del presupuesto de licitación excluido el IVA.
6. Requisits específics del contractista
Classificació: no és procedent.
Altres requisits específics: els indicats en l’apartat L de l’annex I del
plec de clàusules administratives del contracte de servicis.
6. Requisitos específicos del contratista
Clasificación: no procede.
Otros requisitos específicos: los indicados en el apartado L del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas del contrato de servicios.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
Data límit de presentació: fins el 6 de novembre de 2014.
Modalitat de presentació: segons el que establix el plec de clàusules
administratives particulars.
Lloc de presentació: Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
o en qualsevol altre lloc de presentació previst en l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
Fecha límite de presentación: hasta el 6 de noviembre de 2014.
Modalidad de presentación: conforme lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Consellería de Hacienda y Administración
Pública, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
Num. 7386 / 22.10.2014
4/1999, de 13 de gener, i en este cas haurà d’anunciar a l’òrgan de contractació; fax 961 613 055 la remissió de l’oferta per mitjà de tèlex, fax
o telegrama en el mateix dia.
Horari per a presentar les ofertes serà amb caràcter general:
Dilluns a dijous de 09 a 15.00 hores.
Divendres de 09 a 14.30 hores.
Sense perjuí de l’horari específic que per a les oficines de Registre
establix l’article 19 del Decret 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel
qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’administració del Consell (DOGV 6768, 07.05.2012).
Dependència: Registre General.
Domicili: c/ Palau, 12.
Localitat i codi postal: València 46003.
Admissió de variants, si és procedent: no es permeten.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua
oferta: dos mesos.
25214
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso deberá anunciar al órgano de contratación; fax 961 613 055 la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.
Horario para presentar las ofertas será con carácter general:
Lunes a jueves de 09 a 15.00 horas.
Viernes de 09 a 14.30 horas.
Sin perjuicio del horario específico que para las oficinas de registro
prevé el artículo 19 del Decreto 68/2012, de 4 de mayo, del Consell, por
el que se regulan las condiciones de trabajo del personal al servicio de
la administración del Consell.(DOGV 6768, 07.05.2012)
Dependencia: Registro General.
Domicilio: c/ Palau, 12.
Localidad y código postal: Valencia 46003.
Admisión de variantes, si procede: no se permiten.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
8. Obertura d’ofertes
Adreça: c/ Palau, 12.
Localitat i codi postal: València 46003.
Data i hora:.
Sobre 3: 14 de novembre de 2014.
Hora: 10.30.
8. Apertura de ofertas
Dirección: c/ Palau, 12.
Localidad y código postal: Valencia 46003.
Fecha y hora:.
Sobre 3: 14 de noviembre de 2014.
Hora: 10.30.
9. Gastos de publicitat
Seran a càrrec de l’adjudicatari.
9. Gastos de publicidad
Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Altres informacions
Les proposicions es presentaran en dos sobres tancats en els quals
constarà el títol de l’expedient, el número d’este i el nom del licitador,
sota els subtítols següents:.
Sobre 1. Documentació administrativa.
Sobre 3. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de
fórmules.
10. Otras informaciones
Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados en los que
constará el título del expediente, el número del mismo y el nombre del
licitador, bajo los siguientes subtítulos:.
Sobre 1. Documentación administrativa.
Sobre 3. Criterios evaluables de forma automática por aplicación
de fórmulas.
València, 17 d’octubre de 2014.– La subsecretària, p. d. f.
(31.05.2012): Carmela Cots Soler.
Valencia, 17 de octubre de 2014.– La subsecretaria, p. d. f.
(31.05.2012): Carmela Cots Soler.
Num. 7386 / 22.10.2014
Universitat d’Alacant
Adjudicació número S/12/2014. Espectròmetre de masses
d’alta resolució tipus QTOF acoblat a cromatògraf líquid.
[2014/9459]
25215
Universidad de Alicante
Adjudicación número S/12/2014. Espectrómetro de masas
de alta resolución tipo QTOF acoplado a cromatógrafo
líquido. [2014/9459]
1. Entitat adjudicadora
1.1. Organisme: Universitat d’Alacant.
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció de Contractació.
1.3. Número d’expedient: S/12/2014.
1. Entidad adjudicadora
1.1. Organismo: Universidad de Alicante.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación.
1.3. Número de expediente: S/12/2014.
2. Objecte del contracte
2.1. Tipus de contracte: contracte de subministrament.
2.2. Descripció de l’objecte: espectròmetre de masses d’alta resolució tipus QTOF acoblat a cromatògraf líquid.
2.3. Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Boletín Oficial del Estado número 146 de 17 de juny de 2014.
2. Objeto del contrato
2.1. Tipo de contrato: contrato de suministro.
2.2. Descripción del objeto: espectrómetro de masas de alta resolución tipo QTOF acoplado a cromatógrafo líquido.
2.3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial del Estado número 146 de 17 de junio de
2014.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: obert.
3.3. Criteris d’adjudicació:
Oferta econòmica: 55 punts. Millores tècniques: 31 punts. Estudi i
servei postvenda: 14 punts.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
3.1. Tramitación: ordinaria.
3.2. Procedimiento: abierto.
3.3. Criterios de adjudicación:
Oferta económica: 55 puntos. Mejoras técnicas: 31 puntos. Entrega
y servicio post-venta: 14 puntos.
4. Pressupost base de licitació
4.1. Base imposable: 300.000,00 euros. IVA: 63.000,00 euros.
Import total: 363.000,00 euros.
4.2. Cofinançat en un 80 per cent amb càrrec a fons del programa
operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013.
4. Presupuesto base de licitación
4.1. Base imponible: 300.000,00 euros. IVA: 63.000,00 euros.
Importe total: 363.000,00 euros.
4.2. Cofinanciado en un 80 por ciento con cargo a fondos del programa operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013.
