117 Kb

Idazkari Nagusia
Secretario General
Deialdia
Convocatoria
Udalbatzarra
Ayuntamiento Pleno
Batzar mota:
Ohikoa
Sesión:
Ordinaria
Eguna:
2014/10/30
Día:
30/10/2014
Ordua:
9:30
Tokia:
Hora:
9:30
Lugar:
Udaletxea
Casa Consistorial
Donostia / San Sebastián, 2014-10-21
Alkatea
El Alcalde
Juan Karlos Izagirre Hortelano
Gai zerrenda
2014ko irailaren 25eko
onartzea, ontzat joz gero.
Orden del día
bileraren
akta
1
Aprobación, si procede, del acta de la sesión
celebrada el día 25 de septiembre de 2014.
Bozeramaileen
Batzordean
onartutako
Erakunde Adierazpenen berri ematea.
2
Dar cuenta de las Declaraciones Institucionales
aprobadas en la Junta de Portavoces.
ERABAKI ZATIA
I
PARTE RESOLUTIVA
OGASUN BATZORDEA
Konpromiso
kredituak,
hirigintza
emakidaren
ordainetarakoak.
COMISIÓN DE HACIENDA
Txomineneko
ondoriozko
3
Créditos de compromiso con destino a pagos
derivados de la Concesión Urbanística de
Txomin Enea.
Onartzea zerbitzu batzuk (ezkontza zibilak)
emateko prezio publikoak aldatzea.
4
Aprobación de la modificación de los precios
públicos por la prestación de servicios (bodas
civiles).
GUNE PUBLIKOETAKO BATZORDEA.
OBRAK ETA HIRI ZERBITZUAK
Hasi
bidez
onartzea
Gizabidearen
Ordenantza aldatua.
5
ZERBITZU OROKORRETAKO BATZORDEA
COMISIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. OBRAS Y
SERVICIOS URBANOS
Aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza de Civismo.
COMISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Erakunde autonomoetako eta enpresa
erakunde
publikoetako
zuzendaritza
lanpostuen lansari baldintzak zehaztea.
6
Determinación de las condiciones retributivas
de los puestos directivos de los Organismos
Autónomos
y
Entidades
Públicas
Empresariales.
Izena eta iraupen epea aldatzea batzorde ez-
7
Modificación de
1
denominación y
plazo de
Idazkari Nagusia
Secretario General
iraunkor batzuetan.
Donostiako barrutien organo
hasierako onarpena ematea.
duración
de
Permanentes.
algunas
Comisiones
No
araudiari
8
Aprobación inicial del Reglamento Orgánico de
los
Distritos
en
el
Ayuntamiento
de
Donostia/San Sebastián.
Behin
betiko
onartzea
Oroimen
Historikoaren Kontseiluaren Araudia.
9
Aprobación definitiva del Reglamento
Consejo de la Memoria Histórica.
LURRALDEAREN GARAPEN ETA
PLANIFIKAZIO BATZORDEA
Hiriko kale batzuen euskarazko izenak eta
gaztelerazko egokitzapenak onartzea.
Behin betiko onartzea kanabis
sozialak non kokatu dela eta.
10
del
COMISIÓN DE DESARROLLO Y
PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
Aprobar la denominación en euskera así como
adaptación de la denominación en castellano
de diversas calles de la ciudad.
elkarte
11
Aprobación definitiva
de la
Ordenanza
reguladora de la ubicación de los clubs sociales
de cannabis.
Hiriko izurriak kontrolatzeko ordenantzari
hasierako onarpena ematea.
12
Aprobación inicial de la Ordenanza de control
de plagas urbanas.
Behin betiko onarpena ematea “La Herrera
AL.01 “, “Jose Elosegi Alkatea MB.05” eta
“Donostiako saihesbideko Intxaurrondoko
zatia IN.08” Hirigintza antolatzeko Plan
Bereziari.
13
Aprobación definitiva del Plan Especial de
Ordenación Urbana referido a los ámbitos
“AL.01 La Herrera”., “M.B.05 Alcalde José
Elósegi y “IN.08 Variante Donostia/San
Sebastián tramo Intxaurrondo”.
Behin betiko onarpena ematea Txomin Enea
LO.05 Hirigintza eremuko Plan Bereziko
a.30.12, g.00.4 eta g.00.5 lursailetako
aldaketari.
14
Aprobación definitiva de la modificación del
Plan Especial del AU LO.05 Txomin Enea,
referida a las parcelas a.30.12, G.004 y G.005.
Hirigintza antolaketako Plan Orokorrak
“Oleta AL.07”; “harria AL.08” eta “Auditz
Akular AL.20” eremuetarako agintzen duena
aldatzeari behin-behingo onarpena ematea.
