B.O.P. DE 06/02/2016 - Deputación de Lugo

SÁBADO, 6 DE FEBRERO DE 2016
Nº 030
XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
Resolución do 25 de xaneiro de 2016 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria en Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa
previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (Expediente IN407A 2015/88-2,
8281 -AT)
Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE nº. 310) do sector eléctrico, e no título VII
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,(BOE nº. 310) polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da
instalación eléctrica que se describe:
- Solicitante: Barras Eléctricas Galaico- Asturianas S.A.
- Domicilio Social: Polígono Empresarial As Gándaras- Rúa A-parcela U2-Lugo.
- Denominación:S.E. Ceao 132/20 kV. Ampliación parque de 20 kV.
- Situación: concello de Lugo
- Características Técnicas:
- Montaxe de (8) novas celas de 20 kV. das cales seis serán celas de liña, unha de transformador y unha de
medida.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o proxecto e presentar
as súas alegacións, nesta xefatura territorial, sita na Rolda da Muralla nº. 70-baixo 2- Lugo, no prazo de vinte
días a partir do seguinte ao da última publicación desta resolución.
Lugo, 25 de xaneiro de 2016.- A xefa territorial, Pilar Fernández López
R. 0215
Anuncio
Resolución do 25 de xaneiro de 2016 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria en Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa
previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Castro de Rei (Expediente IN407A
2015/100-2-8293-AT)
Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE nº. 310) do sector eléctrico, e no título VII
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,(BOE nº. 310) polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da
instalación eléctrica que se describe:
- Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas S.A.
- Domicilio Social: Polígono Empresarial As Gándaras-Rúa A-parcela U2-Lugo.
- Denominación: Telemando CT (12509) polígono Castro 3 CDR.
- Situación: concello de Castro de Rei
- Características Técnicas:
2
Núm. 030 – Sábado, 6 de Febrero de 2016
B.O.P de Lugo
-Telemando de dúas celas de liña do CT (12509) pol. Castro 3 CDR dende o centro de control de rede
(CECORE) de Begasa.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o proxecto e presentar
as súas alegacións, nesta xefatura territorial, sita na Rolda da Muralla nº. 70-baixo 2- Lugo, no prazo de vinte
días a partir do seguinte ao da última publicación desta resolución.
Lugo, 25 de xaneiro de 2016.- A xefa territorial, Pilar Fernández López
R. 0216
Anuncio
Resolución do 25 de xaneiro de 2016 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria en Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha
instalación eléctrica no concello de Burela (expediente IN407A 2015/87-2, 8280 A T).
Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construción da instalación
eléctrica que a seguir se describe:
- Solicitante: Begasa
- Domicilio Social: polígono empresarial As Gándaras, rúa A, parcela U2, Lugo.
- Denominación: subestación Burela 132/20 kV. Ampliación de potencia. Novo transformador T-2 132/20 kV.
- Situación: concello de Burela
- Características técnicas:
-Instalación dun transformador de 30 MVA que Begasa ten en reserva, cunha relación de transformación de
132/20 kv.
-Instalación de 3 pararraios de tipo autoválvula para a protección do transformador fronte a sobretensións.
Cumpridos os trámites ordenados no Real Decreto 337/2014, do 9 de maio ( BOE núm. 139) polo que se
aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta
tensión e as súas Instruccións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 e no título VII, capítulo II do Real
decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE núm. 310), polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, e na resolución do 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba o
procedemento de autorización administrativa de construción (D.O.G. núm. 54 do 19 de marzo), esta xefatura
territorial, de acordo coas competencias que resultan dos Decretos 129/2015, do 8 de outubro (DOG núm. 194,
do 9 de outubro) e 175/2015, do 3 de decembro (DOG núm. 232, do 4 de decembro) polos que se crea e
establece a estrutura orgánica da consellería, e tendo en conta o Decreto 36/2001, sobre órganos competentes
para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, resolve:
Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción das ditas
instalacións, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás
condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados
establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente, independientemente
das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial e outros necesarios para a
realización das obras das instalacións autorizadas.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data
da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria
no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén poderá
interpoñer calquera outro recurso que xulgue pertinente ao seu dereito.