5. Adjudicació
5.1. Data: 15 d’octubre de 2014.
5.2. Contractista: Productos Químicos de Murcia, SA.
5.3. Nacionalitat: espanyola.
5.4. Import d’adjudicació:
Base imposable: 300.000,00 euros. IVA: 63.000,00 euros. Import
total: 363.000,00 euros.
5. Adjudicación
5.1. Fecha: 15 de octubre de 2014.
5.2. Contratista: Productos Químicos de Murcia, SA.
5.3. Nacionalidad: española.
5.4. Importe de adjudicación:
Base imponible: 300.000,00 euros. IVA: 63.000,00 euros. Importe
total: 363.000,00 euros.
Alacant, 16 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. f. (09.06.2012), el
vicerector de Campus i Sostenibilitat: Rafael Muñoz Guillena.
Alicante, 16 de octubre de 2014.– El rector, p.d. f. (09.06.2012), el
vicerrector de Campus y Sostenibilidad: Rafael Muñoz Guillena.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25216
Consellería de Bienestar Social
Notificació d’acte de mer tràmit. Expedient número JGO
606-607-608-609-610/2013. [2014/9451]
Notificación de acto de mero trámite. Expediente número
JGO 606-607-608-609-610/2013. [2014/9451]
Per no haver-se pogut practicar la notificació personal a la persona
interessada, de l’acte administratiu que s’indica a continuació, es procedix a la publicació en extracte d’este en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Por no haberse podido practicar la notificación personal al interesado, del acto administrativo que a continuación se relaciona, se procede
a la publicación en extracto del mismo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, en relación con el artículo 61 del mismo
texto legal.
Para que la persona interesada pueda tener conocimiento íntegro
del acto que se relaciona y quede constancia de tal conocimiento, podrá
comparecer en el plazo de 10 días desde la publicación del presente
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la Dirección Territorial de Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción
de Menores, sita en Rambla Méndez Núñez, 41, 10ª planta, de 09.00 a
14.00 horas.
Se advierte expresamente al interesado que en el caso de no comparecer en ese plazo, se le tendrá por decaído en su derecho al referido
trámite.
Perquè la persona interessada puga tindre coneixement íntegre de
l’acte que es relaciona i en quede constància, podrà comparéixer en el
termini de 10 dies des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la Direcció Territorial de Benestar
Social, Secció de Protecció i Inserció de Menors, sítia en la Rambla de
Méndez Núñez, 41, 10a planta, de 09.00 a 14.00 hores.
Es comunica expressament a la persona interessada que en el cas de
no comparéixer en eixe termini, se li tindrà per decaigut en el seu dret
al tràmit esmentat.
Expedient número: JGO 606-607-608-609-610/2013.
Persona interessada: Rigmor B. Frantsvag Solberg.
Últim domicili conegut: carrer Orégano, 5, porta 17, Residencial
Costa Golf II, 03189 Orihuela Costa (Alacant).
Acte administratiu de tràmit de la Direcció Territorial de Benestar
Social d’Alacant, de data 8 de setembre de 2014, en el qual s’adopta
l’acord següent: resposta a les al·legacions presentades amb data 1 de
juliol de 2014 en relació a la declaració de desemparament d’urgència
dels menors SL. F. H., L. A. F. H. i C. R. F. S., L. A. F. S. i E. S. F.S.
Expediente número: JGO 606-607-608-609-610/2013.
Persona interesada: Rigmor B. Frantsvag Solberg.
Último domicilio conocido: calle Orégano, 5, puerta 17, Residencial
Costa Golf II, 03189 Orihuela Costa (Alicante).
Acto administrativo de trámite de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 8 de septiembre de 2014, en el que
se adopta el siguiente acuerdo: respuesta a las alegaciones presentadas
con fecha 1 de julio de 2014 en relación a la declaración de desamparo
de urgencia de los menores SL. F. H., L. A. F. H. y C. R. F. S., L. A. F.
S. y E. S. F. S.
Alacant, 6 d’octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Alicante, 6 de octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto Seva.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25217
Consellería de Bienestar Social
Notificació de resolucions en matèria de protecció de
menors. Expedient número MTM 378/2006 i altres.
Notificación de resoluciones en materia de protección
de menores. Expediente número MTM 378/2006 y otros.
[2014/9452]
[2014/9452]
Atés que no s’han pogut practicar les notificacions personals a les
persones interessades, dels distints actes administratius que s’indiquen
continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància podran comparéixer, en el termini de 10
dies des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar Social,
Secció de Protecció i Inserció de Menors, situada en Rambla Méndez
Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento íntegro del
acto y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo de
10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de
Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en
Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient número: MTM 378/2006.
Persona interessada: Jaime Ortys Rostoll i Susana Linge Ubeda.
Últim domicili conegut: carrer El Moll, 5, planta baixa, porta B,
03501 Benidorm (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 2 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
trasllat de centre amb data 2 de setembre de 2014 del menor A. O. L.
Expediente número: MTM 378/2006.
Persona interesada: Jaime Ortys Rostoll y Susana Linge Ubeda.
Último domicilio conocido: calle El Moll, 5, planta baja, puerta B,
03501 Benidorm (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 2 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: traslado de centro con fecha 2 de septiembre de 2014 del
menor A. O. L.
Expedient número: ANS 428/2014.
Persona interessada: Darius Jocas.
Últim domicili conegut: carrer Bergantín, 42, 2n, porta 12, 03182
Torrevieja (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 10 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
rectificar d’ofici la resolució de data 6 de juny de 2014 del menor A.
J. G.
Expediente número: ANS 428/2014.
Persona interesada: Darius Jocas.
Último domicilio conocido: calle Bergantin, 42, 2.º, puerta 12,
03182 Torrevieja (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 10 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: rectificar de oficio la resolución de fecha 6 de junio de 2014
del menor A. J. G.
Expedient número: MTM 1753/2005.
Persona interessada: Jorge García Núñez.
Últim domicili conegut: partida Els Cascarells, s/n, Centre Penitenciari Castelló II, 12140 Albocàsser (Castelló).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 8 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
autoritzar la permanència amb família educadora del menor J. G. N.
