สำนวน: การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ (ภาษาอ - bab.la

bab.la สำนวน: การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
การเขียนจดหมายจูงใจ : การเขียนเริ่มต้น
Dear Sir,
Distinguido Señor:
ทางการ/ผู้รับเพศชาย/ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
Distinguida Señora:
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่รู้จักเพศ
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
ทางการ
เมื่อเวลาระบุผู้คนหลายๆคนและทั้งแผ
นก
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
ทางการ/ชื่อผู้รับ/ไม่ทราบเพศ
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
ทางการ/ชื่อผู้รับผู้ชาย/รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/แต่งงานแล้ว/รู้
จักชื่อ
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
ทางการ/ผู้รับผู้หญิง/โสด/รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ/ผู้รับเพศหญิง/รู้จักชื่อ/ไม่รู้สถ
านะสมรส
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
ทางการน้อยลง
ผู้หนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
I wish to apply for the post
of…which you advertised
in…on… .
Quisiera postularme para el
puesto de... anunciado en... el
día...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับยื่นสมัคร
งานที่มีการโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์
หรือนิตยสาร
I am writing in response to
your advertisement posted
on…
Escribo en relación al anuncio
encontrado en...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาตอบโฆษณ
าที่ได้ประกาศไว้ออนไลน์
I refer to your advertisement
in…dated… .
Le escribo en referencia a su
anuncio en... con fecha del...
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อคุ
ณเจอการประกาศโฆษณาหางาน
I read your advertisement for
an experienced…in
the…issue of…with great
interest.
He leído con gran interés su
anuncio para un... con
experiencia... en la edición
de...
สูตรที่ใช้เมื่อใช้สมัครงานที่คุณเห็นใน
โฆษณาในนิตยสารหรือวารสาร
I have pleasure in applying for
the advertised position, as…
Tengo el placer de
postularme para el puesto
anunciado, como...
สูตรพื้นฐานสำหรับการสมัครงาน
I would like to apply for the
position of…
Quisiera postularme para el
puesto de...
สูตรพื้นฐานในการยื่นสมัครงาน
Currently I am working for…
and my responsibilities
include…
Actualmente me encuentro
trabajando en... y mis
responsabilidades incluyen...
ใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดประโยคเพื่อ
อธิบายสถานะปัจจุบันและสิ่งที่เกี่ยวข้อ
ง
I am particularly interested in
this job, as…
Estoy especialmente
interesado(a) en este trabajo,
como...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบอาชีพ
นั้นๆ
I would like to work for you, in
order to…
Quisiera trabajar para ustedes
debido a...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการอ
าชีพนี้
My strengths are…
Mis puntos fuertes son...
ใช้เพื่อแสดงว่าคุณสามารถอุทิศอะไรใ
ห้กับบริษัทได้บ้าง
I would say that my only
weakness / weaknesses
are… . But I am looking to
improve in this / these area/s.
Diría que mi(s) único(s)
punto(s) débil(es) es/son... .
Pero tengo la intención de
mejorar en esa(s) área(s).
ใช้เพื่อแสดงถึงจุดอ่อนของคุณแต่คุณ
ก็มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณสมบัติเ
หล่านั้น
การเขียนจดหมายจูงใจ : เหตุผล
1/4
bab.la สำนวน: การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
I would be well suited to the
position because…
Estoy calificado(a) para el
puesto ya que...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสม
กับงานนี้
Although I have no previous
experience in…, I have had…
Aunque no tengo experiencia
previa en..., he tenido...
ใช้เมื่อคุณไม่มีประสบการณ์การทำงาน
เกี่ยวกับสายอาชีพนั้นๆ แต่คุณสามารถ
แสดงคุณสมบัติต่างๆจากประสบการณ์
อื่นๆที่คุณมีได้
My professional qualifications
/ skills appear to be well
suited to your company's
requirements.
