B.O.P. DE 21/10/2014 - Deputación de Lugo

MARTES, 21 DE OCTUBRE DE 2014
Nº 242
EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE CONTRATACIÓN E FOMENTO
Anuncio
Aprobada pola Xunta de Goberno da Excma. Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria desenvolvida
o día 26 de setembro de 2014 a proposta relativa á aprobación do prego de cláusulas administrativas
particulares e de prescricións técnicas que rexerán a contratación dos servizos de telefonía fixa, móbil e datos
da rede interadministrativa Provincial da Deputacion de Lugo
ENTIDADE ADXUDICADORA:
a) Organismo: Deputación Provincial de Lugo.
b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación e Fomento.
c) Nº de expediente: EXP0025SE14-ABO bis.
d) Domicilio: San Marcos 8.
e) Localidade e código postal: Lugo 27001.
f) Teléfono: 982260066/982260095/982260077.
g) Correo electrónico para facer consultas:contratacion@deputacionlugo.org.
h) Dirección de Internet de perfil de contratante: http://www.deputacionlugo.org/.
1.
OBXECTO DO CONTRATO:
a) Tipo: Servizos.
b) Descrición: servizos de telefonía fixa, móbil e datos
Deputacion de Lugo.
c) CPV: 64210000
da rede interadministrativa Provincial da
2.
TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto e selección da oferta económicamente máis vantaxosa.
c) Criterios de adxudicación (ver cláusula décimo segunda do prego de cláusulas administrativas)
3.c.1. Non avaliables automáticamente mediante fórmulas matemáticas. Fase 1. Só serán
admitidos os licitadores que obteñan un mínimo de 18 puntos nesta fase.
i. enfoque da oferta técnica, metodoloxía, calidade da proposta e adecuación ás
necesidades da Deputación provincial de Lugo (máximo 28 puntos)
ii. mantemento, xestión do servizo E SLAs (máximo 9 puntos)
iii. facturación e formación ( máximo 4 puntos)
iv. melloras do contrato sen custe (máximo 4 puntos)
3.c.2 Avaliables automáticamente mediante fórmulas matemáticas. Fase 2.
i. Prezo ofertado (máximo 55 puntos).
3.
ORZAMENTO BASE DA LICITACIÓN:
a) Importe neto: 578.512,40 euros. I V E ( 21%). Importe total: 700.000,00
4.
GARANTÍAS ESIXIDAS:
a) Provisional: Non se esixe.
b) Definitiva: 5%.
5.
REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA:
a) Clasificación: Grupo V. Subgrupo 4. Categoría C
b) Outros requisitos: Os esixidos na cláusula vixéximo segunda do prego de cláusulas
administrativas.
c) Condicións especiais de execución: as recollidas na cláusula décimo segunda, punto segundo do
prego de cláusulas administrativas.
2
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
6.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
7.
Prazo: 17 de novembro de 2014
8.
Data de envío do anuncio ao Diario Oficial da Unión Europea: 07 de outubro de 2014
9.
Forma: Persoalmente, no rexistro da Deputación, ou ben mediante envío por mensaxeiría ou ben en
calquera das dependencias administrativas recollidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(LRXPAC) dentro do prazo sinalado. No caso de envio por correo ou en calquera das dependencias
recollidas no artigo 38.4 da LRXPAC, o interesado deberá acreditar, co resgardo correspondente, a data
de imposición do envío e comunicar no mesmo día ao órgano de contratación, por fax, télex ou
telegrama, a remisión da proposición.
10. Lugar de presentación:
i.
Dependencia: Rexistro da Exma. Deputación provincial de Lugo en horario de 09:00 a 14:00 de
luns a venres, e de 10:00 a 14:00 os sábados.
ii.
Domicilio: San Marcos nº8
iii.
Localidade e código postal: Lugo, 27002.
iv.
Fax: 982260186
v.
Data límite para a realización de consultas: 11 de novembro de 2014.
En Lugo, a 13 de outubro de 2014. O SECRETARIO. D. José Antonio Mourelle Cillero
R. 3962
CONCELLOS
BECERREÁ
Anuncio
EXPOSICIÓN AO PÚBLICO
Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 8 de outubro de 2014, prestouse aprobación inicial ao
padrón da Taxa por reservas de vía pública para aparcadoiro, carga e descarga e vaos correspondente ao ano
2014.