Expediente número: MTM 1753/2005.
Persona interesada: Jorge García Núñez.
Último domicilio conocido: partida Els Cascarells, s/n, Centro Penitenciario Castellón II, 12140 Albocàsser (Castellón).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 8 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: autorizar la permanencia con familia educadora del menor J. G. N.
Expedient número: IDB 713/2011.
Persona interessada: Ángel José del Álamo Veza.
Últim domicili conegut: carrer Pascual Orozco, 17, baixos B, 03006
Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 13 de novembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
autoritzar el règim de visites amb son pare amb una freqüència quinzenal en el centre d’acollida de la menor E. D. A. S.
Expediente número: IDB 713/2011.
Persona interesada: Ángel José del Álamo Veza.
Último domicilio conocido: calle Pascual Orozco, 17, bajo B, 03006
Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 13 de noviembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: autorizar el régimen de visitas con su padre con una frecuencia quincenal en el centro de acogida de la menor E. D. A. S.
Contra estes resolucions, els interessats podran interposar-hi recurs
davant de l’orde jurisdiccional civil, d’acord amb el que establixen els
articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament
Civil, i la disposició addicional tercera del Reglament de Mesures de
Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat pel
Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán interponer recurso ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, y en la disposición adicional tercera del Reglamento de Medidas
de Protección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprobado
por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano.
Alacant, 10 d’octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Alicante, 10 de octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25218
Consellería de Bienestar Social
Notificació de resolucions en matèria de protecció
de menors. Expedient número IGM 578/2014 i altres.
Notificación de resoluciones en materia de protección
de menores. Expediente número IGM 578/2014 y otros.
[2014/9453]
[2014/9453]
Atés que no s’han pogut practicar les notificacions personals a les
persones interessades, dels distints actes administratius que s’indiquen
continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància, podran comparéixer en el termini de
10 dies des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, a la seu de la Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Protecció i Inserció de Menors, sítia a la Rambla
Méndez Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento íntegro del
acto y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo de
10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de
Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en
Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient número: IGM 578/2014.
Persona interessada: Lucía García Avilés.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 1 d’octubre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: desemparament, tutela automàtica, i acolliment familiar amb família extensa
amb caràcter provisional de la menor M. T. C. G.
Expediente número: IGM 578/2014.
Persona interesada: Lucía García Aviles.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 1 de octubre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: desamparo, tutela automática, y acogimiento familiar con
familia extensa con carácter provisional de la menor M. T. C. G.
Expedient número: NCS 367/2013.
Persona interessada: Ana Belén Prieto Berzoso.
Últim domicili conegut: desconegut a Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 1 d’octubre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: rectificació d’errors en Resolució de data 17 de setembre de 2014, en dades
de filiació de la menor E. G. P.
Expediente número: NCS 367/2013.
Persona interesada: Ana Belén Prieto Berzoso.
Último domicilio conocido: desconocido en Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 1 de octubre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: rectificación de errores en resolución de fecha 17 de septiembre de 2014 en datos de filiación de la menor E. G. P.
Expedient número: IDB 768-769/2013.
Persona interessada: Richard Hernández Saura.
Últim domicili conegut: carrer Doctor José María Sardet, 25, 4t A,
03300 Orihuela (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 3 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
variació de guarda d’acolliment residencial a acolliment familiar permanent amb família educadora amb consentiment dels progenitors de
les menors A. H. L. i D. H. L.
Expediente número: IDB 768-769/2013.
Persona interesada: Richard Hernández Saura.
Último domicilio conocido: calle Doctor José María Sardet, 25, 4.º
A, 03300 Orihuela (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 3 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: variación de guarda de acogimiento residencial a acogimiento
familiar permanente con familia educadora con consentimiento de los
progenitores de las menores A. H. L. y D. H. L.
Expedient número: IGB 139/2013.
Persona interessada: Ahmet Djilenmla.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 1 d’octubre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: pròrroga de guarda i acolliment residencial en centre del menor J. S. D. M.
Expediente número: IGB 139/2013.
Persona interesada: Ahmed Djilenmla.
Último domicilio conocido: desconcocido en Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 1 de octubre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: prórroga de guarda y acogimiento residencial en centro del
menor J. S. D. M.
Expedient número: VGG 94/2013.
Persona interessada: Wadii Abdelhalim Chebbak i Vanesa Martínez
Navarro.
Últim domicili conegut: carrer Pintor Sorolla, 29, 03350 Cox (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 5 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
autorització per a intervencions mèdiques quirúrgiques que l’equip
mèdic considere oportunes respecte del menor M. CH. M.
Expediente número: VGG 94/2013.
Persona interesada: Wadii Abdelhalim Chebbak y Vanesa Martínez
Navarro.
Último domicilio conocido: calle Pintor Sorolla, 29, 03350 Cox
(Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 5 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: autorización para intervenciones médico quirúrgicas que el
equipo médico considere oportunas respecto del menor M. CH. M.
Contra les resolucions esmentades, les persones interessades podran
interposar recurs davant l’orde jurisdiccional civil, d’acord amb el que
estableixen els articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, i la disposició addicional tercera del Reglament de
Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana,
aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán interponer recurso ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, y en la disposición adicional tercera del Reglamento de Medidas
de Protección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprobado
por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano.
Alacant, 8 d’octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Alicante, 8 de octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto Seva.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25219
Consellería de Bienestar Social
Notificació del tràmit d’audiència. Expedient número CMI
138/2012. [2014/9454]
Notificación del trámite de audiencia. Expediente número
CMI 138/2012. [2014/9454]
Atés que no s’ha pogut practicar la notificació personal a la interessada del tràmit d’audiència referent a l’expedient que s’indica a continuació, es procedix a la publicació, en extracte, d’este en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que establix
l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este
text legal.