Mis cualidades profesionales /
habilidades parecen
adecuarse a las exigencias de
su compañía.
ใช้เพื่ออธิบายว่าทักษะไหนที่คุณมีประ
การใดที่ทำให้คุณเหมาะสมกับงานนี้
During my time as ..., I
improved / furthered /
extended / my knowledge of…
Durante mi experiencia
como... mejoré / amplié /
expandí mis conocimientos
de...
ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์เกี่ยวกับสา
ยงานและความสามารถเพื่อทักษะใหม่
ๆ
My area of expertise is…
Mi área de conocimiento es...
ใช้เพื่อแสดงประสบการณ์และสายงาน
ของคุณ
Whilst working at… I became
highly competent in…
Mientras trabajé en...
desarrollé la capacidad de...
ใช้เพื่อบอกถึงประสบการณ์และความส
ามารถในสายงานหนึ่งๆ
Even when working at high
speed, I do not neglect
accuracy and would therefore
be particularly suitable for the
demands of working as ….
Incluso cuando trabajo con
gran rapidez, no dejo de lado
la precisión y por ello estaría
especialmente capacitado(a)
para las demandas de este
puesto como...
ใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมคุณจึงสามารถท
ำงานนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับ
มาจากทำงานในอดีต
Even under pressure I can
maintain high standards.
Incluso bajo presión puedo
mantener altos estándares.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำง
านในสายงานธุรกิจที่มีความต้องการไ
ด้
And thus I would have the
opportunity to combine my
interests with this placement.
Y así tendría la oportunidad
de combinar mis intereses
con este puesto de trabajo.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกั
บอาชีพนี้
I have a lively interest in …
and would appreciate the
opportunity / chance to
broaden my knowledge by
working with you.
Tengo un gran interés en... y
apreciaría la oportunidad de
ampliar mis conocimientos al
trabajar con ustedes.
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจส่วน
ตัวในงาน
As you can see from my
enclosed résumé, my
experience and qualifications
match this position's
requirements.
Como pueden ver en mi
currículo, mi experiencia y
capacidades encajan con los
requisitos de este puesto.
ใช้ในการเขียนประวัติส่วนตัวของคุณแ
ละดูว่างานนี้เหมาะสมกับคุณแค่ไหน
My current position
as…for...has provided me
with the opportunity to work in
a high-pressure, team
environment, where it is
essential to be able to work
closely with my colleagues in
order to meet deadlines.
Mi posición actual como...
en... me ha dado la
oportunidad de trabajar bajo
presión en un ambiente de
trabajo en equipo en donde
es primordial trabajar en
estrecha comunicación con
los colegas para así cumplir
con los plazos de entrega.
ใช้เพื่อแสดงถึงทักษะที่คุณได้รับในงา
นปัจจุบัน
In addition to my
responsibilities as..., I also
developed…skills.
Además de mis
responsabilidades como...
también desarrollé
habilidades como...
ใช้เพื่อแสดงทักษะเพิ่มเติมที่คุณได้รับ
มาจากงานปัจจุบัน
ทักษะที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับอาชีพ
ของคุณ
Mi lengua materna es..., pero
también hablo...
ใช้เพื่อแสดงภาษาของคุณและภาษาอื่น
ๆที่คุณถนัด
I have an excellent command
of…
Tengo un manejo excelente
de...
ใช้เพื่อแสดงภาษาที่คุณพูดได้ในระดับ
สูง
การเขียนจดหมายจูงใจ : ทักษะ
My native language is…, but I
can also speak…
2/4
bab.la สำนวน: การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
I have a working knowledge
of…
Manejo el... en un contexto de
trabajo.
ใช้เพื่อแสดงภาษาอื่นๆที่คุณสามารถพู
ดได้ในระดับเบื้องต้น
I have …years experience of
working…
Tengo... años de experiencia
desempeñándome como...