Conforme ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento
dos contribuíntes obrigados ao pago das taxas, que dispoñen dun prazo de quince días, contados a partir da
publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que poidan ser examinados e
presenta-las reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se, transcorrido o prazo
de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra os mesmos.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 253.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de
reposición ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da
finalización do período voluntario de pagamento.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá
interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurisdicción.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidade co disposto no artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación (R.D. 939/2005), do 29
de xullo, fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, ata o 08/12/2014. Para o cobro dos mesmos, os
contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles cargados nas contas bancarias respectivas.
Para o resto dos contribuíntes, os recibos seranlles enviados ó enderezo declarado do suxeito pasivo por
correo ordinario para que poidan efectúa-lo pago en calquera oficina de Caixa Galicia. No caso de non recibilos,
obrigado ó pagamento deberá personarse nas oficinas municipais para obter un duplicado xa que a súa non
recepción no domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a esixencia
dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, de
17 de decembro, Xeral Tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de constrinximento; de acordo co
3
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
establecido no artigo 161 de dita Lei, procederase á súa recadación pola vía administrativa de constrinximento,
segundo o preceptuado no Regulamento Xeral de Recadación. O recargo será do 5 por 100 cando a débeda non
ingresada en período voluntario se satisfaga na súa totalidade antes da notificación ao debedor da providencia
de apremio, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, para o que deberán acudir ás
oficinas municipais para o selado dos correspondentes recibos.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público dos padróns e anuncio de
cobranza en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao amparo do establecido no artigo 102 da
indicada Lei Xeral Tributaria.
Becerreá, 13 de outubro de 2014.- O Alcalde,
R. 3943
Anuncio
EXPOSICIÓN AO PÚBLICO
Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 8 de outubro de 2014, prestouse aprobación inicial ao
padrón da Taxa por Ocupación de Beirarrúas con mesas e sillas correspondente ao ano 2014.
Conforme ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento
dos contribuíntes obrigados ao pago das taxas, que dispoñen dun prazo de quince días, contados a partir da
publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que poidan ser examinados e
presenta-las reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se, transcorrido o prazo
de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra os mesmos.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 253.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de
reposición ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da
finalización do período voluntario de pagamento.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá
interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurisdicción.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidade co disposto no artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación (R.D. 939/2005), do 29
de xullo, fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, ata o 08/12/2014. Para o cobro dos mesmos, os
contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles cargados nas contas bancarias respectivas.
Para o resto dos contribuíntes, os recibos seranlles enviados ó enderezo declarado do suxeito pasivo por
correo ordinario para que poidan efectúa-lo pago en calquera oficina de Caixa Galicia. No caso de non recibilos,
obrigado ó pagamento deberá personarse nas oficinas municipais para obter un duplicado xa que a súa non
recepción no domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a esixencia
dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, de
17 de decembro, Xeral Tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de constrinximento; de acordo co
establecido no artigo 161 de dita Lei, procederase á súa recadación pola vía administrativa de constrinximento,
segundo o preceptuado no Regulamento Xeral de Recadación. O recargo será do 5 por 100 cando a débeda non
ingresada en período voluntario se satisfaga na súa totalidade antes da notificación ao debedor da providencia
de apremio, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, para o que deberán acudir ás
oficinas municipais para o selado dos correspondentes recibos.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público dos padróns e anuncio de
cobranza en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao amparo do establecido no artigo 102 da
indicada Lei Xeral Tributaria.
Becerreá, 13 de outubro de 2014.- O Alcalde,
R. 3944
4
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
Anuncio
EXPOSICIÓN AO PÚBLICO
Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 8 de outubro de 2014, prestouse aprobación inicial aos
padróns correspondentes ao 3º trimestre do ano 2014 das:
o
o
o
Taxa polo subministro de auga.
Taxa pola recollida de lixo.
Taxa pola prestación do servicio de rede de sumidoiros e depuración.
Conforme ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento
dos contribuíntes obrigados ao pago das taxas, que dispoñen dun prazo de quince días, contados a partir da
publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que poidan ser examinados e
presenta-las reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se, transcorrido o prazo
de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra os mesmos.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 253.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de
reposición ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da
finalización do período voluntario de pagamento.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá
interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurisdicción.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidade co disposto no artigo 87.2 do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado polo Real
Decreto 1.684/1990, de 20 de decembro, fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, dende o
09/10/2014 ata o 08/12/2014. Para o cobro dos mesmos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos,
estes seranlles cargados nas contas bancarias respectivas.
