CARTES DELS LECTORS

22 LA VANGUARDIA
O P I N I Ó
DIMARTS, 28 ABRIL 2015
CARTES DELS LECTORS
Contrastes
Mi esposa sufre alzheimer
con un tercer grado de incapaci­
dad y está ingresada en una resi­
dencia, con el coste correspon­
diente. He estado cuatro años ha­
ciendo gestiones para recibir una
ayuda social de la ley de Depen­
dencia. Lo más indignante ha sido
que han hecho firmar con el dedo
a mi esposa, persona que sabía fir­
mar y leer correctamente. Creo
que con la valoración médica y los
informes que dan fe de su incapa­
cidad ya debería haber bastado.
Pero lo más importante es el im­
porte que le han asignado: 92,85
euros. Y sin saber cuándo vamos a
cobrar.
Esta cifra contrasta con los
20.000 millones que dice Hacien­
da que ha localizado en cuentas
de españoles en Suiza. Seguro que
un buen porcentaje podría estar
en las arcas del Estado, lo cual po­
dría arreglar problemas sociales e
incluso los recortes sanitarios.
ENRIC ALONSO PADRÓ
Barcelona
Fronteras europeas
Que los líderes europeos to­
men decisiones con urgencia pa­
ra evitar futuras tragedias como
las de Lampedusa es una noticia
excelente. ¿Cómo podríamos de­
fender los valores de paz y respe­
to que emanan de la Unión Eu­
ropea si no hiciéramos todo lo
posible para garantizar el bienes­
tar de los que quieren llegar a ser
conciudadanos nuestros? Ojalá
en estas negociaciones predo­
mine la voluntad de garantizar la
libre circulación de personas
dentro y fuera de la Unión. Ojalá
el Gobierno del señor Rajoy –al
que parece que no gustan algunas
fronteras pero otras sí– remueva
los muros de Ceuta y Melilla, que
ya han costado la vida a decenas
de personas que intentaban
cruzarlos.
Ahora bien, ¿los países de ori­
gen de los emigrantes no tienen
ninguna responsabilidad en todo
esto? Sus compatriotas se lanzan
al mar, pierden la vida y sus go­
bernantes (legítimos o no) se la­
van las manos, mientras aquí nos
sentimos culpables y nos flagela­
mos porque formamos parte de lo
que se llama países ricos. No es
ningún delito ser europeo; es más,
se debería ser más consciente del
enorme privilegio que significa
serlo por respeto a aquellas per­
sonas de otras regiones que pare­
ce que están dispuestas incluso a
morir para serlo.
E L M É S V I S T A L W E B D E ‘ L A VA N G UA R D I A ’
108.507 visites
Florentino Pérez: “Figo ha estat
un cabró com Raúl”. El perio­
dista José Antonio Abellán
revela en un llibre que el presi­
dent blanc creu que “Casillas no
és un porter per al Reial Ma­
drid” i Michel és un “estafador”.
58.162 La periodista Samanta Villar esdevé centre de
les crítiques a Twitter en assegurar que els periodistes
d’Almeria “amb prou feines entenen el castellà”.
36.670 Com mantenir el pes a ratlla sense estar a
dieta. Controlar els quilos és possible seguint uns consells
d’alimentació sense haver de fer un règim específic.
35.709 Un muntanyenc alemany grava la caiguda
d’una allau a l’Everest. Jost Kobush va captar l’instant en
què la neu baixava a tota velocitat a causa del terratrèmol.
E L CO M P TA D O R
Aquesta primavera
teniu més símpto­
mes d’al∙lèrgies
que altres anys?
EL PP DEMANARÀ QUE LA SARDANA
SIGUI PATRIMONI CULTURAL
DE LA UNESCO #enuntuit
Curiós que demanin
un reconeixement
quan ells són els primers
a no respectar­ho.
Oriol Bach
Muy bonito, pero
creo que hay otras
prioridades en el mundo.
@ClaudiaMelissen Claudia
Llegan 300 años tarde
pero ya era hora, ¿no?
Ricardo Andrés Mendiburo Escobar
Ja ho és, de patrimoni
cultural i immaterial,
per tots els qui la respecten
i l’estimen.
Josefina Sanroma
Han opinat 2.087 persones
Fins a les 21.00 hores
Sí
40%
LA PREGUNTA DE DEMÀ
No
58%
Creieu que Mariano Rajoy
avançarà les eleccions
generals?
Ns
2%
La sardana ya es un
patrimonio histórico,
pero si se considera como
tal por la Unesco, perfecto.
@Juanjosenietomo Juan José Nieto
Bien, pero esto es sólo
un reconocimiento,
las cosas de verdad siguen
estancadas y esto no las
va a esconder.
Barna Shades
Voteu a www.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviant un missatge al 27722 amb
la paraula VOTAR espai 1, 2 o 3, segons quina sigui l’opció triada Sí, No o Ns. Cost de l’SMS:
1,42 (IVA inclòs). Servei ofert per NVIA. Atenció al client: 902 354 525. info@nvia.eu
Llegan las elecciones...
