Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 190

Num. 7376 / 07.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 21 de València
24061
Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
190/2013. [2014/8965]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 190/2013. [2014/8965]
Míriam Muñoz Peiró, secretària judicial del Jutjat de Primera Instància número 21 de València, mitjançant este edicte faig saber que en
este jutjat se seguix el juí verbal amb el número 000190/2013, a instàncies d’Olga Carbonell Gallego, representada per la procuradora Carmen
Portolés Cervera i assistida pel lletrat Miguel Ángel Torres Delmonte,
contra Julián Gordillo Triguero, sobre la reclamació de 2.800 euros, en
què la jutgessa substituta, María Isabel Soriano Marqués, ha ordenat,
el dia de la data, notificar la sentència dictada en estes actuacions al
demandat que es troba en parador desconegut, Julián Gordillo Triguero.
La dispositiva de la sentència és, literalment, com seguix:
Míriam Muñoz Peiró, secretaria judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 21 de los de Valencia, por el presente hago saber que
en este juzgado se sigue juicio verbal con el número 000190/2013, a
instancia de Olga Carbonell Gallego, representada por la procuradora
Carmen Portolés Cervera y asistida por el letrado Miguel Ángel Torres
Delmonte, contra Julián Gordillo Triguero, sobre reclamación de 2.800
euros, en el que por la jueza sustituta, María Isabel Soriano Marqués, se
ha acordado, en el día de la fecha, notificar la sentencia dictada en los
presentes autos al demandado que se encuentra en ignorado paradero,
Julián Gordillo Triguero, cuyo fallo literalmente dice como sigue:
«Dispositiva
Estime l’excepció processal de falta de legitimació passiva d’esta
demanda formulada per la procuradora Carmen Portolés Cervera, en
nom i representació d’Olga Carbonell Gallego, contra Julián Gordillo
Triguero, sense entrar en el fons de l’assumpte, i impose les costes a
la part actora; inseriu en les actuacions un certificat de la sentència i
incloeu l’original en el llibre de sentències, la qual no és recurrible per
ser inferior la seua quantia a 3.000 euros.
Esta és la meua sentència, que, jutjant en esta instància, pronuncie,
mane i firme».
I perquè valga d’edicte de notificació de la sentència al demandat, en parador desconegut, estenc este edicte que es fixarà al tauler
d’anuncis d’este jutjat i es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
«Fallo
Que debo estimar y estimo la excepción procesal de falta de legitimación pasiva de la presente demanda formulada por la procuradora
Carmen Portolés Cervera, en nombre y representación de Olga Carbonell Gallego, contra Julián Gordillo Triguero, sin entrar en el fondo
del asunto, imponiendo las costas a la parte actora; y poniendo en las
actuaciones certificación de la misma, inclúyase la presente en el libro
de sentencias, la cual no es recurrible al ser inferior su cuantía a 3.000
euros.
Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo».
Y para que sirva de edicto de notificación de la sentencia al demandado, en ignorado paradero, extiendo el presente que se fijará en el
tablón de anuncios de este juzgado y se publicará en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana.
València, 18 de juny de 2014.– La secretària judicial: Míriam
Muñoz Peiró.
Valencia, 18 de junio de 2014.– La secretaria judicial: Míriam
Muñoz Peiró.