Para o resto dos contribuíntes, os recibos seranlles enviados ó enderezo declarado do suxeito pasivo por
correo ordinario para que poidan efectua-lo pago en calquera oficina de Caixa Galicia. No caso de non recibilos,
o obrigado ó pagamento deberá persoarse nas oficinas municipais, para obter un duplicado xa que a súa non
recepción no domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento.
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a esixencia
dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, de
17 de decembro, Xeral Tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de apremio; de acordo co
establecido no artigo 161 de dita Lei, procederase a súa recadación pola vía administrativa de constrinximento,
segundo o preceptuado no Regulamento Xeral de Recadación. O recargo será do 5 por 100 cando a débeda non
ingresada en período voluntario se satisfaga na súa totalidade antes da notificación ao debedor da providencia
de apremio, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, para o que deberan acudir as
oficinas municipais para o selado dos correspondentes recibos.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público dos padróns e anuncio de
cobranza en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao amparo do establecido no artigo 102 da
indicada Lei Xeral Tributaria.
Becerreá, 13 de outubro de 2014.- O Alcalde,
R. 3945
CERVANTES
Anuncio
CONVOCATORIA PARA A ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR DO CONCELLO DE CERVANTES
De conformidade co acordo adoptado pola Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de
data 19 de setembro de 2014 e a vista do vencemento do período de 4 anos de nomeamento do Xuíz de Paz
titular do Concello de Cervantes, faise pública a convocatoria para a elección de Xuíz de Paz titular do Concello
de Cervantes que será elixido polo Pleno do Concello.
5
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
Requisitos dos aspirantes:
Ser español, maior de idade e aínda non sendo licenciados en dereito, reúna os requisitos establecidos na Lei
Orgánica do Poder Xudicial para o ingreso na carreira xudicial e non estean incursos en ningunha das causas de
incapacidade ou incompatibilidades previstas no desenvolvemento das funcións xudiciais, a excepción do
exercicio de actividades profesionais ou mercantís.
Prazo de lugar para a presentación de solicitudes:
Quince días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia de Lugo. Presentarase no Rexistro Xeral do Concello de Cervantes ou por calquera dos
medios á que fai referencia o artigo 38.4 da LRXPAC.
Documentación que deben presentar os interesados coa solicitude:
Certificación de nacemento ou copia autenticada do DNI.
Certificado médico acreditativo de non estar impedido física o psiquicamente para o exercicio das
funcións propias do cargo.
Certificado expedido polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes e declaración complementaria á
que fai referencia o artigo 2 da Lei 68/80 no seu punto 1.a) referente a “se se atopa inculpado ou
procesado”
Xustificación dos méritos que alegue o solicitante.
Cervantes 26 de setembro de 2014.- O alcalde, Benigno Gómez Tadín
R. 3946
FRIOL
Anuncio
Polo Pleno do Concello en sesión celebrada o día 25 de setembro de 2014, prestouse aprobación ao
expediente de modificación de créditos número 3/2014, (segundo de competencia do Pleno), para transferencias
de crédito, dentro do vixente orzamento municipal, e por un importe de dezaoito mil setecentos sesenta e nove
euros con setenta céntimos de euro (18.769,70.-).
Cumprindo o disposto no artigo 177.2 en relación co 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, exponse ao público polo
prazo de quince días hábiles, na Secretaría do Concello, co fin de que durante o mesmo (que se contará a partir
do seguinte ao da inserción do Edicto no Boletín Oficial da Provincia) poidan formularse as reclamacións que se
consideren oportunas, que se deberán dirixir ao Alcalde-Presidente do Concello.
Friol, 08 de outubro de 2014.- O Alcalde, Antonio Muiña Pena.
R. 3948
LUGO
Anuncio
De acordo coa axuda concedida pola EGAP para formación correspondente o ano 2014, o Concello de Lugo
impartirá unha acción formativa:
CURSO DE INGLÉS MEDIO/AVANZADO
15 ALUMNOS
30 HORAS
PRESUPOSTO: 4.175€
As empresas interesadas en impartir este curso deberán presentar as suas ofertas no prazo de 10 días a
partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Lugo, 2 outubro do 2014.- O ALCALDE, José C. López Orozco
R. 3949
6
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
Anuncio
Faise público que se atopa exposto no Taboleiro de Anuncios municipal, o Decreto desta Alcaldía nº.
