Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad - Diari Oficial de la

Num. 7387 / 23.10.2014
Conselleria de Sanitat
25316
Consellería de Sanidad
Adjudicació i formalització del contracte número 04/2014.
Servici integral de transport, logística i aprovisionament
del Departament de Salut de València - Arnau de Vilanova
- Llíria. [2014/9588]
Adjudicación y formalización del contrato número
04/2014. Servicio integral de transporte, logística y aprovisionamiento del Departamento de Salud de Valencia Arnau de Vilanova - Llíria. [2014/9588]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat, Direcció General de Recursos Econòmics.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut de
València - Arnau de Vilanova - Llíria. Telèfon 961 976 063, fax 963
868 550.
c) Número d’expedient: 04/2014.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad,
Dirección General de Recursos Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud
de Valencia - Arnau de Vilanova - Llíria. Teléfono 961 976 063, fax
963 868 550.
c) Número de expediente: 04/2014.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: servicis.
b) Descripció de l’objecte: servici integral de transport, logística
i aprovisionament del Departament de Salut de València - Arnau de
Vilanova - Llíria.
c) Lots: –
d) CPV: 60100000-9 servicis de transport per carretera; 60161000-4
servicis de transport de paquets; 64121200-2 servicis de distribució de
paquets; 64122000 servicis de correu intern.
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio integral de transporte, logística
y aprovisionamiento del Departamento de Salud de Valencia - Arnau de
Vilanova - Llíria.
c) Lotes: –
d) CPV: 60100000-9 servicios de transporte por carretera;
60161000-4 servicios de transporte de paquetes; 64121200-2 servicios
de distribución de paquetes; 64122000 servicios de correo interno.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación:
DOCV: 09.12.2013.
DOUE: 28.11.2013.
DOCV: 09.12.2013.
DOUE: 28.11.2013.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris.
Criteris:
1.1. Característiques de les ofertes: 40 % de ponderació.
2.1. Menor Preu: 60 % de ponderació.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios.
Criterios:
1.1. Características de las ofertas: 40 % de ponderación.
2.1. Menor Precio: 60 % de ponderación.
Valor estimat del contracte: nou-cents trenta-sis mil euros
(936.000,00 €), IVA exclòs. (B.I.: 936.000,00 €. IVA 21 %:
196.560,00 €. Import total: 1.132.560,00 €).
4. Presupuesto base de licitación
Cuatrocientos sesenta y ocho mil euros (468.000,00 €), IVA
excluido. (B.I.: 468.000,00 €. IVA 21 %: 98.280 €. Importe total:
566.280,00 €).
Valor estimado del contrato: novecientos treinta y seis mil
euros (936.000,00 €), IVA excluido. (B.I.: 936.000,00 €. IVA 21 %:
196.560,00 €. Importe total: 1.132.560,00 €).
5. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 25.04.2014.
b) Data de formalització del contracte: 14.08.2014.
c) Contractista: Antonio Carlos Sevilla Gil.
d) Nacionalitat: Espanya.
e) Import d’adjudicació: tres-cents huitanta-cinc mil sis-cents trentados euros (385.632,00 €), IVA exclòs, desglossat en (B.I. 385.632,00 €.
IVA 21 %: 80.982,72 €. Total: 466.614,72 €).
f) Nombre d’ofertes presentades: quatre.
5. Adjudicación y formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 25.04.2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 14.08.2014.
c) Contratista: Antonio Carlos Sevilla Gil.
d) Nacionalidad: España.
e) Importe de adjudicación: trescientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y dos euros (385.632,00 €/), IVA excluido, desglosado
en (B.I. 385.632,00 €. IVA 21 %: 80.982,72 €. Total: 466.614,72 €).
f) Número de ofertas presentadas: cuatro.
València, 17 d’octubre de 2014.– El director general de Recursos
Econòmics: Juan Miguel Morales Linares.
Valencia, 17 de octubre de 2014.– El director general de Recursos
Económicos: Juan Miguel Morales Linares.
4. Pressupost base de licitació
Quatre-cents seixanta-huit mil euros (468.000,00 €), IVA exclòs.
(B.I.: 468.000,00 €. IVA 21 %: 98.280 €. Import total: 566.280,00 €).