ใช้เพื่อกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณใ
นด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
I am an experienced user of…
Soy un usuario
experimentado / una usuaria
experimentada de...
ใช้เพื่อบอกว่าคุณสามารถใช้โปรแกรม
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้บ้าง
I believe I possess the right
combination of...and… .
Creo que poseo la
combinación adecuada de...
y...
ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ใน
ทักษะของคุณ
Excellent communication
skills
Excelentes habilidades de
comunicación
ความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สารและอธิบายสิ่งต่างๆให้แก่เพื่อนร่วม
งานของคุณ
Deductive reasoning
Razonamiento deductivo
ความสามารถในการเข้าใจและอธิบาย
สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ
ภาพ
Logical thinking
Razonamiento lógico
ความสามารถในการผูกเรื่องในรูปแบ
บที่ถูกต้อง
Analytical skills
Capacidad de análisis
ความสามารถในการประเมินสิ่งต่างๆโ
ดยรายละเอียด
Good interpersonal skills
Buena comunicación
interpersonal
ความสามารถในการจัดการและติดต่อ
สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประ
สิทธิภาพ
Negotiation skills
Aptitudes de negociación
ความสามารถในการทำธุรกิจกับบริษัท
อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Presentation skills
Habilidad para hablar en
público
ความสามารถในการนำเสนอความคิดเ
ห็นให้แก่ผู้คนอื่นๆ
I am highly motivated and
look forward to the varied
work which a position in your
company would offer me.
Estoy inmensamente
motivado(a) y me complacería
encargarme de la variedad de
tareas que un puesto en su
compañía me ofrecería.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะ
ทำงานในบริษัท
I see new tasks / this position
as a welcome challenge,
which I look forward to.
Veo este puesto como un reto
y me alegraría la posibilidad
de obtenerlo.
ใช้เพื่อปิดท้ายความต้องการที่อยากจะ
ทำงานในบริษัท
I would welcome the
opportunity to discuss further
details of the position with you
personally.
Me complacería tener la
oportunidad de discutir los
detalles de este puesto
personalmente.
ใช้เมื่อปิดท้ายความเป็นไปได้ของการสั
มภาษณ์งาน
Please find my résumé / CV
attached.
Encontrará mi currículo
adjunto.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างคุณ
ว่าประวัติส่วนตัวของคุณนั้นได้ใส่รวม
อยู่กับจดหมายแนะนำตัว
I can supply references
from…if required.
Puedo proporcionar
referencias... (personales,
laborales) si así lo requieren.
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้บอกนายจ้างว่าคุ
ณได้อ้างอิงไว้แล้ว
References can be requested
from…
Las referencias pueden ser
solicitadas a...
ใช้เพื่อบอกนายจ้างว่าคุณยินดีที่จะแน
บอ้างอิงไว้และสามารถติดต่อใครได้
I am available for interview
on…
Estoy disponible para ser
entrevistado(a) el día...
ใช้เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่คุณว่างสำหรับกา
รสัมภาษณ์
Thank you for your time and
consideration. I look forward
to the opportunity to
personally discuss why I am
particularly suited to this
position. Please contact me
via…
Gracias por su tiempo y
consideración. Me
complacería tener la
oportunidad de conversar
personalmente sobre por qué
estoy calificado(a) para este
puesto. Por favor, contácteme
ใช้เพื่อบอกข้อมูลติดต่อและขอบคุณนา
ยจ้างสำหรับการดูใบสมัครของคุณ
การเขียนจดหมายจูงใจ : การปิดท้าย
3/4
bab.la สำนวน: การสมัครงาน | การเขียนจดหมายจูงใจ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
por...
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
ทางการและไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Yours sincerely,
Atentamente,
ทางการ ใช้กันทั่วไปและรู้จักผู้รับ
Respectfully yours,
Respetuosamente,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อผู้รับ
Kind/Best regards,
Saludos,
ไม่เป็นทางการ
ใช้ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่สำคัญ
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)