14008906, relativo á aprobación da rectificación da lista publicada o día 25 de outubro de 2011 no Taboleiro de
anuncios deste Concello, para a cobertura interina de prazas de funcionario/a na categoría de Auxiliar de
Administración Xeral no Excmo. Concello de Lugo, nos supostos previstos no artigo 10 do Estatuto Básico do
Empregado Público.
Lugo, 2 de outubro de 2014.- O ALCALDE, José Clemente López Orozco
R. 3967
Anuncio
COBRANZA
Faise saber que ó abeiro da Ordenanza Fiscal Xeral o enderezo fiscal de cada contribuinte é único perante o
Concello de Lugo e coincidirá co de empadroamento, salvo notificación expresa ó Concello doutro diferente. Ó
citado enderezo fiscal remitiránse todolos recibos do contribuinte
Asimesmo faise saber ós contribuíntes e interesados de que a partir do vindeiro día 20 de outubro e ata o 22
de decembro deste ano, ambos inclusive, pónse ó cobro, en prazo voluntario, dos tributos que de seguido se
relacionan
-
Imposto sobre Actividades Económicas ano 2014
Padrón de auga e IVE s/ seu consumo, recollida de lixo, sumidoiros, aluguer de contador e
canon de saneamento correspondente ó terceiro trimestre de 2014
Para o cobramento dos citados tributos, os contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, éstos seránlles
cargados nas contas bancarias respectivas o 5 de novembro (Auga) e 5 de decembro (IAE)
Para o resto dos contribuintes, os documentos de cobro seránlles enviados ó enderezo declarado do suxeito
pasivo por correo ordinario para que poidan efectua-lo pagamento en calquera oficina de Abanca, Caixabank e
BBVA . No caso de non recibilos, o obrigado ó pagamento deberá personarse nas oficinas municipais, sitas na
Ronda da Muralla, nº 197 (Facenda Local no caso do IAE, e Negociado de Augas no caso do padrón de auga),
para obter un duplicado xa que a súa non recepción no domicilio non exonera da obriga de pagamento nin
impide a utilización da vía de constrinximento
Advírtese que, transcorrido o prazo voluntario de ingreso sen efectua-lo pagamento das débedas, poderase
realizar o mesmo incrementado cun 5% de recargo executivo ata o día 20 de xaneiro de 2015, utilizando o
mesmo recibo, en calquera das oficinas de Abanca, Caixabank e BBVA; todo elo sen perxuizo de que se poida
iniciar o procedemento de constrinximento, co recargo, xuros e custas que se poideran producir
Este anuncio ten o carácter de notificación colectiva ó abeiro do artigo 102.3 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria
Lugo, 10 de outubro de 2014.- O ALCALDE, P.D. A TENENTA DE ALCALDE DELEGADA DA AREA DE ECONOMIA
E EMPREGO, Por sustitución, Rosana Rielo Rozas
R. 3968
MEIRA
Anuncio
Aprobada inicialmente no pleno de 1 de outubro de 2014 a modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora dos
Prezos públicos da escola infantil municipal de Meira, sométense a información pública por prazo de trinta días,
durante os cales os interesados poderán formular as reclamacións ou suxerencias que se estimen oportunas.
En Meira, a 10 de outubro de 2014.- O Alcalde, D. Ramiro Pérez Freijo.
R. 3950
7
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
O Pleno do Concello de Monforte de Lemos, en sesión extraordinaria celebrada o día 13 de outubro de 2014,
acordou a aprobación inicial do expediente nº 39/2014 de modificación de créditos baixo a modalidade de
suplemento de crédito por importe de 364.748,50€, financiado con cargo ao remanente líquido de tesouraría
para gastos xerais.
E en cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2 do Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, sométese o expediente a
exposición pública polo prazo de quince días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Lugo, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
Se transcorrido devandito prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado definitivamente o
citado acordo.
En Monforte , 13 de outubro de 2014.- O Alcalde, Severino Rodríguez Díaz.
R. 3969
Anuncio
O Pleno do Concello de Monforte de Lemos, en sesión extraordinaria celebrada o día 13 de outubro de 2014,
acordou a aprobación inicial do expediente nº 40/2014 de modificación de créditos baixo a modalidade de
crédito extraordinario por importe de 311.556,99€, financiado con cargo ao remanente líquido de tesouraría
para gastos xerais.