Perquè la interessada puga al·legar i presentar els documents i les
justificacions que estime pertinents podrà comparéixer en el termini
de 10 dies, des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar
Social, Secció de Protecció i Inserció de Menors, situada en la Rambla
Méndez Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
S’advertix expressament la interessada que si no compareix en eixe
termini, perdrà el dret a adduir al·legacions i aportar documents o justificacions.
Por no haberse podido practicar la notificación personal a la interesada, del trámite de audiencia referente al expediente que a continuación
se relaciona, se procede a la publicación en extracto del mismo en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que la interesada pueda alegar y presentar documentos y justificaciones que estime pertinentes podrá comparecer en el plazo de
10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de
Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en
Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Se advierte expresamente a la interesada que en el caso de no comparecer en ese plazo, se le tendrá por decaído en su derecho a aducir
alegaciones y aportar documentos o justificaciones.
Expedient número: CMI 138/2012.
Persona interessada: Mariana Elena Muñoz Jiménez.
Últim domicili conegut: carrer Colom, 38, 1r dreta, 03570 la Vila
Joiosa (Alacant).
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, de 8 d’octubre de 2014, en el qual s’adopta l’acord següent:
procediment de declaració de situació legal de desemparament i acolliment familiar del menor J. M. J.
Expediente número: CMI 138/2012.
Persona interesada: Mariana Elena Muñoz Jiménez.
Último domicilio conocido: calle Colón, 38. 1.º derecha, 03570
Villajoyosa (Alicante).
Trámite de audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, de fecha 8 de octubre de 2014, en el que se adopta el
siguiente acuerdo: procedimiento de declaración de situación legal de
desamparo y acogimiento familiar del menor J. M. J.
Alacant, 8 d’octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Alicante, 8 de octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto Seva.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25220
Consellería de Bienestar Social
Notificació del tràmit d’audiència. Expedient número EBS
525-526/2014. [2014/9455]
Notificación del trámite de audiencia. Expediente número
EBS 525-526/2014. [2014/9455]
Per no haver-se pogut practicar la notificació personal a la interessada, del tràmit d’audiència referent a l’expedient que s’indica a continuació, es procedix a la seua publicació en extracte en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè la interessada puga al·legar i presentar documents i justificacions que estime pertinents, podrà comparéixer en el termini de 10 dies,
des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Protecció i Inserció de Menors, en Rambla Méndez Núñez, 41,
d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
S’advertix expressament a la interessada que en el cas de no comparéixer en eixe termini, se li tindrà per decaigut en el seu dret d’adduir
al·legacions i aportar documents o justificacions.
Por no haberse podido practicar la notificación personal a la interesada, del trámite de audiencia referente al expediente que a continuación
se relaciona, se procede a la publicación en extracto del mismo en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que la interesada pueda alegar y presentar documentos y justificaciones que estime pertinentes podrá comparecer en el plazo de
10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de
Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en
Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Se advierte expresamente a la interesada que en el caso de no comparecer en ese plazo, se le tendrá por decaído en su derecho a aducir
alegaciones y aportar documentos o justificaciones.
Expedient número: EBS 525-526/2014.
Persona interessada: Silvana Flavia Pérez Menéndez.
Últim domicili conegut: carrer Morell, 4, escala E, baixos, porta 16,
03700 Dénia (Alacant).
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, de data 17 de setembre de 2014, en el qual s’adopta l’acord
següent: procediment d’acolliment familiar dels menors J. P. O. P. i N.
O. P.
Expediente número: EBS 525-526/2014.
Persona interesada: Silvana Flavia Pérez Menéndez.
Último domicilio conocido: calle Morell, 4, escalera E, piso bajo,
puerta 16, 03700 Dénia (Alicante).
Trámite de audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, de fecha 17 de septiembre de 2014, en el que se adopta el
siguiente acuerdo: procedimiento de acogimiento familiar de los menores J. P. O. P. y N. O. P.
Alacant, 14 d’octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Alicante, 14 de octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25221
Consellería de Bienestar Social
Notificació del tràmit d’audiència. Expedient número NCS
2/2010. [2014/9456]
Notificación del trámite de audiencia. Expediente número
NCS 2/2010. [2014/9456]
Per no haver-se pogut practicar la notificació personal a l’interessat,
del tràmit d’audiència referent a l’expedient que s’indica a continuació,
es procedix publicar-ne un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè l’interessat puga al·legar i presentar documents i justificacions que estime pertinents podrà comparéixer en el termini de 10 dies,
des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Protecció i Inserció de Menors, sítia en Rambla Méndez
Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
S’advertix expressament a l’interessat que en el cas de no comparéixer en eixe termini, se’l tindrà per decaigut en el dret a adduir
al·legacions i aportar documents o justificacions.
Por no haberse podido practicar la notificación personal al interesado, del trámite de audiencia referente al expediente que a continuación
se relaciona, se procede a la publicación en extracto del mismo en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que el interesado pueda alegar y presentar documentos y justificaciones que estime pertinentes podrá comparecer en el plazo de
10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de
Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en
Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Se advierte expresamente al interesado que en el caso de no comparecer en ese plazo, se le tendrá por decaído en su derecho a aducir
alegaciones y aportar documentos o justificaciones.
Expedient número: NCS 2/2010.
Persona interessada: Francisco Moreno Cortés.
Últim domicili conegut: desconegut a Cox (Alacant).
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, de data 8 d’octubre de 2014, en el qual s’adopta l’acord
següent: procediment de guarda voluntària del menor F. M. C.
Expediente número: NCS 2/2010.
Persona interesada: Francisco Moreno Cortés.
Último domicilio conocido: desconocido en Cox (Alicante).
Trámite de audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, de fecha 8 de octubre de 2014, en el que se adopta el siguiente acuerdo: procedimiento de guarda voluntaria del menor F. M. C.