Lugo, 25 de xaneiro de 2016.- A xefa territorial, Pilar Fernández López
R. 0217
Anuncio
Resolución do 26 de xaneiro de 2016 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria en Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa
previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Begonte (Expediente IN407A 2015/1012, 8294-AT)
Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE nº. 310) do sector eléctrico, e no título VII
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,(BOE nº. 310) polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía
3
Núm. 030 – Sábado, 6 de Febrero de 2016
B.O.P de Lugo
eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da
instalación eléctrica que se describe:
- Solicitante: Barras Eléctricas Galaico- Asturianas S.A.
- Domicilio Social: Polígono Empresarial As Gándaras -Rúa A -parcela U2-Lugo.
- Denominación: Telemando CD (7483) polígono Begonte 2.
- Situación: concello de Begonte.
- Características Técnicas:
-Telemando de dúas celas de liña do CD (7483) polígono de Begonte 2 dende o centro de control de rede
(CECORE) de Begasa.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o proxecto e presentar
as súas alegacións, nesta xefatura territorial, sita na Rolda da Muralla nº. 70-baixo 2- Lugo, no prazo de vinte
días a partir do seguinte ao da última publicación desta resolución.
Lugo, 26 de xaneiro de 2016.- A xefa territorial, Pilar Fernández López
R. 0218
CONCELLOS
BARREIROS
Anuncio
Conforme dispoñen os artigos 112 da Lei 7/85 de 2 de abril, e 169 do RD lexislativo 2/2004, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, encontrase exposto ó público, a efectos de
reclamacións, o Orzamento Xeral da Entidade para o exercicio 2016 aprobado inicialmente polo Pleno da
Corporación en sesión celebrada o 25 de xaneiro de 2016.
Os interesados que estean lexitimados segundo o disposto no artigo 170.1 do RD lexislativo 2/2004, a que
se fixo referencia, e polos motivos taxativamente numerados no artigo 170.2, poderán presentar reclamacións
nos quince días hábiles a partir do seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Barreiros, 26 de xaneiro de 2016.- O Alcalde, J. Alfonso Fuente Parga
R. 0219
Anuncio
No Pleno celebrado o día 25 de xaneiro de 2016 tomouse razón do seguinte acordo que se transcribe de
forma literal:
“Trala modificación do artigo 92.bis.2.c) da Lei de Bases de Réxime Local por medio do Real Decreto-lei
10/2015, e a súa interpretación pola Dirección Xeral da Función Pública, dependente da Secretaría de Estado de
Administracións Públicas, do Ministerio de Facenda e Administracións Publicas, resulta o seguinte en canto ó
desempeño das funcións de tesourería das entidades locais de menos de 5.000 habitantes a partir do 1 de
xaneiro de 2016:
“Os funcionarios pertencentes á Subescala de secretaría- intervención teñen atribuídas por igual as funcións
de secretaría (…), control e fiscalización interna da xestión económico- financeira e orzamentaria, e de
contabilidade, tesourería e recadación, non podendo ser desempeñadas estas funcións por concelleiros.
En tanto non exista un desenvolvemento regulamentario que regule o réxime xurídico dos funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, considérase por este Centro directivo que o
desempeño das funcións de tesourería en municipios de menos de 5.000 habitantes poderá articularse mediante
algunha das seguintes posibilidades:
- Mediante agrupación de tesourería, que fose establecida pola respectiva Comunidade Autónoma.
- Mediante un posto de colaboración, reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional.
- Mediante a Deputación Provincial ou entidades equivalentes ou Comunidade Autónoma Uniprovincial que
asuma estas funcións a través dos seus servizos de asistencia técnica.
- Mediante outro funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertencente a
outro Municipio, a través da acumulación de funcións co seu posto habitual.
- De forma transitoria, co fin de garantir a actuación da entidade local respectiva, naqueles casos en que non
sexa posible aplicar ningún dos criterios anteriormente sinalados, e en tanto non se articule algún deles, a
mesma persoa poderá desempeñar as funcións de secretaría, intervención e tesourería.
4
Núm. 030 – Sábado, 6 de Febrero de 2016
B.O.P de Lugo
- De forma transitoria, ata o 31 de decembro de 2016, a Dirección Xeral da Función Pública interpreta que
segue vixente a posibilidade de nomeamento de funcionario da Deputación o una súa falta de funcionario da
propia Corporación. Pero non existe xa a posibilidade de desempeño por un concelleiro.”