E en cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2 do Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, sométese o expediente a
exposición pública polo prazo de quince días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Lugo, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
Se transcorrido devandito prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado definitivamente o
citado acordo.
En Monforte , 13 de outubro de 2014.- O Alcalde, Severino Rodríguez Díaz.
R. 3970
POL
Anuncio
Formulada e rendida a Conta Xeral do Orzamento desta Corporación correspondente ao exercicio 2013, e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican , na
Secretaría deste Concello, durante quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da inserción do
presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que os interesados lexítimos poidan examinala ou
formular por escrito as reparaciones e/ou observacións que estimen pertinentes, durante devandito prazo de
exposición e nos oito días seguintes, de conformidad co disposto no artigo 116 da Lei 7/1985, de 2 de abril, e
demais disposicións concordantes de aplicación .
En Pol, a 10 de outubro de 2014.- O ALCALDE-PRESIDENTE. D. Lino Rodríguez Onega
R. 3951
RIBADEO
Anuncio
APERTURA DE PRAZO DE CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA
COMPETITIVA DO CONCELLO DE RIBADEO EN MATERIA DE DEPORTES
8
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
Aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia de data 16/10/2014, as bases reguladoras da convocatoria
pública de Subvencións Municipais do Concello de Ribadeo para o exercicio 2014 referente a actividades
deportivas, faise público un extracto das mesmas así como a apertura de prazo para presentación de solicitudes,
có seguinte tenor:
Finalidade e obxecto.- A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento de axudas económicas
para que os interesados realicen actividades deportivas ou de participación e fomento do deporte.
Destinatarios.-Establécense tres categorías de axudas: para a actividade competitiva, para organización de
eventos deportivos (carácter puntual) e para actividades deportivas (carácter permanente). Poderán participar na
convocatoria entidades asociativas e clubes do termo municipal de Ribadeo, así coma deportistas persoas físicas
que compitan ou participen en actividades ou competicións deportivas de carácter individual.
Procedemento e Prazo.- As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Excmo. Concello de Ribadeo, con
data límite no 15/11/2014, podendo presentarse conxuntamente a solicitude e a xustificación, de ser o caso.
Documentación a presentar, requisitos e contías máximas- A documentación figura relacionada na base 8ª
das aprobadas pola resolución da Alcaldía, existindo modelos a disposición dos solicitantes na páxina web
www.ribadeo.org e nas oficinas municipais.
Asemade, na base 3ª figuran os requisitos a cumprir polos posibles beneficiarios e as contías máximas serán
de:
-
Axudas á actividade competitiva: 10.000,00€
Axudas á organización de eventos: 1.800,00€
Axudas para actividades deportivas: 1.500,00€
Partida e crédito orzamentario: 2014/341.48900 por importe de 36.000,00€
Xustificación.- O prazo de xustificación rematará, improrrogablemente, o 31 de xaneiro de 2015.
Bases convocatoria:Poderase consultar o texto íntegro das Bases Reguladoras no taboleiro de anuncios
municipal e na páxina web www.ribadeo.org
Ribadeo, 16 de outubro de 2014.- O Alcalde, Fernando SuárezBarcia
R. 3992
O VICEDO
Anuncio
INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE TRÁFICO.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se publica
notificación de incoación de los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan, por denuncias
formuladas en materia de tráfico por agentes de la autoridad, a las personas o entidades que se detallan, al no
ser posible realizar la notificación, tras intentarlo en la dirección que figura en el registro de vehículos, según se
desprende del expediente.
DENUNCIADO
NIF/CIF
Nº EXP.
DATA
Inversiones
Rocambol, S.L
B86035037
2014/33
25/08/14
Boadilla
Monte
(Madrid)
del
IMPORTE
90,00 €
MARTÍCULA
ART.
6914FMB
94 2 A 5
H
NORMA
R.G.C.
Estacionar en
carril o parte
de
la
vía
reservada
exclusivamente
para el servicio
de
determinados
usuarios.
9
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
El órgano instructor del procedimiento es la unidad de sanciones del Ayuntamiento de O Vicedo y el órgano
competente para su resolución el Sr. Alcalde – Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2
del Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
El expediente obra en la unidad de sanciones del Ayuntamiento de O Vicedo, sita en Trav. da Mariña, 57 do
Vicedo, ante la cual le asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de 20 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Lugo; de no efectuarse alegaciones en dicho plazo, la iniciación del procedimiento surtirá el efecto de acto
resolutorio del procedimiento sancionador, según señala el artículo 81.5 de la ley 18/2009, de 23 de noviembre,
por la que modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
aprobado por Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.