Alacant, 10 d’octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Alicante, 10 de octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25222
Consellería de Bienestar Social
Notificació de resolucions en matèria de protecció de
menors. Expedient número IDB 87/2014 i altres. [2014/9448]
Notificación de resoluciones en materia de protección de
menores. Expediente número IDB 87/2014 y otros. [2014/9448]
Atés que no s’han pogut realitzar les notificacions personals a les
persones interessades, dels distints actes administratius que s’indiquen a
continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància podran comparéixer, en el termini de 10
dies, des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Protecció i Inserció de Menors, sítia a l’avinguda
Rambla Méndez Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación se
relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con el
artículo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento íntegro del acto
y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo de 10 días,
desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social,
Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en Rambla Méndez
Núñez, 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient número: IDB 87/2014.
Persona interessada: Camilo Mena Ramírez.
Últim domicili conegut: desconegut a Alcoi (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 24 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: autoritzar la permanència fora del centre amb sa mare els caps de setmana i
períodes vacacionals que determine el centre del menor C. M. R.
Expediente número: IDB 87/2014.
Persona interesada: Camilo Mena Ramírez.
Último domicilio conocido: desconocido en Alcoy (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 24 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
autorizar la permanencia fuera del centro con su madre los fines de semana
y periodos vacacionales que determine el centro del menor C. M. R.
Expedient número: NCS 41/2014.
Persona interessada: Victoriano Tormo Cerdá.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 17 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: rectificació d’errors en la resolució de visites de 6 d’agost de 2014 amb sa
mare del menor H. T .G.
Expediente número: NCS 41/2014.
Persona interesada: Victoriano Tormo Cerdá.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 17 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: rectificación de errores en resolución de visitas de fecha 6 de agosto
de 2014 con su madre del menor H. T. G.
Expedient número: NCS 580/2011.
Persona interessada: Lucía Rodríguez López.
Últim domicili conegut: carrer Sant Mateu, 5, 4t, 03012 Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 10 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: variació
de guarda d’acolliment residencial en centre a acolliment família provisional amb família educadora de la menor M. D. G. R.
Expediente número: NCS 580/2011.
Persona interesada: Lucía Rodríguez López.
Último domicilio conocido: calle San Mateo, 5, 4.º, 03012 Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 10 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: variación de guarda de acogimiento residencial en centro a acogimiento familia provisional con familia educadora de la menor M. D. G. R.
Expedient número: NCS 330/2010.
Persona interessada: María Victoria Lleras Yeras.
Últim domicili conegut: carrer Diputat Joaquín Galán Ruiz, 5, escala 9, 2n B, 03014 Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 27 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: pròrroga
de la guarda i de l’acolliment residencial en centre per sis mesos del
menor G. LL. Y.
Expediente número: NCS 330/2010.
Persona interesada: María Victoria Lleras Yeras.
Último domicilio conocido: calle Diputado Joaquín Galán Ruíz, 5,
escalera 9, 2.º B, 03014 Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 27 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
prórroga de la guarda y del acogimiento residencial en centro por seis
meses del menor G. LL. Y.
Expedient número: DGA 313/2013.
Persona interessada: Meik Chamulla.
Últim domicili conegut: desconegut a Benissa (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 24 de setembre 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: ratificar desemparament i formalitzar l’acolliment familiar provisional amb
caràcter permanent amb família afí de la menor N. F. CH.
Expediente número: DGA 313/2013.
Persona interesada: Meik Chamulla.
Último domicilio conocido: desconocido en Benissa (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 24 de septiembre 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
ratificar desamparo y formalizar el acogimiento familiar provisional con
carácter permanente con familia afín de la menor N. F. CH.
Expedient número: NCS 546-547/2011.
Persona interessada: Joaquín Baeza Fernández i Juana Fernández
Moreno.
Últim domicili conegut: desconegut a Elx (Alacant) i desconegut a
Crevillent (Alacant).
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 24 de setembre de 2014, en les quals s’adopten l’acord següent: autoritzar viatjar a Àustria amb els seus acollidors des del dia 28 de novembre de 2014 al 7 de desembre de 2014 de les menors N. B. F. i A. I. B. F.
Expediente número: NCS 546-547/2011.
Persona interesada: Joaquín Baeza Fernández y Juana Fernández
Moreno.
Último domicilio conocido: desconocido en Elche (Alicante) y desconocido en Crevillent (Alicante).
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante, de fecha 24 de septiembre de 2014, en las que se adoptan el
siguiente acuerdo: autorizar viajar a Austria con sus acogedores desde el
día 28 de noviembre de 2014 al 7 de diciembre de 2014 de las menores
N. B. F. y A. I. B. F.
Num. 7386 / 22.10.2014
25223
Expedient número: MTM 166/2014.
Persona interessada: María Dolores Maza Suárez.
Últim domicili conegut: carrer Lope de Vega, 42, 3r, porta 2, 03201
Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 3 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: ratificació del desemparament d’urgència de 5 de març de 2014 mantenint la
guarda en el centre de la menor M. M. S.
Expediente número: MTM 166/2014.
Persona interesada: María Dolores Maza Suarez.
Último domicilio conocido: calle Lope de Vega, 42, 3.º, puerta 2,
03201 Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 3 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: ratificación del desamparo de urgencia de fecha 5 de marzo de 2014
manteniendo la guarda en centro de la menor M. M. S.
Expedient número: DGA 652/2013.
Persona interessada: José María García Llorca.
Últim domicili conegut: desconegut a Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 24 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: rectificació d’errors en la resolució del desemparament d’urgència d’11 de
setembre de 2014 de la menor I. G. P.
Expediente número: DGA 652/2013.
Persona interesada: José María García Llorca.
Último domicilio conocido: desconocido en Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 24 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: rectificación de errores en la resolución del desamparo de urgencia de
fecha 11 de septiembre de 2014 de la menor I. G. P.
Expedient número: IGB 594/2009.
Persona interessada: Manuel García Macia.
Últim domicili conegut: carrer Arturo Saluetti Pardo, 18, 2, 03206
Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 3 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: trasllat de
centre amb data 2 de setembre de 2014 de la menor A. V. G.
Expediente número: IGB 594/2009.
Persona interesada: Manuel García Macia.