Polo tanto, vistas as distintas posibilidades e considerando a opción mais favorable para os intereses deste
concello, e en uso das facultades que me outorga a lei de bases de réxime local, RESOLVO:
Primeiro.- Revocar o nomeamento realizado por resolución de 23 de xuño de 2015 a favor de Lorenzo
Penabad Bolaño por imposibilidade legal para seguir desempeñando ditas funcións.
Segundo.- Designar para o desempeño das funcións de tesourería desta entidade á funcionaria do concello
Dona Sandra Amieiro Blanco, con carácter provisional ata o 31 de decembro de 2016 ou ata que se desenvolva a
normativa aplicable dun xeito definitivo”
Barreiros, 26 de xaneiro de 2016.- O alcalde, Jose Alfonso Fuente Parga
R. 0220
A PASTORIZA
Anuncio
O Pleno desta Corporación, en sesión de data 16 de xaneiro de 2016, acordou iniciar expediente de cesión
gratuíta de uso polo tempo que dure este uso a Diocese de Mondoñedo- Ferrol da finca de propiedade municipal
2-127-A-128 da zona de concentración parcelaria de Fonmiña, para ser destinada a acceso á igrexa,
aparcamento e cemiterio da parroquia, que se describe así: terreo dedicado a secaño e que linda por norte, coa
finca 2-127 de Benedicto Seivane Rivas e construción (cemiterio antigo de Fonmiñá); Sur, con río Miño e antigo
camiño (actualmente estrada local); este, construción (cemiterio antigo de Fonmiñá) e camiño, actualmente
estrada provincial LU-P-4404, e oeste, a finca 2-127 citada e o río Miño. Ten unha extensión superficial de 13
áreas e 5 centiáreas, igual a 1.305 metros cadrados.
O expresado expediente exponse ao público na Secretaría deste concello polo prazo de vinte hábiles,
contados a partir do seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, a efectos de
exame e reclamacións, que deberán ser dirixidas ao Sr. Alcalde- presidente deste concello.
Pastoriza, 22 de xaneiro de 2016.- O alcalde, Primitivo Iglesias Sierra
R. 0223
PEDRAFITA DO CEBREIRO
Anuncio
En cumprimento do establecido no artigo 97 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases de réxime local, faise
público que por acordo da Xunta de Goberno Local de data 21.01.2016 aprobáronse as “BASES DE SELECCIÓN
PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A EN PROMOCIÓN ECONÓMICA E MEDIO RURAL COMO
PERSOAL LABORAL TEMPORAL DO CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO MEDIANTE O SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN” en réxime de contrato laboral temporal, por obra ou servizo determinado, e ábrese un
período de presentación de instancias ata o día 10.02.2016 a contar dende o seguinte ao da publicación do
presente Anuncio no B.O.P. de Lugo.
As bases poderán consultarse na páxina web do Concello (www.concellopedrafita.es) e no taboleiro de
anuncios do mesmo.
En Pedrafita do Cebreiro, a 26 de xaneiro de 2016.- O alcalde, José Luís Raposo Magdalena
R. 0224
A POBRA DO BROLLÓN
Anuncio
Con data quince de xaneiro de dous mil dezaseis, en sesión ordinaria celebrada pola Xunta de Goberno
Local, aprobáronse as bases e a convocatoria correspondente ao proceso selectivo para a cobertura interina
dunha praza de auxiliar administrativo para a substitución do titular no Concello da Pobra do Brollón.(Grupo C-2)
As bases da convocatoria publicaranse integramente no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello e páxina
web
municipal
http://concelloapobradobrollon.sedelectronica.es.
no
enlace
http://concelloapobradobrollon.sedelectronica.es/board/975040b6-f59b-11de-b600-00237da12c6a/.
5
Núm. 030 – Sábado, 6 de Febrero de 2016
B.O.P de Lugo
As persoas interesadas en participar nestas probas selectivas deberán facelo constar mediante una instancia
dirixida ao Alcalde do Concello da Pobra do Brollón, presentaranse no Rexistro Xeral no prazo dos 20 días
naturais a partir do seguinte a aquel no que apareza o anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. O
modelo de instancia publícase na mesma páxina web ou pode solicitarse nas oficinas do concello.