En al caso de no ser Vd. el conductor del vehículo responsable de la presunta infracción, se le requiere para
que en el plazo improrrogable de 20 días, a partir de la recepción de la presente notificación, comunique a este
órgano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio de conductor, advirtiéndole que el incumplimiento de
este deber será sancionado como falta grave, de conformidad con la establecido en el artículo 69.1 del Texto
articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real decreto
legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora, modificado por Ley 18/2009, de 23 de
noviembre.
Podrá obtener el beneficio de la reducción del 50% de la cuantía de la multa haciéndola efectiva en los 20 días
naturales siguientes a la fecha de esta notificación, en cualquier oficina del Banco Santander.
Puede efectuar el pago en cualquier sucursal del Banco Santander.
IBAN: ES31 0049 6648 97 2690000444
El pago de la sanción pone fin al procedimiento e implica la renuncia a formular alegaciones (art. 80 del Real
decreto legislativo 339/1990, modificado por lei 18/2009, de 23 de noviembre, por la que modifica el Texto
articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial).
O Vicedo, 10 de octubre de 2014.- El Alcalde, José Jesús Novo Martínez
R. 3952
VILALBA
Anuncio
Corrección de erros
Visto o anuncio publicado no BOP nº 233 do 10/10/2014 de exposición pública do “proxecto de renovación
da conducción xeral dende o depósito de San Simón a Vilalba (Lugo)”, a data do proxecto “maio de 2013” e
un “presuposto xeral de 890.740,10 €” son datos erróneos, debendo figurar, no seu lugar, a data de “xuño de
2014” e un “presuposto base de licitación con IVA de 1.043.534,94 €”, procedéndose á súa corrección
mediante a inserción do presente anuncio no BOP.
Vilalba, 13/10/2014.- O alcalde. Gerardo Criado Guizán
R. 3953
XOVE
Anuncio
Faise público que por Decreto de Alcaldía de data 20 de xullo de 2.011 aprobáronse os Pregos de Cláusulas
Administrativas e Prescricións Técnicas que rexerán na contratación mediante procedemento aberto, oferta
económicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación para a “SUBMINISTRACIÓN DE PRODUTOS DE
LIMPEZA E HIXIÉNICOS PARA AS INSTALACIÓNS DO CONCELLO DE XOVE”.
Polo presente anuncio e de acordo co previsto no artigo do RDL 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas, faise licitación pública do contrato de
referencia, coas caracteríticas que a seguir se relacionan:
1.- Entidade Adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención de información:
10
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
a) Organismo: Concello de Xove.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-Intervención
c)Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Secretaría ou Intervención Municipal
2.- Domicilio: Camiño real, s/n
3.- Localidade e Código Postal: 27870 Xove (Lugo)
4.- Teléfono: 982.59.20.01
5.- Telefax: 982.59.21.54
6.- Correo electrónico: elena.intervencion@xove.es; secretario@xove.es
7.- Dirección de Internet de perfil de contratante: www.xove.es
8.- Data límite de obtención de documentación e información: Ata o día antes do vencemento do prazo
establecido na Cláusula 12 do Prego de Cláusulas Administrativas para a presentación de proposicións.
d) Número de expediente: SUB 01/11
2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo de subministración
b) Descrición: Subministración de produtos de limpeza e hixiénicos para as instalacións do Concello de Xove
c) Número de unidades: 15 tipoloxías de productos a subministrar
d) Lugar de execución/ entrega:
1.- Domicilio: Casa do Concello; Camiño Real, s/n
2.- Localidade e Código Postal: 27870 Xove (Lugo)
e) Prazo de execución/entrega: 2 anos. Entrega sucesiva baixo pedido
f) Admisión de prórroga: Sí, 1 ano máximo
g) CPV: 33761000-2 e 39830000-9
3.- Tramitación e procedemento:
a)Tramitación: Ordinaria
b)Procedemento: Aberto
c) Subasta electrónica: Non
d) Criterios de adxudicación:
-Mellor oferta económica: Ata 70 puntos
-Melloras ofertadas: Ata 20 puntos
-Calidade: Ata 10 puntos
4.- Orzamento base de licitación:
a) Importe neto: 39.000,00 euros. IVE (18%): 7.020,00 euros (Para os dous anos de contrato máis un de
prórroga se fose o caso) Importe total: 46.020,00 euros.
