XIII. 2014 - Gobierno Vasco

Edición
XIII.
EHU/UPV • Letren Fakultatea • Facultad de Letras • Unibertsitateko ibilbidea 5 • 01006 Vitoria-Gasteiz
edizioa
Azaroak 24 /25 Noviembre
2014
Azpiegitura Berdea eta Lurralde Berrikuntza
“Azpiegitura berdea bizitzaren laguntza-sistema naturala da eta funtzio desberdinetako espazio berdeen sareak
osatzen du, existitzen direnak zein sortu berriak direnak, herrikoak zein hirikoak. Horietan oinarritzen dira prozesu naturalak eta ekologikoak, eta ezinbestekoa da komunitate jasangarrien osasunerako eta bizi-kalitaterako”.
Garapen jasangarriko eta lurraldearen birziklapeneko testuinguru batean, lurralde- eta hiri-plangintzek kontzeptu hau hartu eta ezarri behar dute hausnarketa integraleko alor zabalean. Gogoeta honek enpresarien ikuspuntua, paisaia edo landa-munduaren biziraupena barne hartu behar ditu maila sistema bat edo azpiegitura berdearen sare bat eskala espazial desberdinetan sustatzeko.
EHU/UPV • Letren Fakultatea • Facultad de Letras • Unibertsitateko ibilbidea 5 • 01006 Vitoria-Gasteiz
Azaroak 24 /25 Noviembre
Infraestructura Verde e Innovación Territorial
“La infraestructura verde es el sistema natural de apoyo a la vida, la constituyen la red de espacios verdes multifuncionales, tanto existentes como de nueva creación, tanto rurales como urbanos, en la que se apoyan los
procesos naturales y ecológicos y que es imprescindible para la salud y la calidad de vida de las comunidades
sostenibles”.
En un contexto de desarrollo sostenible y de reciclaje del territorio las planificaciones territorial y urbanística
Azpiegitura
Berdea
eta Lurralde
Berrikuntza
deben
de adoptar
este concepto
e incorporarlo
en un ámbito amplio de reflexión integral; la cual ha de incluir la
visión empresarial, el paisaje o la pervivencia del mundo rural, en orden a procurar un sistema malla o red de
“Azpiegitura berdea
laguntza-sistema
naturala da eta funtzio desberdinetako espazio berdeen sareak
infraestructura
verde bizitzaren
en las diferentes
escalas espaciales.
osatzen du, existitzen direnak zein sortu berriak direnak, herrikoak zein hirikoak. Horietan oinarritzen dira prozesu naturalak eta ekologikoak, eta ezinbestekoa da komunitate jasangarrien osasunerako eta bizi-kalitaterako”.
Garapen jasangarriko eta lurraldearen birziklapeneko testuinguru batean, lurralde- eta hiri-plangintzek kontzeptu hau hartu eta ezarri behar dute hausnarketa integraleko alor zabalean. Gogoeta honek enpresarien ikuspuntua, paisaia edo landa-munduaren biziraupena barne hartu behar ditu maila sistema bat edo azpiegitura berdearen sare bat eskala espazial desberdinetan sustatzeko.
1
Saioa • Sesión
Azaroak 24 de noviembre
Azpiegitura Berdea eta Lurralde Berrikuntza
Infraestructura Verde e Innovación Territorial
Infraestructura Verde e Innovación Territorial
“La infraestructura verde es el sistema natural de apoyo a la vida, la constituyen la red de espacios verdes mulInaugurazioa
9:30
- 9:45
Ananueva
Oregi Bastarrika
eta Lurralde
Politikako
Eusko
Jaurlaritza
tifuncionales,
tanto
existentes como de
creación, tantoIngurumen
rurales como
urbanos,
ensailburua.
la que se
apoyan
los
Inauguración
Medio
Ambiente
Política
Gobierno Vasco
procesos naturales
y ecológicos y que es imprescindible para Consejera
la salud de
y la
calidad
de yvida
de Territorial.
las comunidades
sostenibles”.
9:45 - 11:00
Azpiegitura Berdea eta Ekosistemen Zerbitzuak
En un contexto Infraestructura
de desarrollo sostenible
y de reciclaje
del territorio las planificaciones territorial y urbanística
Verde y Servicios
de los Ecosistemas
deben de adoptar este concepto e incorporarlo en un ámbito amplio de reflexión integral; la cual ha de incluir la
visión empresarial, el paisaje o la pervivencia
del
en orden
a procurar
unJaurlaritza
sistema malla o red de
Administrazio
etamundo
Lurralderural,
Plangintzaren
sailburuordea.
Eusko
Koordinatzailea
Iriarte Irureta
infraestructura Izaskun
verde en
las diferentesViceconsejera
escalas espaciales.