15
Aprobación provisional de la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana referida a
los ámbitos “AL.07 Oleta”; “AL.08 Harria” :
“AL.11 Alto de Buenavista y “AL..20 Auditz
Akular”
Intxaurrondo Berri IN.03 Hirigintza eskuhartze alorrean den Villa Aizetan-en
Hirigintza antolatzeko Plan Bereziari behin
betiko onarpena ematea.
16
Aprobación definitiva del Plan Especial de
Ordenación Urbana de Villa Aizetan en el AIU
IN.03 Intxaurrondo Berri.
Behin betiko onartzea Miramon MZ.02
alorreko 1. eta 8. lursailak Hirigintza aldetik
antolatzeko Plan Berezia.
17
Aprobación definitiva del Plan Especial de
Ordenación Urbana de las parcelas 1 y 8 del
AU MZ.02 Miramón
Behin betiko onarpena ematea “IB.15. IBAI”
Hirigintza eremuko “g.00. Ibai Ikastetxea”
lursaileko Plan Bereziari.
18
Aprobación definitiva del Plan Especial de la
parcela “g.00 Ibai Ikastetxea” del ámbito
urbanítico “IB.15 IBAI”
INFORMAZIO, SUSTAPEN ETA KONTROL
PARTEA
II
PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y
CONTROL
Agerpen eskaera Bildu Taldeak aurkeztua
Alkatearena Udalbatzan gizarte behar-izan
larrietarako hiritarrei eman ohi zaien diru
19
Solicitud de Comparecencia del Grupo Bildu
del Alcalde en el Pleno para explicar en que
constan las ayudas de emergencia social.
2
Idazkari Nagusia
Secretario General
laguntzak azaltzeko.
MOZIOAK
III
MOCIONES
MOZIO ARRUNTAK
III.1
MOCIONES ORDINARIAS
Mozio arrunta, PP taldeak aurkeztua,
Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren egoitza
dela eta.
20
Moción ordinaria presentada por el Grupo PP
sobre la sede de la Orquesta Sinfónica de
Euskadi.
Mozio arrunta, PSE-EE taldeak aurkeztua,
Kultura Ministerioa Musika Hamabostaldiko
Kontseiluan sartzea dela eta.
21
Moción ordinaria presentada por el Grupo PSEEE sobre la incorporación del Ministerio de
Cultura al Consejo de la Quincena Musical.
Mozio arrunta, PP taldeak aurkeztua,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako
foru ahaldunaren adierazpenak direla eta.
22
Moción ordinaria presentada por el Grupo PP
sobre las manifestaciones de la Diputada Foral
de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Mozio arrunta, EAJ
Karlos I.a dela eta.
aurkeztua,
23
Moción ordinaria presentada por el Grupo
EAJ/PNV sobre Carlos I.
Mozio arrunta, Bildu taldeak aurkeztua,
pertsona guztien, preso daudenak barne,
eskubideak defendatzearen aldekoa.
24
Moción ordinaria presentada por el Grupo
BILDU en defensa de los derechos de todas las
personas también aquellas que están presas.
Mozio arrunta, Bildu taldeak aurkeztua,
Loiolako tren geltokiko obrak direla eta.
25
Moción ordinaria presentada por el Grupo
BILDU sobre las obras de la estación de tren en
Loiola.
Mozio arrunta, EAJ/PNV taldeak aurkeztua,
Arteleku Tabakalerari atxikitzea dela eta.
26
Moción ordinaria presentada por el Grupo
EAJ/PNV sobre la adhesión de Arteleku en
Tabakalera.
Mozio arrunta, PSE-EE taldeak aurkeztua,
trenbide sare berria Donostiara ailegatzea
dela eta.
KONTROL MOZIOAK
27
Moción ordinaria presentada por el Grupo PSEEE sobre la llegada de la nueva red ferroviaria
a San Sebastián.
MOCIONES DE CONTROL
taldeak
Mozioa, PSE-EE taldeak egina, Atlantiko
ertzeko kultura bidea esparru hitzarmena
dela eta.
Mozioa, PSE-EE taldeak egina, Udalaren
web-ean
‘Donostia
sutan’en
agiria
argitaratzea dela eta.
Mozioa,
PP
taldeak
aurkeztua,
“Arraunlariarentzako omenaldia” dela eta.
Mozioa, PP taldeak aurkeztua, Abuztuaren
31ko ekitaldiak direla eta.
Mozioa, PP taldeak aurkeztua, P Anoetako
estadio txikiko gimnasioa dela eta.
Mozioa, PSE-EE taldeak aurkeztua, P Aste
Nagusian Saguesen izandako kontzertuak
direla eta.
Mozioa, PSE-EE taldeak aurkeztua, Illunbe
gutxiegi erabilita izatea dela eta.