A Pobra do Brollón, 25 de xaneiro de 2016.- O alcalde, José Luís Maceda Vilariño
R. 0209
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº 2 DE LUGO
Anuncio
D./Dª. FRANCISCO JULIAN HINOJAL GIJON, Secretario/a Judicial, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 2 de LUGO,
por el presente,
ANUNCIO:
En el presente procedimiento ORDINARIO 999/15 seguido a instancia de PEDRO RODRIGUEZ PULPEIRO frente
a CEFO VIAL SL, JOSE ANSELMO MURADO LINARES, DANIEL FERNANDEZ DURAN se ha dictado sentencia, cuyo
tenor literal es el siguiente:
FALLO:
ESTIMAR la demanda interpuesta por el procurador don José Ángel Pardo Paz en nombre y representación de
don Pedro Rodríguez Pulpeiro, contra don Daniel Fernández Durán y don José Anselmo Murado Linares, y:
CONDENAR a las demandados a que abonen al actor la suma de 58.820’ 20
Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en
el plazo de veinte días desde el día siguiente a su notificación (artículo 458 LEC.).
Y encontrándose dicho demandado, CEFO VIAL SL, JOSE ANSELMO MURADO LINARES, DANIEL FERNANDEZ
DURAN, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
LUGO a diecinueve de Enero de dos mil dieciséis.-EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
R. 0230
XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº 4 DE LUGO
Anuncio
DON LUIS PINDADO ALVAREZ, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 4 DE LUGO.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue expediente de Jurisdicción Voluntaria de liberación de
gravámenes N° 923/2015 a instancia de D. MARIA OLGA CASTRO GOY, al objeto de alzar/cancelar la hipoteca
que grava la finca n° 4360 del
Registro de la Propiedad n° 2 de Lugo.
Conforme al art. 210.7 de la Ley Hipotecaria, no habiendo comparecido los citados, se cita a D. ALEJANDRO
ALVARGONZÁLEZ DÍAZ, D. MONTSERRAT TREMOLS GERMÁ, D. FERNANDO FUENTE FERNÁNDEZ y Dª. MARÍA
DOLORES BONAL SALANOVA y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la solicitud, para que
dentro del término de veinte días puedan comparecer en el expediente y alegar lo que su derecho convenga.
En LUGO a 20 de Enero de 2016.- EL SECRETARIO JUDICIAL
R. 0229
XULGADO DO SOCIAL Nº 3 DE LUGO
Anuncio
DOÑA MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Lugo, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 229/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de DON JOSE GONZALEZ LOSADA, contra la empresa “NORBIO SOSTENIBLE, S. L.”, sobre DESPIDO, se
ha dictado AUTO en fecha 27.01.16, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
6
Núm. 030 – Sábado, 6 de Febrero de 2016
B.O.P de Lugo
“Declárase extinguida a relación laboral que unía a DON JOSÉ GONZÁLEZ LOSADA, coa empresa “NORBIO
SOSTENIBLE, S.L.”, condenando a esta a que abone a aquel as cantidades seguintes:
NOME TRABALLADOR: DON JOSÉ GONZÁLEZ LOSADA
INDEMNIZACIÓN:4.581,85 EUROS
SALARIOS: 10.351,96 EUROS
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a presentar dentro dos TRES DÍAS hábiles seguintes
ao da súa notificación, previa consignación de 25 EUROS na conta deste xulgado 2324/0000/30/0229/15, coas
excepcións previstas na Disposición Adicional decimoquinta da Lei Orgánica 1/2009 de 3 de novembro. A súa
interposición non suspenderá a execución do que se acorda. (Art. 186.3 da LRXS).
Así o acorda e asina a S.S.Ilma. Dona Dalila Dopazo Blanco, Maxistrada do Xulgado do Social nº 3 de Lugo e a
sua provincia; dou fe.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a LA EMPRESA "NORBIO SOSTENIBLE, S. L.", en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
LUGO, veintisiete de enero de dos mil dieciséis.LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 0273
XULGADO DO SOCIAL Nº 4 DE MURCIA
Anuncio
D/Dª MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARRIDO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
nº 004 de MURCIA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000853 /2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D/Dª JOSE CARRION ESCOLAR contra la empresa MONFORTE, S.A., FONDO DE GARANTIA
SALARIAL , sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 31-03-2016 a las 10:45 horas en AV.RONDA SUR
(CD.JUSTICIA) - Sala 001 para la celebración del acto de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de
Justicia y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el día 31/3/2016 a las 11:00 horas en
AV.RONDA SUR (CD.JUSTICIA) - Sala 006, para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados:
Al otrosí del interrogatorio del legal representante de la demandada, ha lugar a lo solicitado conforme al art.