Último domicilio conocido: calle Arturo Saluetti Pardo, 18, 2, 03206
Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 3 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
traslado de centro con fecha 2 de septiembre de 2014 de la menor A. V. G.
Expedient número: RSG 254/2014.
Persona interessada: Juan Gómez Menarguez.
Últim domicili conegut: carrer Marqués d’Asprella, 45, 9, 1,03201
Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 8 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: desemparament, tutela automàtica i acolliment familiar permanent provisional
amb família extensa de la menor A. I. M. G.
Expediente número: RSG 254/2014.
Persona interesada: Juan Gómez Menarguez.
Último domicilio conocido: calle Marques d`Asprella, 45, 9, 1,03201
Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 8 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: desamparo, tutela automática y acogimiento familiar permanente
provisional con familia extensa de la menor A. I. M. G.
Expedient número: IDB 69/2014.
Persona interessada: Susanne María Magdalena Nowak.
Últim domicili conegut: carrer Barrio Los Pérez, 43, 03187 Los
Montesinos (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 27 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: trasllat de
centre amb data 1 de setembre de 2014 de la menor M. N.
Expediente número: IDB 69/2014.
Persona interesada: Susanne María Magdalena Nowak.
Último domicilio conocido: calle Barrio Los Pérez, 43, 03187 Los
Montesinos (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 27 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
traslado de centro con fecha 1 de septiembre de 2014 de la menor M. N.
Expedient número: JMR/IDB 56/2014.
Persona interessada: María José Valero Lucas.
Últim domicili conegut: desconegut a Orihuela (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 17 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: ratificar
el desemparament d’urgència de 2 de febrer de 2014 mantenint la guarda en centre del menor Y. Z. V.
Expediente número: JMR/IDB 56/2014.
Persona interesada: María José Valero Lucas.
Último domicilio conocido: desconocido en Orihuela (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 17 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: ratificar el desamparo de urgencia de fecha 2 de febrero de 2014
manteniendo la guarda en centro del menor Y. Z. V.
Expedient número: JRV 193/2011.
Persona interessada: José Manuel Madrid Madrid.
Últim domicili conegut: desconegut a Torrevieja (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 24 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: ratificació del desemparament d’urgència de 25 de maig de 2014 mantenint
la guarda en centre en el mòdul de formació especial del menor J. M.
M. M.
Expediente número: JRV 193/2011.
Persona interesada: José Manuel Madrid Madrid.
Último domicilio conocido: desconocido en Torrevieja (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 24 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: ratificación del desamparo de urgencia de fecha 25 de mayo de 2014
manteniendo la guarda en centro en el módulo de formación especial del
menor J. M. M. M.
Expedient número: NCS 135/2010.
Persona interessada: Jonathan Martín Talavera.
Últim domicili conegut: desconegut a Toledo.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de 24 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: autoritzar estades temporals de caps de setmana i períodes vacacionals que
s’estimen des del centre amb sa mare de la menor A. M. S.
Contra estes resolucions, els interessats podran interposar recurs
davant de l’orde jurisdiccional civil, d’acord amb el que establixen els
articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament
Civil, i en la disposició addicional tercera del Reglament de Mesures
de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat pel
Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià.
Expediente número: NCS 135/2010.
Persona interesada: Jonathan Martín Talavera.
Último domicilio conocido: desconocido en Toledo.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 24 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: autorizar estancias temporales de fines de semana y periodos vacacionales que se estimen desde el centro con su madre de la menor A. M. S.
Contra dichas resoluciones, los interesado/s podrá/n interponer recurso ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, y en la disposición adicional tercera del Reglamento de Medidas de
Protección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprobado por
Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano.
Alacant, 6 d’octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Alicante, 6 de octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25224
Consellería de Bienestar Social
Notificació del tràmit d’audiència dels expedients número
IGM 533-2010 i 400-401/2014. [2014/9449]
Notificación del trámite de audiencia de los expedientes
número IGM 533-2010 y 400-401/2014. [2014/9449]
Atés que no s’ha pogut practicar la notificació personal als interessats, del tràmit d’audiència referent a l’expedient que s’indica a continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana (DOCV), de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada
per la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè els interessats puguen al·legar i presentar els documents i
justificacions que estimen pertinents, podran comparéixer, en el termini
de 10 dies des de la publicació d’este anunci en el DOCV, a la seu de la
Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Protecció i Inserció
de Menors, sítia a la rambla Méndez Núñez, número 41, d’Alacant, de
09.00 a 14.00 hores.
S’advertix expressament als interessats que, en cas de no comparéixer en eixe termini, es considerarà que han perdut el dret a adduir
al·legacions i aportar documents o justificacions.
Por no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, del trámite de audiencia referente al expediente que a continuación se relaciona, se procede a la publicación en extracto del mismo
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan alegar y presentar documentos y
justificaciones que estimen pertinentes podrán comparecer en el plazo
de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el DOCV, en la
sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en Rambla Méndez Núñez, número
41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Se advierte expresamente a los interesados que en el caso de no
comparecer en ese plazo, se les tendrá por decaído en su derecho a aducir alegaciones y aportar documentos o justificaciones.
Expedient número: IGM 533/2010 i 400-401/2014.
Persones interessades: Santiago Merlo Sánchez i Blanca Domínguez López.
Últim domicili conegut: carrer Diagonal, 6, 2n, dreta, 03012 Alacant.
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, de data 11 de setembre de 2014, en el qual s’adopta l’acord
següent: procediment de desemparament ordinari dels menors Y. A. D.,
I. M. D. i E. M. D.
Expediente número: IGM 533/2010 y 400-401/2014.
Personas interesadas: Santiago Merlo Sánchez y Blanca Domínguez
López.
Último domicilio conocido: calle Diagonal, 6, 2.º derecha, 03012
Alicante.
Trámite de audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se adopta el
siguiente acuerdo: procedimiento de desamparo ordinario de los menores Y. A. D., I. M. D. y E. M. D.