Importe neto anual: 13.000,00 euros. IVE (18%): 2.340,00 euros. Importe anual total: 15.340,00 euros.
5.- Garantías esixidas: Provisional: Non se esixe. Definitiva: 5% do importe de adxudicación, con exclusión do
IVE
6.- Requisitos específicos do contratista:
a) Clasificación: Non se esixe
b) Solvencia económica e financiera e solvencia técnica e profesional: A esixida no Prego de Cláusulas
Administrativas (Cláusula 13)
c) Outros requisitos específicos: Non
7.- Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación: Decimoquinto día natural contado a partir do día seguinte ao da publicación
do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
b) Modalidade de presentación: As previstas na Cláusula 12 do Prego de Cláusulas Administrativas
c) Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Rexistro Xeral da Casa do Concello
2.- Domicilio: Rúa Camiño Real, s/n
3.- Localidade e Código Postal: 27870; Xove (Lugo)
4.- Fax: 982.59.21.54
d) Admisión de variantes: Non
e) Prazo durante o que o licitador está obrigado a manter a súa oferta: Ata a adxudicación do contrato.
8.- Apertura de ofertas:
a) Dirección: Casa do Concello-Salón de Plenos
b) Localidade e Código Postal: 27870, Xove (Lugo)
11
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
c) Data e hora: Comunicaranse previamente mediante fax ou Correo electrónico
9.- Gastos de publicidade: Por conta do contratista adxudicatario
Xove a 21 de xullo de 2011.- O ALCALDE, J. Demetrio Salgueiro Rapa
R. 3954
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL Nº2 LUGO
Anuncio
DOÑA MARÍA DEL CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS
DE LUGO Y SU PROVINCIA.
CERTIFICO: Que en los autos nº 979/13, seguidos a instancias de DAVID PADILLA DÍAZ y OTRO contra
TELECOMUNICACIONES DOPE, S.L. y OTRA sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen: “En Lugo, a tres de octubre de dos mil catorce.- Vistos por la Ilma. Sra.
Dña. Beatriz Martínez Vega, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número Dos de esta ciudad de Lugo,
los presentes autos número 979/13 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en los que ha sido parte actora DON
DAVID PADILLA DÍAZ y DON JOSÉ DOSITEO PÉREZ VARELA, asistidos del letrado D. Ignacio Martínez Vázquez,
y parte demandada, MOVILEUROS EMSO, S.L. y TELECOMUNICACIONES DOPE, S.L., que no comparecieron y el
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representados por la letrada Dña. Juliana Torrado de Burgos.- F A L L O: Que
estimando parcialmente la demanda formulada por D. DAVID PADILLA DÍAZ y D. JOSÉ DOSITEO PÉREZ
VARELA contra la entidad TELECOMUNICACIONES DOPE, S.L. y la entidad MOVILEUROS EMSO, S.L., debo
condenar y condeno a la empresa demandada TELECOMUNICACIONES DOPE, S.L., a abonar al demandante D.
David Padilla Díaz la cantidad de 1.300,20 euros, y a D. José Dositeo Pérez Varela la suma de 1.430,22 euros, a
las que será de aplicación un recargo por mora del 10% anual. Absolviendo a la empresa MOVILEUROS EMSO
S.L., de las pretensiones ejercitadas frente a ella. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que al FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL corresponda asumir dentro de los límites legales.- Notifíquese esta Sentencia a las partes,
con la advertencia de que es firme porque contra la misma no cabe interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Galicia.- Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los
autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.”.
CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE CON EL ORIGINAL AL QUE ME REMITO, y para que sirva de notificación a
la empresa TELECOMUNICACIONES DOPE, S.L., cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Avda. Américas, 59
entresuelo de Lugo, hallándose actualmente en paradero desconocido, y a la que se le advierte de que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamiento, expido y firmo la presente en Lugo, a ocho de octubre de dos mil
catorce.
LA SECRETARIA
R. 3934
Anuncio
DOÑA MARÍA DEL CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS
DE LUGO Y SU PROVINCIA.
CERTIFICO: Que en los autos nº 932/13, seguidos a instancias de JUAN MANUEL PERMUY MOURELLE contra
XESTIÓN CELULAR GALEGA, S.L. sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen: “En Lugo, a tres de octubre de dos mil catorce.- Vistos por la Ilma. Sra.