Mozioa, PP taldeak aurkeztua, Donostiako
merkataritza liberalizatzeko dekretua dela
III.2
28
Moción que presenta el Grupo PSE-EE sobre el
convenio marco camino cultural Atlántico.
29
Moción que presenta el Grupo PSE-EE sobre
publicación del manifiesto Sutan en la web
municipal.
Moción que presenta el Grupo PP sobre el
“Homenaje al remero”.
Moción que presenta el Grupo PP sobre los
actos del 31 de Agosto.
Moción sobre el gimnasio en el Mini Estadio de
Anoeta.
Moción que presenta el Grupo PSE-EE sobre
los conciertos de Sagüés en Semana Grande.
30
31
32
33
34
35
3
Moción que presenta el Grupo PSE-EE sobre la
infrautilización de Illumbe.
Moción que presenta el Grupo PP sobre el
Decreto de Liberalización del Comercio
Idazkari Nagusia
Secretario General
eta.
Mozioa PP Taldeak aurkeztua
Lasala
plazako eraikinaren erabilera berriak direla
eta
Mozioa, PP taldeak aurkeztua, Udalbatzak
terrorismoaren
biktimen
oroimenaren
mapaz hartutako erabakia ez betetzea dela
eta.
Mozioa, PP taldeak aurkeztua, motoentzako
aparkalekuak direla eta.
Mozioa, PP taldeak aurkeztua, Kultura
Ministerioak Musika Hamabostaldian parte
hartzea dela eta.
Mozioa,
PSE-EE
taldeak
aurkeztua,
hondartzen egoera dela eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak aurkeztua,
Udalak
Abuztuaren
31ren
omenezko
jardunaldietan laguntzea dela eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak egina, Lorategi
Hiriko Irasmo baserriaren barrutiko orubea
dela eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak aurkeztua,
hipodromoko ekintzak ere euskaraz izatea
dela eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak aurkeztua, Lasala
plazako 2.eko eraikina dela eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak aurkeztua,
Herreran saihesbidera ateratzeko zen bidea
berreskuratzea dela eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak aurkeztua, hiriko
berdeguneak kasu eginda edukitzea dela
eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak aurkeztua, Aste
Nagusiko programazioa dela eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak aurkeztua,
oinezkoen pasabideetan egindako pintada
batzuk direla eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak aurkeztua,
bideetan brea botatzea dela eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak aurkeztua,
garajeetan izaten ari diren lapurretak direla
eta.
Mozioa, EAJ/PNV taldeak aurkeztua,
enplegu zentro berezietako kontratazio
baldintza orriak direla eta.
BESTE KONTROL MOZIO BATZUK
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Donostiarra.
Moción que presenta el Grupo PP sobre los
nuevos usos del edificio de Plaza de Lasala.
Moción que presenta el Grupo PP sobre el
incumplimiento del acuerdo plenario sobre el
Mapa de la Memoria de las Víctimas del
Terrorismo.
Moción que presenta el Grupo PP sobre plazas
de aparcamiento de motocicletas.
Moción que presenta el Grupo PP sobre la
participación del Ministerio de Cultura en la
Quincena Musical.
Moción que presenta el Grupo PSE-EE sobre
las condiciones de las playas.
Moción que presenta el Grupo EAJ/PNV sobre
colaboración del Ayuntamiento en jornadas de
conmemoración del 31 de agosto.
Moción que presenta el Grupo EAJ/PNV
relacionada con el solar pertenecido al Caserío
Irasmo en Loiola.
Moción que presenta el Grupo EAJ/PNV sobre
las actuaciones del hipódromo, que también
deben ser en euskera.
Moción que presenta el Grupo EAJ/PNV sobre
el edificio de la Plaza Lasala,2.
Moción que presenta el Grupo EAJ/PNV
relacionada con la recuperación de la salida de
la antigua variante en el Barrio de Herrera.
Moción que presenta el Grupo EAJ/PNV sobre
mantenimiento de las zonas verdes de la
ciudad.
Moción que presenta el Grupo EAJ/PNV sobre
la programación de Semana Grande.
Moción que presenta el Grupo EAJ/PNV sobre
diversas pintadas en los pasos de cebra en el
barrio de Amara.
Moción presentada por el Grupo EAJ/PNV
sobre el asfaltado de calles.
Moción presentada por el Grupo EAJ/PNV
relacionada con los robos que se están
produciendo en garajes.
Moción presentada por el Grupo EAJ/PNV
sobre
los
pliegos
de
condiciones
de
contratación para los centros especiales de
empleo .
OTRAS MOCIONES DE CONTROL
Idazkaria,
Secretario,
Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga.
4