Alacant, 6 d’octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Alicante, 6 de octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto Seva.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
25225
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació i citació a les persones interessades en el procediment ordinari número 5/000366/2014. [2014/9450]
Notificación y emplazamiento a las personas interesadas en
el procedimiento ordinario número 5/000366/2014. [2014/9450]
Per acord dictat en la Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a,
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el recurs
de referència com a procediment ordinari número 5/000366/2014, NIG:
46250-33-3-2014-0002417, interposat per Compañía Valenciana de
Revisiones, SL, contra l’Acord del Consell de 28 de març de 2014, pel
qual s’actualitzen tarifes per a prestació del servici públic d’Inspecció
Tècnica de Vehicles de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb
el que disposen els articles 48 i 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es notifica
als que puguen resultar afectats per la interposició del recurs contenciós administratiu de referència, se’ls cita perquè puguen personar-se
en les actuacions en el termini de nou dies si convé al seu dret, com
a demandats, i se’ls fa saber que hauran de comparéixer degudament
representats en la forma establida en l’article 23.2 de l’esmentada Llei
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Por acuerdo dictado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 5.ª, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el recurso referenciado como procedimiento ordinario número
5/000366/2014, NIG:46250-33-3-2014-0002417, interpuesto por Compañía Valenciana de Revisiones, SL, contra el Acuerdo del Consell de
28 de marzo de 2014, por el que se actualizan tarifas para prestación del
servicio público de Inspección Técnica de Vehículos de la Comunitat
Valenciana, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se procede a notificar a los que pudieran
resultar afectados por la interposición del recurso contencioso-administrativo de referencia y emplazarles para que puedan personarse en
autos en el plazo de nueve días si a su derecho conviene, en calidad de
demandados, haciéndoles saber que deberán comparecer debidamente
representados en la forma establecida en el artículo 23.2 de la citada Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
València, 10 d’octubre de 2014.– La subsecretària: Sonia Morales
Ariza.
Valencia, 10 de octubre de 2014.– La subsecretaria: Sonia Morales
Ariza.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25226
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
Resolució de 16 d’octubre de 2014, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la
qual se cita els interessats en el recurs contenciós administratiu número 5/000772/2014-BELMONT-M a comparéixer en la via jurisdiccional. [2014/9511]
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 5/000772/2014-BELMONT-M a comparecer en la vía jurisdiccional. [2014/9511]
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció 5, ha reclamat de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport l’expedient referit al procediment següent:
Recurrent: Associació Nacional d’Editors de Llibres i Material
d’Ensenyança (ANELE).
Interessats: aquelles persones els drets o interessos legítims de les
quals pogueren resultar afectats per l’estimació de les pretensions de la
demandant.
Descripció: recurs contenciós administratiu interposat contra actuacions materials i pràctiques de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport consistents a impedir qualsevol canvi de llibre de text durant
el curs escolar 2014-2015 ampliant la vigència dels llibres de quatre a
sis anys; a potenciar la no-utilització de llibres de text, el préstec i la
reutilització, i l’ús de recursos educatius elaborats per la mateixa Administració; així com la posada en funcionament d’una plataforma en línia
d’intercanvi de llibres sense justificar les raons imperioses d’interés
general concurrents.
Referència del tribunal: procediment ordinari número
5/000772/2014-BELMONT-M.
D’acord amb el que preveu l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, s’acorda remetre al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
l’expedient administratiu de referència i citar els interessats en el procediment descrit, a fi que puguen comparéixer en la via jurisdiccional en
el termini de nou dies, si ho estimen convenient, per mitjà d’un escrit en
la forma deguda, dirigit al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5. Es fa constar, no
obstant això, que la Generalitat, representada pels advocats de l’Advocacia General, compareix en este recurs en defensa del manteniment de la
via de fet recorreguda.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5, ha reclamado de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte el expediente referido al procedimiento siguiente:
Recurrente: Asociación Nacional de Editores de Libros y Material
de Enseñanza (ANELE)
Interesados: aquellas personas cuyos derechos o intereses legítimos
pudieran resultar afectados por la estimación de las pretensiones de la
demandante.
Descripción: recurso contencioso-administrativo interpuesto contra actuaciones materiales y prácticas de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte consistentes en impedir cualquier cambio de libro
de texto durante el curso escolar 2014-2015 ampliando la vigencia de
los libros de cuatro a seis años; en potenciar la no utilización de libros
de texto, el préstamo y la reutilización, y el empleo de recursos educativos elaborados por la propia Administración; así como la puesta en
funcionamiento de una plataforma on-line de intercambio de libros sin
justificar las razonas imperiosas de interés general concurrentes.
Referencia del tribunal: procedimiento ordinario número
5/000772/2014-BELMONT-M
De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, se
acuerda remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el expediente administrativo de referencia y emplazar a los interesados
en el procedimiento descrito, a fin de que puedan comparecer en la vía
jurisdiccional en el plazo de nueve días, si lo estiman conveniente, por
medio de un escrito en la forma debida, dirigido al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat, representada por los abogados de la Abogacía General, comparece en este recurso
en defensa del mantenimiento de la vía de hecho recurrida.
València, 16 d’octubre de 2014.– La directora general d’Innovació,
Ordenació i Qualitat Educativa: Beatriz Gascó Enríquez.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– La directora general de Innovación, Ordenación y Calidad Educativa: Beatriz Gascó Enríquez.
Num. 7386 / 22.10.2014
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
25227
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Notificació en extracte de resolució. Expedient de reintegrament de nòmina número 9/2013. [2014/9458]
Notificación en extracto de resolución. Expediente de reintegro de nómina número APL-9/2013. [2014/9458]
Atés que no s’ha pogut practicar la notificació a la persona interessada, de l’acte administratiu que s’indica a continuació, es procedix a
publicar-ne un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
de conformitat amb els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Perquè puga tindre coneixement íntegre de l’acte i en quede constància, l’interessat podrà comparéixer en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, davant del Servici de Coordinació
de Nòmines de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, sítia
al carrer del Palau, 14, de València 46003, en horari de 09.00 a 14.00
hores.