Dña. Beatriz Martínez Vega, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número Dos de esta ciudad de Lugo,
los presentes autos número 932/13 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en los que ha sido parte actora DON
JUAN MANUEL PERMUY MOURELLE, asistido del letrado D. David Rivero Braña, y parte demandada, XESTIÓN
CELULAR GALEGA, S.L., que no compareció y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado por Dña. Juliana
Torrado de Burgos.- FALLO: Que estimando la demanda formulada por D. JUAN MANUEL PERMUY MOURELLE,
contra la empresa XESTIÓN CELULAR GALEGA, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a abonar al
demandante la cantidad de 8.711,81 euros, a la que será de aplicación un recargo por mora del 10% anual. Todo
ello, sin perjuicio de la responsabilidad que al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL corresponda asumir dentro de
los límites legales.Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que no es firme, ya que contra la misma
cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE GALICIA, debiendo en su caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, bastando para ello la mera manifestación de la
12
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
parte o de su abogado o representante al hacerle la notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el
recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado
o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese la empresa demandada quien lo hiciese,
acreditando, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de
“depósitos y consignaciones” abierta a nombre de este Juzgado de lo Social en la Entidad Banco Santander (antes
Banesto), oficina principal. Cta. núm. 2323000065093213, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por
el aseguramiento mediante aval bancario, en el que consta la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si
fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar el
depósito de 300,00 euros, en la cuenta corriente denominada “recurso de suplicación” que, con el núm.
2323000036093213 mantiene este Juzgado de lo Social en la misma Entidad Bancaria, debiendo el recurrente
entregar en la Secretaria del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso de
suplicación.- Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del
recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a
efectos de notificaciones, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley reguladora de la
jurisdicción social.- Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos originales, lo
pronuncio, mando y firmo.”.
CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE CON EL ORIGINAL AL QUE ME REMITO, y para que sirva de notificación a
la empresa XESTIÓN CELULAR GALEGA, S.L., cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Inés de Castro, 6 bajo de
Monforte de Lemos (Lugo), hallándose actualmente en paradero desconocido, y a la que se le advierte de que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamiento, expido y firmo la presente en Lugo, a ocho de octubre de dos mil
catorce.
LA SECRETARIA
R. 3935
Anuncio
CEDULA DE NOTIFICACION
CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUM.2 DE LUGO
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en Ejec. 205/14 seguida a instancia de Rocio Barreira prieto contra JOSE
ANDRES FELPETO PRADO, se dictó auto de fecha 28-7-14, cuya parte dispositiva dice:
“ACUERDO: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor de la parte ejecutante Rocio
Barreira Prieto contra la empresa ejecutada JOSE ANDRÉS FELPETO PRADO.
Contra este auto no cabe recurso, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de 10 dias a contar desde el
siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Dª Celeste Ameneiro Santín, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social nº 2 de Lugo. Doy fe”.
Que en el dia de hoy se dictó Diligencia de Ordenación, que literalmente dice:
“DILIGENCIA DE ORDENACION: Secretaria: Sra. Varela Rebolo.
Lugo, tres de octubre de dos mil catorce.
Habiéndose suspendido la comparecencia señalada para el día hoy, por no constar debidamente citada la
empresa JOSÉ ANDRÉS FELPETO PRADO, acuerdo:
−
−
Citar a dicha ejecutada para su asistencia a la comparecencia señalada nuevamente para el día 30 de
octubre de 2014 a las 9:45 horas, mediante exhorto dirigido al Juzgado Decano de Villalba.
Asimismo, y para el caso de que dicha citación no pueda llevarse a efecto por ignorarse el actual
paradero de la ejecutada, cítesele por medio de edicto, que se publicará en el BOP de Lugo, con las
advertencias contenidas en el artículo 59 de la LRJS.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LRJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
13
Núm. 242 – Martes, 21 de Octubre de 2014
B.O.P de Lugo
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en
el plazo de 3 DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
Lo acuerdo y firmo y doy fe”
Y para que sirva de notificación y citación a la empresa JOSE ANDRES FELPETO PRADO, en ignorado
paradero, y con último domicilio conocido en Barrio Pedrouzo, 56, Torre, Villalba (Lugo), a la que se advierte que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento, expido el presente en Lugo, el tres de octubre de dos mil catorce.
R. 3936
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 21.10.2014 08:00:00 CEST
Razón:
Localización: España