Coordinadora
de Administración y Planificación Territorial. Gobierno Vasco
Europar Batasuneko Azpiegitura Berdea • La Infraestructura Verde en la Unión Europea
Robert Flies
Ingurumenaren Zuzendaritza Orokorra. Europako Batzordea
Dirección General de Medio Ambiente. Comisión Europea
Egokitzen diren Paisaiak eta Ekosistemen Zerbitzuak • Paisajes Resilientes y Servicios de los Ecosistemas
1
Saioa • Sesión
Azaroak 24 de noviembre
9:30 - 9:45
Amaia Barredo Martin
Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren zuzendaria. Eusko Jaurlaritza
Azpiegitura Berdea eta Lurralde Berrikuntza
Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental. Gobierno Vasco
Miren Onaindia Olalde
Inaugurazioa
Infraestructura Verde e Innovación Territorial
Garapen Iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko UNESCO Katedraren koordinatzailea.
Zientzia
Teknologia Fakultatea.
UPV/EHU
Ana
Oregieta
Bastarrika
Ingurumen
eta Lurralde Politikako sailburua. Eusko Jaurlaritza
Inauguración
Coordinadora de la Cátedra UNESCO
Sostenible
y Educación
Ambiental.
Consejerade
deDesarrollo
Medio Ambiente
y Política
Territorial.
GobiernoFacultad
Vasco
de Ciencia y Tecnología. UPV/EHU
9:45 - 11:00
Azpiegitura Berdea eta Ekosistemen Zerbitzuak
11:00 - 11:30
Infraestructura• Verde
y Servicios
Atsedenaldi-kafea
Pausa-café
Koordinatzailea
Coordinadora
11:30 - 14:00
de los Ecosistemas
Administrazio eta Lurralde Plangintzaren sailburuordea. Eusko Jaurlaritza
Izaskun
Iriarte
Paisaien
etaIrureta
Azpiegitura
Berdearen Lurralde Plangintza
Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial. Gobierno Vasco
... / ...
Planificación Territorial de los Paisajes y de la Infraestructura Verde
EuroparAzpiroz
Batasuneko
La Infraestructura
Verde en
la Unión Europea
Koordinatzailea
Victoria
ZabalaAzpiegitura Berdea
Lurralde •Plangintzaren
eta Hirigintzaren
Zuzendaritza.
Eusko Jaurlaritza
EUSKALHIRIA2.indd 1
Coordinadora
Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo. Gobierno Vasco
Robert Flies
08/10/14 12:19
Ingurumenaren Zuzendaritza Orokorra. Europako Batzordea
Hiriaz Haratagoko Paisaiak •Dirección
PaisajesGeneral
Postmetropolitanos
de Medio Ambiente. Comisión Europea
José Mª Ezquiaga Domínguez
Hirigintzako irakaslea. Arkitektura Eskola. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa
Profesor de Urbanística. Escuela de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid
Egokitzen diren Paisaiak eta Ekosistemen Zerbitzuak • Paisajes Resilientes y Servicios de los Ecosistemas
Azpiegitura
Berdea,
Birziklapena.
Bizitokien
Kuantifikazioaren
Lurralde
Antolamenduaren
Amaia Barredo
MartinLurralde
Natura
Ingurunearen
eta Ingurumen
Plangintzareninguruko
zuzendaria.
Eusko Jaurlaritza
Gidalerroen Aldaketa
Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental. Gobierno Vasco
Infraestructura Verde, Reciclaje del Territorio. Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial relativa a
la Cuantificación Residencial
Jesús
Erquicia
Olaciregui Garapen
Lurralde
Antolamendu
eta Planeamendu
Zerbitzuaren
arduraduna.
Eusko Jaurlaritza
MirenMª
Onaindia
Olalde
Iraunkorra
eta Ingurumen
Hezkuntzari
buruzko UNESCO
Katedraren
koordinatzailea.
Responsable
del Fakultatea.
Servicio de UPV/EHU
Ordenación del Territorio y Planeamiento. Gobierno Vasco
Zientzia
eta Teknologia
Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental. Facultad
de CienciaJasangarria
y Tecnología.• UPV/EHU
Azpiegitura Berdea eta Mugikortasun
Infraestructura Verde y Movilidad Sostenible
Paola Sangalli
11:00 - 11:30
Atsedenaldi-kafea • Pausa-café
“Asociación Española de Ingeniería del Paisaje”-ko presidentea
Presidenta de la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje
Hondatutako Paisaien Kultura Asimilazio Prozesuak • Procesos de Asimilación Cultural de Paisajes Degradados
... / ...