Por no haberse podido practicar la notificación a la persona interesada del acto administrativo que a continuación se relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en el diario oficial de
la Comunitat Valenciana, de conformidad con los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para que pueda tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia de tal conocimiento, el interesado podrá comparecer en el plazo
de 10 días, a constar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, ante el Servicio
de Coordinación de Nóminas de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, sita en calle Palau, 14, de Valencia 46003 en horario de
09.00 a 14.00 horas.
Expedient: APL-9/2013.
Referència TIRANT: APLAFRAC-EH46ZA/2013/9.
Interessat: José Vicente Guijarro Ortiz. NIF: 51390197-J.
Domicili: carrer Salvador Montesinos, 18-1, 03550 Sant Joan
d’Alacant.
Expediente: APL-9/2013.
Referencia TIRANT: APLAFRAC-EH46ZA/2013/9
Interesado: José Vicente Guijarro Ortiz. NIF: 51390197-J.
Domicilio: c/ Salvador Montesinos, 18-1, 03550 Sant Joan
d’Alacant.
València, 13 d’octubre de 2014.– El cap del Servici de Coordinació
de Nòmines: Pedro Vicente Catalá Pérez.
Valencia, 13 de octubre de 2014.– El jefe del Servicio de Coordinación de Nóminas: Pedro Vicente Catalá Pérez.
Num. 7386 / 22.10.2014
25228
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Notificació de resolució de reclamació administrativa
prèvia a la via jurisdiccional. Expedient número SANPER/2014/43/46. [2014/9534]
Notificación de resolución de reclamación administrativa
previa a la vía jurisdiccional. Expediente número SANPER/2014/43/46. [2014/9534]
Atés que no s’ha pogut practicar la notificació de forma personal
i directa a la interessada de l’acte administratiu que s’indica a continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de
la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Por no haberse podido practicar la notificación de formal personal
y directa a los interesados del acto administrativo que a continuación
se relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Procediment: resolució de reclamació administrativa prèvia a la via
jurisdiccional
Procedimiento: resolución de reclamación administrativa previa a
la vía jurisdiccional
Expedient: SANPER/2014/43/46.
DNI: 29182162S.
Titular: María Ángeles Tomás Rabadán.
Últim domicili conegut: Av. Primat Reig 48, 39, 46010, València.
CSO: València – Arts Gràfiques.
cia
Expediente: SANPER/2014/43/46.
DNI: 29182162S.
Titular: María Ángeles Tomás Rabadán.
Último domicilio conocido: Av. Primado Reig 48, 39, 46010, ValenCSO: València – Arts Gràfiques.
Perquè la interessada puga prendre coneixement íntegre de l’acte i
en quede constància, podrà comparéixer, en el termini de 10 dies des de
la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al Servici Territorial de Gestió Administrativa i Coordinació de
Centres de València, siti a l’avinguda del Baró de Càrcer, número 36,
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.30 hores, on l’expedient està a la
seua disposició.
Para que la interesada pueda tener conocimiento íntegro del acto y
que quede constancia de tal conocimiento podrá comparecer, en el plazo
de 10 días desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, en el Servicio Territorial de Gestión Administrativa y Coordinación de Centros de Valencia, sito en la avenida de
Barón de Cárcer, número 36, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.30 horas,
donde el expediente se encuentra a su disposición.
València, 13 d’octubre de 2014.– La cap del Servici Territorial de
Gestió Administrativa i Coordinació de Centres de València: Ana Sales
Martínez.
Valencia, 13 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio Territorial
de Gestión Administrativa y Coordinación de Centros de Valencia: Ana
Sales Martínez.
Num. 7386 / 22.10.2014
Ajuntament de Gavarda
25229
Ayuntamiento de Gavarda
Informació pública del pla de participació pública de l’estudi de paisatge del pla general. [2014/9521]
Información pública del plan de participación pública del
estudio de paisaje del plan general. [2014/9521]
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 31 de juliol
de 2014, va adoptar, entre altres, sotmetre a informació pública l’inici
del pla de participació pública de l’estudi de paisatge del pla general del
municipi de Gavarda.
Durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el referit pla
estarà sotmès a informació i participació pública.
La documentació estarà a la disposició del públic en les dependències d’aquest ajuntament, situat en la plaça de l’Ajuntament, 1, CP 46267,
Gavarda (València), en horari d’atenció al públic, així com en la pàgina
web municipal: ‹http://www.gavarda.es›.
Durant el termini indicat es podran presentar quantes opinions i
suggeriments es consideren, i emplenar l’enquesta inclosa en el pla de
participació pública citat.
Així mateix s’informa que, en el marc del referit procés de participació pública, el dia 17 de novembre de 2014, a les 18.00 hores, se
celebrarà en l’Ajuntament de Gavarda un acte públic de presentació del
referit estudi de paisatge.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria de 31 de
julio de 2014, adoptó, entre otros, someter a información pública el
inicio del plan de participación pública del estudio de paisaje del plan
general del municipio de Gavarda.
Durante el plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el referido
plan estará sometido a información y participación pública.
La documentación estará a disposición del público en las dependencias de este ayuntamiento, sito en la plaza del Ayuntamiento, 1, CP
46267, Gavarda (Valencia), en horario de atención al público, así como
en la página web municipal: ‹http://www.gavarda.es›.
Durante el plazo indicado se podrán presentar cuantas opiniones y
sugerencias se consideren, y cumplimentar la encuesta incluida en el
plan de participación pública citado.
Asimismo se informa que, en el marco del referido proceso de participación pública, el día 17 de noviembre de 2014, a las 18.00 horas, se
celebrará en el Ayuntamiento de Gavarda un acto público de presentación del referido estudio de paisaje.
Gavarda, 25 de setembre de 2014.– L’alcalde: Vicente J. Mompó
Aledo.
Gavarda, 25 de septiembre de 2014.– El alcalde: Vicente J. Mompó
Aledo.