Joan Soldevila
LA FOTO DEL LECTOR
Francesc Granell opina en
contra del reconeixement de
noves comarques com el Moianès
(“Més comarques?”, Política, 25/
IV/2015). Certament, Catalunya
té un llarguíssim camí per re­
córrer si es vol racionalitzar l’ad­
ministració local: suprimir con­
sells comarcals de zones urbanes,
incentivar les fusions de munici­
pis, evitar la superposició de Di­
putació i Àrea Metropolitana a
Barcelona... Per tot plegat, les ve­
gueries no són el problema, sinó
que poden ser la solució.
I, en un altre terreny, per què
en el debat de la llei electoral no
s’inclou una reducció del nom­
bre de diputats? El Moianès (com
MARTÍ GASSIOT
Barcelona
Cuatro partidos
Frente al agotado bipartidis­
mo reinante hasta ahora, los cua­
tro partidos actuales se han erigi­
do como protagonistas de las pró­
ximas elecciones. No hay más que
ver cómo se dejan la piel en la are­
na política y arden en deseos de
ganar el 24 de mayo, que se pre­
senta emocionante.
Ninguna de las últimas encues­
tas publicadas osan, no obstante,
adelantar un claro favorito en
esta carrera tan competitiva,
porque el margen entre ellos es
mínimo. En lo que coinciden es
en la desaparición de dos otrora
ilustres partidos, como son IU y
UPyD.
Ahora bien, lo que parece ver­
daderamente inevitable es que va
a tener que imponerse la capaci­
dad de diálogo y entendimiento
entre los cuatro partidos elegidos
para gobernar. Y es que, inevita­
blemente también, los partidos
que no lo vean así quedarán
marginados.
MAR SÁNCHEZ RAMOS
Zaragoza
Corrupciones parecidas
DESCOMPTES. Foto feta en un supermercat de la població de Sant Quirze del Vallès.
“Con descuentos tan elevados seguro que salimos de la crisis: 1,21 ­ 1,09 = 3,79”,
ironitza el lector Francisco Martín Lopera.
ELISENDA LAMANA
Rubí
El Moianès
de teñir de luto el océano y llenar
de chapapote el litoral. La inge­
nuidad y mala gestión suponen
un monumental desprestigio pa­
ra las autoridades que ordenaron
tan funesta decisión, máxime en
un país con antecedentes por un
caso idéntico, donde, en teoría, la
lección debía estar aprendida.
Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.
Después de lo de Rato, hasta
Rajoy e Iglesias coinciden con lo
que piensa la inmensa mayoría de
la población. Después de la de­
tención del que fue vicepresiden­
te del Gobierno y presidente in
péctore, todo es posible. Y, dado
que el jefe de Estado es irrespon­
sable, sólo queda como escándalo
mayor la detención del presiden­
te del Gobierno, como concretó
Iglesias.
No hay dos escándalos iguales;
pero aunque algo menor, lo de
Rato recuerda demasiado al caso
Pujol en Catalunya. Y, en el as­
pecto práctico respecto al futuro,
ambos dañan mucho al entrama­
do en el que han estado tan ínti­
mamente unidos durante déca­
das: dime con quien andas y te di­
ré quién eres. Como con Mas, con
Rajoy se estrecha un círculo de
sospechas que difícilmente se
pueden calificar ya de tales, como
ocurre también, a escala provin­
cial, con Esperanza Aguirre en
Madrid.
MARÍA FAES RISCO
Madrid
Carrer Que no Passa
el Lluçanès) és la xocolata del llo­
ro del nostre sistema polític.
Abans de menystenir la nova co­
marca, convé observar una
singularitat que la fa mereixedora
del màxim respecte: és l’única
que ha manifestat a les urnes la
seva adhesió al projecte de vida
en comú.
Això no ho poden dir les altres
comarques, ni la Val d’Aran, ni
les províncies, ni tampoc, de fet,
la majoria de les comunitats
autònomes, que mai no han ce­
lebrat un referèndum estatutari.
JESÚS BURGUEÑO
Barcelona
Repetir errores
El desastre del Prestige sirvió
para constatar un hecho irrefu­
table: alejar un barco con dificul­
tades de la costa tiene todos los
números para convertirse en el
mayor de los males.
Desgraciadamente, tan impor­
tante lección no fue aprendida
por nuestras autoridades, quie­
nes han convertido un episodio
perfectamente acotado y contro­
lable en puerto en otro gran de­
sastre ecológico descontrolado.
Finalmente no han sido, pues,
las controvertidas prospecciones
petrolíferas las responsables de
hallar hidrocarburos en aguas ca­
narias, sino la nefasta decisión de
alejar aguas adentro al pesquero
ruso Oleg Naidiónov, para que, en
teoría, se hundiese el barco. Tan
nefasta decisión es la responsable
Aquest diari va publicar una
fotografia amb la placa d’un car­
rer de la Vilella Baixa denominat
carrer Que no Passa (La foto del
lector, 25/IV/2015). Contrària­
ment al que indica l’autor de la
imatge, aquest nom és corrent en
terres de parla catalana. Es tracta
d’un nom popular per indicar un
carrer que no té sortida, que no
passa a cap lloc, perquè els car­
rers, com els camins, habitual­
ment passen, comuniquen.
A Ciutadella de Menorca hi ha
alguns carrers amb aquest nom, el
qual està documentat a l’Arxiu