90.3 LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de
juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o
través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las
represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer
podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin
justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a
pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el
interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a la persona
conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer la persona que deba
someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando
sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos,
7
Núm. 030 – Sábado, 6 de Febrero de 2016
B.O.P de Lugo
solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad
de conocedores personales de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de
la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal
acuerde su declaración como testigos.
Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a representado/a de Abogado/a o
Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS. y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, art.
53 de la LJS.
Al otrosí del requerimiento de documentos , ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.2 de la LJS, sin
perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87
LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los documentos solicitados en el tercer otrosi digo de la
demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la
contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que éste deberá
proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LJS
Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución de la demanda, sirviendo la misma
de cedula de citación en forma para los referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para
la prueba de interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.
Recábese situación de la empresa a través de las bases de datos con la TGSS Y Registro Mercantil.
Ad cautelam procédase a la citación de la demandada por medio de edictos.
Y para que sirva de notificación y citacion en legal forma a MONFORTE, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En MURCIA, a quince de Enero de dos mil dieciseis.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 0226
XULGADO DO SOCIAL Nº 37 DE MADRID
Anuncio
CEDULA DE NOTIFICACION
D./Dña. REBECA BALLESTEROS HERRERO LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº
37 de Madrid, HAGO SABER:
Que en el procedimiento 874/2015 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. GERARDO
GUTIERREZ GUTIERREZ frente a OUTSOURCING OF CLEANING SERVICES MADRID SL sobre Despidos / Ceses en
general se ha dictado Sentencia de fecha 13/01/2016 cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
FALLO
Estimo parcialmente, la demanda interpuesta por D. Gerardo Gutiérrez Gutiérrez vino prestando servicios
para la empresa Outsourcing of Cleaning Services Madrid, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del
despido efectuado por la empresa, condenando a ésta a que readmita al trabajador en las mismas condiciones
anteriores al despido o a que, si así lo manifiestan por escrito o mediante comparecencia ante este Juzgado,
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, le indemnice con la cantidad de 6386,41
euros; así como, en el caso de proceder a la readmisión, a abonar los salarios devengados desde el despido
hasta la efectiva readmisión, por importe diario de 42,79 euros.
Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado
en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para
su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber
ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2810-0000-610874-15 del BANCO DE SANTANDER aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al tiempo de
anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena en el BANCO DE SANTANDER o presentar aval de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento de Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.
8
Núm. 030 – Sábado, 6 de Febrero de 2016
B.O.P de Lugo
Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier
entidad bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:
Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo
ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el
ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que
ordena el ingreso. En el campo “observaciones o concepto de la transferencia”, se consignarán los 16 dígitos que
corresponden al procedimiento 2810-0000-61-0874-15.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el
recurrente deberá aportar, el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado,
conforme a los criterios establecidos en la citada norma en sus art. 7.1 y 2 , y en su caso, cuando tenga la
condición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a OUTSOURCING OF CLEANING SERVICES MADRID
SL , en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
En Madrid , a catorce de enero de dos mil dieciséis . EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
R. 0228
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL
Anuncio
Expediente: A/27/20654
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para general
conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 18 de noviembre de
2015 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Jesús Fernández Álvarez, la
oportuna concesión para aprovechamiento de aguas del manantial Fonte da Travesa en el Monte de Piñeira, Piñeira,
T.M. de A Fonsagrada (Lugo), con destino a abastecimiento.
Oviedo, 18 de noviembre de 2015.- EL JEFE DE ÁREA, David Pérez Méndez-Castrillón
R. 4385
FÉ DE ERRATAS
Advertido erro no B.O.P. nº 029 de data 5/02/2016, no anuncio do Concello de A Pobra do Brollón, no Sumario
Onde dí : Convocatoria praza de auxiliar administrativo para substitución de titular,
Debe dicir: Convocatoria praza interina de peón de servizos múltiples
Onde dí:
Debe dicir:
R. 0209
R. 0225
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 06.02.2016 08:00:01 CET
Razón:
Localización: España