Miguel Ángel Añibarro Rodríguez
EUSKALHIRIA2.indd 1
2
08/10/14 12:19
Etenaldia • Pausa
Saioa • Sesión
14:00 - 15:30
Arkitektura konposizioko irakaslea. Arkitektura Eskola. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa
Profesor de Composición Arquitectónica. Escuela de Arquitectura. Universidad Politécnica
de Madrid
15:30 - 18:00
Azpiegitura Berdea, Hiri eta Landa Eremua
Infraestructura Verde, Medios Rural y Urbano
Azpiegitura Berdea, Hiri eta Landa Eremua
Infraestructura Verde, Medios Rural y Urbano
Koordinatzailea
Rafael Sánchez Guerras
Coordinador
Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza
Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo. Gobierno Vasco
Azpiegitura Berdea Vitoria-Gasteiz Hirian • La Infraestructura Verde en la Ciudad de Vitoria-Gasteiz
Eduardo Rojo Fraile
Espazio Publiko eta Natura-ingurunearen zerbitzuburua. Vitoria-Gasteizko Udala
Jefe del Servicio de Espacio Público y Medio Natural. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Urumeako Korridorea eta Azpiegitura Berdea • El Corredor del Urumea e Infraestructura Verde
Aitziber Urquijo Luengo
Obra hidraulikoetako arduraduna. URA – Ur Agentzia
Responsable de obras hidráulicas. Agencia Vasca del Agua - URA
David Rebollo Aguayo
Hirigintzako zuzendaria. Donostiako Udala
Director de Urbanismo. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
“Eraikitako paisaiak: lurralde-antolamendua, Urdaibaiko itsasadarraren suburbanizazioa eta nortasuna”
“Paisajes construidos: ordenación territorial, suburbanización e identidad en la Ría de Urdaibai”
Ander de la Fuente Arana
Ondare Eraikiari buruzko Ikerketa Taldeko arkitektoa. UPV/EHU
Arquitecto del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido. UPV/EHU
Azpiegitura Berdea eta Landa Mundua • Infraestructura Verde y Mundo Rural
Jaime Izquierdo Vallina
Asturiasko Ingurumen Arloen koordinatzailea
Coordinador de Asuntos Ambientales del Principado de Asturias
3
Saioa • Sesión
Azaroak 25 de noviembre
9:30 - 11:00
Azpiegitura Berdea eta Jendartea
Infraestructura Verde y Sociedad
Azpiegitura Berdea eta Jendartea
Infraestructura Verde y Sociedad
Koordinatzailea
Izaskun Iriarte Irureta
Coordinadora
Administrazio eta Lurralde Plangintzaren sailburuordea. Eusko Jaurlaritza
Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial. Gobierno Vasco
AMPO Master Plana • Master Plan AMPO
Jon Agirre Garmendia
AMPO Kooperatibako presidentea
Presidente de AMPO S. Coop.
Industriaren Integrazioa Lurraldeko eta Hiriko Azpiegituretan
Integración de la Industria en la Infraestructura Territorial y Urbana
Fernando Espiga Moreno
Gorabideko Negozioen zuzendaria. TECNALIA
Director de Negocios Emergentes. TECNALIA
Azpiegitura Berdea eta Enplegua • Infraestructura Verde y Empleo
Jorge Arévalo Turrilas
Lanbide Heziketako sailburuordea. Eusko Jaurlaritza
Viceconsejero de Formación Profesional. Gobierno Vasco
Ingurune Osasungarriak • Entornos Saludables
Elena Aldasoro Unamuno
Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza
Departamento de Salud. Gobierno Vasco
11:00 - 11:30
Atsedenaldi-kafea • Pausa-café
11:30 - 13:45
Azpiegitura Berdea eta Lurralde Antolamendua
Infraestructura Verde y Planificación Territorial
Koordinatzailea
Mª Almudena Ruiz de Angulo
del Campo
Garraio Azpiegituren zuzendaria. Eusko Jaurlaritza
Directora de Infraestructuras del Transporte. Gobierno Vasco
Elena Lete García
Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren zuzendaria. Eusko Jaurlaritza
Directora de Planificación Territorial y Urbanismo. Gobierno Vasco
María Uribe Gerendain
Ingurugiro zuzendari nagusia. Bizkaiko Foru Aldundia
Directora General de Medio Ambiente. Diputación Foral de Bizkaia
Josune Irabien Marigorta
Amurrioko alkatea
Alcaldesa de Amurrio
Xabier Iraola Agirrezabala
ENBA Euskal Nekazarien Batasuna
ENBA Euskal Nekazarien Batasuna
Coordinadora
13:45 - 14:00
Amaiera-ekitaldia
Clausura
Ondorioak • Conclusiones
Izaskun Iriarte Irureta
Administrazio eta Lurralde Plangintzaren sailburuordea. Eusko Jaurlaritzako
Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial. Gobierno Vasco
Amaiera • Clausura
Ana Oregi Bastarrika
Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua. Eusko Jaurlaritza
Consejera del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Gobierno Vasco